Yıl 2016, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 21 2016-01-01

.KONAKLAMA ĠġLETMELERĠNDE ĠSTĠHDAM EDĠLEN PERSONELE YÖNELĠK EĞĠTĠM UYGULAMALARI: KIRGIZĠSTAN-BĠġKEK OTELLERĠNDE ÖRNEK OLAY ĠNCELEMESĠ
APPLICATIONS TRAINING ON THE EMPLOYMENT PERSONNEL IN HOSPITALITY INDUSTRY: CASE STUDY IN KYRGYZSTAN-BISHKEK HOTELS Abstract

Fazıl ĠENOL [1] , Narıngül MARGAZİEVA [2] , Abdullah KAYA [3]


Bu çalışmanın amacı, Kırgızistan‟daki konaklama işletmelerinin kendi personelleri için uyguladıkları eğitim politikalarını araştırmak ve uygulanmakta olan eğitim yöntemlerinin neler olduğunu tespit etmektir. Bu bağlamda başkent Bişkek‟te faaliyet gösteren 5 yıldızlı otellerden 3 otel örnek olay incelemesi için araştırmaya dahil edilmiştir. Bu otellerin üst dizey yöneticileri ile yüz yüze görüşülerek mülekat yapılmış ve önceden hazırlanan anket formundaki soruları cevaplandırmaları sağlanmıştır. Otel işletmelerinin personel eğitimi konusundaki mevcut durum ve uyguladıkları personel eğitim yöntemlerini sorgulamak amaçlı hazırlanan anketlerin analizinden; 5 yıldızlı otellerde istihdam edilen personelin sadece %27‟sinin turizm konusunda eğitimli oldukları, uluslararası zincir otel hariç diğer otellerde personel eğitimi ile ilgili profesyonel eğitimciler çalıştırılmadığı ve eğitimlerin genelde personel departmanı tarafından yürütüldüğü, eğitimci çalıştırmayan otellerin zaman zaman dışarıdan getirilen profesyonel eğitimcilerden yararlandıkları, otel işletmelerinin hizmet standartlarının korunması ve yükseltilmesi için personelin gelişen şartlara göre hazırlanması doğrultusunda bir eğitim planlaması yapılması konusunda istekli oldukları, otellerin çalışan personelin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde genelde performans değerlendirme sonuçlarını kullandıkları, istihdam edilen personele nasıl bir eğitimin ve yöntemin gerekli olup olmadığına eğitim öncesinde ve sonrasında başvurulan bir takım testlerin değerlendirilme sonuçlarına göre karar verdikleri, konaklama işletmelerinin işleyişi ve personel eğitimine bakış açılarının faklılık gösterdiği ancak personel alımı yaparken kişinin eğitim durumunu gözönüne almaya önem verdikleri bilgisi elde edilmiştir
The purpose of this study is to investigate educational policies that apply to staff the hotels in the Kyrgyzstan and to determine training methods which are being implemented. In this context, were selected 3 different 5-star hotels in the Bishkek, prepared questionnaires to managers and conducted the survey to managers face to face. Results of questionnaire analysis which are prepared to determine current situation of employee training and implementing an Employee Training methods in the hotels are: only 27% of 5 star hotels employees has education in tourism branch; trainings in this hotels generally provide by Human Resources Department staff, excluding international chain hotel, where training conducted by special training staff; the hotels without trainers periodically invites professional coaches from outside; they want to work out training program for protection of standards and to improve quality of employee; to determine the themes of trainings usually counted the performance evaluation of employees; results of assessment test filled by employees before and after trainings help to determine needful training subjects and methods. There are differences between enterprises in management and implementing educational policies, but during selection of employees all of them pay special attention to level of their education
 • АРСАНКУЛОВ, Б. (2009) Образование В Сфере Туризма Кыргызистане Текушее Состояние Проблемы, и Пути Их Рушения Арсанкулов Бекболот, Бишкек.
 • ABIŞKAYEVA, A. (2012).Kırgızistan‟da Orta Öğretim Düzeyinde Turizm Öğretiminin Analizi,
 • Kırgızistan-TürkiyeManas Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Lisans Mezuniyet Tezi, Bişkek.
 • BİNGÖL, D, Personel Yönetimi, Beta Basım Yayım Dağıtım 626, A.Ş., 3.baskı İstanbul-1996.
 • BİNGÖL, D. (1998). İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Basım Yayım Dağıtım, A.Ş., İstanbul
 • KASIMOV, R. (2006). İnsan Kaynakları Yönetiminde Eğitim ve Geliştirmenin Önemi; Azerbaycan‟da Faaliyet Gösteren Büyük Ölçekli İşletmelerde Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Ünv. SBE.
 • KIRGIZİSTAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, 2012
 • KIRGIZİSTAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, 2014
 • KIRGIZİSTAN MİLLİ İSTATİSTİK KOMİTESİ, 2009
 • KIZILIRMAK, A., B. (2008) Labour Market Participation Decisions of Married Women: Evidence from Turkey, Globalization and Development: A Handbook of New Perspective, A. Deshpande (ed.) içinde, Oxford University Press, Oxford.
 • KOZAK, M, A. (1998), Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örnek Olaylar, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • KULNAZAROVA, Ainura. (2010). Orta Asya Geçiş Ekonomilerinde Turizm Sektörünün Mevcut Durumu Ve Gelişme Olanakları: Kırgızistan Örneği. Balıkesir Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Balıkesir.
 • MERCİN, U. L. (2005). İnsan Kaynakları Yönetiminin Eğitim Kurumları Açısından Gerekliliği ve Geliştirme Etkinliği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 4,14-(128-144)
 • MURADOVA, T. ( 2007). İnsan Kaynakları Yönetiminde Eğitim ve Geliştirmenin Önemi, Khazar University Press 18.
 • NİYAZALİYEVA, G., (2011). Kırgızistan‟da Turizm Eğitiminin Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Lisans Tezi, Bişkek.
 • OLALI, H ve KORZAY, M, (1993). Otel İşletmeciliği, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş, İstanbul
 • SELİMOĞLU, E,. B.YILMAZ,.H. (2009).Hizmet İçi Eğitimin Kurum Ve Çalışanlar Üzerine Etkileri. Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika (e-Dergi), 5-1- (1-12).
 • www.programm@helvest.kg
 • hhtp://www.cat@cat.kg
 • hhtp://www.egitek.meb.gov.tr
 • hhtp://www.itso.org/docs/pdf/country.../kirgizistan
 • hhtp://www.turkstudent.net.
Diğer ID JA58ER56SB
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Fazıl ĠENOL
Kurum: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu

Yazar: Narıngül MARGAZİEVA
Kurum: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu

Yazar: Abdullah KAYA
Kurum: Manas Üniversitesi SBE ĠĢletme ABD Yüksek Lisans Öğrencisi

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2016

Bibtex @ { mjss485279, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {1 - 21}, doi = {}, title = {.KONAKLAMA ĠġLETMELERĠNDE ĠSTĠHDAM EDĠLEN PERSONELE YÖNELĠK EĞĠTĠM UYGULAMALARI: KIRGIZĠSTAN-BĠġKEK OTELLERĠNDE ÖRNEK OLAY ĠNCELEMESĠ}, key = {cite}, author = {ĠENOL, Fazıl and MARGAZİEVA, Narıngül and KAYA, Abdullah} }
APA ĠENOL, F , MARGAZİEVA, N , KAYA, A . (2016). .KONAKLAMA ĠġLETMELERĠNDE ĠSTĠHDAM EDĠLEN PERSONELE YÖNELĠK EĞĠTĠM UYGULAMALARI: KIRGIZĠSTAN-BĠġKEK OTELLERĠNDE ÖRNEK OLAY ĠNCELEMESĠ. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 5 (1) , 1-21 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40503/485279
MLA ĠENOL, F , MARGAZİEVA, N , KAYA, A . ".KONAKLAMA ĠġLETMELERĠNDE ĠSTĠHDAM EDĠLEN PERSONELE YÖNELĠK EĞĠTĠM UYGULAMALARI: KIRGIZĠSTAN-BĠġKEK OTELLERĠNDE ÖRNEK OLAY ĠNCELEMESĠ". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (2016 ): 1-21 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40503/485279>
Chicago ĠENOL, F , MARGAZİEVA, N , KAYA, A . ".KONAKLAMA ĠġLETMELERĠNDE ĠSTĠHDAM EDĠLEN PERSONELE YÖNELĠK EĞĠTĠM UYGULAMALARI: KIRGIZĠSTAN-BĠġKEK OTELLERĠNDE ÖRNEK OLAY ĠNCELEMESĠ". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (2016 ): 1-21
RIS TY - JOUR T1 - .KONAKLAMA ĠġLETMELERĠNDE ĠSTĠHDAM EDĠLEN PERSONELE YÖNELĠK EĞĠTĠM UYGULAMALARI: KIRGIZĠSTAN-BĠġKEK OTELLERĠNDE ÖRNEK OLAY ĠNCELEMESĠ AU - Fazıl ĠENOL , Narıngül MARGAZİEVA , Abdullah KAYA Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 21 VL - 5 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi .KONAKLAMA ĠġLETMELERĠNDE ĠSTĠHDAM EDĠLEN PERSONELE YÖNELĠK EĞĠTĠM UYGULAMALARI: KIRGIZĠSTAN-BĠġKEK OTELLERĠNDE ÖRNEK OLAY ĠNCELEMESĠ %A Fazıl ĠENOL , Narıngül MARGAZİEVA , Abdullah KAYA %T .KONAKLAMA ĠġLETMELERĠNDE ĠSTĠHDAM EDĠLEN PERSONELE YÖNELĠK EĞĠTĠM UYGULAMALARI: KIRGIZĠSTAN-BĠġKEK OTELLERĠNDE ÖRNEK OLAY ĠNCELEMESĠ %D 2016 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD ĠENOL, Fazıl , MARGAZİEVA, Narıngül , KAYA, Abdullah . ".KONAKLAMA ĠġLETMELERĠNDE ĠSTĠHDAM EDĠLEN PERSONELE YÖNELĠK EĞĠTĠM UYGULAMALARI: KIRGIZĠSTAN-BĠġKEK OTELLERĠNDE ÖRNEK OLAY ĠNCELEMESĠ". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 / 1 (Ocak 2016): 1-21 .
AMA ĠENOL F , MARGAZİEVA N , KAYA A . .KONAKLAMA ĠġLETMELERĠNDE ĠSTĠHDAM EDĠLEN PERSONELE YÖNELĠK EĞĠTĠM UYGULAMALARI: KIRGIZĠSTAN-BĠġKEK OTELLERĠNDE ÖRNEK OLAY ĠNCELEMESĠ. MJSS. 2016; 5(1): 1-21.
Vancouver ĠENOL F , MARGAZİEVA N , KAYA A . .KONAKLAMA ĠġLETMELERĠNDE ĠSTĠHDAM EDĠLEN PERSONELE YÖNELĠK EĞĠTĠM UYGULAMALARI: KIRGIZĠSTAN-BĠġKEK OTELLERĠNDE ÖRNEK OLAY ĠNCELEMESĠ. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2016; 5(1): 21-1.