Yıl 2015, Cilt 4 , Sayı 5, Sayfalar 346 - 358 2015-12-01

Spor Organizasyonlarında Görev Yapan Bireylerin Zaman Yönetimi, Tutum ve Becerilerinin İncelenmesi
A STUDY OF TIME MANAGEMENT, ATTITUDES AND SKILLS OF INDIVIDUALS WHO PARTICIPATED IN SPORT ORGANIZATIONS

Damla Özsoy [1] , Ġlhan Toksöz [2] , Adil Oğuzhan [3]


Bu çalışmanın amacı Edirne‟de yapılmakta olan spor organizasyonlarında görev almış kamu, özel ve belediye sektöründe çalışan kişilerin zaman yönetimi tutumlarının birbirinden farklı olup olmadığının saptanmasıdır. Araştırma evrenini Türkiye'de farklı spor organizasyonlarında görev almış bireyler oluşturmaktadır. Örneklemi ise; Edirne merkezde organizasyonlarda görev alan 300 bireyden oluşmuştur. Katılımcıların anket formundaki ifadeler karşısındaki tutumları, her bir soru için frekans dağılımı ve yüzde oranları dağılımı ile incelenmiştir. Organizasyonda görev alanların görev yerleri ve sosyo-demografik yapılarının zaman yönetimi boyutlarına göre farklılıkların olup olmadığını ortaya koymak amacı ile önce faktör analizi uygulanarak alt boyutlar belirlenmiştir. Bu alt boyutlara organizasyonda çalışanların çalışma süreleri ve sosyo- demografik yapılarına göre farklılığın olup olmadığı İstatistiki testlerden Mann-Whitney U Testi ile Kurskal-Wallis testleri ile test edilerek sonuçlar yorumlanmıştır. Araştırmadaki 5'li likert maddelerin Crombach Alpha değeri 0,921 elde edilmiştir. Ayrıca etkin, örgütsel, eşgüdümleme, planlama ve verimlilik zaman yönetimi alt boyutlarında çalışanların çalışma yıl süreleri atışıyla aynı yönde ve pozitif sonuçlara erişilmiştir
Aim of this study is to determine whether time management attitudes of the people who work in public, private or municipality sectors and participated in sport organizations in Edirne are different from each other or not. The population comprised of the individuals who participated in various sports organizations in Turkey. On the other hand, the sample included 300 individuals who participated in the organizations in Edirne city centre. The attitudes of the participants for the statements in survey form, frequency distribution for each question and their percentage rate distributions were studied. Firstly, factor analysis was applied and sub-dimensions were determined to reveal whether or not the working places and socio-demographic structures of those participating in the organization have differences in terms of time management dimensions. These sub-dimensions were tested by means of MannWhitney U test and Kurskal-Wallis tests as statistical tests to be determined if or not they had differences in terms of working hours and socio-demographic structures of the people participating in the organization and the results were interpreted. In the research, Cronbach‟s alpha value of 5 point Likert scale was obtained as 0,921. Besides, the results in the same way and positive together with increasing year durations of the employees were obtained at efficiency, organization, coordination, planning and productivity sub-dimensions
 • A. Jaafari. (1984). Organization and Management In Construction : A New Approach. International Journal Project Management, Volume 2, Issue 1, Pages 26-30.
 • Alison Doherty. (2013). Investing In Sport Management: The Value Of Good Teory. Sport Management Rewiev, Volume 16, Issue 1, February 2013, Pages 5-11.
 • Alpar, R. (2011). Çok değişkenli istatistiksel yöntemler. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Asuman, Uğur. (2000). Çalışma Hayatında Zaman Yönetimi. Anahtar Dergisi, MPM Yayın, Yıl12,Sayı.143:18
 • Atkinson, Jacqualine. (1997). Zamanı Yönetme Sanatı. Nehir Yayınları, İstanbul,359-368.
 • Bayramlı, Ü. Ünver. (2006). Zaman Yönetimi. Nobel Yayın, Ankara.
 • Claudiu Langa. (2012). Management of time resources for learning through individual study in higher education .5th International Conference EDU-WORLD, Education Facing Contemporary World Issues, Procedia - Social and Behavioral Sciences 76 ( 2013 ) 13 – 18. Cornell Un. (2007). Twenty Steps to Successful Time Management. http://www.clt.
 • cornell.edu/campus/learn/LSC%20 Resources/20stepstotimemgmt.
 • Çağlayan Vural ve Göral, Ramazan (2009). Zaman Yönetimi Becerileri: Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Üzerine Bir Değerlendirme. KMU İİBF Dergisi, Yıl:11, Sayı:17, Aralık.
 • Erdem R. (1999). Yöneticiler İçin Zaman Yönetimi. Modern Hastane Yönetimi, 3(7),26-31.
 • F.Durucker, Peter. (1992). Etkin Yöneticilik. Çev: Ahmet Özden- Nuray Tunalı, İstanbul.
 • Ferit Ölçer. (1999). Verimli Zaman Kullanımının Etmenleri. Amme İdaresi Dergisi: Cilt: 32, Sayı:3, TODAİE Yayınları, Ankara.
 • Güçlü Nezahat. (2001). Zaman Yönetimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Sayı:25, s87-100.
 • H.Hashemizadeh.(2013).Analysis of relation between time management behaviors andoccupational stress of nurs es. EuropeanPsychiatry, Volume 28, Supplement 1, Page 1.
 • Jianzhong Xu, Jianxia Du, Xitao Fan. (2013). Finding our time: Predicting Students' Time Management In Online Collaborative Groupwork. Computer& Education, Volume 69, Pages 139-147.
 • Karim Babayi Nadinloyi, Nader Hajloo, Nasser Sobhi Garamaleki, Hasan Sadeghi. (2013). The Study Efficacy of Time Management Training on Increase Academic Time Management of Students, 3rd World Conference on Psychology, CounsellingandGuidance. (WCPCG-2012), Procedia - Socialand Behavioral Sciences 84, P.134 – 138.
 • Keenan, Kate. (1996). Zamanı Doğru Kullanma. Remzi Kitabevi İstanbul:s.58-59.
 • Kocabaş, İbrahim ve Erdem, Ramazan. (2003). Yönetici Aday Öğretmenlerinin kişisel Zaman Yönetimi Davranışları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.
 • Li -Wei Liu , Ching - hui Lin. (2012). Sport Management In Collegiate Athletic Administration. Asia Pablic Business Innovation And Teghnology Management Society, Volume 40, Pages 364-367.
 • Moisescu Petronel, Moisescu Florentina. (2013). Sports Organization Management: Between Constraints and Objectives. World Congress on Administrative and Political Sciences,Volume 81, Pages 95–99.
 • Nor Lela Ahmad, Ahmad Nizan Mohd. Yusuf, Nor Diyana Mohamed Shobri, Samsudin Wahab. (2012). The Relation ship between Time Management andJobPerformance in Event Management. International Congress on Interdisciplinary Business andSocialSciences 2012 (ICIBSoS 2012), Volume 65, Pagess 937-941.
 • PJ Mayhew, PA Dearnley. (1990). Organization and management of systems prototyping. Information and Software Technology, Volume 32, Issue 4, May 1990, Pages 245-252.
 • Sabuncuoğlu, Zeyyat, ve Paşa, Muammer. (2002). Zaman Yönetimi. Ezgi Kitabevi, Bursa.
 • Sevda Çiftçi, Burcu Gökçel, Yağızcan Demirkıran. (2014). Analyse Of The Expectations Of The Sports Management Students In Terms Of Quality. Sakarya University, School of Physical Education and Sport ,Sakarya, 54187,Turkey, Procedia - Social and Behavioral Sciences 174 ( 2015 ) 2602 – 2609.
 • Smith Jane. (1998). Daha İyi Nasıl Zaman Yönetimi., Timaş Yayınları, İstanbul: s.29.
 • Stephen R. Rosenthal, Mohan V. Tatikonda. (1992). Time Management In New Product development: Case Study Findings. Journal Of Manufacturing Systems, Volume 11, Issue 5, Pages.
 • Tanrıöğen Abdurrahman, Işcan Seher (2009). Time Management Skills of Pamukkale University Students and their Effects on Academic Achievement. Eurasian Journal of Educational Research, Issue 35, 93- 108.
 • Tutar, Hasan, Yılmaz, M. Kemal, Erdönmez, Cumhur (2004). İşletme Becerileri Grup Çalışması. Nobel Yayın dağıtım, Ankara.
 • Türkmen, Mutlu. (2005). Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Örgütünde Zaman Yönetimi. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Vasile Marcu, Sorin Dacian Buhaş. (2014). Sports Organizations- Management and Science. 3rd International Congress On Physical Eduction, Sport and Kinetotherapy, ICPESK, Volume 117, Pages 678-682.
 • Yılmaz Abdullah,Aslan Seyfettin. (2002). Örgütsel Zaman Yönetimi. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 1.
 • Zampetakis, A. L., Bouranta, N. Ve Moustakis, S. V. (2010). On The Relationship Between Individual Creativity and Time Management. Thinking Skills and Creativity 5.
Diğer ID JA63DN39UZ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Damla Özsoy
Kurum: Trakya Üniversitesi,

Yazar: Ġlhan Toksöz
Kurum: Trakya Üniversitesi,

Yazar: Adil Oğuzhan
Kurum: Trakya Üniversitesi,

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2015

Bibtex @ { mjss485232, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {4}, pages = {346 - 358}, doi = {}, title = {Spor Organizasyonlarında Görev Yapan Bireylerin Zaman Yönetimi, Tutum ve Becerilerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Özsoy, Damla and Toksöz, Ġlhan and Oğuzhan, Adil} }
APA Özsoy, D , Toksöz, Ġ , Oğuzhan, A . (2015). Spor Organizasyonlarında Görev Yapan Bireylerin Zaman Yönetimi, Tutum ve Becerilerinin İncelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 4 (5) , 346-358 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40500/485232
MLA Özsoy, D , Toksöz, Ġ , Oğuzhan, A . "Spor Organizasyonlarında Görev Yapan Bireylerin Zaman Yönetimi, Tutum ve Becerilerinin İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 4 (2015 ): 346-358 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40500/485232>
Chicago Özsoy, D , Toksöz, Ġ , Oğuzhan, A . "Spor Organizasyonlarında Görev Yapan Bireylerin Zaman Yönetimi, Tutum ve Becerilerinin İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 4 (2015 ): 346-358
RIS TY - JOUR T1 - Spor Organizasyonlarında Görev Yapan Bireylerin Zaman Yönetimi, Tutum ve Becerilerinin İncelenmesi AU - Damla Özsoy , Ġlhan Toksöz , Adil Oğuzhan Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 346 EP - 358 VL - 4 IS - 5 SN - 1694-7215- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Spor Organizasyonlarında Görev Yapan Bireylerin Zaman Yönetimi, Tutum ve Becerilerinin İncelenmesi %A Damla Özsoy , Ġlhan Toksöz , Adil Oğuzhan %T Spor Organizasyonlarında Görev Yapan Bireylerin Zaman Yönetimi, Tutum ve Becerilerinin İncelenmesi %D 2015 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 4 %N 5 %R %U
ISNAD Özsoy, Damla , Toksöz, Ġlhan , Oğuzhan, Adil . "Spor Organizasyonlarında Görev Yapan Bireylerin Zaman Yönetimi, Tutum ve Becerilerinin İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 4 / 5 (Aralık 2015): 346-358 .
AMA Özsoy D , Toksöz Ġ , Oğuzhan A . Spor Organizasyonlarında Görev Yapan Bireylerin Zaman Yönetimi, Tutum ve Becerilerinin İncelenmesi. MJSS. 2015; 4(5): 346-358.
Vancouver Özsoy D , Toksöz Ġ , Oğuzhan A . Spor Organizasyonlarında Görev Yapan Bireylerin Zaman Yönetimi, Tutum ve Becerilerinin İncelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2015; 4(5): 358-346.