Yıl 2016, Cilt 5 , Sayı 3, Sayfalar 215 - 227 2016-07-01

Döviz Kuru ve Enflasyonun Bist Banka Endeksi Üzerindeki Etkisi
THE EFFECT OF CURRENCY RATE AND INFLATION ON BIST BANKING INDEX

Selçuk Kendirli [1] , Muhammet Çankaya [2]


Bu çalışmayı yapmanın amacı, Türkiye açısından 2009:1-2015:3 dönemine ait döviz kuru, tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) ve Borsa İstanbul Bankacılık Endeksi (XBANK) değişkenleri için ilgili verileri kullanarak BİST Bankacılık Endeksi açısından enflasyon ve döviz hareketlerinin etkisini ekonometrik açıdan incelemektir. Bu amaçla çalışma kapsamında Johansen Eş bütünleşme Testi ve Granger Nedensellik Testi uygulanmıştır. Çalışmadan elde dilen sonuçlara göre analizi yapılan dönemde Borsa İstanbul Bankacılık Endeksi (XBANK) açısından enflasyon ve döviz kurlarının %5 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ancak sonuçlar %10 anlamlılık düzeyinde değerlendirildiğinde Bankacılık Endeksinden Döviz Kuruna doğru tek yönlü bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir
The aim of this study was to investigate the econometric analysis of whether effective exchange rate, consumer price index (CPI) and Borsa Istanbul Banking Index (XBank) the variables of data using BIST Banking Index on inflation and exchange rates FOR Turkey 2009: 1-2015: 3 period. In this context, the study Johansen Cointegration Test and Granger Causality Test application is made. According to the results in Turkey in the said period, Istanbul Stock Exchange Banking Index (XBank) has concluded that the 5% significance level, there was no significant effect of inflation and exchange rates. However, the results are evaluated at 10% significance level a unidirectional relationship has been determined that the exchange rate in the Banking Index found
 • Albeni, M., ve Demir, Y. (2005). Makro Ekonomik Göstergelerin Mali Sektör Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi (IMKB Uygulamalı). Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(14).
 • Ayvaz, Ö. (2006). Döviz Kuru ve Hisse Senetleri Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(2), 1-14.
 • Berument, H. (2002). Döviz Kuru Hareketleri Ve Enflasyon Dinamiği: Türkiye Örneği. Bilkent Üniversitesi Yayınları.
 • Crosby Mark, (2001). “Stocks Returns and Inflation”, Australian Economic Papers, Blackwell Publishing, Vol: 40 (2), June 2001, pp: 156–165.
 • Çiçek, M. (2010). Türkiye'de Faiz, Döviz ve Borsa: Fiyat ve Oynaklık Yayılma Etkileri. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65(02), 001-028.
 • Durukan, M. Banu (1999). “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Makroekonomik Değişkenlerin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi”, İMKB Dergisi, 3 (11), 23-29.
 • Erbaykal, E. ve Okuyan, H.A, (2007). “Hisse Senedi Fiyatları ile Döviz Kuru İlişkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Ampirik Bir Uygulama”, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 1(1), 77- 89.
 • Ergin, A. (2015). Döviz Kuru ve Enflasyon Arasındaki Geçiş Etkisi: Türkiye Örneği. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(3), 13-29.
 • Gençtürk M. (2009). “Finansal Kriz Dönemlerinde Makroekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1), 127-136.
 • Gultekin, N. B. (1983). Stock market seasonality: International evidence. Journal of Financial Economics, 12(4), 469-481.
 • Horasan, M. (2008). “Enflasyonun Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: İMKB 100 Endeksi Üzerine Bir Uygulama”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 427-435.
 • http://evds.tcmb.gov.tr/ Erişim Tarihi: 18.04.2015
 • http://finans.mynet.com/borsa/endeks/xbank-BİST-banka/endekshisseleri Erişim Tarihi: 22.04.2015
 • http://www.borsaistanbul.com/veriler/verileralt/hisse-senetleri-piyasasi-verileri/endeks-verileri Erişim Tarihi: 22.04.2015
 • Kaderli, Y., Petek, A., Doğaner, M., ve Babayiğit, G. (2013). Borsa İstanbul’daki Sektör Endekslerinin Pazar Endeksine Duyarlılığının ve Sistematik Olmayan Risklerinin Ölçülmesi.
 • Pan, Ming-Shiun, Fok, Robert Chi-Wing ve Liu, Y. Angela (2007). “Dynamic Linkages between Exchange Rates and stock Prices: Evidence from East Asian markets”, International Review of Economics and Finance, 16, 503-520.
 • Savaş, İ. ve Can, İ. (2011). Euro‐Dolar Paritesi ve Reel Döviz Kuru’nun İMKB 100 Endeksi’ne Etkisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 323-339.
 • Unro Lee, “ A Test of the Proxy-Effect Hypothesis: Evidence from the Pasific Basin Countries”, Quarterly Journal of Business and Economies, Vol:37, June 22 1998, pp:1–6.
 • Wongbangpo, P. ve Sharma, S.C. (2002). “Stock Market and Macroeconomic Fundamental Dynamic İnteractions: ASEAN-5 countries”, Journal of Asian Economics, 13, 27-51.
 • www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=650 Erişim Tarihi: 20.04.2015
 • Yılmazer, M., (2010), "Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Dış Ticaret ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Deneme." Celal Bayar Üniversitesi SBE, Sosyal Bilimler Dergisi 8.(1) s.241-260.
 • Yurttançıkmaz, Z. Ç. (2012). Döviz Kuru ve Enflasyonun Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi. (Turkish). Ekev Academic Review, 16(51), 393-410.
 • Yüksel, A., ve Yüksel, A. (2013). Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Endeksi İle Enflasyon Arasındaki İlişki: Yedi Ülke Örneği. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(2), 37-50.
 • Zügül, M. ve Şahin, C. (2009). “İMKB 100 Endeksi İle Bazı Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkiyi İncelemeye Yönelik Bir Uygulama”, Akademik Bakış, 16, 1-16.
Diğer ID JA25GD92SJ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Selçuk Kendirli
Kurum: Hitit Üniversitesi, İİBF

Yazar: Muhammet Çankaya
Kurum: Hitit Üniversitesi,

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2016

Bibtex @ { mjss485349, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {215 - 227}, doi = {}, title = {Döviz Kuru ve Enflasyonun Bist Banka Endeksi Üzerindeki Etkisi}, key = {cite}, author = {Kendirli, Selçuk and Çankaya, Muhammet} }
APA Kendirli, S , Çankaya, M . (2016). Döviz Kuru ve Enflasyonun Bist Banka Endeksi Üzerindeki Etkisi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 5 (3) , 215-227 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40505/485349
MLA Kendirli, S , Çankaya, M . "Döviz Kuru ve Enflasyonun Bist Banka Endeksi Üzerindeki Etkisi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (2016 ): 215-227 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40505/485349>
Chicago Kendirli, S , Çankaya, M . "Döviz Kuru ve Enflasyonun Bist Banka Endeksi Üzerindeki Etkisi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (2016 ): 215-227
RIS TY - JOUR T1 - Döviz Kuru ve Enflasyonun Bist Banka Endeksi Üzerindeki Etkisi AU - Selçuk Kendirli , Muhammet Çankaya Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 215 EP - 227 VL - 5 IS - 3 SN - 1694-7215- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Döviz Kuru ve Enflasyonun Bist Banka Endeksi Üzerindeki Etkisi %A Selçuk Kendirli , Muhammet Çankaya %T Döviz Kuru ve Enflasyonun Bist Banka Endeksi Üzerindeki Etkisi %D 2016 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 5 %N 3 %R %U
ISNAD Kendirli, Selçuk , Çankaya, Muhammet . "Döviz Kuru ve Enflasyonun Bist Banka Endeksi Üzerindeki Etkisi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 / 3 (Temmuz 2016): 215-227 .
AMA Kendirli S , Çankaya M . Döviz Kuru ve Enflasyonun Bist Banka Endeksi Üzerindeki Etkisi. MJSS. 2016; 5(3): 215-227.
Vancouver Kendirli S , Çankaya M . Döviz Kuru ve Enflasyonun Bist Banka Endeksi Üzerindeki Etkisi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2016; 5(3): 227-215.