Yıl 2016, Cilt 5 , Sayı 4, Sayfalar 23 - 34 2016-10-01

HADİS METODOLOJİSİNDE TEFERRÜD KAVRAMINA YÖNELİK KULLANILAN TABİRLER
THE CONCEPTS RELATED TO TAFARRAD USED IN THE METHODOLOGY OF HADITH

Muhittin Düzenli [1]


Rivâyetlerin sıhhatini belirlemek için Hadis Usûlü eserlerinde muhaddisler tarafından birçok kavram kullanılagelmiştir. Bu kavramlardan birisi de teferrüd terimidir. Teferrüd kavramı köken itibariyle başka râvinin nakletmediği husus anlamına gelmektedir. Sened yahut metinde bulunan bir özellik itibariyle tek kalarak diğer rivayetlerden ayrılma olarak tanımlanan teferrüd olgusu hadis usulünün birçok kavramıyla ilişkili olarak kullanılmıştır. Teferrüd kavramı hadis tenkîdinde dikkate alınan önemli unsurlardan biridir. Bu çalışma, söz konusu terimin hadis tarihindeki kullanımlarını örneklerle izah etmeyi ve diğer hadis usulü kavramları ile ilişkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır
In the context of determining the authenticity of narrations many concept were used by hadith scholars in the books of hadith methodology. One of these is the term of tafarrud. Term of Tafarrud in Origins means he narrated it different than other narrations. A narration which different from other narrations in respect to its texts or chain (isnâd) is considered an isolated hadith. Also this concept has been used in relation to many concepts of hadith methodology. İt is seen that the term is used commonly in the critique of hadith. Our study aims to clarify the usage of this term in the history of hadith
 • Abdulcevâd Hemâm, et-Teferrüd fî rivâyeti’l-hadîs ve menhecu’l-muhaddisîn fî kabûlihi ev reddihî, (Beyrut: Dârü’n-nevâdir, 2008).
 • Ahmed b. Hanbel, el-İlel ve ma‘rifetü'r-ricâl, nşr. Vasiyyullah b. Muhammed Abbas, I-IV, (Riyad: Dârü’l- Hassânî, 1422/2001).
 • Ahmet Yücel, "Sika", TDV İslam Ansiklopedisi (DİA), XXXVII, 175.
 • Ahmet Yücel, “Cerh Lafızlarından "Münkerü’l-Hadis" ve Farklı Kullanımları”, MÜİFD, (İstanbul, 1997).
 • Ahmet Yücel, Hadis Istılahlarının Doğuşu ve Gelişimi: Hicrî İlk Üç Asır, (İstanbul: MÜİF Yayınları, 1996)
 • Ayhan Tekineş, Geleneğin Altın Zinciri, (İstanbul: Ensar Neşriyat, 1996).
 • Beyhaki, es-Sünenü’l-kübrâ, nşr. M. Abdülkādir Atâ, I-XI, (Mekke: Mektebetü dari’l-bâz, 1414/1994).
 • Beyhaki, Şuabü’l-imân, I-VII, (Beyrut: Darü’l-kütübi’l-ilmiyye, 1410).
 • Bezzâr, el-Bahrü’z-zehhâr Müsnedü’l-Bezzâr, nşr. Mahfûzürrahman Zeynullah, I-V, (Beyrut: Müessesetü ulûmi’l-Kur’ân, 1409/1988).
 • Bk. Ahmet Yücel, "Münker", TDV İslam Ansiklopedisi DİA, XXXII, 13-14.
 • Dârekutnî, el-İlelü’l-vâride fi’l-ehâdîs, nşr. Mahfûzürrahman Zeynullah el-Silefî, (Riyad: Dârü’t-tayyibe, 1405/1985).
 • Ebû Dâvûd, es-Sünen, (Riyad: Beytü’l-Efkâri’d-Devliyye, 1998).
 • Ebû Tâlib Kādî, İlelü’t-Tirmizî el-kebîr, nşr. Subhî es-Sâmerrâî v.dğr., (Beyrut: Âlemü’l-kütüb, 1409/1989).
 • Hâkim en-Nîsâbûrî, Ma‘rifetü ulûmi’l-hadîs, nşr. Seyyid Muazzam Hüseyin, Medine: Mektebetü’l-ilmiyye, 1397/1977).
 • Halil b. Ahmed, Kitâbu’l-ʻayn, nşr. Mehdî el-Mahzûmî-İbrâhim es-Samerrâî, (Beyrut: Müessesetü’l-A‘lemî, 1408/1988.).
 • Hatîb el-Bağdâdî, el-Kifâye fî ilmi’r-rivâye, (Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, 1988).
 • Irâkî, Zeylü Mizânü’l-i‘tidâl, nşr. Âdil Ahmed Abdulmevcûd, (Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1416/1995).
 • İbn Adî, el-Kâmil fî duafâi’r-ricâl, I-VIII, (Beyrut: Dârü’l-fikr, 1409/1988).
 • İbn Ebû Hâtim, el-Cerh ve’t-ta‘dîl, I-IX, (Beyrut: Dâru ihyâi’t-türâsi’l-Arabî, 1371-73/1952-53).
 • İbn Fâris, Muʻcemu mekâyisi'l-luga, nşr. Abdüsselâm M. Hârûn, I-VI, (Beyrut: Dârü’l-cîl, ts.).
 • İbn Hacer el-Askalânî, Lisânü’l-Mîzân, I-VII, (Beyrut: Müessesetü’l-A‘lemî, 1986).
 • İbn Hacer el-Askalânî, Tehzîbü’t-Tehzîb, I-XIV, (Beyrut: Dârü’l-fikr, 1404/1984).
 • İbn Hibbân, el-Mecrûhîn, nşr. Mahmûd İbrâhim Zâyed, I-III, (Halep: Dârü’l-vâî, 1395-96/1975-76).
 • İbn Hibbân, el-Mecrûhîn, nşr. Mahmûd İbrâhim Zâyed, I-III, (Halep: Dârü’l-vâî, 1395-96/1975-76).
 • İbn Huzeyme, Sahîhu İbn Huzeyme, nşr. M. Mustafa el-A‘zâmî, I-IV, (Beyrut: el-Mektebetü’l-İslâmî, 1390/1970).
 • İbn Receb el-Hanbelî, Abdurrahman b. Ahmed, Şerhu İleli’t-Tirmizî, nşr. Nureddin Itr, I-II, (Dımaşk: Dârü'l-mellâh, 1398/1978).
 • İbnü'l-Cevzî, ed-Duafâ ve’l-metrûkîn, I-III, (Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, 1406).
 • İbnü'l-Mülakkın, el-Bedrü’l-münîr fî tahrîci’l-ehâdîs ve’l-asâri’l-vakıa fî’ş-Şerhi’l-kebîr, nşr. Mustafa Ebü’l- Gayt Abdülhay, Ebû Muhammed Abdullah Abdullah b. Süleyman, Ebû Ammar Yasir b. Kemal, (Riyad: Dârü’l-hicre, 2004/1425).
 • İbnü'l-Mülakkın, Tezkiretü’l-Muhtâc ilâ ehâdîsi’l-minhâc, nşr. Hamdi Abdülmecîd es-Selefî, (Beyrut: Mektebetü’l-İslâmî, 1994).
 • İbnü's-Salâh, nşr. Ebû Abdurrahmân Salâh b. Muhammed, Mukaddime, (Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, 1995).
 • Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, nşr. Beşşâr Avvâd Ma‘rûf, I-XXXV, (Beyrut: Müessesetü’r-risâle, 1403-13/1982-92).
 • Muhammed Murtaza ez-Zebîdî, Tâcü'l-ʻarûs, nşr. Ali eş-Şîrî, I-XX, (Beyrut: Dârü’l-fikr, 1414/1994.).
 • Muhittin Düzenli, Hadis Metodolojisinde Teferrüd Kavramı ve Diğer Istılahlarla İlişkisi, (Bişkek: Byr Publishing, 2015).
 • Mübarekfûrî, Tuhfetü’l-ahvezî, I-XI, (Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, ty).
 • Mücteba Uğur, Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, (Ankara: TDV Yayınları, 1992).
 • Örnekler için bk. İbn Hacer el-Askalânî, Takrîbu’t-Tehzîb, nşr. Muhammed Avvâme, (Suriye: Dârü’r-Reşîd, 1406/1986).
 • Tirmizî, es-Sünen, (Riyad: Beytü’l-Efkâri’d-Devliyye, 1998).
 • Ukaylî, ed-Duafâ’, nşr. Abdülmu‘tî Emîn Kal‘acî, I-IV, (Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, 1404/1984).
 • Yücel, "Sadûk", TDV İslam Ansiklopedisi, (DİA), 2008, XXXV, 431.
 • Zehebî, el-Muğnî fi’d-duafâ, nşr. Nurettin Itr, (Beyrut: Dâru ihyâi’t-türâsi’l-Arabî, ts).
 • Zehebî, Mîzânü’l-i‘tidâl fî nakdi’r-ricâl, nşr. Ali M. Muavvaz v.dğr., I-VIII, (Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, 1995).
 • Zürkani, Şerhu Muvattâ el-İmâm Mâlik, I-IV, (Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, 1411).
Diğer ID JA93EE52TK
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Muhittin Düzenli

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ekim 2016

Bibtex @ { mjss485470, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {23 - 34}, doi = {}, title = {HADİS METODOLOJİSİNDE TEFERRÜD KAVRAMINA YÖNELİK KULLANILAN TABİRLER}, key = {cite}, author = {Düzenli, Muhittin} }
APA Düzenli, M . (2016). HADİS METODOLOJİSİNDE TEFERRÜD KAVRAMINA YÖNELİK KULLANILAN TABİRLER. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 5 (4) , 23-34 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40507/485470
MLA Düzenli, M . "HADİS METODOLOJİSİNDE TEFERRÜD KAVRAMINA YÖNELİK KULLANILAN TABİRLER". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (2016 ): 23-34 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40507/485470>
Chicago Düzenli, M . "HADİS METODOLOJİSİNDE TEFERRÜD KAVRAMINA YÖNELİK KULLANILAN TABİRLER". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (2016 ): 23-34
RIS TY - JOUR T1 - HADİS METODOLOJİSİNDE TEFERRÜD KAVRAMINA YÖNELİK KULLANILAN TABİRLER AU - Muhittin Düzenli Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 34 VL - 5 IS - 4 SN - 1694-7215- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi HADİS METODOLOJİSİNDE TEFERRÜD KAVRAMINA YÖNELİK KULLANILAN TABİRLER %A Muhittin Düzenli %T HADİS METODOLOJİSİNDE TEFERRÜD KAVRAMINA YÖNELİK KULLANILAN TABİRLER %D 2016 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 5 %N 4 %R %U
ISNAD Düzenli, Muhittin . "HADİS METODOLOJİSİNDE TEFERRÜD KAVRAMINA YÖNELİK KULLANILAN TABİRLER". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 / 4 (Ekim 2016): 23-34 .
AMA Düzenli M . HADİS METODOLOJİSİNDE TEFERRÜD KAVRAMINA YÖNELİK KULLANILAN TABİRLER. MJSS. 2016; 5(4): 23-34.
Vancouver Düzenli M . HADİS METODOLOJİSİNDE TEFERRÜD KAVRAMINA YÖNELİK KULLANILAN TABİRLER. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2016; 5(4): 34-23.