BibTex RIS Kaynak Göster

THE INFLUENCE OF EMOTIONAL INTELLIGENCE ON ENTREPRENEURSHIP: AN ANALYSIS OF SMEs

Yıl 2016, Cilt: 5 Sayı: 5, 119 - 136, 01.12.2016

Öz

This study aims to explore the influence of emotional intelligence on entrepreneurship. Based on a survey with 344 entrepreneurs in small and medium-sized enterprises it is established that there is a positive relationship between the four dimensions of emotional intelligence and most of the entrepreneurial characteristics. However, the relationship appears to be weak for some of the entrepreneurial characteristics. The findings showed that while people's awareness of their emotions and their ability to use and manage their emotions influenced the formation of entrepreneurial characteristics, emphatic sensitivity did not appear to have a meaningful influence on entrepreneurial characteristics

Kaynakça

 • Akpan, E. I. Effiong, S. A. & Ele, A. A. (2012). Entrepreneurship Education Policy: An Intervention Strategy For Economic Development In Nigeria. Business & Entrepreneurship Journal, 101-110.
 • Alpkan L. Keskin, H. & Zehir, C. (2002). Girişimcilik Hisleriyle Girişimcilik Potansiyeli Arasındaki İlişki: Gebze ve Civarındaki Girişimciler Üzerine Bir Saha Araştırması, 21. Yüzyılda KOBİ’ler: Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri, Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesi, K.K.T.C.
 • Ashforth, B. E. & Humphrey, R. H. (1995). Emotion in the Workplace: A Reappraisal. Human Relations, 48(2), 97-125.
 • Aslan, Ş. (2009). Duygusal Zekâ ve Dönüşümcü, Etkileşimci Liderlik. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Avolio, B. J. Bass, B. M. & Jung, D. I. (1999). Reexamining the Components of Transformational and Transactional Leadership Using the Multifactor Leadership. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 72(4), 441-462.
 • Bar-On, R. (1997). The Emotional Intelligence Inventory (EQ-I): Technical Manual. Toronto, Canada: Multi- Health Systems.
 • Bass, B. M. (1998). Transformational Leadership: Industry, Military and Educational Impact. Majah.
 • Bradberry, T. (2015), 15 Habits of Mentally Tough People, https://www.entrepreneur.com/article/248234, Erişim Tarihi:15.05.2016
 • Budak, S. (2000). Psikoloji Sözlügü. Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara.
 • Cansız, E. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Cin, H. & Günay,Y. (2013), Girişimcilerin Girişimcilik Tipleri ile Duygusal Zekâları Arasındaki İlişki: Edirne Örneği, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(2), 7-32.
 • Conger, J. A. & Kanungo, R. N. (1998). Charismatic Leadership in Organizations. Sage Publications.
 • Cooper, R. K. & Sawaf, A. (1998). Executive EQ: Emotional Intelligence in Leadership and Organizations. Penguin.
 • Chant, S., Jenkinson, T., Randle, J., & Russell, G. (2002). Communication Skills: Some Problems in Nursing Education and Practice. Journal of Clinical Nursing, 11(1), 12–21.
 • Çetin, S., (2009), Vizyon Yönetimi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22: 95-103.
 • Çuhadar, C., Özgür, H., Akgün, F. & Gündüz Ş., (2014), Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri ve İletişimci Biçimleri, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi,15 (1), S295-311
 • Demireli, C., Uluköy, M., Kahya, V. & Demirağ, F., (2014) Farklı Öğrenim Düzeyindeki Öğrencilerin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, Vol.3, No.9, ss.1-17
 • Doğan, S. & Oğuzhan, Y. S. (2015). Çalışanların Duygusal Zekâ Düzeylerinin İşten Ayrılma Niyetlerine Etkisi Üzerine Bir Çalışma. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(2), 1- 12.
 • Duran C., Büber, H. & Gümüştekin G.E., (2013) , Girişimcilik Hislerine Eğitimin Katkısı: MYO Makine Programı Örneği, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(2),33-56
 • Erdoğan, B.Z. (2009). Girişimcilik ve Kobiler Teori ve Uygulama, Bursa, Ekin Yayıncılık.
 • Gates, G. (1995). A Review of Literature on Leadership and Emotion: Exposing Theory, Posing Questions, and Forwarding an Agenda. Journal of Leadership & Organizational Studies, 2(4), 98-110.
 • Ghorbani, M., Johari, S., & Moghadam, A. A. (2012). Analysis of the Relationship Between Emotional Intelligence and Entrepreneurship. Middle-East Journal Of Scientific Research, 11(5), 679- 689.
 • Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence. New York: Bantam.
 • Goleman, D. (2000). İş Başında Duygusal Zekâ. Varlik Yayinlari, İstanbul.
 • Goleman, D. Boyatzis, R. & McKee, A. (2002). Primal Leadership: Realizing the Power of Emotional Intelligence. Boston: Harvard Business School Press.
 • Güllüce, A. Ç. & İşcan, Ö. F. (2010). Mesleki Tükenmişlik ve Duygusal Zekâ Arasındaki İlişki. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(2), 7-29.
 • Gürbüz, S. & Yüksel, M. (2008). Çalışma Ortamında Duygusal Zekâ: İş Performansı, İş Tatmini, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Bazı Demografik Özelliklerle İlişkisi, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9 (2), 174-190.
 • Izedonmi, F., & Okafar, C. (2005). Assessment of The Entrepreneurial Characteristic and Intentions Among, Academic IFE Psycholog, 16,(2): 153-168.
 • Karadal, H. & Saygın, M. (2013). Girişimcilerde Beşeri Sermaye Özelliklerinin Kobi’lerin İnovasyon Yeteneklerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(2), 132-141
 • Kaya, N., Koc, E. & Topcu, D. (2010), An Exploratory Analysis of the Influence of HRM Activities and Organizational Climate on Job Satisfaction in Turkish Banks, International Journal of HRM, 21 (11), 2028-2048.
 • Kılıç. R, (2015), İşgörenlerin Duygusal Zekâları İle Örgütsel Sinizm Algıları Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 13(2).
 • Koc, E. (2006). The Implications of all-Inclusive Pricing System on Internal and External Customer Satisfaction in the Turkish Tourism market. Total Quality Management & Business Excellence, 17(7), 857- 77.
 • Koc, E. (2009), A Review of Country Competitiveness, Tourism Industry Performance and Research Performance Relationships, Competitiveness Review, 19 (2), 119-133.
 • Koc, E. (2010), Services and Conflict Management: Cultural and European Integration Perspectives, International Journal of Intercultural Relations, 34 (1), 88-96.
 • Koc, E. (2013), Power Distance and its Implications for Upward Communication and Empowerment: Crisis Management and Recovery in Hospitality Services, International Journal of Human Resource Management, 24 (19), 3681-3696.
 • Koc, E. (2015), Hizmet Pazarlaması ve Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Koç, E. (2016), Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri (Global ve Yerel Yaklaşım), Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Köksal, A. (2007). Üstün Zekâlı Çocuklarda Duygusal Zekâyı Geliştirmeye Dönük Program Geliştirme Çalışması. Yayınlanmamış Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Küçük, O. (2009). Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi (3. Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Kuratko, F.D., & Hodgetts, M.R. (2009). Enterpreneurship Theori Process Practice. (4 rd ed.). Canada: Congage Learning Products
 • Lam, L. T. & Kirby, S. L. (2002). Is Emotional Intelligence an Advantage? An Exploration of the Impact of Emotional and General Intelligence on Individual Performance. The Journal of Social Psychology, 142(1), 133-143.
 • Macko, A., & Tyszka, T. (2000), Entrepreneurship and Risk Taking,Applied Psychology, 58, (3), 469-487.
 • Megerian, L. E. & Sosik, J. J. (1997). An Affair of The Heart: Emotional Intelligence and Transformational Leadership. Journal of Leadership & Organizational Studies, 3(3), 31-48.
 • Moreland, N. (2004). Entrepreneurship and Higher Education; an Employability Perspective; Learning and Employability Series 6; Learning and Teaching Support Network Publish; New York.
 • Napier, H. A., Rivers, N. O., Wagner, W. S., & Napier J. B. (2006). Creating A Winning E-Business. (2rd. Ed.). USA: Cengage Learning
 • Önce, A. G. Marangoz, M. & Erboy, N. (2014). Ekonomik Büyüme ve Kalkınmada Girişimciliğin Rolü ve Önemi. International Conference On Eurasian Economies, Skopje – Macedonia.
 • Örücü, E. Kılıç, R. & Yılmaz, Ö. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinde Ailesel Faktörlerin Etkisi Üzerine Bir Uygulama. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 2(2), 27-47.
 • Özdemir, Ş. Yılmaz, N. Arsu, T. & Polat, Y. (2016). A Review on Entrepreneurship Education in Turkey. International Journal of Human Sciences, 13(1), 569-581.
 • Polat, S. & Aktop, E. (2010). Öğretmenlerin Duygusal Zekâ ve Örgütsel Destek Algılarının Girişimcilik Davranışlarına Etkisi. Akademik Bakış Dergisi, 22, 1-20.
 • Salovey, P. & Mayer, J. D. (1990). Emotional Intelligence. Imagination, Cognition and Personality, 9(3), 185- 211.
 • Schumpeter, J. A. (2013). Capitalism, Socialism and Democracy. Routledge.
 • Schutte, N. S. Malouff, J. M. Hall, L. E. Haggerty, D. J. Cooper, J. T. Golden, C. J. & Dornheim, L. (1998). Development and Validation of a Measure of Emotional Intelligence. Personality and Individual Differences, 25(2), 167-177.
 • Shamir, B. House, R. J. & Arthur, M. B. (1993). The Motivational Effects of Charismatic Leadership: A Self- Concept Based Theory. Organization Science, 4(4), 577-594.
 • Tekin, Y. & Ehtiyar R., (2011) , Başarının Temel Aktörleri: Vizyoner Liderler Vısıonary Leaders: The Major Actors Of Success, Journal of Yasar University, 24(6) 4007-4023
 • Uluköy, M. & Demireli, C., (2014) , Cinsiyetin Girişimcilik Özellikleri Üzerine Etkisi, Erkek Girişimcilik ve Kadın Girişimciliğin Karşılaştırmalı Analizi, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 22, .47-55
 • Uluköy, M. & Demireli, C. & Kahya, V. (2013), KOSGEB Girişimcilik Eğitimi Kurslarına Katılan Katılımcıların Girişimcilik Profili, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi,8(2).
 • World Economic Forum. “Competitiveness Report – 2015-2016” http://reports.weforum.org/global- competitiveness-report-2015-2016/competitiveness-rankings// (03.06.2016)
 • Yelkikalan, N. (2007). 21. Yüzyılda Girişimcinin Yeni Özelliği: Duygusal Zekâ, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 1(2), 39-51.
 • Yeniçeri, Ö.& İnce, M., (2005). Bilgi Yönetim Stratejileri ve Girişimcilik, I.Baskı, İstanbul, IQ Kültür Sanat Yayıncılık
 • Zakarevičius, P. & Župerka, A. (2010), Expression of Emotional Intelligence in Development of Students’ Entrepreneurship, Economics Management Journal, 15, 865-873.
 • Zampetakis, L. A., Beldekos, P. & Moustakis, V. S. (2009). ‘‘Day-to-Day” Entrepreneurship Within Organisations: The Role of Trait Emotional Intelligence and Perceived Organisational Support, European Management Journal, 27(3), 165-175.

Duygusal Zekânın Girişimcilik Üzerine Etkisi: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Üzerine Bir Analiz

Yıl 2016, Cilt: 5 Sayı: 5, 119 - 136, 01.12.2016

Öz

Bu çalışma duygusal zekânın girişimcilik üzerindeki etkisini incelemektedir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde 344 girişimci ile yapılan anket çalışması sonucunda duygusal zekânın dört boyutu ile girişimcilik özellikleri arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte bu ilişkinin bazı girişimcilik özellikleri için zayıf olduğu gözlemlenmiştir. Çalışmanın sonuçları bireylerin duygularının farkında olmalarının, duygularını kullanabilme ve yönetebilme becerilerinin girişimcilik özellikleri üzerinde etkili olduğunu gösterirken, empatik duyarlılık özelliğinin girişimcilik özellikleri üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığını göstermektedir

Kaynakça

 • Akpan, E. I. Effiong, S. A. & Ele, A. A. (2012). Entrepreneurship Education Policy: An Intervention Strategy For Economic Development In Nigeria. Business & Entrepreneurship Journal, 101-110.
 • Alpkan L. Keskin, H. & Zehir, C. (2002). Girişimcilik Hisleriyle Girişimcilik Potansiyeli Arasındaki İlişki: Gebze ve Civarındaki Girişimciler Üzerine Bir Saha Araştırması, 21. Yüzyılda KOBİ’ler: Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri, Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesi, K.K.T.C.
 • Ashforth, B. E. & Humphrey, R. H. (1995). Emotion in the Workplace: A Reappraisal. Human Relations, 48(2), 97-125.
 • Aslan, Ş. (2009). Duygusal Zekâ ve Dönüşümcü, Etkileşimci Liderlik. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Avolio, B. J. Bass, B. M. & Jung, D. I. (1999). Reexamining the Components of Transformational and Transactional Leadership Using the Multifactor Leadership. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 72(4), 441-462.
 • Bar-On, R. (1997). The Emotional Intelligence Inventory (EQ-I): Technical Manual. Toronto, Canada: Multi- Health Systems.
 • Bass, B. M. (1998). Transformational Leadership: Industry, Military and Educational Impact. Majah.
 • Bradberry, T. (2015), 15 Habits of Mentally Tough People, https://www.entrepreneur.com/article/248234, Erişim Tarihi:15.05.2016
 • Budak, S. (2000). Psikoloji Sözlügü. Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara.
 • Cansız, E. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Cin, H. & Günay,Y. (2013), Girişimcilerin Girişimcilik Tipleri ile Duygusal Zekâları Arasındaki İlişki: Edirne Örneği, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(2), 7-32.
 • Conger, J. A. & Kanungo, R. N. (1998). Charismatic Leadership in Organizations. Sage Publications.
 • Cooper, R. K. & Sawaf, A. (1998). Executive EQ: Emotional Intelligence in Leadership and Organizations. Penguin.
 • Chant, S., Jenkinson, T., Randle, J., & Russell, G. (2002). Communication Skills: Some Problems in Nursing Education and Practice. Journal of Clinical Nursing, 11(1), 12–21.
 • Çetin, S., (2009), Vizyon Yönetimi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22: 95-103.
 • Çuhadar, C., Özgür, H., Akgün, F. & Gündüz Ş., (2014), Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri ve İletişimci Biçimleri, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi,15 (1), S295-311
 • Demireli, C., Uluköy, M., Kahya, V. & Demirağ, F., (2014) Farklı Öğrenim Düzeyindeki Öğrencilerin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, Vol.3, No.9, ss.1-17
 • Doğan, S. & Oğuzhan, Y. S. (2015). Çalışanların Duygusal Zekâ Düzeylerinin İşten Ayrılma Niyetlerine Etkisi Üzerine Bir Çalışma. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(2), 1- 12.
 • Duran C., Büber, H. & Gümüştekin G.E., (2013) , Girişimcilik Hislerine Eğitimin Katkısı: MYO Makine Programı Örneği, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(2),33-56
 • Erdoğan, B.Z. (2009). Girişimcilik ve Kobiler Teori ve Uygulama, Bursa, Ekin Yayıncılık.
 • Gates, G. (1995). A Review of Literature on Leadership and Emotion: Exposing Theory, Posing Questions, and Forwarding an Agenda. Journal of Leadership & Organizational Studies, 2(4), 98-110.
 • Ghorbani, M., Johari, S., & Moghadam, A. A. (2012). Analysis of the Relationship Between Emotional Intelligence and Entrepreneurship. Middle-East Journal Of Scientific Research, 11(5), 679- 689.
 • Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence. New York: Bantam.
 • Goleman, D. (2000). İş Başında Duygusal Zekâ. Varlik Yayinlari, İstanbul.
 • Goleman, D. Boyatzis, R. & McKee, A. (2002). Primal Leadership: Realizing the Power of Emotional Intelligence. Boston: Harvard Business School Press.
 • Güllüce, A. Ç. & İşcan, Ö. F. (2010). Mesleki Tükenmişlik ve Duygusal Zekâ Arasındaki İlişki. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(2), 7-29.
 • Gürbüz, S. & Yüksel, M. (2008). Çalışma Ortamında Duygusal Zekâ: İş Performansı, İş Tatmini, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Bazı Demografik Özelliklerle İlişkisi, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9 (2), 174-190.
 • Izedonmi, F., & Okafar, C. (2005). Assessment of The Entrepreneurial Characteristic and Intentions Among, Academic IFE Psycholog, 16,(2): 153-168.
 • Karadal, H. & Saygın, M. (2013). Girişimcilerde Beşeri Sermaye Özelliklerinin Kobi’lerin İnovasyon Yeteneklerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(2), 132-141
 • Kaya, N., Koc, E. & Topcu, D. (2010), An Exploratory Analysis of the Influence of HRM Activities and Organizational Climate on Job Satisfaction in Turkish Banks, International Journal of HRM, 21 (11), 2028-2048.
 • Kılıç. R, (2015), İşgörenlerin Duygusal Zekâları İle Örgütsel Sinizm Algıları Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 13(2).
 • Koc, E. (2006). The Implications of all-Inclusive Pricing System on Internal and External Customer Satisfaction in the Turkish Tourism market. Total Quality Management & Business Excellence, 17(7), 857- 77.
 • Koc, E. (2009), A Review of Country Competitiveness, Tourism Industry Performance and Research Performance Relationships, Competitiveness Review, 19 (2), 119-133.
 • Koc, E. (2010), Services and Conflict Management: Cultural and European Integration Perspectives, International Journal of Intercultural Relations, 34 (1), 88-96.
 • Koc, E. (2013), Power Distance and its Implications for Upward Communication and Empowerment: Crisis Management and Recovery in Hospitality Services, International Journal of Human Resource Management, 24 (19), 3681-3696.
 • Koc, E. (2015), Hizmet Pazarlaması ve Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Koç, E. (2016), Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri (Global ve Yerel Yaklaşım), Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Köksal, A. (2007). Üstün Zekâlı Çocuklarda Duygusal Zekâyı Geliştirmeye Dönük Program Geliştirme Çalışması. Yayınlanmamış Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Küçük, O. (2009). Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi (3. Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Kuratko, F.D., & Hodgetts, M.R. (2009). Enterpreneurship Theori Process Practice. (4 rd ed.). Canada: Congage Learning Products
 • Lam, L. T. & Kirby, S. L. (2002). Is Emotional Intelligence an Advantage? An Exploration of the Impact of Emotional and General Intelligence on Individual Performance. The Journal of Social Psychology, 142(1), 133-143.
 • Macko, A., & Tyszka, T. (2000), Entrepreneurship and Risk Taking,Applied Psychology, 58, (3), 469-487.
 • Megerian, L. E. & Sosik, J. J. (1997). An Affair of The Heart: Emotional Intelligence and Transformational Leadership. Journal of Leadership & Organizational Studies, 3(3), 31-48.
 • Moreland, N. (2004). Entrepreneurship and Higher Education; an Employability Perspective; Learning and Employability Series 6; Learning and Teaching Support Network Publish; New York.
 • Napier, H. A., Rivers, N. O., Wagner, W. S., & Napier J. B. (2006). Creating A Winning E-Business. (2rd. Ed.). USA: Cengage Learning
 • Önce, A. G. Marangoz, M. & Erboy, N. (2014). Ekonomik Büyüme ve Kalkınmada Girişimciliğin Rolü ve Önemi. International Conference On Eurasian Economies, Skopje – Macedonia.
 • Örücü, E. Kılıç, R. & Yılmaz, Ö. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinde Ailesel Faktörlerin Etkisi Üzerine Bir Uygulama. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 2(2), 27-47.
 • Özdemir, Ş. Yılmaz, N. Arsu, T. & Polat, Y. (2016). A Review on Entrepreneurship Education in Turkey. International Journal of Human Sciences, 13(1), 569-581.
 • Polat, S. & Aktop, E. (2010). Öğretmenlerin Duygusal Zekâ ve Örgütsel Destek Algılarının Girişimcilik Davranışlarına Etkisi. Akademik Bakış Dergisi, 22, 1-20.
 • Salovey, P. & Mayer, J. D. (1990). Emotional Intelligence. Imagination, Cognition and Personality, 9(3), 185- 211.
 • Schumpeter, J. A. (2013). Capitalism, Socialism and Democracy. Routledge.
 • Schutte, N. S. Malouff, J. M. Hall, L. E. Haggerty, D. J. Cooper, J. T. Golden, C. J. & Dornheim, L. (1998). Development and Validation of a Measure of Emotional Intelligence. Personality and Individual Differences, 25(2), 167-177.
 • Shamir, B. House, R. J. & Arthur, M. B. (1993). The Motivational Effects of Charismatic Leadership: A Self- Concept Based Theory. Organization Science, 4(4), 577-594.
 • Tekin, Y. & Ehtiyar R., (2011) , Başarının Temel Aktörleri: Vizyoner Liderler Vısıonary Leaders: The Major Actors Of Success, Journal of Yasar University, 24(6) 4007-4023
 • Uluköy, M. & Demireli, C., (2014) , Cinsiyetin Girişimcilik Özellikleri Üzerine Etkisi, Erkek Girişimcilik ve Kadın Girişimciliğin Karşılaştırmalı Analizi, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 22, .47-55
 • Uluköy, M. & Demireli, C. & Kahya, V. (2013), KOSGEB Girişimcilik Eğitimi Kurslarına Katılan Katılımcıların Girişimcilik Profili, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi,8(2).
 • World Economic Forum. “Competitiveness Report – 2015-2016” http://reports.weforum.org/global- competitiveness-report-2015-2016/competitiveness-rankings// (03.06.2016)
 • Yelkikalan, N. (2007). 21. Yüzyılda Girişimcinin Yeni Özelliği: Duygusal Zekâ, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 1(2), 39-51.
 • Yeniçeri, Ö.& İnce, M., (2005). Bilgi Yönetim Stratejileri ve Girişimcilik, I.Baskı, İstanbul, IQ Kültür Sanat Yayıncılık
 • Zakarevičius, P. & Župerka, A. (2010), Expression of Emotional Intelligence in Development of Students’ Entrepreneurship, Economics Management Journal, 15, 865-873.
 • Zampetakis, L. A., Beldekos, P. & Moustakis, V. S. (2009). ‘‘Day-to-Day” Entrepreneurship Within Organisations: The Role of Trait Emotional Intelligence and Perceived Organisational Support, European Management Journal, 27(3), 165-175.
Toplam 61 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA74NA53FR
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yakup Ulker Bu kişi benim

Metin Uluköy Bu kişi benim

Recep Kılıç Bu kişi benim

Sedat Yumuşak Bu kişi benim

Sedat Azaklı Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2016
Gönderilme Tarihi 1 Aralık 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 5 Sayı: 5

Kaynak Göster

APA Ulker, Y., Uluköy, M., Kılıç, R., Yumuşak, S., vd. (2016). Duygusal Zekânın Girişimcilik Üzerine Etkisi: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Üzerine Bir Analiz. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(5), 119-136.
AMA Ulker Y, Uluköy M, Kılıç R, Yumuşak S, Azaklı S. Duygusal Zekânın Girişimcilik Üzerine Etkisi: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Üzerine Bir Analiz. MJSS. Aralık 2016;5(5):119-136.
Chicago Ulker, Yakup, Metin Uluköy, Recep Kılıç, Sedat Yumuşak, ve Sedat Azaklı. “Duygusal Zekânın Girişimcilik Üzerine Etkisi: Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeler Üzerine Bir Analiz”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5, sy. 5 (Aralık 2016): 119-36.
EndNote Ulker Y, Uluköy M, Kılıç R, Yumuşak S, Azaklı S (01 Aralık 2016) Duygusal Zekânın Girişimcilik Üzerine Etkisi: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Üzerine Bir Analiz. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 5 119–136.
IEEE Y. Ulker, M. Uluköy, R. Kılıç, S. Yumuşak, ve S. Azaklı, “Duygusal Zekânın Girişimcilik Üzerine Etkisi: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Üzerine Bir Analiz”, MJSS, c. 5, sy. 5, ss. 119–136, 2016.
ISNAD Ulker, Yakup vd. “Duygusal Zekânın Girişimcilik Üzerine Etkisi: Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeler Üzerine Bir Analiz”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5/5 (Aralık 2016), 119-136.
JAMA Ulker Y, Uluköy M, Kılıç R, Yumuşak S, Azaklı S. Duygusal Zekânın Girişimcilik Üzerine Etkisi: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Üzerine Bir Analiz. MJSS. 2016;5:119–136.
MLA Ulker, Yakup vd. “Duygusal Zekânın Girişimcilik Üzerine Etkisi: Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeler Üzerine Bir Analiz”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 5, sy. 5, 2016, ss. 119-36.
Vancouver Ulker Y, Uluköy M, Kılıç R, Yumuşak S, Azaklı S. Duygusal Zekânın Girişimcilik Üzerine Etkisi: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Üzerine Bir Analiz. MJSS. 2016;5(5):119-36.

MANAS Journal of Social Studies (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi)     


16155