Yıl 2017, Cilt 6 , Sayı 5, Sayfalar 1 - 16 2017-12-01

Sağlık Otelciliği Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: Eskişehir Hastaneleri Örneği
ASSESSMENT OF HEALTHCARE HOSPITALITY SERVICES: A CASE OF ESKISEHIR HOSPITALS

Meryem Akoğlan Kozak [1] , Seher GÜLENÇ [2]


Günümüzde medikal turizm sektöründe hizmet kalitesinin artırılarak hasta memnuniyetinin ve devamlılığının sağlanmasında hastanelerde sunulan otelcilik hizmetleri artık tedavi hizmetleri kadar önem arz etmektedir. Bu nedenle, hizmetlerin sunumunda tüm sağlık kurumları tarafından esas alınmak üzere hazırlanan Sağlık Otelciliği Hizmet Sunum Rehberinde sağlık otelciliği hizmet kategorileri belirlenmiştir. Bu araştırmada, Eskişehir’deki üç farklı statüye sahip (devlet, özel ve üniversite) hastanede sağlık otelciliği hizmetlerinin kategoriler çerçevesinde ne düzeyde sunulduğunu değerlendirilmek amaçlanmaktadır. Veri toplamada, gözlem ve doküman inceleme yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre en yüksek ortalama ile atık hizmetlerinin tamamen yeterli düzeyde olduğu görülürken, bahçe/otopark hizmetlerinin en düşük ortalamayla kısmen yeterli düzeyde olduğu gözlemlenmiştir. Sağlık otelciliği hizmetleri ile ilgili genel değerlendirme sonuçları ise özel hastanede %88, üniversite hastanesinde %80, devlet hastanesinde %50 oranında “yeterli” düzeyde bulunmuştur. Bu çalışma, Eskişehir’deki hastanelerin otelcilik hizmetlerinin beklenen düzeyde olduğuna işaret etmesi bakımdan önemlidir
Healthcare hospitality services provided by hospitals for patient satisfaction and continuity by increasing quality of service in the medical tourism sector are as important as treatment services. For this reason, the categories of healthcare hospitality services have been determined in the Healthcare Hospitality Services Guide prepared to be taken as a basis by all health institutions in providing services. The main purpose of this research is to evaluate three different hospitals (state, private and university) in Eskişehir about the level of providing healthcare hospitality services based on these categories. In data collection, observation and document analysis methods were used in three different hospitals. According to the findings, the highest average level of service provided was observed in wastewater service, while the lowest average in garden/parking services. The general evaluation results of healthcare hospitality services were found to be "adequate" at 88% in private hospitals, 80% in university hospitals and 50% in state hospitals. This study is important since it points out the hospitality services of hospitals in Eskişehir are at the expected level
 • Akdu, U., Bostan, S. ve Akdu, S. (2016). Hastanelerde otel konforunda oda tasarımı: Beş yıldızlı otel odasını örnek edinme, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 36 (19): 401-418.
 • Aksu, Ö.V. ve Demirel, Ö. (2012). Hastane bahçelerinde peyzaj tasarımları: Trabzon Kenti örneği. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 12(2), 236-250.
 • Akoğlan Kozak, M. (2016). 2013 Türk kültür başkenti olmasının ardından Eskişehir, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 36 (19): 419-428.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çamözü, E. ve Kitiş, Y. (2011). Hastane Temizlik Hizmetleri Personelinin Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması ve Depolanması İle İlgili Bilgi ve Uygulamalarının Belirlenmesi, TAF Preventive Medicine Bulletin, 10(6), 631-640.
 • Demirer, E. Ö. (2010) Türkiye’de Medikal Turizm ve Geliştirilmesi: Örnek Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi.
 • Erdur, E. (2013). Kamu hastanelerinin medikal turizm hizmetlerinin değerlendirmesi konusunda bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Beykent Üniversitesi.
 • Forster, N. (1994). The analysis of company documentation. C. Cassell and G. Symon (Eds). Qualitative methods in organizational research: A prectical quide. London: Sage.
 • Kalkınma Bakanlığı [KB]. (2013). Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Ankara. Kantarcı, M. (2016, 16 Ekim). Sağlık Turizmi ve Fizyomer. İstikbal Gazetesi, http://www.istikbalgazetesi.com/haber.asp?sec=2&newsid=162513&newscatid=0, Erişim Tarihi: 15.03.2017.
 • Karakaya, B. ve Kiper, T. (2011). Hastane dış mekân tasarımlarının Edirne ili örneğinde irdelenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi/Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 8(2), 49-63.
 • Kılıç M. (2002). Yozgat Devlet Hastanesinde yatanların hastane otelcilik hizmetlerini algılayışlarının değerlendirilmesi. Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(2), 15-24.
 • Marşap, A. (2014). Sağlık işletmelerinde kalite, sağlıkta kaliteşim sistemi ve sağlıkta mükemmellikte süreklilik. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Sağlık Bakanlığı [SB]. (2013). Kırşehir ili kamu hastaneleri birliği 2013 yılı faaliyet raporu, http://kirsehirkhb.gov.tr/files/sayfalar/faaliyet.pdf, Erişim tarihi: 20.12.2016.
 • Sevin, H.D. (1998). Hastanelerde otelcilik hizmetleri, maliyeti ve kontrolü: Ankara ili uygulama örnekleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi. Şahin, Y. (2015). Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, http://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/78f93729dae44760b2394b84576fef91.pdf, Erişim tarihi: 20.12. 2016.
 • Tengilimoğlu, D. (2013). Hastane destek hizmetleri yönetimi. Y. Çelik (Ed.). Sağlık kurumları yönetimi-II içinde (88-116). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu [TKHK]. (2014). Hizmet sunum rehberi. Tıbbi Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı http://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/82d3f45d0cd847979aa4fc9715bfd7c7.pdf, Erişim tarihi: 20.12.2016. Bakım ve Hasta Hizmetleri Daire Başkanlığı.
 • Ümit Hastanesi. (2017). http://www.umithastanesi.com, Erişim Tarihi: 15.03.2017.
 • Vural, F., Aydın, A., Fil, Ş., Torun, S. ve Vural, B. (2015). Bir devlet hastanesinde yatan hastalarda memnuniyete etki eden iki önemli faktör: iletişim ve hasta güvenlik kültürü, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / Gümüşhane University Journal of Health Sciences, 4(3), 335-346.
 • Yerebakan, M. (2000). Özel hastaneler araştırması: Mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerileri. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayını No: 2000-26.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Diğer ID JA64EH49TK
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Meryem Akoğlan Kozak
Kurum: Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi

Yazar: Seher GÜLENÇ
Kurum: Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2017

Bibtex @ { mjss485771, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {1 - 16}, doi = {}, title = {Sağlık Otelciliği Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: Eskişehir Hastaneleri Örneği}, key = {cite}, author = {Kozak, Meryem Akoğlan and GÜLENÇ, Seher} }
APA Kozak, M , GÜLENÇ, S . (2017). Sağlık Otelciliği Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: Eskişehir Hastaneleri Örneği. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 6 (5) , 1-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40513/485771
MLA Kozak, M , GÜLENÇ, S . "Sağlık Otelciliği Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: Eskişehir Hastaneleri Örneği". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2017 ): 1-16 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40513/485771>
Chicago Kozak, M , GÜLENÇ, S . "Sağlık Otelciliği Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: Eskişehir Hastaneleri Örneği". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2017 ): 1-16
RIS TY - JOUR T1 - Sağlık Otelciliği Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: Eskişehir Hastaneleri Örneği AU - Meryem Akoğlan Kozak , Seher GÜLENÇ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 16 VL - 6 IS - 5 SN - 1694-7215- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Sağlık Otelciliği Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: Eskişehir Hastaneleri Örneği %A Meryem Akoğlan Kozak , Seher GÜLENÇ %T Sağlık Otelciliği Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: Eskişehir Hastaneleri Örneği %D 2017 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 6 %N 5 %R %U
ISNAD Kozak, Meryem Akoğlan , GÜLENÇ, Seher . "Sağlık Otelciliği Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: Eskişehir Hastaneleri Örneği". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 / 5 (Aralık 2017): 1-16 .
AMA Kozak M , GÜLENÇ S . Sağlık Otelciliği Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: Eskişehir Hastaneleri Örneği. MJSS. 2017; 6(5): 1-16.
Vancouver Kozak M , GÜLENÇ S . Sağlık Otelciliği Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: Eskişehir Hastaneleri Örneği. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2017; 6(5): 16-1.