Yıl 2017, Cilt 6 , Sayı 2, Sayfalar 45 - 55 2017-04-01

Üniversite Öğrencileri Hemşehrilik Tutum Ölçeği Kırgızca Formunun Psikometrik Özellikleri
PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE KYRGYZ FORM OF THE HEMSEHRİLİK ATTITUDE SCALE FOR UNIVERSITY STUDENTS

Melek Öztürk Baba [1] , Yücel Öksüz [2]


Bu araştırmanın amacı, Öksüz (2012) tarafından geliştirilen “Üniversite Öğrencileri Hemşehrilik Ölçeği (ÜÖHTÖ)”ni Kırgızca’ya uyarlamak ve ölçeğin geçerlik-güvenirlik analizlerini yapmaktır. Araştırmaya, 2015-2016 eğitim öğretim yılı güz döneminde KırgızistanTürkiye Manas Üniversitesi’nin farklı bölüm ve anabilim dallarında öğrenim gören 391 öğrenci katılmıştır. Ölçeğin psikometrik özellikleri, madde-toplam puan korelasyonları ile alt-üst gruplar ortalamalarına dayalı madde analizi, açımlayıcı faktör analizi ve iç tutarlık yöntemiyle incelenmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonucu KMO örneklem uygunluk katsayısı .887, Bartlett küresellik testi değeri ise χ2= 2596, 080, df=190,(p<.01) .01 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Ölçeğin faktör yükleri .38 ile .78 arasında değişmekte olup iki boyutlu bir yapı sergilemektedir. Ayrıca yapılan analizler sonucunda madde-toplam puan korelasyon katsayılarının .34 ile .59 arasında sıralandığı, iç tutarlılık katsayılarının ise birinci faktör için .83, ikinci faktör için .81, ölçeğin bütünü için ise .87 olarak hesaplandığı görülmüştür
The aim of this research is to adapt “The ‘Hemsehrilik’ Attitude Scale for University Students” which was developed by Öksüz (2012), to Kyrgyz and to examine its psychometric properties. The research was conducted on 391 students who studied at Kyrgyz-Turkish Manas University in 2015-2016 academic year. The properties of scale were investigated by total-item correlation and upper-lower group mean based on item analysis, exploratory factor analysis and Cronbach Alpha. The result of exploratory factor analysis was found that Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) measure of sampling adequancy of .887 and a significant result on Bartlett’s test of sphericity χ2= 2596, 080, df=190,(p<.01). Factor loadings of scale ranged from .38 and .78 and it revealed a structure that formed from two factors. Also, total-item correlations of scale varied between .34 and .59. Cronbach Alpha correlation coefficients were calculated .83 for the first factor, .81 for the second factor and .87 for all of the scale
 • Akdeniz, E.B., Öz, F. (2009). Koruyucu Ruh Sağlığı Açısından Göç ve Kadın. Kriz Dergisi, 17(1), 27-36.
 • Akın, H., Sevil, Ü. (2010). Göç ve Kadın Sağlığı. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2(3), 133-138.
 • Akıncı, B., Nergiz, A., Gedik, E. (2015). Uyum Süreci Üzerine Bir Değerlendirme. Göç Araştırmaları Dergisi, 1(2) 58-83.
 • Arslantaş, H., Adana, F. (2010). Üniversite Eğitimi Nedeni ile Geçici Göç Yaşayan Öğrencilerin Kendilik Algıları. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 13(3), 17-22.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Çağlar, A. (1999). Türk Üniversitelerinde Öğrenim Gören Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Öğrencilerinin Sorunları. Amme İdaresi Dergisi, 32,4, 133-169.
 • Çakır, S. (2011). Geleneksel Türk Kültüründe Göç ve Toplumsal Değişme. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24, 129-142.
 • Demirel, B.A. (2004). “Doğu’da Göçün Temelleri”, Pivolka(Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eleştirel-Yaratıcı Düşünme ve Davranış Araştırmaları Laboratuarı), Yıl 3, Sayı14, Ankara.
 • Kılıçer, K., Odabaşı, H. (2010). Bireysel Yenilikçilik Ölçeği (BYÖ): Türkçe’ye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 150-164.
 • Kıroğlu, M.K., Kesten, A., Elma, C. (2010). Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Lisans Öğrencilerinin Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Sorunları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 26- 39.
 • Kurtoğlu, A. (2004). Hemşehrilik ve Şehirde Siyaset: Keçiören Örneği. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Öksüz, Y. (2012). Developing An Attitude Scale Of University Student Towards “Hemşehrilik”: Study of Reliability and Validity [Üniversite Öğrencileri Hemşehrilik Tutum Ölçeği]. Energy Education Science and Technology: Social and Educational Studies, 4(3), 1395-1404.
 • Özçetin, S. (2013). Yükseköğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sosyal Uyumlarını Etkileyen Etmenler. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Özkiraz, A., Acungil, Y. (2012). Hemşehri Derneklerinin Kentlileşme Sürecindeki Rolü (Tokat İli Örneği). Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 29(1), 247-272.
 • Polat Uluocak, G. (2009). İç Göç Yaşamış ve Yaşamamış Çocukların Okulda Uyumu. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 35-44.
 • Rodoplu, M. (2011). İşgören Seçiminde Bir Ayrımcılık Faktörü Olarak Hemşehriciliğin Rolü Üzerine Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Sır, A., Bayram, Y., Özkan, M. (1998). Zorunlu İç Göç Yaşamış Bir Grupta Travma Sonrası Stres Bozukluğu Üzerine Bir Ön Çalışma. Türk Psikiyatri Dergisi, 9(3), 173-180.
 • Şahin, C. Yurtdışı Göçün Bireyin Psikolojik Sağlığı Üzerindeki Etkisine İlişkin Kuramsal Bir İnceleme. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 57-67.
 • Tan, Ş. (2009). Misuses of KR-20 and Cronbach’s alpha reliability coefficients. Eğitim ve Bilim Dergisi, 34, 152, 101-112.
 • Toroğlu, E. (2007). Niğde İli’nde Göç Faktörleri ve Göçler. Coğrafi Bilimler Dergisi, 5(1), 75-96.
 • Tuzcu, A., Bademli, K. (2014). Göçün Psiko-sosyal Boyutu. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 6(1), 56-66, doi: 10.5455/cap.2013071912.
 • Yalçın, C. (2004). Göç Sosyolojisi, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yıldırım, T. (2009). Sağlık Çalışanları ve Uluslararası Göç: Göç Nedenleri Üzerine Bir İnceleme. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 62(3), 87-94.
Diğer ID JA22JD77DP
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Melek Öztürk Baba
Kurum: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yazar: Yücel Öksüz
Kurum: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi-Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2017

Bibtex @ { mjss485575, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {45 - 55}, doi = {}, title = {Üniversite Öğrencileri Hemşehrilik Tutum Ölçeği Kırgızca Formunun Psikometrik Özellikleri}, key = {cite}, author = {Öztürk Baba, Melek and Öksüz, Yücel} }
APA Öztürk Baba, M , Öksüz, Y . (2017). Üniversite Öğrencileri Hemşehrilik Tutum Ölçeği Kırgızca Formunun Psikometrik Özellikleri. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 6 (2) , 45-55 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40510/485575
MLA Öztürk Baba, M , Öksüz, Y . "Üniversite Öğrencileri Hemşehrilik Tutum Ölçeği Kırgızca Formunun Psikometrik Özellikleri". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2017 ): 45-55 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40510/485575>
Chicago Öztürk Baba, M , Öksüz, Y . "Üniversite Öğrencileri Hemşehrilik Tutum Ölçeği Kırgızca Formunun Psikometrik Özellikleri". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2017 ): 45-55
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencileri Hemşehrilik Tutum Ölçeği Kırgızca Formunun Psikometrik Özellikleri AU - Melek Öztürk Baba , Yücel Öksüz Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 55 VL - 6 IS - 2 SN - 1694-7215- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Üniversite Öğrencileri Hemşehrilik Tutum Ölçeği Kırgızca Formunun Psikometrik Özellikleri %A Melek Öztürk Baba , Yücel Öksüz %T Üniversite Öğrencileri Hemşehrilik Tutum Ölçeği Kırgızca Formunun Psikometrik Özellikleri %D 2017 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Öztürk Baba, Melek , Öksüz, Yücel . "Üniversite Öğrencileri Hemşehrilik Tutum Ölçeği Kırgızca Formunun Psikometrik Özellikleri". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 / 2 (Nisan 2017): 45-55 .
AMA Öztürk Baba M , Öksüz Y . Üniversite Öğrencileri Hemşehrilik Tutum Ölçeği Kırgızca Formunun Psikometrik Özellikleri. MJSS. 2017; 6(2): 45-55.
Vancouver Öztürk Baba M , Öksüz Y . Üniversite Öğrencileri Hemşehrilik Tutum Ölçeği Kırgızca Formunun Psikometrik Özellikleri. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2017; 6(2): 55-45.