Yıl 2017, Cilt 6 , Sayı 2, Sayfalar 97 - 114 2017-04-01

Azerbaycan’da Bankacılık Sektörü Çalışanlarının Sahiplik Duygusu Analizine Yönelik Bir Çalışma
A STUDY OF THE OWNERSHIP SENSE OF BANKING SECTOR EMPLOYEES IN AZERBAIJAN

Şahin Ekber [1] , Metanet Memmedova [2]


İşletmelerde çalışanların motivasyonuna, başarısına genellikle pozitif yönde etki eden unsurlardan biri de psikolojik sahiplenmedir. Bu duygu, işletmeyle çalışan arasındaki ilişkileri de önemli boyutta etkilemektedir. Çalışanların tutumu ve işletmeyle ilgili duyguları, işletmelerin rekabete devamlı olmasına ve sürdürülebilirliğine etki etmektedir. Bu çalışmanın amacı, Azerbaycan bankacılık sektöründe çalışanların sahiplik duygusunu ölçmektir. Bu çerçevede, psikolojik sahiplenme duygusu teorik boyutlarıyla incelenmiş ve “Psikolojik Sahiplenme” ölçeği kullanılarak çalışanların sahiplik duygusu ölçülmüştür. Çalışmayla ilgili veriler anket yöntemiyle toplanmıştır. Anket, banka çalışanlarına kolayda örnekleme metoduyla e-posta ile ve elden dağıtılmıştır. Araştırma bulguları, bankacılık sektörü çalışanlarında psikolojik sahiplenme duygusunun varlığını ortaya koymuştur (5 üzerinden 3.52). Ayrıca, sahiplenme duygusu olan çalışanlar, diğer çalışanların da bu duyguyu paylaştığını düşünmektedirler. Sahiplenme duygusu çalışanın cinsiyeti, yaşı, kıdemi, eğitimi ve medeni durumları açısından farklılık göstermemiştir
One of the factors that influence employees’ motivation and his/her success in the company is psychological ownership. This feeling also influences the relationship between company and employees at a significant level. Employees' attitudes and feelings about company affect sustainability and competitiveness of the business. The aim of this study is to measure the ownership sense of employees in the banking sector of Azerbaijan. For this purpose, the sense of psychological ownership is theoretically examined and the ownership sense of the employees is measured by using the "Psychological Ownership" scale. The data related to the study were collected by questionnaire method. The questionnaire was distributed to bank employees by email and by hand through convenience sampling. The findings of the study reveal that there is a feeling of psychological ownership for banking sector employees (3.52 out of 5). In addition, employees who have a sense of ownership think that other employees share this feeling. The sense of ownership did not differ in terms of employee gender, age, seniority, education and marital status
 • Arshad A. and Abbasi S., 2014, “Impact Of Spiritual Leadership on Organizational Outcomes in Police Department Of Pakistan: Moderating Role Of Psychological Ownership”, Science International, Jul/Aug, Vol. 26 Issue 3
 • Arshad, A. and Abbası S., 2014, “Spiritual Leadership And Psychological Ownership: Mediating Role Of Spiritual Wellbeing”, Science International , Vol: 26, Issue:
 • Avey J., Avolio B., Crossley C. and Luthans F., 2009, “Psychological Ownership: Theoretical Extensions, Measurement and Relation to Work Outcomes”, Journal of Organizational Behavior,
 • Bach K., Flink J. and Tanner E., 2014, “Psychological Ownership and the Endowment Effect in Employee Recruitment Processes”, Washington University Open Scholarship, Spring 5-1
 • Cekmecelioğlu H. G., 2005, “Örgüt Ikliminin İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Bir Araştırma”, C.Ü İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2
 • Demirci K., 1999, “İnsan Kaynaklarının Motivasyonunda Sosyo-Psikolojik Faktörlerin Önemi”, Dumlupınar Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 3
 • Demirkaya H. ve Kandemir A. Ş., 2014, “21. Yüzyılın Anahtar Rekabet Faktörü Olan Psikolojik Sahiplenme Üzerine Bir İşletme İncelemesi”, Çalışma Dünyası Dergisi, Sayı 5
 • Demirtaş A., 2003, “Sosyal Kimlik Temel Kavram ve Kuramı, Varsayımlar”, İletişim Araştırmaları, Bahar
 • Doğan S. ve Kılıç S., 2007, “Örgütsel Bağlılığın Sağlanmasında Personel Güçlendirmenin Yeri ve önemi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 29, Temmuz-Aralık
 • Eren E., Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Yayınları, 2015
 • Erkmen T. ve Esen E., 2012, “The Mediating Role of Psychological Ownership on the Relationship Between Internal Locus of Control And Organizational Commitment”, International Journal Of Business And Management Studies, Vol 4, No 2
 • Fraser K. and Kemp S., 2012, “Effects of Employee Governance and Operational Control on Psychological Ownership and Perceived Justice”, New Zealand Journal of Psychology, Vol:41, No:2
 • Gül H., 2002, “Örgütsel Bağlılık Yaklaşımlarının Mukayesesi Ve Değerlendirmesi”, Ege Akademik Bakış, 2002, Cilt 2, Sayı 1
 • James, W. (1890). The principles of psychology. New York: Holt
 • Kubzansky, P. E. and Druskat, V. U., 1993, Psychological sense of ownership in the workplace: Conceptualization and measurement, Annual meeting of the American Psychological Association, Toronto, Ontario
 • Mert İ. S., 2010, “İş Tatmini Alt Boyutlarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi: Yöneticiler Üzerine Bir Araştirma”, Savunma Bilimleri Dergisi, Cilt 9, Sayı 2
 • Mustafa M., Martin L. and Hughes M., 2016, "Psychological Ownership, Job Satisfaction, and Middle Manager Entrepreneurial Behavior, Journal of Leadership & Organizational Studies, Vol. 23(3), 272 – 287.
 • Ötken B., 2015, “Algılanan Örgütsel Destek ve Psikolojik Sahiplenme Arasındaki İlişki ve Bu İlişkide Örgütsel Adaletin Rolü”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 33, Sayı 2
 • Özaydın M. ve Özdemir Ö., 2014, “Çalışanların Bireysel Özelliklerinin İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Bir Kamu Bankası Örneği”, İşletme Araştırmaları Dergisi, Vol:6, Issue:1
 • Özler H., Yılmaz A., ve Özler D., 2008, “Psychological ownership: an empirical study on its antecedents and impacts upon organizational behaviors”, Problems and Perspectives in Management, Volume 6, Issue 3.
 • Pan X., Qin Q. and Gao F., 2014, "Psychological ownership, organization-based self-esteem and positive organizational behaviors", Chinese Management Studies, Vol. 8, Iss 1 pp. 127 - 148.
 • Peng H. And Pierce J., 2015, "Job- and organization-based psychological ownership: relationship and outcomes", Journal of Managerial Psychology, Vol. 30, Iss 2 pp. 151 - 168.
 • Pierce J. and Kostova T., Dirks K., 2002, “The State Of Psychologıcal Ownershıp: Integratıng And Extending A Century Of Research”, Review of General Psychology
 • Pierce J., Dyne L. 2004, “Psychological ownership and feelings of possession: three field studies predicting employee attitudes and organizational citizenship behavior”, Journal of Organizational Behavior
 • Pierce, J. and Kostova T., Dirks K., 2001, “Toward a Theory of Psychological Ownership in Organizations”, Academy of Management, Vol 26, No 2
 • Porteous, J.D., 1976, Home: The Territorial Core, Geographical Review, Vol 66, No 4
 • Rudmin, F. W. and Berry, J. W., 1987, Semantics of ownership: A free-recall study of property. The Psychological Record, 37
 • Vandewalle D., 2015, “Psychological Ownership: An Empirical Examination of its Consequences”, Group & Organization Management, April 23
 • Wagner S. and Parker C., 2003, “Employees That Think and Act Like Owners: Effects of Ownership Beliefs”, Personel Psychology, November
 • Yeşil Ü., Bancar A., ve Gönül B., 2016, “Psikolojik Sahiplik Kavramına İlişkin Bir Literatür İncelemesi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık, Vol 16, No:2
 • Yoon Y., 2014, “A Study on the Optimal Ownership Based on the Psychological Consideration”, 25th International Symposiumon Unification Thought http://fimsa.az
Diğer ID JA48BN28GB
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Şahin Ekber
Kurum: Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi / UNEC

Yazar: Metanet Memmedova
Kurum: Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi / UNEC

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2017

Bibtex @ { mjss485588, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {97 - 114}, doi = {}, title = {Azerbaycan’da Bankacılık Sektörü Çalışanlarının Sahiplik Duygusu Analizine Yönelik Bir Çalışma}, key = {cite}, author = {Ekber, Şahin and Memmedova, Metanet} }
APA Ekber, Ş , Memmedova, M . (2017). Azerbaycan’da Bankacılık Sektörü Çalışanlarının Sahiplik Duygusu Analizine Yönelik Bir Çalışma. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 6 (2) , 97-114 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40510/485588
MLA Ekber, Ş , Memmedova, M . "Azerbaycan’da Bankacılık Sektörü Çalışanlarının Sahiplik Duygusu Analizine Yönelik Bir Çalışma". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2017 ): 97-114 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40510/485588>
Chicago Ekber, Ş , Memmedova, M . "Azerbaycan’da Bankacılık Sektörü Çalışanlarının Sahiplik Duygusu Analizine Yönelik Bir Çalışma". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2017 ): 97-114
RIS TY - JOUR T1 - Azerbaycan’da Bankacılık Sektörü Çalışanlarının Sahiplik Duygusu Analizine Yönelik Bir Çalışma AU - Şahin Ekber , Metanet Memmedova Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 97 EP - 114 VL - 6 IS - 2 SN - 1694-7215- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Azerbaycan’da Bankacılık Sektörü Çalışanlarının Sahiplik Duygusu Analizine Yönelik Bir Çalışma %A Şahin Ekber , Metanet Memmedova %T Azerbaycan’da Bankacılık Sektörü Çalışanlarının Sahiplik Duygusu Analizine Yönelik Bir Çalışma %D 2017 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Ekber, Şahin , Memmedova, Metanet . "Azerbaycan’da Bankacılık Sektörü Çalışanlarının Sahiplik Duygusu Analizine Yönelik Bir Çalışma". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 / 2 (Nisan 2017): 97-114 .
AMA Ekber Ş , Memmedova M . Azerbaycan’da Bankacılık Sektörü Çalışanlarının Sahiplik Duygusu Analizine Yönelik Bir Çalışma. MJSS. 2017; 6(2): 97-114.
Vancouver Ekber Ş , Memmedova M . Azerbaycan’da Bankacılık Sektörü Çalışanlarının Sahiplik Duygusu Analizine Yönelik Bir Çalışma. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2017; 6(2): 114-97.