BibTex RIS Kaynak Göster

AN INVESTIGATION OF RESEARCH TENDENCIES OF POSTGRADUATE THESIS STUDIES PERFORMED IN THE CONTEXT OF CHILD RIGHTS IN TURKEY

Yıl 2017, Cilt: 6 Sayı: 1, 77 - 94, 01.01.2017

Öz

This research was performed with the purpose of determine of research tendencies, investigating from various perspectives and analyze of master and doctorate theses which are carried in the context of child rights in Turkey. This research was designed in accordance with the qualitative research approach and it has descriptive pattern. In this research, 133 master and doctorate thesis studies which are thought to performed in the context of child rights was investigated. In the process of determining of these theses, criterion sampling method which is one of the purposeful sampling approaches was used. The data of research was obtained with document analysis technique. The thesis studies was investigated detaily by researchers and in the analysis process of research data, content analysis technique was used. The end of this research, depend on the results of the research, some views and suggestions are developed for researchers and to be performed new researches

Kaynakça

 • Ahi, B. & Kıldan, A. O. (2013). Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi (2002-2011). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 23–46.
 • Akyüz, E. (2012). Çocuk hukuku: Çocukların hakları ve korunması. Ankara: Pegem Akademi
 • Berg, L. B. (1998). Qualitative research methods for the social sciences (Third Edition). Boston: Allyn & Bacon.
 • Beyazıt, U. (2015). Çocuk İstismarı Konusunda Türkiye'de Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, 1(1).
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi
 • Creswell, J. W. (2014). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. Demir, S. B. (Çev. Ed.). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Çiltaş, A. (2012). 2005-2010 Yılları Arasında Matematik Eğitimi Alanında Türkiye’de Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tez Çalışmalarının İçerik Analizi. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(7), 211-228.
 • Deniş Çeliker, H. & Uçar, C. (2015). Fen Eğitimi Araştırmacılarına Bir Rehber: 2001-2013 Yılları Arasında Yazılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(54), 81-94.
 • Dündar, H. & Hareket, E. (2016). Türkiye’de İlköğretim Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarının Çocuk Hakları Açısından İncelenmesi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(2), 85-103.
 • Dündar, H. & Hareket, E. (2016). Değerler Eğitimi Araştırmalarında Yönelimler: Değerler Eğitimi Dergisi Örneği. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 55, 207-231.
 • Elbir, B. & Bağcı, H. (2013). Değerler Eğitimi Üzerine Yapılmış Lisansüstü Düzeyindeki Çalışmaların Değerlendirilmesi, Turkish Studies, 8(1), 1321-1333.
 • Hareket, E. (2015). Çocuk sosyolojisi bağlamında çocuk ve çocuk hakları kavramının gelişimi ve değerlendirilmesi. İçinde Eraslan, L. (Ed.), Farklı perspektiflerden çocukluk ve sosyolojisi (pp:125-143). Ankara: Vize Yayıncılık
 • Hareket, E., Çağlayan, K. T. & Dündar, H. (2016). Çocuk Haklarına İlişkin Algı Gelişiminde Çocuk Meclisi Uygulamaları, The Journal of Academic Social Science Studies, 42, 445-463
 • Hareket, E. & Gülhan, M. (2017). Perceptions of Students in Primary Education Department Related To Children’s Rights: A Comparative Investigation. Journal of Education and Learning, 6(2), 41- 52.
 • Hsu, T. (2005). Research Methods And Data Analysis Procedures Used by Educational Researchers, International Journal of Research & Method in Education, 28(2), 109– 133.
 • Kelly, A. E. & Lesh, R. A. (2000). Trends and shifts in research methods, in: R. A. Lesh (Eds), Handbook of research design in mathematics and science education (pp:35-44). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Küçükoğlu, A., & Ozan, C. (2013). Sınıf Öğretmenliği Alanındaki Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir İçerik Analizi. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 4(12), 27-47.
 • Merriam, S. B. (1998). Qualitative research and case study applications in education. San Francisco: Jossey- Bass.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. United States of America: Sage Publications.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. Bütün, M & Demir, S. B. (Çev. Ed.). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Şahin, Y. E., Kana, F. & Varışoğlu, B. (2013). Türkçe Eğitimi Bölümlerinde Yapılan Lisansüstü Tezlerin Araştırma Eğilimleri, International Journal of Human Sciences, 10(2), 376-358.
 • Şimşek, A., Özdamar, N., Uysal, Ö., Kobak, K., Berk, C., Kılıçer, T., & Çiğdem, H. (2009). İki Binli Yıllarda Türkiye’deki Eğitim Teknolojisi Araştırmalarında Gözlenen Eğilimler, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(2), 941-966.
 • https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ (01.06.2016-16.06.2016) tarihleri arasında elde edildi.

Türkiye’de Çocuk Hakları Bağlamında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Araştırma Eğilimlerinin İncelenmesi

Yıl 2017, Cilt: 6 Sayı: 1, 77 - 94, 01.01.2017

Öz

Bu araştırma, Türkiye’de çocuk hakları bağlamında gerçekleştirilmiş tez çalışmalarının, çeşitli açılardan incelenmesi ve araştırma eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma yaklaşımına uygun olarak tasarlanan araştırma, betimsel desene sahiptir. Araştırma verilerinin edinilmesinde, doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada, ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenen toplam 133 lisansüstü tez çalışması incelenmiştir. Araştırma verilerinin analizi, içerik analizi tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, tez çalışmalarının; genel kategorisi, konu alanı, yayın yılı, yayın dili, danışman kişi akademik unvanı, tezin; üniversitesi, enstitüsü, araştırma yöntemi ve deseni, örneklem türü, örneklem seçim yöntemi, örneklem sayısı, veri toplama araçları ve veri analiz yöntemleri açısından elde edilen bulgularına yer verilmiştir. Araştırma sonucunda, bu bulgulara dayalı olarak; konu ile çalışmalar yürüten araştırmacılara yönelik ve ilgili konu bağlamında gerçekleştirilecek yeni bilimsel araştırmalara yönelik görüş ve öneriler geliştirilmiştir

Kaynakça

 • Ahi, B. & Kıldan, A. O. (2013). Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi (2002-2011). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 23–46.
 • Akyüz, E. (2012). Çocuk hukuku: Çocukların hakları ve korunması. Ankara: Pegem Akademi
 • Berg, L. B. (1998). Qualitative research methods for the social sciences (Third Edition). Boston: Allyn & Bacon.
 • Beyazıt, U. (2015). Çocuk İstismarı Konusunda Türkiye'de Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, 1(1).
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi
 • Creswell, J. W. (2014). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. Demir, S. B. (Çev. Ed.). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Çiltaş, A. (2012). 2005-2010 Yılları Arasında Matematik Eğitimi Alanında Türkiye’de Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tez Çalışmalarının İçerik Analizi. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(7), 211-228.
 • Deniş Çeliker, H. & Uçar, C. (2015). Fen Eğitimi Araştırmacılarına Bir Rehber: 2001-2013 Yılları Arasında Yazılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(54), 81-94.
 • Dündar, H. & Hareket, E. (2016). Türkiye’de İlköğretim Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarının Çocuk Hakları Açısından İncelenmesi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(2), 85-103.
 • Dündar, H. & Hareket, E. (2016). Değerler Eğitimi Araştırmalarında Yönelimler: Değerler Eğitimi Dergisi Örneği. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 55, 207-231.
 • Elbir, B. & Bağcı, H. (2013). Değerler Eğitimi Üzerine Yapılmış Lisansüstü Düzeyindeki Çalışmaların Değerlendirilmesi, Turkish Studies, 8(1), 1321-1333.
 • Hareket, E. (2015). Çocuk sosyolojisi bağlamında çocuk ve çocuk hakları kavramının gelişimi ve değerlendirilmesi. İçinde Eraslan, L. (Ed.), Farklı perspektiflerden çocukluk ve sosyolojisi (pp:125-143). Ankara: Vize Yayıncılık
 • Hareket, E., Çağlayan, K. T. & Dündar, H. (2016). Çocuk Haklarına İlişkin Algı Gelişiminde Çocuk Meclisi Uygulamaları, The Journal of Academic Social Science Studies, 42, 445-463
 • Hareket, E. & Gülhan, M. (2017). Perceptions of Students in Primary Education Department Related To Children’s Rights: A Comparative Investigation. Journal of Education and Learning, 6(2), 41- 52.
 • Hsu, T. (2005). Research Methods And Data Analysis Procedures Used by Educational Researchers, International Journal of Research & Method in Education, 28(2), 109– 133.
 • Kelly, A. E. & Lesh, R. A. (2000). Trends and shifts in research methods, in: R. A. Lesh (Eds), Handbook of research design in mathematics and science education (pp:35-44). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Küçükoğlu, A., & Ozan, C. (2013). Sınıf Öğretmenliği Alanındaki Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir İçerik Analizi. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 4(12), 27-47.
 • Merriam, S. B. (1998). Qualitative research and case study applications in education. San Francisco: Jossey- Bass.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. United States of America: Sage Publications.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. Bütün, M & Demir, S. B. (Çev. Ed.). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Şahin, Y. E., Kana, F. & Varışoğlu, B. (2013). Türkçe Eğitimi Bölümlerinde Yapılan Lisansüstü Tezlerin Araştırma Eğilimleri, International Journal of Human Sciences, 10(2), 376-358.
 • Şimşek, A., Özdamar, N., Uysal, Ö., Kobak, K., Berk, C., Kılıçer, T., & Çiğdem, H. (2009). İki Binli Yıllarda Türkiye’deki Eğitim Teknolojisi Araştırmalarında Gözlenen Eğilimler, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(2), 941-966.
 • https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ (01.06.2016-16.06.2016) tarihleri arasında elde edildi.
Toplam 23 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA46BC28YU
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hakan Dündar Bu kişi benim

Erdem Hareket Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2017
Gönderilme Tarihi 1 Ocak 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Dündar, H., & Hareket, E. (2017). Türkiye’de Çocuk Hakları Bağlamında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Araştırma Eğilimlerinin İncelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(1), 77-94.
AMA Dündar H, Hareket E. Türkiye’de Çocuk Hakları Bağlamında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Araştırma Eğilimlerinin İncelenmesi. MJSS. Ocak 2017;6(1):77-94.
Chicago Dündar, Hakan, ve Erdem Hareket. “Türkiye’de Çocuk Hakları Bağlamında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Araştırma Eğilimlerinin İncelenmesi”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6, sy. 1 (Ocak 2017): 77-94.
EndNote Dündar H, Hareket E (01 Ocak 2017) Türkiye’de Çocuk Hakları Bağlamında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Araştırma Eğilimlerinin İncelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 1 77–94.
IEEE H. Dündar ve E. Hareket, “Türkiye’de Çocuk Hakları Bağlamında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Araştırma Eğilimlerinin İncelenmesi”, MJSS, c. 6, sy. 1, ss. 77–94, 2017.
ISNAD Dündar, Hakan - Hareket, Erdem. “Türkiye’de Çocuk Hakları Bağlamında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Araştırma Eğilimlerinin İncelenmesi”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6/1 (Ocak 2017), 77-94.
JAMA Dündar H, Hareket E. Türkiye’de Çocuk Hakları Bağlamında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Araştırma Eğilimlerinin İncelenmesi. MJSS. 2017;6:77–94.
MLA Dündar, Hakan ve Erdem Hareket. “Türkiye’de Çocuk Hakları Bağlamında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Araştırma Eğilimlerinin İncelenmesi”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 6, sy. 1, 2017, ss. 77-94.
Vancouver Dündar H, Hareket E. Türkiye’de Çocuk Hakları Bağlamında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Araştırma Eğilimlerinin İncelenmesi. MJSS. 2017;6(1):77-94.

MANAS Journal of Social Studies (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi)     


16155