Yıl 2017, Cilt 6 , Sayı 1, Sayfalar 189 - 217 2017-01-01

Ashab-ı Kehf Kıssası ve İçerdiği Mesajlar
THE STORY OF ASHAB-I KEHF AND THE MESSAGES THAT CONTAIN ITS

Hüseyin Çelik [1]


Kur’an kıssalarının en önemli özelliklerinden birisi de eğitici olmalarıdır. Ashab-ı Kehf kıssası içerisinde birçok mesajlar içermektedir. Bu kıssa, hem Hz. Peygamber hem de Müslümanlar için bir teselli kaynağıdır. Allah kendisine iman eden herkesi korumuş ve yardım etmiştir. Allah, kendisine inananları farklı şekillerde koruyabilir. Hz. Musa (as) ve inananları denizle korudu. Hz. Peygamber ve müminleri rüzgârla korudu. Ashab-ı Kehf’i de mağara ile korudu. Bu kıssa; Allah’ın birliğine, Allah’ın yardımının hak olduğuna, ölümden sonra yeniden diriltilmenin hak olduğuna, zulme ve zalime karşı mücadele etmenin gerekli olduğuna, insanın helal rızık istemesine delildir. İnsan bildiği şeyler hakkında konuşmalı, bilmediği şeyler hakkında susmalıdır
One of the most important features of the story of Quran that they are also educative stories. The story of Ashab-ı Kehf is contains many messages. This story is a source of consolation both for the prophet and for the muslims. Allah has helped and defended every one who believes in Him. Allah can protect those who believe in him in different ways. He protected Moses and his believers with the sea. He protected the Prophet and the believers with the wind. He also protected the Ashab al-Kahf with a cave. The story is evidence that Allah is one, Allah's help is real, The resurrected after death is real, It is necessary to fight against cruel and cruelty and To require halal sustenance. Man should talk about things he knows, he should be silent about things he does not know
 • 1. Kur’an-ı Kerîm
 • 2. Beydavi, Nasuruddin Ebî’l-Hayr Abdullah b. Ömer b. Muhammed eş-Şirâzî, Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’tTe’vîl, Dar-u İhyâi’t-Turâs el-Arabiyyi, Beyrut, Tarihsiz.
 • 3. Ebu Hayyan, Muhammed b. Yusuf el-Endülüsî, Tefsîrü’l-Bahri’l-Muhît, Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1993.
 • 4. Eyüpoğlu, Osman, “Günümüze Bakan Yönleriyle Peygamber Kıssaları (Sosyolojik ve Pedagojik Açıdan)”, Samsun’da Kur’an Günleri XI. Kur’an Sempozyumu Kur’an ve Risalet (25–26 Ekim 2008 Samsun), Fecr Yayınları, Ankara, 2009, ss.103–120.
 • 5. Eyüpoğlu, Osman ve Okuyan, Mehmet, “Kur’an’ın Sosyo-Kültürel Koşulları Dikkate Alışı: Ma’rûf Kavramı Örneği” Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı 26–27, yıl 2008, ss.175– 213.
 • 6. el-Fîruzâbâdî, Mecidüddin Muhammed b. Yakup, Tenvîrü’l-Mikbâs min Tefsîri İbni Abbâs, Darü’lKütübi’l-İlmiyye, Beyrut 2008.
 • 7. İbn Kesîr, Ebu’l-Fida Muhammed b. İsmâîl Ömer, Tefsiru’l-Kur’an’ı’l-Azım, Dar-u Tayyibe, Riyad 1999.
 • 8. Köksal, Mustafa Asım, İslam Tarihi (Mekke Dönemi), Şamil Yayınevi, İstanbul, Tarihsiz.
 • 9. Çelik, Hüseyin, Kur’an’da Ruh, (Basılmamış Doktora Tezi, Ankara 2000
 • 10.Çelik, Hüseyin, Kur’an’ın Yazıya Aktarılması ve İlk Vahiy Kâtibi Meselesi, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi 2016.
 • 11. er-Razi, Muhammed b. Ömer, Mefâtîhu’l-Gayb, Darü’l-Fıkr, Beyrut 2005.
 • 12. Sabûnî, Muhammed Ali, Ravâiu’l-Beyân Tefsîru Âyâti’l-Ahkâm, Mektebetü’l-Gazâlî, Dımeşk 1980.
 • 13. es-sa’lebî, Ebu İshak Ahmed bin Muhammed bin İbrahim, el-Keşf ve’l-Beyân, Darü’l-Kütübi’l-Ilmiyye, Beyrut 2004.
 • 14. es-Sem’ânî, Ebu’l-Muzaffer Mansur b. Muhammed b. Abdulcebbar et-Temîmî, Tefsîru’s-Sem’ânî, Daru’lKutubi’l-Ilmiyye, Beyrut.
 • 15. Taberî, Ebu Cafer Muhammed b. Cerîr, Tefsîrü’t-Taberî (Câmıu’l-Beyân fî Te’vîli’l-Kurân), Darü’lKütübi’l-İlmiyye, Beyrut 2005.
 • 16. Tabersî, Ebu Ali el-Fadl el-Hasan bin el-Fadl, Mecmau’l-Beyân fi Tefsîri’l-Kur’an, Darü’l-Kütübi’l- İlmiyye, Beyrut 1997.
Diğer ID JA89BK94YB
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Hüseyin Çelik
Kurum: Adıyaman Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2017

Bibtex @ { mjss485551, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {189 - 217}, doi = {}, title = {Ashab-ı Kehf Kıssası ve İçerdiği Mesajlar}, key = {cite}, author = {Çelik, Hüseyin} }
APA Çelik, H . (2017). Ashab-ı Kehf Kıssası ve İçerdiği Mesajlar. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 6 (1) , 189-217 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40509/485551
MLA Çelik, H . "Ashab-ı Kehf Kıssası ve İçerdiği Mesajlar". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2017 ): 189-217 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40509/485551>
Chicago Çelik, H . "Ashab-ı Kehf Kıssası ve İçerdiği Mesajlar". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2017 ): 189-217
RIS TY - JOUR T1 - Ashab-ı Kehf Kıssası ve İçerdiği Mesajlar AU - Hüseyin Çelik Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 189 EP - 217 VL - 6 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Ashab-ı Kehf Kıssası ve İçerdiği Mesajlar %A Hüseyin Çelik %T Ashab-ı Kehf Kıssası ve İçerdiği Mesajlar %D 2017 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Çelik, Hüseyin . "Ashab-ı Kehf Kıssası ve İçerdiği Mesajlar". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 / 1 (Ocak 2017): 189-217 .
AMA Çelik H . Ashab-ı Kehf Kıssası ve İçerdiği Mesajlar. MJSS. 2017; 6(1): 189-217.
Vancouver Çelik H . Ashab-ı Kehf Kıssası ve İçerdiği Mesajlar. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2017; 6(1): 217-189.