BibTex RIS Kaynak Göster

FROM THE ANCIENT GREECE TO ROME, FROM THE RHETORIC TO PROPAGANDA

Yıl 2016, Cilt: 5 Sayı: 4, 149 - 174, 01.10.2016

Öz

The existence of propaganda in ancient Greece are discussed. If we really will review the results of the site, opposite to propaganda, it is difficult to determine the existence of an ideological and psychological effort. Ceremonies can be considered propaganda-oriented activities. But propaganda is essential for a relationship with a regulatory power and the elements. Here's the problem that manifests itself here; public action is devoid of all facts, it has does not have. It is impossible to say that ancient Greece was far from the case altogether. During this period there are two important techniques of communication: propaganda and rhetoric. These two important techniques developed in the Greek site, has become an indispensable weapon of political power in Rome

Kaynakça

 • Açık Tansu : Retorik Kuramının Doğuşu; Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara,1989.
 • Ağaoğlu Mehmet Ali: Kent Devletinden İmparatorluğa; 5. Baskı, İmge kitabevi, Ankara, 2006.
 • Aiskhülos: Zincire Vurulmuş Prometheus; Çeviren, Furkan Akdemir, Mitos Boyut Yayınları, İstanbul,2009.
 • Aiskhülos: Oresteia; Çeviren, Yılmaz Onay, Mitos Boyut Yayınları, İstanbul,2010.
 • Andrew & Ramage Nancy H.: L'art romain; Traduction.: Dennis Collins Cologne, Könnemann, 1999.
 • Aristophanes: Kuşlar-Bulutlar; Çeviren, Furkan Akderin, Mitos Boyut Yayınları, İstanbul, 2010.
 • Aristotales: Retorik; Beşinci Baskı, Çeviren Mehmet H. Doğan, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2001.
 • Arıkan Yılmaz: Açıklamalı Tiyatro Sözlüğü ve Klavuzu; Pozitif Yayınları, 2011.
 • Amossy Ruth: L’Argumentation Dans Le Discours; Nathan Université, 2000.
 • Blay Michel: Dictionnaire Des Conceptes Philosophiques; Larousse, CNRS Editions, Paris, 2005.
 • Chevallier Raymond : Les Voies Romaines ;Armand Colin Paris, 1972
 • Çevik Adnan : Antik Yunan Tiyatrosu: Atina ve Drama; 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, 2009.
 • Egon Friedell: Antik Yunan’ın Kültür Tarihi: Çeviren, Necati Aça, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 1994.
 • Ekinci Necdet: Başlangıcından Günümüze Siyasal İletişimin Temelleri; Birinci Kitap, Hegomonyanın ve Kamuoyunun İnşasında Stratejiler, Olaylar, Olgular, Aktörler, Siyasal Düşünceler,İkinci Baskı Gece Kitaplığı, İstanbul, 2016.
 • Ellul Jacques: Histoire de La Propaganda; Que Sais-Je? Presses Üniversitaires De France, Paris,1976
 • Grimal Pierre: L’Empire Romain; Edition Fallois, Paris, 1993. Huyghe François (http://www.huyghe.fr/actu_137.htm “De la Rhetorique a la Propagande” 3 Aut 2010
 • Keskin Uğur, Büyük Köksal: “Antik Yunan Yazınsal Oyunlarında Yönetim Düşüncesi”: Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 18, Sayı:1, Yıl:2013.
 • Le Bohec Yann: Rome, Ville Et Capitale, De Cesar A La Fın Des Antonins; Edition du Temp, Paris, 2001.
 • Methy Nicole:” Éloge rhétorique et propagande politique sous le Haut-Empire. L'exemple du Panégyrique de Trajan”; Melanges De L’Ecole Française De Rome Antiquite, T. 112, 2000.
 • Meyer Michel: La Rethorique; Presses Universitaires de France, Coll. Que Sais-Je, Paris,2004, Türkçe olarak; Michel Meyer: Retorik; Dost Yayınevi Kitapları,Ankara 2009.
 • Neill William H. Mc : Dünya Tarihi; Çeviren Alaeddin Şenel, İmge Kitabevi, Ankar, 2003.
 • Platon:”Georgias”Oeuvres de
 • Platon;Traduites Par Victor Cousin, Tome
 • Troisimeme,BossongeFreres,Libraire,Paris,(http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/cousin/g orgias.htm) Türkçesi Georgias Ya da Retorik Üzerine; Çevirenler, Mehmet Rifat, Sema Rifat,
 • Hasan Ali Yücel Klasik Dizisi, Türkiye İş Bankası, Kültür Yayınları, İstanbul, 1999
 • Platon: Georgias; Melih Cevdet Anday, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1993.
 • Platon: Georgias Ya da Retorik Üzerine; Çevirenler, Mehmet Rifat, Sema Rifat, Hasan Ali Yücel Klasik Dizisi, Türkiye İş Bankası, Kültür Yayınları, İstanbul, 1999.
 • Qualter Terence H: “Propaganda Teorisi ve Propagandanın Gelişimi” Çeviren Ünsal Oskay, Siyasal Bilgiler Dergisi, Cilt:35, Sayı:1, Ankara, 1980.
 • Quintien: Institutions Oratoires; Tome. I, Les Belles Letteres Coll. “Bude Serie Latine” , Paris, 1989
 • Reşat Nuri Güntekin’in Tiyatro İle İlgili Makaleleri: Hazırlayan, Kemal Yavuz, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul,1976.
 • Robrieux Jean Jacques: Elemans de Rethorique Et d’Argumentation; Dunot, Paris, 1993.
 • Sabin George: Siyasal Düşünceler Tarihi; Eski Çağ-Orta Çağ, Çeviren, H.Rızatepe, Sevinç Matbaası, Ankara, 1969.
 • Stron Wilfried: La Puissance Du Discours. Une Petite Histoire de La Rethorique Dans La Grece Antique et a Rome; Traduction, Slyvain Bluntz, Les Belles Lettres, Paris, 2010.
 • Şener Sevda: Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi, TC. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 468, Eskişehir 1991.
 • Thomson George: Aiskhylos Ve Atina; Çeviren Mehmet H. Doğan, Payel Yayınları, İstanbul, 1990.
 • Theodorapulos V.T.: Atika Retoriğine Giriş; Çeviren, Sema Sandalcı, Arkeoloji ve Sanat, Antik Edebiyat ve Kültür Eserleri Dizisi: 5, İstanbul, 2004
 • Tzu Sun : L’art de la guerre; Économica, Paris,1999.
 • Yaşın Cem; “Medya ve Siyaset” Medya Siyaset Kültür; T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2013.

ANTİK YUNAN’DAN ROMA’YA RETORİKTEN PROPAGANDAYA

Yıl 2016, Cilt: 5 Sayı: 4, 149 - 174, 01.10.2016

Öz

Antik Yunan'da bir propaganda olgusunun varlığı tartışılmaktadır. Gerçekten siteye ait olan bulgular incelenecek olursa, propagandaya dönük, ideolojik ve psikolojik bir çabanın varlığını farketmek zordur. Bayramlar, propagandaya yönelik, etkinlikler gibi görülmektetedir. Ama Propaganda için zorunlu olan, iktidar ile bir ilişki ve bir düzenleme ögesidir. Burada kendini gösteren sorun; kamusal bir eylemin tüm bu olgularından yoksun olup, olmamasıdır. Antik Yunan’ın söz konusu bu olgudan tümden uzak olduğunu söylemek de, mümkün değildir. Dönemin iki önemli iletişim tekniği bulunmaktadır: Retorik ve Propaganda.Bu iki önemli teknik Yunan sitesinde gelişmiş, Roma’ da da siyasal iktidarların vazgeçilmez silahı olmuştur

Kaynakça

 • Açık Tansu : Retorik Kuramının Doğuşu; Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara,1989.
 • Ağaoğlu Mehmet Ali: Kent Devletinden İmparatorluğa; 5. Baskı, İmge kitabevi, Ankara, 2006.
 • Aiskhülos: Zincire Vurulmuş Prometheus; Çeviren, Furkan Akdemir, Mitos Boyut Yayınları, İstanbul,2009.
 • Aiskhülos: Oresteia; Çeviren, Yılmaz Onay, Mitos Boyut Yayınları, İstanbul,2010.
 • Andrew & Ramage Nancy H.: L'art romain; Traduction.: Dennis Collins Cologne, Könnemann, 1999.
 • Aristophanes: Kuşlar-Bulutlar; Çeviren, Furkan Akderin, Mitos Boyut Yayınları, İstanbul, 2010.
 • Aristotales: Retorik; Beşinci Baskı, Çeviren Mehmet H. Doğan, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2001.
 • Arıkan Yılmaz: Açıklamalı Tiyatro Sözlüğü ve Klavuzu; Pozitif Yayınları, 2011.
 • Amossy Ruth: L’Argumentation Dans Le Discours; Nathan Université, 2000.
 • Blay Michel: Dictionnaire Des Conceptes Philosophiques; Larousse, CNRS Editions, Paris, 2005.
 • Chevallier Raymond : Les Voies Romaines ;Armand Colin Paris, 1972
 • Çevik Adnan : Antik Yunan Tiyatrosu: Atina ve Drama; 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, 2009.
 • Egon Friedell: Antik Yunan’ın Kültür Tarihi: Çeviren, Necati Aça, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 1994.
 • Ekinci Necdet: Başlangıcından Günümüze Siyasal İletişimin Temelleri; Birinci Kitap, Hegomonyanın ve Kamuoyunun İnşasında Stratejiler, Olaylar, Olgular, Aktörler, Siyasal Düşünceler,İkinci Baskı Gece Kitaplığı, İstanbul, 2016.
 • Ellul Jacques: Histoire de La Propaganda; Que Sais-Je? Presses Üniversitaires De France, Paris,1976
 • Grimal Pierre: L’Empire Romain; Edition Fallois, Paris, 1993. Huyghe François (http://www.huyghe.fr/actu_137.htm “De la Rhetorique a la Propagande” 3 Aut 2010
 • Keskin Uğur, Büyük Köksal: “Antik Yunan Yazınsal Oyunlarında Yönetim Düşüncesi”: Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 18, Sayı:1, Yıl:2013.
 • Le Bohec Yann: Rome, Ville Et Capitale, De Cesar A La Fın Des Antonins; Edition du Temp, Paris, 2001.
 • Methy Nicole:” Éloge rhétorique et propagande politique sous le Haut-Empire. L'exemple du Panégyrique de Trajan”; Melanges De L’Ecole Française De Rome Antiquite, T. 112, 2000.
 • Meyer Michel: La Rethorique; Presses Universitaires de France, Coll. Que Sais-Je, Paris,2004, Türkçe olarak; Michel Meyer: Retorik; Dost Yayınevi Kitapları,Ankara 2009.
 • Neill William H. Mc : Dünya Tarihi; Çeviren Alaeddin Şenel, İmge Kitabevi, Ankar, 2003.
 • Platon:”Georgias”Oeuvres de
 • Platon;Traduites Par Victor Cousin, Tome
 • Troisimeme,BossongeFreres,Libraire,Paris,(http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/cousin/g orgias.htm) Türkçesi Georgias Ya da Retorik Üzerine; Çevirenler, Mehmet Rifat, Sema Rifat,
 • Hasan Ali Yücel Klasik Dizisi, Türkiye İş Bankası, Kültür Yayınları, İstanbul, 1999
 • Platon: Georgias; Melih Cevdet Anday, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1993.
 • Platon: Georgias Ya da Retorik Üzerine; Çevirenler, Mehmet Rifat, Sema Rifat, Hasan Ali Yücel Klasik Dizisi, Türkiye İş Bankası, Kültür Yayınları, İstanbul, 1999.
 • Qualter Terence H: “Propaganda Teorisi ve Propagandanın Gelişimi” Çeviren Ünsal Oskay, Siyasal Bilgiler Dergisi, Cilt:35, Sayı:1, Ankara, 1980.
 • Quintien: Institutions Oratoires; Tome. I, Les Belles Letteres Coll. “Bude Serie Latine” , Paris, 1989
 • Reşat Nuri Güntekin’in Tiyatro İle İlgili Makaleleri: Hazırlayan, Kemal Yavuz, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul,1976.
 • Robrieux Jean Jacques: Elemans de Rethorique Et d’Argumentation; Dunot, Paris, 1993.
 • Sabin George: Siyasal Düşünceler Tarihi; Eski Çağ-Orta Çağ, Çeviren, H.Rızatepe, Sevinç Matbaası, Ankara, 1969.
 • Stron Wilfried: La Puissance Du Discours. Une Petite Histoire de La Rethorique Dans La Grece Antique et a Rome; Traduction, Slyvain Bluntz, Les Belles Lettres, Paris, 2010.
 • Şener Sevda: Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi, TC. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 468, Eskişehir 1991.
 • Thomson George: Aiskhylos Ve Atina; Çeviren Mehmet H. Doğan, Payel Yayınları, İstanbul, 1990.
 • Theodorapulos V.T.: Atika Retoriğine Giriş; Çeviren, Sema Sandalcı, Arkeoloji ve Sanat, Antik Edebiyat ve Kültür Eserleri Dizisi: 5, İstanbul, 2004
 • Tzu Sun : L’art de la guerre; Économica, Paris,1999.
 • Yaşın Cem; “Medya ve Siyaset” Medya Siyaset Kültür; T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2013.
Toplam 38 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA74DC85MP
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Necdet Ekinci Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2016
Gönderilme Tarihi 1 Ekim 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 5 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Ekinci, N. (2016). ANTİK YUNAN’DAN ROMA’YA RETORİKTEN PROPAGANDAYA. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(4), 149-174.
AMA Ekinci N. ANTİK YUNAN’DAN ROMA’YA RETORİKTEN PROPAGANDAYA. MJSS. Ekim 2016;5(4):149-174.
Chicago Ekinci, Necdet. “ANTİK YUNAN’DAN ROMA’YA RETORİKTEN PROPAGANDAYA”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5, sy. 4 (Ekim 2016): 149-74.
EndNote Ekinci N (01 Ekim 2016) ANTİK YUNAN’DAN ROMA’YA RETORİKTEN PROPAGANDAYA. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 4 149–174.
IEEE N. Ekinci, “ANTİK YUNAN’DAN ROMA’YA RETORİKTEN PROPAGANDAYA”, MJSS, c. 5, sy. 4, ss. 149–174, 2016.
ISNAD Ekinci, Necdet. “ANTİK YUNAN’DAN ROMA’YA RETORİKTEN PROPAGANDAYA”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5/4 (Ekim 2016), 149-174.
JAMA Ekinci N. ANTİK YUNAN’DAN ROMA’YA RETORİKTEN PROPAGANDAYA. MJSS. 2016;5:149–174.
MLA Ekinci, Necdet. “ANTİK YUNAN’DAN ROMA’YA RETORİKTEN PROPAGANDAYA”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 5, sy. 4, 2016, ss. 149-74.
Vancouver Ekinci N. ANTİK YUNAN’DAN ROMA’YA RETORİKTEN PROPAGANDAYA. MJSS. 2016;5(4):149-74.

MANAS Journal of Social Studies (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi)     


16155