Yıl 2017, Cilt 6 , Sayı 2, Sayfalar 115 - 130 2017-04-01

Meslek Mensuplarının Gözünden KOBİ’ler İçin Finansal Raporlama Standartları: Denizli İlinde Bir Uygulama
Bu çalışma “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının (KOBİ TFRS) Uygulanabilirliği: Denizli İli Örneği” isimli doktora tezinden türetilmiştir

Emin Yurekli [1] , M. Gürol Durak [2]


Hazırlanan finansal raporların sunması beklenen bilgiyi doğru, açık ve şeffaf bir şekilde sunması bilgi kullanıcılarının aldıkları kararların doğruluğu bakımından oldukça önemlidir. Türkiye’de hisseleri borsada işlem gören işletmeler için 2005 yılından itibaren uygulanması zorunlu kılınan Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bilginin gerçeğe uygun şekilde sunulması sağlanmıştır. Ancak, söz konusu standartlar KOBİ’ler tarafından henüz uygulanmamaktadır. Çalışmamızda TFRS uygulanmasının beraberinde getirdiği faydalara rağmen KOBİ’ler tarafından uygulanmamasının nedenleri meslek mensuplarının bakış açısından ele alınmış, soru formları aracılığı ile Denizli ilinde faaliyet gösteren meslek mensuplarının TFRS algısı belirlenmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak TFRS’nin uygulanmasının yenilik getireceğine inandıkları ve özellikle yabancı sermayeyi ülkeye çekme ve daha kolay finansman bulma gibi konularda avantaj sağlayacağını düşündükleri ortaya çıkmıştır. Öte yandan uygulamanın başarılı olabilmesi için TFRS konusunda eğitim almış daha fazla elemana ve uzman eğitmenlere ihtiyaç olduğu görüşüne ulaşılmıştır
It is highly important for the prepared financial reports to present the expected information in an accurate, clear and transparent manner is crucial in terms of correctness of the decisions made by information users. In accordance with the Turkish Financial Reporting Standards, which are mandatory for companies whose shares are traded on the stock market in Turkey since 2005, the information has been provided in a fair way. However, these standards are not yet implemented by SMEs. In our study, the reasons for SMEs’ not implementing TFRS despite its the benefits were dealt with according to the point of view of the Professional members and the TFRS perception for SMEs in the Denizli province was tried to be determined through questionnaires. As a result, it has emerged that the implementation of TFRS for SMEs is believed to bring about innovation and that they will provide advantages especially in attracting foreign capital to the country and finding easier financing. On the other hand, it has been concluded that there is a need for more staff and expert trainers trained in TFRS in order for the implementation to be successful
 • Arsoy, A. P.,& Bora, T. (2012). KOBI Muhasebe Standartlarının Gelişimi ve Türkiye Uygulaması Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (56), 17-28.
 • Aslan, S. (2007). Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) için uluslararası finansal raporlama standartları (UFRS) ile Global uyum süreci. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(2), 203-221.
 • Bağcı, H. (2002) Ulusal Muhasebe Standartları ve Uluslararası Standartlarla Uyum XVII. Türkiye Muhasebe Kongresi 10-12 Ekim İstanbul
 • Bayazıtlı, E., Çelik, O. ve Üstündağ, S. (2006). Türkiye Muhasebe Standartlarına Genel Bakış. Ankara: TESMER.
 • Bekçi, İ. (2007). Muhasebe meslek mensuplarının Türkiye muhasebe standartları hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesine yönelik bir araştırma. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 22, 27-40.
 • Bozdemir, E. (2014). KOBİ’ler İçin Türkiye Finansal Raporlama Standardının Uygulama Sürecine İlişkin Tespit ve Değerlendirmeler. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (12), 85-108.
 • Can, İ. ve Gör, Y. (2011). Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Meslek Mensupları Arasında Bilinirlik Düzeyini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma (Ankara ve Çankırı İlleri Örneği). World Of IFRS- UFRS Dünyası Dergisi, (5).
 • Çankaya, F.,& Dinç, E. (2012). Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Uygulama Başarısını Etkileyen Faktörler: Bağımsız Denetçiler Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1), 81-102.
 • Çankaya, F.,& Hatipoğlu, O. (2011). Türkiye'de Uluslararası Muhasebe Standartları'nın Uygulanabilirliğini Etkileyen Faktörlerin Meslek Mensuplarınca Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma. International Journal of Economic&AdministrativeStudies, 4(7), 61-89.
 • Demir, V. (2007). KOBİ’ler için UFRS’nin Son Taslağı ve Değerlendirmeler1. Mali Çözüm Dergisi, , 80, 43-58.
 • Dinç, E.,& Atabay, E. (2011). Muhasebe Meslek Mensuplarının TFRS’ye Yönelik Düşünceleri ve Uygulama Başarısına Etki Etmesi Muhtemel Faktörlere Yönelik Bir Araştırma Trabzon Alt Bölgesi Örneği. World Of IFRS-UFRS Dünyası Dergisi, (5).
 • Durak, M. G. ve Balsarı, Ç. K. (2011). “Türkiye'de UFRS Araştırmalarına Genel Bakış”, Dayanışma, 113, 9-24.
 • Elitaş, C., Karakoç, M., & Özdemir, S. (2011). Muhasebe Meslek Mensupları Perspektifinden Türkiye Muhasebe Standartları. World Of IFRS-UFRS Dünyası Dergisi, (5).
 • Erdoğan, M.,& Dinç, E. (2009). Türkiye muhasebe standartları ve muhasebe meslek mensuplarının bilgi düzeylerinin incelenmesi. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 43, 154-169.
 • Fidan, M. E.,&Cinit, H. (2013). Türkiye Finansal Raporlama Standartları Çerçevesinde KOBI Muhasebe Standartlarının Muhasebe Meslek Mensupları Tarafından Algı Düzeylerinin Tespitine Yönelik Uygulama (Eskişehir İli Örneği). Muhasebe ve Finansman Dergisi, (59), 39-60.
 • Güneş, R., Durmuş, A. F., & Solak, B. (2011). Muhasebe Meslek Mensuplarının KOBİ TFRS’ye Yönelik Bilgi Düzeyleri ve Uygulamaya Yönelik Beklentileri: Elazığ ve Malatya İlleri Örneği. World Of IFRS-UFRS Dünyası Dergisi, (5).
 • International AccountingStandards Board, (2007). IFRS for Small andMedium-SizedEntities: A StaffOverview of TheExposureDraft. February.
 • Karacan, S. (2009). KOBİ’lerde UFRS’ye Uygun Finansal Raporlama. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
 • Kiracı, M. ve Köse, T. (2002). IASC, FASB ve TMUDESK’te Muhasebe Standartları Oluşturma Süreci ve Uyumlaştırma. Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 3.
 • Köse, Y. (2009). KOBİ'lerde Finansal Raporlamanın Amaçları ve Muhasebe Bilgilerinin Kullanım Düzeyine İlişkin Batı Karadeniz Araştırması. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (41), 114-121.
 • Marşap, B. ve Kurt, G. (1997) Muhasebe Standartlarının Farklı Eğitim Düzeylerinde Müfredat ve Kapsam Acısından İncelenmesi ve Bır Model Önerisi. Türkiye XV Muhasebe Eğitim Sempozyumu 1-5 Ekim Belek Antalya
 • McMahon, R. G. (2001). Business GrowthandPerformanceandThe Financial ReportingPractices of AustralianManufacturingSMEs. Journal of Small Business Management, 39(2), 152-164.
 • Özdemir, F. S. (2012). KOBİ'ler için finansal raporlama standardı ve mali müşavirlerin uygulama öncesi ilgi düzeylerine yönelik ampirik bir araştırma. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 38, 57-84.
 • Özkan, A.,& Özşahin, F. (2012). Muhasebe Meslek Mensuplarının KOBİ TFRS’ye Yönelik Bilgi Düzeyleri Finansal Raporlama Standartları Hakkındaki Görüşlerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Eylül, (37), 47-68.
 • Reid G. and Smith J.(2007). Reporting in Small Firms. Financial Management, 31-35.
 • Resmi Gazete (2011). Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve Hakkında Tebliğ, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/01/20110127-9.htm tarihinde erişilmiştir. adresinden 12.02.2017
 • Saltoğlu, M. (2005). Uluslararası Finansal Raporlamanın Geleceğine Yön Veren Gelişmeler. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 7(1), 99-113.
 • Uyar, U. (2015). Finansal Raporlama Standartları’nın Piyasa Değerini Açıklama Gücü Üzerine Etkisi. Doktora Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Varıcı, İ. (2009). UFRS'ye Uyum Aşamasında Etkili Olan Faktörlerin İncelenmesi: Avrupa ve Amerika Kıtası Ülkeleri Üzerinde Bir Araştırma. Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 27(2), 279-296.
Diğer ID JA97FR55GY
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Emin Yurekli
Kurum: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü

Yazar: M. Gürol Durak
Kurum: Yaşar Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2017

Bibtex @ { mjss485592, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {115 - 130}, doi = {}, title = {Meslek Mensuplarının Gözünden KOBİ’ler İçin Finansal Raporlama Standartları: Denizli İlinde Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {Yurekli, Emin and Durak, M. Gürol} }
APA Yurekli, E , Durak, M . (2017). Meslek Mensuplarının Gözünden KOBİ’ler İçin Finansal Raporlama Standartları: Denizli İlinde Bir Uygulama. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 6 (2) , 115-130 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40510/485592
MLA Yurekli, E , Durak, M . "Meslek Mensuplarının Gözünden KOBİ’ler İçin Finansal Raporlama Standartları: Denizli İlinde Bir Uygulama". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2017 ): 115-130 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40510/485592>
Chicago Yurekli, E , Durak, M . "Meslek Mensuplarının Gözünden KOBİ’ler İçin Finansal Raporlama Standartları: Denizli İlinde Bir Uygulama". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2017 ): 115-130
RIS TY - JOUR T1 - Meslek Mensuplarının Gözünden KOBİ’ler İçin Finansal Raporlama Standartları: Denizli İlinde Bir Uygulama AU - Emin Yurekli , M. Gürol Durak Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 115 EP - 130 VL - 6 IS - 2 SN - 1694-7215- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Meslek Mensuplarının Gözünden KOBİ’ler İçin Finansal Raporlama Standartları: Denizli İlinde Bir Uygulama %A Emin Yurekli , M. Gürol Durak %T Meslek Mensuplarının Gözünden KOBİ’ler İçin Finansal Raporlama Standartları: Denizli İlinde Bir Uygulama %D 2017 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Yurekli, Emin , Durak, M. Gürol . "Meslek Mensuplarının Gözünden KOBİ’ler İçin Finansal Raporlama Standartları: Denizli İlinde Bir Uygulama". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 / 2 (Nisan 2017): 115-130 .
AMA Yurekli E , Durak M . Meslek Mensuplarının Gözünden KOBİ’ler İçin Finansal Raporlama Standartları: Denizli İlinde Bir Uygulama. MJSS. 2017; 6(2): 115-130.
Vancouver Yurekli E , Durak M . Meslek Mensuplarının Gözünden KOBİ’ler İçin Finansal Raporlama Standartları: Denizli İlinde Bir Uygulama. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2017; 6(2): 130-115.