Yıl 2017, Cilt 6 , Sayı 5, Sayfalar 79 - 95 2017-12-01

Kuşadası Konaklama İşletmelerinde Çalışanların Örgütsel Stres ve Tükenmişlik Düzeyleri
ORGANIZATIONAL STRESS AND BURNOUT LEVELS OF THE HOSPITALITY BUSINESSESEMPLOYEES IN KUSADASI

Canan Aydın [1] , Senol Cavuş [2]


Çalışmanın amacı, konaklama işletmelerinde çalışanların yaşadığı örgütsel stres ve tükenmişlik düzeylerini belirlemektir. Çalışma Kuşadası’nda bulunan 4-5 yıldızlı otellerde çalışanlar üzerinde anket tekniği uygulanarak yapılmıştır. Araştırma kapsamına dâhil edilen oteller Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen 4 ve 5 yıldıza sahip konaklama işletmeleridir. Veri toplama aracı olarak Maslach tükenmişlik ölçeği, örgütsel stres ölçeği, kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Çalışmada Kuşadası’nda bulunan 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde çalışanların örgütsel stres ve tükenmişlik düzeyleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın sonucunda katılımcıların orta düzeyde örgütsel stres ve yüksek düzeyde tükenmişlik duygusunu hissettikleri belirlenmiştir
The aim of this study is to determine the levels of organizational stress and burnout experienced by employees in the hospitality businesses. The study was conducted by applying questionnaire technique on the employees in 4-5 star hotels in Kuşadası. The hotels included in the scope of the research are the hospitality businesses having 4 and 5 stars determined by the Ministry of Culture and Tourism. Maslach burnout scale, organizational stress scale and personal information form were used as data collection tools. The study tried to reveal the organizational stress and burnout levels of the employees of 4 and 5 star hotels in Kuşadası. As a result of the research, employees felt moderate level of organizational stress and high level of burnout
 • Akgemci, T. (2001). Örgütlerde Stres ve Yönetimi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15 (1- 2). 301-309.
 • Akova, O. ve Işık, K. (2008). Otel İşletmelerinde Stres Yönetimi: İstanbul’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 17-44.
 • Alarcon, G.,Eschleman, K. J. ve Bowling, N. A. (2009). Relationships between Personality Variables and Burnout: A Meta-Analysis,Work & Stress, 23(3), 244-263.
 • Anbar, A. ve Eker, M. (2008). An Examination of Relationship between Burnout and Job Satisfaction among Turkish Accounting and Finance Academicians, European Journalof Economic and Political Studies, 1, 39-57.
 • Ardıç, K. ve Polatcı, S. (2009). Tükenmişlik Sendromu Ve Madalyonun Öbür Yüzü: İşle Bütünleşme, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (32), 21-46.
 • Arı, G. S. ve Bal, E. Ç. (2008). Tükenmişlik Kavramı: Birey ve Örgütler Açısından Önemi, Yönetim ve Ekonomi, 15(1), 131-148.
 • Arıkan, F., Köksal, C. D., ve Gökçe, Ç. (2007). Work‐related Stress, Burnout, and Job Satisfaction of DialysisNurses in Association with Perceived Relations with Professional Contacts, Dialysis & Transplantation, 36(4), 182-191.
 • Aydın, Ş. (2004). Otel İşletmelerinde Örgütsel Stres Faktörleri: 4-5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Uygulaması, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(4), 1-21.
 • Durna, U. (2004). Stres, A ve B Tipi Kişilik Yapısı ve Bunlar Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma, Yönetim ve Ekonomi, 11(1), 191-206.
 • Durna, U. (2006). Üniversite Öğrencilerinin Stres Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(1), 319-343.
 • Erkılıç, E. (2012). Örgütsel Stresin Örgütsel Yabancılaşma Üzerine Etkisi: Beş Yıldızlı Otele İşletmelerinde Bir Araştırma, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar.
 • Ersoy, A. ve Utku, B.D. (2001). Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu- 1,Muhasebe ve Finansman Dergisi, 43-50.
 • Freudenberger, H. J. (1974). Staff Burn-Out, Journal of Social Issues, 50(1), 159.
 • Freudenberger, H. J. (1986). The Issues of Staff Burnout in Therapeutic Communities. Journal of Psychoactive Drugs, 18(3), 247.
 • Gill, A. S., Flaschner, A. B. ve Shachar, M. (2006). Mitigating Stress and Burnout by Implementing ransformational-Leadership, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 18(6), 469-481.
 • Gümüştekin, G. E. ve Öztemiz, A. B. (2005). Örgütlerde Stresin Verimlilik ve Performansla Etkileşimi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1). 271-288.
 • Güven, Ö.Z. ve Sezici, E. (2016). Otel İşletmelerinde İşgörenlerin Tükenmişlik Düzeylerinin Maslach Tükenmişlik Modeline Göre İncelenmesi, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(2), 111-132.
 • Hart, A. D. (2011). Burnout: Prevention and Cure, Images. Acswebnetworks.
 • Hu, H. H. S. ve Cheng, C. W. (2010). Job Stress, Coping Strategies, and Burnout among Hotel Industry Supervisors in Taiwan, The International Journal of Human Resource Management, 21(8), 1337-1350.
 • Karatepe, O. M. ve Uludağ, O. (2008). Role Stress, Burnout and Their Effects on Frontline Hotel Employees’ Job Performance: Evidence from Northern Cyprus, International Journal of Tourism Research, 10, 111- 126.
 • Kılıç, G., Tunç, T., Saraçlı, S. ve Kılıç, İ. (2013). Örgütsel Stresin Örgütsel Sessizlik Üzerine Etkisi: Beş Yıldızlı Termal Otel İşletmelerinde Bir Uygulama, İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(1), 17-32.
 • Lazarus, R. S. ve Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping, Springer Publishing Company.
 • Maslach, C. (2003). JobBurnout: New Directions in Research and Intervention, Current Directions in Psychological Science, 12(5), 189-192.
 • Maslach, C., Jackson, S.E. ve Leiter, M. P. (1997). Maslach Burnout Inventory, Evaluating stress: A Book of Resources, 3, 191-218.
 • Maslach, C. ve Leiter, M. P. (1999). Take This Job and LoveIt :Six Ways To Beat Burnout, Psychology Today- New York-, 32, 50-53.
 • Maslach, C.,Schaufeli, W. B. ve Leiter, M. P. (2001). Job Burnout, Annual Review of Psychology, 52(1), 397- 422.
 • Okutan, M. ve Tengilimoğlu, D. (2002). İş Ortamında Stres ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri: Bir Alan Uygulaması, Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3, 15-42.
 • Ören, D. (2013). Örgütsel Stres ve Tükenmişlik İlişkisi: Konaklama İşletmeleri Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Antalya.
 • Parker, D. F. ve De Cotiis, T. A. (1983). Organizational Determinants of Job Stress, Organizational Behavior and Human Performance, 32(2), 160-177.
 • Pehlivan, İ. (1992). Örgütsel Stres Kaynakları ve Verimlilik, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 24(2), 791-802.
 • Pelit, E. ve Türkmen, F. (2008). Otel İşletmeleri İşgörenlerinin Tükenmişlik Düzeyleri: Yerli ve Yabancı Zincir Otel İşletmeleri İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(1), 117-139.
 • Ross, G. F. (1997). Career Stress Responses Among Hospitality Employees, Annals of Tourism Research, 24(1), 41-51.
 • Saldamlı, A. (2000). Otel İşletmelerinde Stres Kaynakları ve Çalışanlar Üzerindeki Etkileri: Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(6), 288-302.
 • Sardarov, E. (2015). Örgütsel Stresin İşgören Performansına Etkisi: Azerbaycan’daki Beş Yıldızlı Otellere Yönelik Bir Araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir.
 • Soysal, A. (2009). İş Yaşamında Stres,Çimento İşveren Dergisi, 23(3), 17-40.
 • Sökmen, A. (2005). Konaklama İşletmeleri Yöneticileri Stres Nedenlerinin Belirlenmesinde Cinsiyet Faktörü: Adana’da Ampirik Bir Araştırma, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1, 1-27.
 • Turunç, Ö. (2015). İş Stresi- Kaytarma İlişkisinde Liderin Rolü Turizm Sektöründe Bir Araştırma, Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 1(2), 142-159.
 • Tümkaya, S., Çam, S. ve Çavuşoğlu, İ. (2009). Tükenmişlik Ölçeği Kısa Versiyonunun Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(1), 387-398.
 • Türkmen, F. ve Artuğer, S. (2011). Otel İşletmeleri İşgörenlerinin Tükenmişlik Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma (İstanbul ve Ankara İllerinin Karşılaştırılması),SÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 229-254.
 • Uzun, Ö. ve Yiğit, E. (2011). Örgütsel Stres ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Üzerine Orta Kademe Otel Yöneticileri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 181-213.
 • Üngüren, E., Doğan, H., Özmen, M. ve Tekin, Ö. A. (2010). Otel Çalışanlarının Tükenmişlik ve İş Tatmini Düzeyleri İlişkisi, Journal of Yaşar University,17(5), 2922-2937.
 • Yalch, R. ve Spangenberg, E. (1990). Effects of Store Music on Shopping Behavior, The Journal of Consumer Marketing, 7(2), 55-63.
 • Yirik, Ş., Ören, D. ve Ekici, R. (2014). Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Çalışan Personelin Örgütsel Stres ve Örgütsel Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin Demografik Değişkenler Bazında İncelenmesi, Journal of Yaşar University, 9(35), 6223-6234.
Diğer ID JA84VN25SC
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Canan Aydın
Kurum: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yazar: Senol Cavuş
Kurum: Adnan Menderes Üniversitesi, Turizm Fakültesi

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2017

Bibtex @ { mjss485781, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {79 - 95}, doi = {}, title = {Kuşadası Konaklama İşletmelerinde Çalışanların Örgütsel Stres ve Tükenmişlik Düzeyleri}, key = {cite}, author = {Aydın, Canan and Cavuş, Senol} }
APA Aydın, C , Cavuş, S . (2017). Kuşadası Konaklama İşletmelerinde Çalışanların Örgütsel Stres ve Tükenmişlik Düzeyleri. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 6 (5) , 79-95 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40513/485781
MLA Aydın, C , Cavuş, S . "Kuşadası Konaklama İşletmelerinde Çalışanların Örgütsel Stres ve Tükenmişlik Düzeyleri". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2017 ): 79-95 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40513/485781>
Chicago Aydın, C , Cavuş, S . "Kuşadası Konaklama İşletmelerinde Çalışanların Örgütsel Stres ve Tükenmişlik Düzeyleri". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2017 ): 79-95
RIS TY - JOUR T1 - Kuşadası Konaklama İşletmelerinde Çalışanların Örgütsel Stres ve Tükenmişlik Düzeyleri AU - Canan Aydın , Senol Cavuş Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 79 EP - 95 VL - 6 IS - 5 SN - 1694-7215- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Kuşadası Konaklama İşletmelerinde Çalışanların Örgütsel Stres ve Tükenmişlik Düzeyleri %A Canan Aydın , Senol Cavuş %T Kuşadası Konaklama İşletmelerinde Çalışanların Örgütsel Stres ve Tükenmişlik Düzeyleri %D 2017 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 6 %N 5 %R %U
ISNAD Aydın, Canan , Cavuş, Senol . "Kuşadası Konaklama İşletmelerinde Çalışanların Örgütsel Stres ve Tükenmişlik Düzeyleri". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 / 5 (Aralık 2017): 79-95 .
AMA Aydın C , Cavuş S . Kuşadası Konaklama İşletmelerinde Çalışanların Örgütsel Stres ve Tükenmişlik Düzeyleri. MJSS. 2017; 6(5): 79-95.
Vancouver Aydın C , Cavuş S . Kuşadası Konaklama İşletmelerinde Çalışanların Örgütsel Stres ve Tükenmişlik Düzeyleri. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2017; 6(5): 95-79.