BibTex RIS Kaynak Göster

EFFECT OF STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGAMENT PRACTICES ON ORGANĠZATIONAL INNOVATION AND INTRAPRENEURSHIP: STUDY ON HOTEL BUSINESS

Yıl 2016, Cilt: 5 Sayı: 2, 104 - 123, 01.04.2016

Öz

The aim of this is to determine the effects of strategic human resource management practices on organizational innovation and intrapreneurship. The universe of present study is comprised of 58 hotels with 4 and 5 stars hotels which operate in different destinations in Ankara. 32 hotels were selected as sample of this study and the survey of this study were practiced to totally 209 mid- level and senior managers and then the result of survey were assessed. Firstly it was practiced exploratory factor analysis to evaluate the construct validity of scales and then it was practiced linear regression to determine the direction of correlation and effect level of predict variable between predict variable and predicted variables. According to result of study; while there was significant correlation between strategic human resource management practice and organizational innovation, it couldn‟t be found statistic ally significant correlation between the retention configuration dimension, one of strategic human resource management practices and organizational innovation. It was determined that acquisition configuration process, training process, internal labor markets configuration independent variables as significant predictor of organizational innovation. It was understood that all of the sub-dimensions of strategic human resource management practice were as significant predictor of intrapreneurship as well

Kaynakça

 • Avcı, N ve Ulu, G. G. (2014). İstanbul‟da Faaliyet Gösteren Seyahat Acentelerinde Personel Güçlendirme Ve İnovasyon İlişkisi. 17(31): 327-344.
 • Azad, P. K. (2013). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde Yenilikçiliğin Rolü Ve Rekabet Stratejileri Üzerindeki Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Cingöz, A. (2011). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Ve Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Örgütsel Performans Ve İç Girişimcilik( Girişimsel Performans) Üzerindeki Etkileri: Kayseri İmalat sanayinde Bir Araştırma, Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri, 1-12.
 • Çavuş, M. F ve Akgemci, T. (2008). İşletmelerde Personel Güçlendirmenin Örgütsel Yaratıcılık Ve Yenilikçiliğe Etkisi: İmalat Sanayinde Bir Araştırma. Selçuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(2):229-241.
 • Demirtaş, Ö. (2013). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Ve Örgütsel İnovasyon. Marmara Üniversitesi İktisadi Ve İdari birimler Dergisi, 35(2): 261-272.
 • Edralin, D. M. (2010). Human Resource Management Practices : Drivers For Stimulating Corporate Entrepreneurshipin The Large Companies İn The Philippines. De La Salle University Business and Economics Review, 19(2):25-41.
 • Fernando, S. (2013). How Human Resource Management Practices Contribute To Learning For Pharmaceutical İnnovation İn Mexico: Drawing From Internal And External Sources Of Knowledge. Latin American Business Review, 14(3/4):227-250.
 • Hayton, J. C. (2003). Strategic Human Resource Capital Management İn Smes: An Empirical Study Of Entrepreneurial Performance. Human Resource Management, 42(4): 375-391.
 • Kaya, N. (2006). The İmpact Of Human Resource Management Practices And Corporate Entrepreneurship On Firm Performance: Evidence From Turkish Firms. International Journal Of Human Resource Management, 17(12): 2074-2090.
 • Kılıç, M. ve Bılgınoğlu, B. (2010). İhracatçı Türk Firmalarında Personel Sağlama Ve Seçme Yöntemleri Ve İnovasyon Performansı İlişkisi: Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri. Sosyoekonomi Dergisi, 13(2): 215- 241.
 • Kim, D. and Choi, Y. (2014). Social Exchange Model Between Human Resource Management Practices And İnnovation İn Software Engineering. Seoul Journal of Business, 20(2), 29-69.
 • Laursen, K and Foss, N. J. (2003). New Human Resource Management Practices, Complimentarities, And The İmpact On İnnovation Performance. Cambridge Journal of Economics, (27): 243-263.
 • Messersmith, J. G. and Wales, W. J. (2013). Entrepreneurial Orientation And Performance İn Young Firms: The Role Of Human Resourcemanagement. International Small Business Journal, 31(2): 115-136.
 • Özdevecioğlu, M., Demirtaş, Ö. ve Ünlü, O. (2009, 21-23 Mayıs). İnsan kaynakları uygulamalarınının işletmelerin inovasyon performansı üzerindeki etkileri. 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresinde sunuldu, Eskişehir.
 • Tang, G., Wei, L., Snape, E and Ng, Y. C. (2015). How Effective Human Resource Management Promotes Corporate Entrepreneurship: Evidence From China. International Journal of Human Resource Management, 26(12): 1586-1601.
 • Wei, L. (2013). The İmpact Of Human Resource Management Practices İn The Entrepreneurial Process Evidence From China, Journal of Generel Management, 38(3): 73-89.
 • Yu, Z., Ying, H. and Jun, L. (2013). İnternal Commitment Or External Collaboration ? The İmpact Of Human Resource Management Systems Firm İnnovation And Performance. Human Resource Management, 52(2):263-288.

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Örgüt İnovasyonu ve İç Girişimcilik Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi: Oteller Üzerinde Bir Araştırma

Yıl 2016, Cilt: 5 Sayı: 2, 104 - 123, 01.04.2016

Öz

Çalışmanın amacı, stratejik insan kaynakları uygulamalarının örgüt inovasyonu ve iç girişimcilik üzerindeki etkilerini belirlemektir. Çalışmada stratejik insan kaynakları yönetimi işe alma, iş seçim süreci, eğitim süreci ve kurum içi iş gücü piyasa düzeni alt boyutlarına ayrılarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın evrenini Ankara da farklı merkezlerde faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı 58 konaklama işletmesi oluşturmaktadır. Evren içerisinden 32 adet konaklama işletmesi örneklem olarak alınmış ve burada çalışan 209 orta ve üst düzey yöneticiye anket uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, stratejik insan kaynakları yönetimi ile iç girişimcilik ve inovasyon arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca stratejik insan kaynakları yönetimi alt boyutlarından iş seçim süreci, eğitim süreci, kurum içi iş gücü piyasası düzeni bağımsız değişkenlerinin bağımlı değişken olarak adlandırılan inovasyona anlamlı bir etkisi olduğu görülürken, yine stratejik insan kaynakları uygulamaları alt boyutlarının tümünün iç girişimciliğe karşı anlamlı bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgular sonucunda stratejik insan kaynakları yönetimi uygulamalarının turizm işletmeleri üzerinde özellikle iç girişimcilik ve inovasyon çerçevesinde kullanılabilirliğinin ve etkinliğinin olası sonuçları üzerine önermelerde bulunulmuştur

Kaynakça

 • Avcı, N ve Ulu, G. G. (2014). İstanbul‟da Faaliyet Gösteren Seyahat Acentelerinde Personel Güçlendirme Ve İnovasyon İlişkisi. 17(31): 327-344.
 • Azad, P. K. (2013). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde Yenilikçiliğin Rolü Ve Rekabet Stratejileri Üzerindeki Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Cingöz, A. (2011). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Ve Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Örgütsel Performans Ve İç Girişimcilik( Girişimsel Performans) Üzerindeki Etkileri: Kayseri İmalat sanayinde Bir Araştırma, Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri, 1-12.
 • Çavuş, M. F ve Akgemci, T. (2008). İşletmelerde Personel Güçlendirmenin Örgütsel Yaratıcılık Ve Yenilikçiliğe Etkisi: İmalat Sanayinde Bir Araştırma. Selçuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(2):229-241.
 • Demirtaş, Ö. (2013). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Ve Örgütsel İnovasyon. Marmara Üniversitesi İktisadi Ve İdari birimler Dergisi, 35(2): 261-272.
 • Edralin, D. M. (2010). Human Resource Management Practices : Drivers For Stimulating Corporate Entrepreneurshipin The Large Companies İn The Philippines. De La Salle University Business and Economics Review, 19(2):25-41.
 • Fernando, S. (2013). How Human Resource Management Practices Contribute To Learning For Pharmaceutical İnnovation İn Mexico: Drawing From Internal And External Sources Of Knowledge. Latin American Business Review, 14(3/4):227-250.
 • Hayton, J. C. (2003). Strategic Human Resource Capital Management İn Smes: An Empirical Study Of Entrepreneurial Performance. Human Resource Management, 42(4): 375-391.
 • Kaya, N. (2006). The İmpact Of Human Resource Management Practices And Corporate Entrepreneurship On Firm Performance: Evidence From Turkish Firms. International Journal Of Human Resource Management, 17(12): 2074-2090.
 • Kılıç, M. ve Bılgınoğlu, B. (2010). İhracatçı Türk Firmalarında Personel Sağlama Ve Seçme Yöntemleri Ve İnovasyon Performansı İlişkisi: Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri. Sosyoekonomi Dergisi, 13(2): 215- 241.
 • Kim, D. and Choi, Y. (2014). Social Exchange Model Between Human Resource Management Practices And İnnovation İn Software Engineering. Seoul Journal of Business, 20(2), 29-69.
 • Laursen, K and Foss, N. J. (2003). New Human Resource Management Practices, Complimentarities, And The İmpact On İnnovation Performance. Cambridge Journal of Economics, (27): 243-263.
 • Messersmith, J. G. and Wales, W. J. (2013). Entrepreneurial Orientation And Performance İn Young Firms: The Role Of Human Resourcemanagement. International Small Business Journal, 31(2): 115-136.
 • Özdevecioğlu, M., Demirtaş, Ö. ve Ünlü, O. (2009, 21-23 Mayıs). İnsan kaynakları uygulamalarınının işletmelerin inovasyon performansı üzerindeki etkileri. 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresinde sunuldu, Eskişehir.
 • Tang, G., Wei, L., Snape, E and Ng, Y. C. (2015). How Effective Human Resource Management Promotes Corporate Entrepreneurship: Evidence From China. International Journal of Human Resource Management, 26(12): 1586-1601.
 • Wei, L. (2013). The İmpact Of Human Resource Management Practices İn The Entrepreneurial Process Evidence From China, Journal of Generel Management, 38(3): 73-89.
 • Yu, Z., Ying, H. and Jun, L. (2013). İnternal Commitment Or External Collaboration ? The İmpact Of Human Resource Management Systems Firm İnnovation And Performance. Human Resource Management, 52(2):263-288.
Toplam 17 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA73GH87RC
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ayşe Atar Bu kişi benim

Ece Konaklıoğlu Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2016
Gönderilme Tarihi 1 Nisan 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Atar, A., & Konaklıoğlu, E. (2016). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Örgüt İnovasyonu ve İç Girişimcilik Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi: Oteller Üzerinde Bir Araştırma. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(2), 104-123.
AMA Atar A, Konaklıoğlu E. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Örgüt İnovasyonu ve İç Girişimcilik Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi: Oteller Üzerinde Bir Araştırma. MJSS. Nisan 2016;5(2):104-123.
Chicago Atar, Ayşe, ve Ece Konaklıoğlu. “Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Örgüt İnovasyonu Ve İç Girişimcilik Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi: Oteller Üzerinde Bir Araştırma”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5, sy. 2 (Nisan 2016): 104-23.
EndNote Atar A, Konaklıoğlu E (01 Nisan 2016) Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Örgüt İnovasyonu ve İç Girişimcilik Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi: Oteller Üzerinde Bir Araştırma. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 2 104–123.
IEEE A. Atar ve E. Konaklıoğlu, “Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Örgüt İnovasyonu ve İç Girişimcilik Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi: Oteller Üzerinde Bir Araştırma”, MJSS, c. 5, sy. 2, ss. 104–123, 2016.
ISNAD Atar, Ayşe - Konaklıoğlu, Ece. “Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Örgüt İnovasyonu Ve İç Girişimcilik Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi: Oteller Üzerinde Bir Araştırma”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5/2 (Nisan 2016), 104-123.
JAMA Atar A, Konaklıoğlu E. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Örgüt İnovasyonu ve İç Girişimcilik Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi: Oteller Üzerinde Bir Araştırma. MJSS. 2016;5:104–123.
MLA Atar, Ayşe ve Ece Konaklıoğlu. “Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Örgüt İnovasyonu Ve İç Girişimcilik Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi: Oteller Üzerinde Bir Araştırma”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 5, sy. 2, 2016, ss. 104-23.
Vancouver Atar A, Konaklıoğlu E. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Örgüt İnovasyonu ve İç Girişimcilik Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi: Oteller Üzerinde Bir Araştırma. MJSS. 2016;5(2):104-23.

MANAS Journal of Social Studies (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi)     


16155