Yıl 2017, Cilt 6 , Sayı 5, Sayfalar 113 - 130 2017-12-01

.TÜRKİYE'DE TURİZM PAZARLAMASI KONUSUNDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ: 1990-2016
INVESTIGATION OF GRADUATE THESIS ON TOURISM MARKETING IN TURKEY BY CONTENT ANALYSIS METHOD: 1990-2016

Mehmet . İNCE [1] , Hasan Gül [2] , Sezen Bozyiğit [3]


Turizm sektörü, hem istihdam hem de gelir yaratma açısından önemli bir sektör olup kalkınmaya katkı sağlamaktadır. Bu katkının sürdürülmesinde, turizme yapılan yatırımlar, turistlerin gereksinimlerinin karşılanması ve tanıtım önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle de, turizm alanyazınında turizm pazarlamasının ayrı bir yeri bulunmaktadır. Turizm pazarlaması önem arz eden bir konu olduğu için, bu araştırmanın amacı, Türkiye'de turizm pazarlaması konusunda yazılan lisansüstü tezleri inceleyerek tezlerin özelliklerini ve bu tezlerde kullanılan araştırma yöntemlerini ortaya çıkartmaktır. Araştırmanın kapsamını YÖK'ün ulusal tez merkezinde yer alan turizm pazarlaması konusunda 1990-2016 yılları arasında yazılmış 177 lisansüstü tez oluşturmaktadır. Bu tezlerden elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi kullanılarak sayısallaştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, turizm pazarlaması konusunda en çok tez 2015 yılında yazılmıştır. Tezlerin büyük çoğunluğu yüksek lisans tezidir, Türkçe yazılmıştır ve Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı'ndan çıkmıştır. En çok tez yazılan üniversiteler Gazi ve Balıkesir Üniversiteleri'dir. Tezlerde en çok nicel araştırma yöntemi kullanılmış, veriler anket yoluyla toplanmış ve frekans analizi, ANOVA, T testi ve betimsel istatistikler uygulanmıştır
Tourism sector which is an important sector for employment and creating source of income, contributes to the improvement. The investment to tourism, covering the requirements of tourists and advertisement have important roles to continue this contribution, therefore, tourism marketing is important for the literature of tourism. Since the marketing of tourism is an important fact, the aim of this research is to find out the features of the thesis and the research methods of this thesis which are written on tourism marketing in Turkey. The range of the research is 177 graduate thesis which are written on tourism marketing in CHE’s e between 1990 and 2016.The data which are taken from this thesis are digitized by using content analysis method. According to the research results,most thesis are written on tourism marketing in 2015 and most of them are written as graduate thesis at tourism management departments of universities. The universities which have written most thesis on tourism marketing are Gazi University and Balıkesir University. The quantitative research method is mostly used in thesis and the datas are taken by using questionnaire and frequency analysis, ANOVA, T-test and descriptive statistics are used
 • Aksoy, T. (2012). Turizm pazarlaması, http://www.temelaksoy.com/turizm-pazarlamasi, Erişim Tarihi:26 Aralık 2016.
 • Bayın, G. (2015). Türkiye’de sağlık turizmi alanında yapılan lisansüstü tezlerin içerik değerlendirmesi, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 17 (28): 49-55.
 • Bozyiğit, S. & Yaşa, E. (2012). Araştırmacıların pazarlama alanına bilimsel katkıları: pazarlama konusunda yapılan lisansüstü tezlere ilişkin bir araştırma, 17. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiler Kitabı, 18-21 Ekim 2012, Balıkesir.
 • Buharis, D. (2000). Relationships in the distribution channel of tourism: conflicts between hoteliers and tour operators in the mediterranean region, International Journal of Hospitality & Tourism Administration,1(1), 113-139.
 • Çımat, A. & Bahar, O. (2003). Turizm sektörünün türkiye ekonomisi içindeki yeri ve önemi üzerine bir değerlendirme, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, (6), 1-18.
 • Kamau, F., Waweru, F. K., Lewa, P. & Misiko, A. J. (2015). The effects of the marketing mix on choice of tourist accommodation by domestic tourists in kenya, International Journal of Novel Research in Marketing Management and Economics 2(2), 25-34.
 • Kannan, S. (2009). Tourism Marketing: A Service Marketing perspective, https://mpra.ub.uni- muenchen.de/14031/1/MPRA_paper_14031.pdf, Erişim Tarihi: 25 Aralık 2016.
 • Karagöz, D. & Özel, Ç. H.(2013). Turizm pazarlaması (Ed. N.Kozak), Anadolu Üniversitesi yayın no:2911, AÖF Yayın no:1868.
 • Kavacık, M., Zafer, S. ve İnal, M. E. (2012). Turizmde destinasyon markalaması: alanya örneği, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 39, 169‐192.
 • Kozak, N. (2001). Türkiye'de turizm pazarlaması literatürünün gelişim süreci: 1972-1998 yılları arasında hazırlanmış lisansüstü tez çalışmaları üzerine biyo-bibliyografik bir inceleme, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 12, 26-33.
 • Kozak, M. & Baloğlu, Ş. (2011). Managing and marketing tourist destinations: Strategies To Gain A Competitive Edge, Routledge, United Kingdom.
 • Lee, M. H., Wu, Y. T., & Tsai, C. C. (2009). Research trends in science education from 2003 to 2007: A content analysis of publications in selected journals. International Journal of Science Education, 31(15), 1999- 2020.
 • Magatef, S. G. (2015). The impact of tourism marketing mix elements on the satisfaction of ınbound tourists to jordan, International Journal of Business and Social Science, 6(7), 41-58.
 • Nergiz, H. G. (2014), Türkiye’de Lisansüstü Turizm Tezlerinin Bibliyometrik Profili (1990-2013), VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 04-05 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın, 212-221.
 • Öğülmüş, S. (1991). İçerik analizi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 24(1), 213-228.
 • Özel, Ç. H. & Kozak, N. (2012). Turizm pazarlaması alanının bibliyometrik profili (2000-2010) ve bir atıf analizi. Türk Kütüphaneciliği, 26 (4), 715-733.
 • Özenç, M. & Özenç, E. G. (2013). Türkiye’de üstün yetenekli öğrencilerle ilgili yapılan lisansüstü eğitim tezlerinin çok boyutlu olarak incelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 17(1), 13-28.
 • Shoemaker, S. & Mattila, A. S. (2009). Pricing in services, Handbook of Pricing Research in Marketing. (Ed: Vithala http://htbiblio.yolasite.com/resources/prıcıng%20research%20ın%20marketıng.pdf, Erişim Tarihi: 24 Aralık 2016. USA: Edward Elgar Publishing, 535-556.
 • Tanberkan, H. (2015). İçerik Analizinde Geçerlik ve Güvenirlik, [Çevrimiçi: https:/ /prezi.com/ yrhdpwinv3a/ icerik-analizinde-gecerlik-ve-guvenirlik/], Erişim Tarihi: 23 Aralık 2016
 • Tekin, Ö. A. (2016). Türkiye'deki lisansüstü turizm tezlerinde odaklanılan konular: 1984-2015, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 8(2), 175-187.
 • Turan, A. (2014). Turizm Konulu Yüksek Lisans Tezlerinin Bibliyometrik Özellikleri (1984-2013), VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 04-05 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın, 3-15.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2016). Turizm gelirleri, https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=74&locale=tr, Erişim Tarihi: 24 Aralık 2016.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2016). Türkiye, dünya turizm pazarında %3,7’lik, Avrupa pazarında %7,1’lik paya sahip, http://www.tuik.gov.tr/basinOdasi/haberler/2016_16_20160210.pdf, Erişim Tarihi: 24 Aralık 2016.
 • Türktarhan, G. (2013). Türkiye’de turizm pazarlaması alanyazınının gelişim süreci (1990-2012), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi: Eskişehir.
 • Uygun, S. (2012). Eğitim tarihi alanında yapılmış lisansüstü tezlerin analizi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(2), 263-282.Verma, H.V. (2007). Service marketing:text and cases, USA: Pearson Education. Verma, H. V. (2007). Service marketing: Text https://books.google.co.in/books?id=nfszVjvXj1QC&pg=PA32&hl=tr&source=gbs_selected_pages&ca d=2#v=onepage&q&f=false, Erişim Tarihi: 24 Aralık 2016 cases, USA: Pearson Education.
 • Yaşar, Ş. & Papatğa, E. (2015). İlkokul matematik derslerine yönelik yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 113-124.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Nitel araştırma yöntemleri (9 bs.). Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Yıldız, Z. (2011). Turizmin sektörünün gelişimi ve istihdam üzerindeki etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 3(5), 54-71.
Diğer ID JA46UG53VK
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Mehmet . İNCE
Kurum: Mersin Üniversitesi, Tarsus Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Y.O.

Yazar: Hasan Gül
Kurum: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi/Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

Yazar: Sezen Bozyiğit
Kurum: Mersin Üniversitesi, Tarsus Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Y.O.

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2017

Bibtex @ { mjss485787, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {113 - 130}, doi = {}, title = {.TÜRKİYE'DE TURİZM PAZARLAMASI KONUSUNDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ: 1990-2016}, key = {cite}, author = {. İNCE, Mehmet and Gül, Hasan and Bozyiğit, Sezen} }
APA . İNCE, M , Gül, H , Bozyiğit, S . (2017). .TÜRKİYE'DE TURİZM PAZARLAMASI KONUSUNDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ: 1990-2016. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 6 (5) , 113-130 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40513/485787
MLA . İNCE, M , Gül, H , Bozyiğit, S . ".TÜRKİYE'DE TURİZM PAZARLAMASI KONUSUNDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ: 1990-2016". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2017 ): 113-130 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40513/485787>
Chicago . İNCE, M , Gül, H , Bozyiğit, S . ".TÜRKİYE'DE TURİZM PAZARLAMASI KONUSUNDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ: 1990-2016". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2017 ): 113-130
RIS TY - JOUR T1 - .TÜRKİYE'DE TURİZM PAZARLAMASI KONUSUNDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ: 1990-2016 AU - Mehmet . İNCE , Hasan Gül , Sezen Bozyiğit Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 113 EP - 130 VL - 6 IS - 5 SN - 1694-7215- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi .TÜRKİYE'DE TURİZM PAZARLAMASI KONUSUNDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ: 1990-2016 %A Mehmet . İNCE , Hasan Gül , Sezen Bozyiğit %T .TÜRKİYE'DE TURİZM PAZARLAMASI KONUSUNDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ: 1990-2016 %D 2017 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 6 %N 5 %R %U
ISNAD . İNCE, Mehmet , Gül, Hasan , Bozyiğit, Sezen . ".TÜRKİYE'DE TURİZM PAZARLAMASI KONUSUNDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ: 1990-2016". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 / 5 (Aralık 2017): 113-130 .
AMA . İNCE M , Gül H , Bozyiğit S . .TÜRKİYE'DE TURİZM PAZARLAMASI KONUSUNDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ: 1990-2016. MJSS. 2017; 6(5): 113-130.
Vancouver . İNCE M , Gül H , Bozyiğit S . .TÜRKİYE'DE TURİZM PAZARLAMASI KONUSUNDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ: 1990-2016. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2017; 6(5): 130-113.