BibTex RIS Kaynak Göster

THE COMPARISON OF GERMANY, KYRGYZSTAN AND TURKEY‟S EDUCATION SYSTEM

Yıl 2016, Cilt: 5 Sayı: 2, 170 - 185, 01.04.2016

Öz

Development level of a state, not to lag behind the era and to be as strong as other states depend on how the country's education system works. When prompted to improve reform in a society‟s education system, it is tried to obtain clues about the educational systems of developed countries and to take advantage from past experiences. In our century, development of human progress have gone beyond the state borders with globalization of the world, development of technology and the mass media. Developing countries are facing the same problems and similar challenges. Therefore, that causes acceleration of the process to benefit from each other's experience and also increase the need for comparative education. The most important feature of comparative education is investigating the results of the factors that affect the education in different education systems. In this study, Germany was deeply examined by the key factors that set background of the education system (demographic structure of the country, language, historical development of the education system, the authority and supervision in the education system etc.). Conditions and practices in Kyrgyzstan and Turkey were compared with the results obtained from Germany. The similarities and differences between Germany, Kyrgyzstan and Turkey's education system are discussed under the perspective of comparative educational research. In this study, the purpose is to reveal the parts that should be developed the education system in Kyrgyzstan and Turkey by detecting similarities and differences of the three countries‟ education system and to make suggestions about the problems are intended. It was used descriptive survey model in the study. While collecting data, the literature was surveyed and on the subject available books, magazines, theses, articles and statistical data of the official sources in national level were used

Kaynakça

 • Altıntaş, S., Görgen, İ. (2014, Nisan). Türkiye ile Güney Kore‟nin Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. NWSA-Education Sciences.
 • Aytaç, K. (1985). Avrupa okul sistemlerinin demokratlaştırılması. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.
 • Bayer, Y. (2006). Almanya‟daki Türk öğrencilerine karşı duyarsız, Türk öğretmenlerden Ankara‟ya mesaj var. Hürriyet Gazetesi.
 • Birleşmiş Milletler Kalkınma Raporu, (2009). 2 Mayıs 2015 tarihinde http://www.un.org. siteden alınmıştır.
 • Boobekova, K. (2002, Nisan). Karşılaştırmalı eğitim uygulaması: Kırgızistan ve Türk eğitim sistemleri örneği. Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 137.
 • Boobekova, K. (2011). Kırgızistan Eğitim Sisteminde Mevcut Sorunlar ve Çözüm Yolları, Prof. Dr. Yahya Akyüze Armağan kitabı, Türk eğitim Tarihi Araştırmaları, Eğitim ve Kültür Yazıları, (ed. C.Öztürk ve İ.Fındıkçı), PegemA yayınları, ss.473-491
 • Compere, M. M. (1999). A propos de la spécificité en histoire de l‟éducation. In J. M. Leclercq (Ed.) L‟Education comparée: Mondialisation et spécifités francophones, Paris: CNPP, 211-219. Countries in the world (ranked by 2014 population). 4 Mayıs 2015 tarihinde http://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/ siteden alınmıştır.
 • Dalbudak, Z. (2006). Anaokulu öğretmenlerinin drama etkinliklerini kullanmaları üzerine bir araştırma. Yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Demirel, Ö. (1994). Karşılaştırmalı eğitim. Ankara: USEM Yayınları.
 • Demirel, Ö. (2012). Gelecek için eğitim: Farklı ülkelerde program geliştirme çalışmaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Dünya Bankası (2013). "World development indicators 2013." Washington, D.C.: World Bank.
 • Eğitim Sistemini Dönüştüren Ülkeler-9: Almanya. 8 Mart 2015 tarihinde http://www.egitimpedia.com/egitim- 2/egitim-sistemini-donusturen-ulkeler-9-almanya siteden alınmıştır.
 • Ehmke, W. (2006). Almanya ve Türkiye‟deki eğitim sistemleri bir karşılaştırma. Ankara: Konrad Adenauer Vakfı Yayınları.
 • Ergün, M. (1985). Karşılaştırmalı Eğitim. Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü.
 • Eurydice, (2010). Organisation of the education http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_reports/DE_EN.pdf. system: Germany, 2009/10 edition.
 • Eurydice, (2011). Nationalsystemoverview on educationsystems in Europe andongoingreforms, http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_DE_EN .pdf.
 • GDP per Capita by Country 1980-2014. 4 Mayıs 2015 tarihinde http://knoema.com/pjeqzh/gdp-per-capita-by- country-1980-2014 siteden alınmıştır.
 • Kanimetov, C. K. (2014). Bilim berüünü demokratiyalaştıruu sayasatı (Eğitimi demokratikleştirme siyaseti), Bişkek.
 • Kantos, Z.E. (2013). Federal Almanya Cumhuriyeti eğitim sistemi. Balcı, A. (Editör). Karşılaştırmalı eğitim sistemleri. 4. Baskı. Ankara: Pegem Akademi, 49-68.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara:Nobel Yayınları.
 • Korkmaz, M. (1999). Türkiye‟de nüfus artışı ve genç nüfusun eğitim sürecindeki görünümü. Ankara: MEB Yayınları.
 • Krapp, M. (2006). Alman bakış açısından PISA araştırma sonuçları. Ankara: Konrad Adenauer Vakfı Yayınları.
 • Kurudayıoğlu, M., Tüzel, S. (2010, Güz). 21. yüzyıl okuryazarlık türleri, değişen metin algısı ve Türkçe eğitimi. TÜBAR-XXVIII.
 • Longman, P. (2003). Dictionary of Contemporary English, UK.
 • MEB (1996). Avrupa Birliği üye ülkelerinin eğitim sistemleri. Ankara: MEB Yayınları.
 • Obrazovaniye i Nauka v Kırgızskoy Respublike, (2014). Statistiçkeskiy sbornik (Kırgızistan Cumhuriyeti istatistik verileri), Bişkek.
 • PISA Türkiye. 8 Mart 2015 tarihinde http://pisa.meb.gov.tr/ siteden alınmıştır.
 • Schmidth, W. H., Blömeke, S. ve Tattoo, M. T. (2011). Teacher education matters. A study of the mathematics teacher preparation from six countries. New York: Teacher College Press.
 • Sözen, S., Çabuk, A. (2013). Türkiye, Avusturya ve Almanya öğretmen yetiştirme sistemlerinin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı.
 • Türkoğlu, A. (1999). Karşılaştırmalı eğitim. Adana: Çukurova Üniversitesi Yayınları.
 • Uygun, S., Ergen, G. ve Öztürk, İ.H. (2011). A comparison between practical training programs in teacher education in Turkey, Germany and France. Elementary Education Online, 389-405.
 • Varış, F. (1983). Program geliştirme çalışmaları, Cumhuriyet dönem eğitim. İstanbul: MEB Yayınları.
 • Yalçın, K. (2011). Almanya ve Türkiye‟de 2003-2006-2009 PISA araştırma sonuçlarına göre alınan önlemler ve uygulamalar. Türk Kütüphaneciliği , 25(4), 495-508.
 • Yapıcı, M., Ulu, B. (2010). İlköğretim 1. sınıf öğretmenlerinin okul öncesi öğretmenlerinden beklentileri. Kuramsal Eğitimbilim, 3 (1), 43-55.
 • Mayıs 2015 tarihinde http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators siteden alınmıştır.

Almanya, Kırgızistan ve Türkiye Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması

Yıl 2016, Cilt: 5 Sayı: 2, 170 - 185, 01.04.2016

Öz

Bir devletin gelişmişlik düzeyi ve çağın gerisinde kalmaması, diğer devletler kadar güçlü olması, o ülkenin eğitim sisteminin nasıl çalıştığına bağlıdır. Bir toplumun eğitim sisteminde reform geliştirmek istendiğinde, gelişmiş ülkelerin eğitim sistemleri hakkında ipuçları edinilmeye, yaşanmış tecrübelerden yararlanılmaya çalışılmaktadır. Yaşadığımız yüzyılda, dünyanın küreselleşmesi, teknolojinin gelişmesi ve kitle iletişim araçlarının ilerlemesiyle birlikte insanın gelişimi devlet sınırlarının ötesine geçmiştir. Gelişmekte olan ülkelerin aynı problemleri yaşaması ve benzer zorluklarla karşılaşması da, toplumların birbirinin yaşadığı tecrübelerden yararlanma sürecini hızlandırmış ve karşılaştırmalı eğitime olan ihtiyacı daha da arttırmıştır. Karşılaştırmalı eğitimin en önemli özelliği eğitime etki eden etmenlerin, farklı eğitim sistemlerinde nasıl sonuçlar doğurduğunu incelemesidir. Bu çalışmada; Almanya, eğitim sisteminin arka planını oluşturan önemli faktörler (ülkenin demografik yapısı, dili, eğitim sisteminin tarihi gelişimi, eğitim sisteminde yetki ve denetim vb.)açısından derinlemesine incelenmiş, elde edilen sonuçlarla Kırgızistan ve Türkiye‟deki durumlar ve uygulamalar karşılaştırılmıştır. Almanya, Kırgızistan ve Türkiye‟nin eğitim sistemlerindeki benzerlik ve farklılıklar, karşılaştırmalı eğitim araştırmaları bakış açısıyla ele alınmıştır. Bu doğrultuda, araştırmanın amacı üç ülkenin eğitim sistemlerinin benzerlik ve farklılıklarını tespit ederek Kırgızistan ve Türkiye‟nin eğitim sisteminde geliştirilmesi gereken boyutları ortaya koymak ve yaşanan sorunlara bazı öneriler getirmektir. Araştırmada, betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında, literatür taraması yapılmış ve konuyla ilgili mevcut kitap, tez, makale, dergi ve ulusal düzeydeki resmi kaynakların istatistiki bilgilerinden yararlanılmıştır

Kaynakça

 • Altıntaş, S., Görgen, İ. (2014, Nisan). Türkiye ile Güney Kore‟nin Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. NWSA-Education Sciences.
 • Aytaç, K. (1985). Avrupa okul sistemlerinin demokratlaştırılması. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.
 • Bayer, Y. (2006). Almanya‟daki Türk öğrencilerine karşı duyarsız, Türk öğretmenlerden Ankara‟ya mesaj var. Hürriyet Gazetesi.
 • Birleşmiş Milletler Kalkınma Raporu, (2009). 2 Mayıs 2015 tarihinde http://www.un.org. siteden alınmıştır.
 • Boobekova, K. (2002, Nisan). Karşılaştırmalı eğitim uygulaması: Kırgızistan ve Türk eğitim sistemleri örneği. Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 137.
 • Boobekova, K. (2011). Kırgızistan Eğitim Sisteminde Mevcut Sorunlar ve Çözüm Yolları, Prof. Dr. Yahya Akyüze Armağan kitabı, Türk eğitim Tarihi Araştırmaları, Eğitim ve Kültür Yazıları, (ed. C.Öztürk ve İ.Fındıkçı), PegemA yayınları, ss.473-491
 • Compere, M. M. (1999). A propos de la spécificité en histoire de l‟éducation. In J. M. Leclercq (Ed.) L‟Education comparée: Mondialisation et spécifités francophones, Paris: CNPP, 211-219. Countries in the world (ranked by 2014 population). 4 Mayıs 2015 tarihinde http://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/ siteden alınmıştır.
 • Dalbudak, Z. (2006). Anaokulu öğretmenlerinin drama etkinliklerini kullanmaları üzerine bir araştırma. Yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Demirel, Ö. (1994). Karşılaştırmalı eğitim. Ankara: USEM Yayınları.
 • Demirel, Ö. (2012). Gelecek için eğitim: Farklı ülkelerde program geliştirme çalışmaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Dünya Bankası (2013). "World development indicators 2013." Washington, D.C.: World Bank.
 • Eğitim Sistemini Dönüştüren Ülkeler-9: Almanya. 8 Mart 2015 tarihinde http://www.egitimpedia.com/egitim- 2/egitim-sistemini-donusturen-ulkeler-9-almanya siteden alınmıştır.
 • Ehmke, W. (2006). Almanya ve Türkiye‟deki eğitim sistemleri bir karşılaştırma. Ankara: Konrad Adenauer Vakfı Yayınları.
 • Ergün, M. (1985). Karşılaştırmalı Eğitim. Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü.
 • Eurydice, (2010). Organisation of the education http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_reports/DE_EN.pdf. system: Germany, 2009/10 edition.
 • Eurydice, (2011). Nationalsystemoverview on educationsystems in Europe andongoingreforms, http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_DE_EN .pdf.
 • GDP per Capita by Country 1980-2014. 4 Mayıs 2015 tarihinde http://knoema.com/pjeqzh/gdp-per-capita-by- country-1980-2014 siteden alınmıştır.
 • Kanimetov, C. K. (2014). Bilim berüünü demokratiyalaştıruu sayasatı (Eğitimi demokratikleştirme siyaseti), Bişkek.
 • Kantos, Z.E. (2013). Federal Almanya Cumhuriyeti eğitim sistemi. Balcı, A. (Editör). Karşılaştırmalı eğitim sistemleri. 4. Baskı. Ankara: Pegem Akademi, 49-68.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara:Nobel Yayınları.
 • Korkmaz, M. (1999). Türkiye‟de nüfus artışı ve genç nüfusun eğitim sürecindeki görünümü. Ankara: MEB Yayınları.
 • Krapp, M. (2006). Alman bakış açısından PISA araştırma sonuçları. Ankara: Konrad Adenauer Vakfı Yayınları.
 • Kurudayıoğlu, M., Tüzel, S. (2010, Güz). 21. yüzyıl okuryazarlık türleri, değişen metin algısı ve Türkçe eğitimi. TÜBAR-XXVIII.
 • Longman, P. (2003). Dictionary of Contemporary English, UK.
 • MEB (1996). Avrupa Birliği üye ülkelerinin eğitim sistemleri. Ankara: MEB Yayınları.
 • Obrazovaniye i Nauka v Kırgızskoy Respublike, (2014). Statistiçkeskiy sbornik (Kırgızistan Cumhuriyeti istatistik verileri), Bişkek.
 • PISA Türkiye. 8 Mart 2015 tarihinde http://pisa.meb.gov.tr/ siteden alınmıştır.
 • Schmidth, W. H., Blömeke, S. ve Tattoo, M. T. (2011). Teacher education matters. A study of the mathematics teacher preparation from six countries. New York: Teacher College Press.
 • Sözen, S., Çabuk, A. (2013). Türkiye, Avusturya ve Almanya öğretmen yetiştirme sistemlerinin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı.
 • Türkoğlu, A. (1999). Karşılaştırmalı eğitim. Adana: Çukurova Üniversitesi Yayınları.
 • Uygun, S., Ergen, G. ve Öztürk, İ.H. (2011). A comparison between practical training programs in teacher education in Turkey, Germany and France. Elementary Education Online, 389-405.
 • Varış, F. (1983). Program geliştirme çalışmaları, Cumhuriyet dönem eğitim. İstanbul: MEB Yayınları.
 • Yalçın, K. (2011). Almanya ve Türkiye‟de 2003-2006-2009 PISA araştırma sonuçlarına göre alınan önlemler ve uygulamalar. Türk Kütüphaneciliği , 25(4), 495-508.
 • Yapıcı, M., Ulu, B. (2010). İlköğretim 1. sınıf öğretmenlerinin okul öncesi öğretmenlerinden beklentileri. Kuramsal Eğitimbilim, 3 (1), 43-55.
 • Mayıs 2015 tarihinde http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators siteden alınmıştır.
Toplam 35 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA93PR84UZ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yasemin Erman Bu kişi benim

Kadian Boobekova Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2016
Gönderilme Tarihi 1 Nisan 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Erman, Y., & Boobekova, K. (2016). Almanya, Kırgızistan ve Türkiye Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(2), 170-185.
AMA Erman Y, Boobekova K. Almanya, Kırgızistan ve Türkiye Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması. MJSS. Nisan 2016;5(2):170-185.
Chicago Erman, Yasemin, ve Kadian Boobekova. “Almanya, Kırgızistan Ve Türkiye Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5, sy. 2 (Nisan 2016): 170-85.
EndNote Erman Y, Boobekova K (01 Nisan 2016) Almanya, Kırgızistan ve Türkiye Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 2 170–185.
IEEE Y. Erman ve K. Boobekova, “Almanya, Kırgızistan ve Türkiye Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması”, MJSS, c. 5, sy. 2, ss. 170–185, 2016.
ISNAD Erman, Yasemin - Boobekova, Kadian. “Almanya, Kırgızistan Ve Türkiye Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5/2 (Nisan 2016), 170-185.
JAMA Erman Y, Boobekova K. Almanya, Kırgızistan ve Türkiye Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması. MJSS. 2016;5:170–185.
MLA Erman, Yasemin ve Kadian Boobekova. “Almanya, Kırgızistan Ve Türkiye Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 5, sy. 2, 2016, ss. 170-85.
Vancouver Erman Y, Boobekova K. Almanya, Kırgızistan ve Türkiye Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması. MJSS. 2016;5(2):170-85.

MANAS Journal of Social Studies (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi)     


16155