BibTex RIS Kaynak Göster

AN EXAMPLE OF ENTREPRENEURSHIP IN BANKING SECTOR WHICH PROFITABILITY BASED ON EFFECTIVENESS ANALYSIS WITH MALMQUIST METHODS: THE CASE OF KYRGYZSTAN

Yıl 2016, Cilt: 5 Sayı: 5, 103 - 118, 01.12.2016

Öz

Resource Efficiency Analysis is a technique which examines how the enterprises’ uses their resources in effectively and it also examines effectiveness levels of these businesses based on administrative, technical and scaled. It is not only suitable to examine business’s resources effectiveness per periodic years but also it allows analyzing for one year as statically and more years as dynamically in the sector.Malmquist method is a multi-dimensional analyses technique which one examines and calculates efficiency of changes of businesses of managerial, technical and scale based on and is also calculated based on a combination of Total Factor Productivity changing like other analyze techniques. In the study, it is aimed to calculate the effectiveness of resource using and total factor productivity with using Malmquist method for the banks which ones operating in Kyrgyzstan and to determine how these activities change over time. Data set is based on profitability which ones used in the Malmquist method; General Administrative Expenses and Interest Expenses used for inputs; Interest Incomes and Non-Interest Incomes are used for outputs. In line with the objectives determined it is used 17 commercial banks’ data for 2007-2014 years which one operating in the Kyrgyzstan banking sector and analyzed of effectiveness a sectoral basis

Kaynakça

 • Abdul-Majid, M., Saal, D. S., and Battisti, G. (2011). The impact of Islamic banking on the cost efficiency and productivity change of Malaysian commercial banks. Applied economics, 43(16), pp. 2033- 2054. DOI: 10.1080/00036840902984381.
 • Andries, A. M. (2011). The determinants of bank efficiency and productivity growth in the Central and Eastern European banking systems. Eastern European Economics, 49(6), pp. 38-59.
 • Ataullah, A., Cockerill, T., and Le, H. (2004). Financial liberalization and bank efficiency: a comparative analysis of India and Pakistan. Applied Economics, 36(17), pp. 1915-1924.
 • Athanasios, G. N. (1997). Productivity growth in the Hellenic banking industry: state versus private banks. Applied Financial Economics, 7(3), pp. 223-228.
 • Başar, M. ve Başar, B. (2006). Assessment of Turkish banks’ performance by using Data Envelopment Analysis, advancing business and management in knowledge-based society. Proceedings of the 7th İnternational Conference of the Faculty of Management Koper, 23-25 November 2006, Congress Centre Bernaldin, Portoroz, Slovenia.
 • Behdioğlu, S. ve Özcan, G. (2009). Veri Zarflama Analizi ve bankacıık sektöründe bir uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(3), pp. 301–326.
 • Casu, B., and Girardone, C. (2005). An analysis of the relevance of off-balance sheet items in explaining productivity change in European banking, Applied Financial Economics, 15(15), pp. 1053- 1061.
 • Caves, D. W., Christensen, L. R., and Diewert, W. E. (1982a). Multilateral comparisons of output, input, and productivity using superlative index numbers. The Economic Journal, Royal Economic Society, 92(365), pp. 73-86, March.
 • Caves, D. W., Christensen, L. R., and Diewert, W. E. (1982b). The economic theory of index numbers and the measurement of input, output, and productivity. Econometrica, 50(6), pp. 1393-1414, November.
 • Chen, T. Y., and Yeh, T. L. (2000). A Measurement of bank efficiency, ownership and productivity changes in Taiwan. The Service Industries Journal, 20(1), pp. 95-109.
 • Chortareas, G. E., Girardone C., and Ventouri, A. (2009). Efficiency and productivity of Greek banks in the EMU era. Applied Financial Economics, 19(16), pp. 1317-1328. ISSN 0960-3107. DOI: 10.1080/09603100802599506.
 • Cingi S. ve Tarim A. (2000). Türk banka sisteminde performans ölçümü DEA-Malmquist TFV Endeksi uygulaması, TBB Yayını, İstanbul.
 • Deliktaş, E. (2002). Türkiye özel sektör imalat sanayinde etkinlik ve Toplam Faktör Verimliliği analizi, ODTÜ Gelişme Dergisi, 29, pp. 247–284.
 • Devaney, M., and Weber, W. L. (2000). Productivity growth, market structure, and technological change: evidence from the rural banking sector, Applied Financial Economics, 10(6), pp. 587-595.
 • Drake, L. (2001). Efficiency and productivity change in UK banking, Applied Financial Economics, 11(5), pp. 557-571.
 • Fare, R., Grosskopf, S., Norris, M., and Zhang Z. Y. (1994). Productivity growth. technical progress and efficiency change in industrialized countries, The American Economic Review, 84 (1), pp. 66- 83.
 • Gökgöz, F. (2014). Measuring technical financial efficiencies and performances in the emerging markets: evidence from Turkish banking sector, Investment Management and Financial Innovations, 11(2), pp. 111-122.
 • Howcroft, B., and Ataullah, A. (2006). Total factor productivity change: an examination of the commercial banking industry in India and Pakistan. The Service Industries Journal, 26(2), pp. 189-202.
 • Kecek, G. (2010). Veri Zarflama Analizi / Teori ve Uygulama Örneği, Siyasal Kitabevi, Ankara.
 • Lin, Y. H., Hsu, G. J. Y., and Hsiao, C. K. (2007). Measuring efficiency of domestic banks in Taiwan: application of data envelopment analysis and Malmquist index, Applied Economics Letters, 14(11), pp. 821-827, DOI: 10.1080/13504850600605960.
 • Lorcu, F. (2010). Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi: Türkiye otomotiv sanayi uygulaması, İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme Dergisi, 39(2), pp. 276-289.
 • Mahadevan, R. (2002). A DEA approach to understanding the productivity growth of Malaysia’s manufacturing industries, Asia Pasific Journal of Management, 19, pp. 587-600.
 • Oliveira, C. V., and Tabak, B. M. (2005). An international comparison of banking sectors: a DEA approach, Global Economic Review: Perspectives on East Asian Economies and Industries, 34(3), pp. 291-307.
 • Savić, G., Radosavljević, M., and Ilievski, D. (2012). DEA Wındow Analysis Approach for measuring the efficiency of Serbian banks on panel data. Journal for Theory and Practice Management, 65, pp. 5–14.
 • Sufian, F., and Kamarudin, F. (2015). Antecedents of Total Factor Productivity of Malaysian banks: evidence from Semi-Parametric Malmquist Productivity Index Method, Sains Humanika, 6(1), pp. 59– 70, e-ISSN: 2289-6996, Available from: http://www.sainshumanika.utm.my/index.php/sainshumanika/ Tarihi: 10.01.2016.

Girişimcilik Örneği Olarak Bankacılık Sektöründe Malmquist Yöntemiyle Kârlılık Temelinde Etkinlik Analizi: Kırgızistan Örneği

Yıl 2016, Cilt: 5 Sayı: 5, 103 - 118, 01.12.2016

Öz

Kaynak Etkinlik Analizi, işletmelerin kaynaklarını ne derece etkin kullandıklarını inceleyen ve işletmelerin; yönetsel, teknik ve ölçeğe dayalı etkinlik düzeylerini araştıran analiz yöntemidir. Bu yöntem bir işletmenin yıllar itibariyle kaynak etkinliğinin araştırılmasına elverişli olduğu gibi, sektördeki işletmelerin yalnızca bir yıllık statik veya yıllar itibariyle dinamik yapıda analizlerine de imkân vermektedir. Malmquist yöntemi, yıllar itibariyle etkinlik analizleri ile birlikte işletmelerin; yönetsel, teknik ve ölçeğe dayalı etkinlik değişimleriyle bunların bir bileşkesi konumundaki Toplam Faktör Verimliliğindeki değişimleri de hesaplayan çok boyutlu bir analiz tekniğidir. Çalışmada, Kırgızistan’da faaliyet gösteren bankaların Malmquist yöntemi kullanılarak kaynak etkinliklerinin ve toplam faktör verimliliklerinin hesaplanması ve bu etkinliklerin zaman içerisinde nasıl değiştiğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Malmquist yönteminde kullanılan veri seti kârlılık temelli olup; Genel Yönetim Giderleri ile Faiz Giderleri girdileri; Faiz Gelirleri ile Faiz Dışı Gelirler de çıktıları oluşturmaktadır. Belirlenen amaç doğrultusunda Kırgızistan’da bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 17 ticari bankanın 2007-2014 yıllarına ait verileri kullanılarak sektörel temelde etkinlik analizi gerçekleştirilmiştir

Kaynakça

 • Abdul-Majid, M., Saal, D. S., and Battisti, G. (2011). The impact of Islamic banking on the cost efficiency and productivity change of Malaysian commercial banks. Applied economics, 43(16), pp. 2033- 2054. DOI: 10.1080/00036840902984381.
 • Andries, A. M. (2011). The determinants of bank efficiency and productivity growth in the Central and Eastern European banking systems. Eastern European Economics, 49(6), pp. 38-59.
 • Ataullah, A., Cockerill, T., and Le, H. (2004). Financial liberalization and bank efficiency: a comparative analysis of India and Pakistan. Applied Economics, 36(17), pp. 1915-1924.
 • Athanasios, G. N. (1997). Productivity growth in the Hellenic banking industry: state versus private banks. Applied Financial Economics, 7(3), pp. 223-228.
 • Başar, M. ve Başar, B. (2006). Assessment of Turkish banks’ performance by using Data Envelopment Analysis, advancing business and management in knowledge-based society. Proceedings of the 7th İnternational Conference of the Faculty of Management Koper, 23-25 November 2006, Congress Centre Bernaldin, Portoroz, Slovenia.
 • Behdioğlu, S. ve Özcan, G. (2009). Veri Zarflama Analizi ve bankacıık sektöründe bir uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(3), pp. 301–326.
 • Casu, B., and Girardone, C. (2005). An analysis of the relevance of off-balance sheet items in explaining productivity change in European banking, Applied Financial Economics, 15(15), pp. 1053- 1061.
 • Caves, D. W., Christensen, L. R., and Diewert, W. E. (1982a). Multilateral comparisons of output, input, and productivity using superlative index numbers. The Economic Journal, Royal Economic Society, 92(365), pp. 73-86, March.
 • Caves, D. W., Christensen, L. R., and Diewert, W. E. (1982b). The economic theory of index numbers and the measurement of input, output, and productivity. Econometrica, 50(6), pp. 1393-1414, November.
 • Chen, T. Y., and Yeh, T. L. (2000). A Measurement of bank efficiency, ownership and productivity changes in Taiwan. The Service Industries Journal, 20(1), pp. 95-109.
 • Chortareas, G. E., Girardone C., and Ventouri, A. (2009). Efficiency and productivity of Greek banks in the EMU era. Applied Financial Economics, 19(16), pp. 1317-1328. ISSN 0960-3107. DOI: 10.1080/09603100802599506.
 • Cingi S. ve Tarim A. (2000). Türk banka sisteminde performans ölçümü DEA-Malmquist TFV Endeksi uygulaması, TBB Yayını, İstanbul.
 • Deliktaş, E. (2002). Türkiye özel sektör imalat sanayinde etkinlik ve Toplam Faktör Verimliliği analizi, ODTÜ Gelişme Dergisi, 29, pp. 247–284.
 • Devaney, M., and Weber, W. L. (2000). Productivity growth, market structure, and technological change: evidence from the rural banking sector, Applied Financial Economics, 10(6), pp. 587-595.
 • Drake, L. (2001). Efficiency and productivity change in UK banking, Applied Financial Economics, 11(5), pp. 557-571.
 • Fare, R., Grosskopf, S., Norris, M., and Zhang Z. Y. (1994). Productivity growth. technical progress and efficiency change in industrialized countries, The American Economic Review, 84 (1), pp. 66- 83.
 • Gökgöz, F. (2014). Measuring technical financial efficiencies and performances in the emerging markets: evidence from Turkish banking sector, Investment Management and Financial Innovations, 11(2), pp. 111-122.
 • Howcroft, B., and Ataullah, A. (2006). Total factor productivity change: an examination of the commercial banking industry in India and Pakistan. The Service Industries Journal, 26(2), pp. 189-202.
 • Kecek, G. (2010). Veri Zarflama Analizi / Teori ve Uygulama Örneği, Siyasal Kitabevi, Ankara.
 • Lin, Y. H., Hsu, G. J. Y., and Hsiao, C. K. (2007). Measuring efficiency of domestic banks in Taiwan: application of data envelopment analysis and Malmquist index, Applied Economics Letters, 14(11), pp. 821-827, DOI: 10.1080/13504850600605960.
 • Lorcu, F. (2010). Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi: Türkiye otomotiv sanayi uygulaması, İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme Dergisi, 39(2), pp. 276-289.
 • Mahadevan, R. (2002). A DEA approach to understanding the productivity growth of Malaysia’s manufacturing industries, Asia Pasific Journal of Management, 19, pp. 587-600.
 • Oliveira, C. V., and Tabak, B. M. (2005). An international comparison of banking sectors: a DEA approach, Global Economic Review: Perspectives on East Asian Economies and Industries, 34(3), pp. 291-307.
 • Savić, G., Radosavljević, M., and Ilievski, D. (2012). DEA Wındow Analysis Approach for measuring the efficiency of Serbian banks on panel data. Journal for Theory and Practice Management, 65, pp. 5–14.
 • Sufian, F., and Kamarudin, F. (2015). Antecedents of Total Factor Productivity of Malaysian banks: evidence from Semi-Parametric Malmquist Productivity Index Method, Sains Humanika, 6(1), pp. 59– 70, e-ISSN: 2289-6996, Available from: http://www.sainshumanika.utm.my/index.php/sainshumanika/ Tarihi: 10.01.2016.
Toplam 25 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA44UR75KD
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Adilya Yamaltdinova Bu kişi benim

Feyyaz Yıldız Bu kişi benim

Ali Eleren Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2016
Gönderilme Tarihi 1 Aralık 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 5 Sayı: 5

Kaynak Göster

APA Yamaltdinova, A., Yıldız, F., & Eleren, A. (2016). Girişimcilik Örneği Olarak Bankacılık Sektöründe Malmquist Yöntemiyle Kârlılık Temelinde Etkinlik Analizi: Kırgızistan Örneği. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(5), 103-118.
AMA Yamaltdinova A, Yıldız F, Eleren A. Girişimcilik Örneği Olarak Bankacılık Sektöründe Malmquist Yöntemiyle Kârlılık Temelinde Etkinlik Analizi: Kırgızistan Örneği. MJSS. Aralık 2016;5(5):103-118.
Chicago Yamaltdinova, Adilya, Feyyaz Yıldız, ve Ali Eleren. “Girişimcilik Örneği Olarak Bankacılık Sektöründe Malmquist Yöntemiyle Kârlılık Temelinde Etkinlik Analizi: Kırgızistan Örneği”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5, sy. 5 (Aralık 2016): 103-18.
EndNote Yamaltdinova A, Yıldız F, Eleren A (01 Aralık 2016) Girişimcilik Örneği Olarak Bankacılık Sektöründe Malmquist Yöntemiyle Kârlılık Temelinde Etkinlik Analizi: Kırgızistan Örneği. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 5 103–118.
IEEE A. Yamaltdinova, F. Yıldız, ve A. Eleren, “Girişimcilik Örneği Olarak Bankacılık Sektöründe Malmquist Yöntemiyle Kârlılık Temelinde Etkinlik Analizi: Kırgızistan Örneği”, MJSS, c. 5, sy. 5, ss. 103–118, 2016.
ISNAD Yamaltdinova, Adilya vd. “Girişimcilik Örneği Olarak Bankacılık Sektöründe Malmquist Yöntemiyle Kârlılık Temelinde Etkinlik Analizi: Kırgızistan Örneği”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5/5 (Aralık 2016), 103-118.
JAMA Yamaltdinova A, Yıldız F, Eleren A. Girişimcilik Örneği Olarak Bankacılık Sektöründe Malmquist Yöntemiyle Kârlılık Temelinde Etkinlik Analizi: Kırgızistan Örneği. MJSS. 2016;5:103–118.
MLA Yamaltdinova, Adilya vd. “Girişimcilik Örneği Olarak Bankacılık Sektöründe Malmquist Yöntemiyle Kârlılık Temelinde Etkinlik Analizi: Kırgızistan Örneği”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 5, sy. 5, 2016, ss. 103-18.
Vancouver Yamaltdinova A, Yıldız F, Eleren A. Girişimcilik Örneği Olarak Bankacılık Sektöründe Malmquist Yöntemiyle Kârlılık Temelinde Etkinlik Analizi: Kırgızistan Örneği. MJSS. 2016;5(5):103-18.

MANAS Journal of Social Studies (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi)     


16155