Yıl 2018, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 555 - 572 2018-01-01

Temalı Otellerde Konaklayan Turistlerin Deneyimlerinin Belirlenmesi: Botel Örneği
DETERMINING THE EXPERIENCE OF TOURISTS STAYING AT THEMED HOTELS: BOTEL CASE

Lütfi ATAY [1] , Buse ÇETİ [2]


Deneyimsel ürünlerin sunulduğu turizm sektöründe deneyimler turizm işletmelerinin farklılaşarak rekabet avantajı elde etmelerini sağlamaktadır. Ancak rekabetin yoğun olması sebebiyle farklılaşmak için kullanılan her araç gün geçtikçe sıradanlaşmaktadır. Bu nedenle kendinden önce gelen metalar, mallar ve hizmetlerde olduğu gibi deneyimlerin de sıradanlaşmasını önlemek için turistlerin farklı deneyimler yaşayabilecekleri temalı oteller ortaya çıkmıştır. Temalı oteller çeşitli şekillerde oluşturulabilmekle birlikte var olan eski bir yapıya yeniden işlev kazandırılarak da oluşturulabilmektedir. Otele dönüştürülerek hizmet veren, iskelede demirlenmiş tekneler veya gemiler olarak tanımlanan boteller sonradan işlev kazandırılarak oluşturulan temalı otellere örnektir. Bu çalışmada teknede veya gemide konaklama temasıyla turistlere farklı deneyimler yaşatan; deneyime dayalı turistik ürün olarak nitelendirebileceğimiz botellerde konaklayan turistlerin elde ettikleri deneyimlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.Bu amaçla Prag’da bulunan iki botel hakkında booking.com üzerinden yapılan turist yorumlarına içerik analizi uygulanmıştır. Sonuçlara göre turistlerin botel temasına bağlı olarak botelin manzarası, konumu ve tasarımından etkilendikleri ve temaya bağlı elde ettikleri deneyimleri olumlu bir şekilde değerlendirdikleri görülmüştür
In the tourism sector, where experiential products are presented, experiences provide differentiation of tourism enterprises to gain competitive advantage. However, due to the intense competition each tool that is used to be different is getting more common day by day. For this reason, themed hotels has emerged in which tourists can have different experiences in order to prevent ordinaryization with their experiences, as in the case of commodities, goods and services that came before. Although themed hotels can be formed in various ways, they can also be formed by re-functioning an old existing structure. Botels, which are defined as boats or vessels anchored at a pier that are converted into hotels, can be exemplified as thematic establishments formed by re-functioning an old structure. This study aims to determine experiences of tourists staying in botels in which case tourists gain different experiences by accommodations on a boat or a ship, which can be described as experience-based tourism product. For this intention, content analysis has been applied to tourist reviews made via booking.com about two botels in Prague. According to the results, it was seen that tourists, depending on the botel’s theme were impressed by the view of the botel, its location and design and they have positively evaluated experiences they have had in relation to the theme
 • Akkaya, D. H. ve Usman, E. (2011). Temalı Otel: Yok-Mekanla Var Edilmeye Çalışılan ‘Kurmaca Mekan’. Tasarım + Kuram, 7(11-12), 67-80.Url’si. http://tasarimkuram.msgsu.edu.tr/index.php/tasarimkuram/issue/view/13/showToc
 • Ali, F., Hussain, K. ve Ragavan, N. A. (2014). Memorable Customer Experience: Examining the Effects of Customers Experience on Memories and Loyalty in Malaysian Resort Hotels. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 144, 273-279. DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.07.296
 • Arıkan, R. (2013). Araştırma Yöntem ve Teknikleri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Başar, B. ve Hassan, A. T. (2015). Kültür ve Sanat Faaliyetlerinde Deneyimsel Pazarlamanın Müşteri Sadakatine Etkisinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), 77-98. Url’si. http://sbdergi.gazi.edu.tr/index.php/arsiv/13-eski-sayilar/21-c2-s4-eylul-aralik-2015
 • Chang, S. (2018). Experience Economy in Hospitality and Tourism: Gain and Loss Values for Service and Experience. Tourism Management, 64, 55-63. DOI: 10.1016/j.tourman.2017.08.004
 • Chen, C. ve Chen, F. (2010). Experience Quality, Perceived Value, Satisfaction and Behavioral Intentions for Heritage Tourists. Tourism Management, 31, 29-35. DOI: 10.1016/j.tourman.2009.02.008
 • Coşkun, R., Altunışık, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. Sakarya: Sakarya Kitabevi.
 • Çelik A. (2013). Turizmde Deneyimsel Pazarlama: Tur Operatörlerine Yönelik Bir Uygulama. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Çeltek E. (2010). Deneyimsel Pazarlama Unsurlarının Otellerin Bakış Açısı İle Değerlendirilmesi: Türkiye’deki 4 Ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Çetin G. (2012). Konaklama İşletmelerinde Müşteri Deneyiminin Sadakat ve Tavsiye Davranışına Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Güney D. (2015). Deneyimsel Pazarlamanın Müşteri Sadakatine Etkisi: Muğla'daki Butik Otellere Yönelik Bir Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • Güzel, Ö. (2012). Deneyim Tabanlı Pazarlama Faaliyetlerinin İşletme Performansı Üzerindeki Etkisi: Muğla Bölgesinde Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama. Yayınlanmamış Doktora Tezi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Heyns, R.; Boekstein, M.; Spencer, J. (2000). Introduction to Travel and Tourism. Cape Town: Juta & Co.
 • Holbrook, M. B. ve Hirschman, E. C. (1982). The Experiential Aspects of Consumption: Consumer Fantasies, Feelings and Fun. Journal of Consumer Research, 9(2), 132-140. DOI: 10.1086/208906
 • Hwang, J. ve Lyu, S. O. (2015). The Antecedents and Consequences of Well-Being Perception: An Application of the Experience Economy to Golf Tournament Tourists. Journal of Destination Marketing & Management, 4(4), 248–257. DOI: 10.1016/j.jdmm.2015.09.002
 • Kara, M. ve Çiçek, B. (2015). Deneyimsel Pazarlama ve Satın Alma Karar Sürecine Etkisi: Termal Turizm Sektöründe Bir Uygulama. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 6(13), 177- 200. DOI: 10.17823/gusb.73
 • Karasakaloğlu, D. ve Zengel, R. (2012). Yok-Mekânlar Olarak Temalı Otellerde Kaybolma Algısı Üzerine Bir İnceleme. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 23(1), 86-98. Url’si. http://www.anatoliajournal.com/atad/?sayfa=dergi&sayi=1&yil=2012&lang=tr
 • Khan, I., Garg, R. J. ve Rahman, Z. (2015). Customer Service Experience in Hotel Operations: An Empirical Analysis. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 189, 266-274. DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.03.222
 • Knutson, B. J., Beck, J. A., Kim, S., & Cha, J. (2009). Identifying the Dimensions of the Guest's Hotel Experience. Cornell Hospitality Quarterly, 50(1), 44-55. DOI: 10.1177/1938965508326305
 • Kozak, M. (2015). Bilimsel Araştırma: Tasarım, Yazım ve Yayım Teknikleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Lin, C. ve Kuo, B. Z. (2016). The Behavioral Consequences of Tourist Experience. Tourism Management Perspectives, 18, 84-91. DOI: 10.1016/j.tmp.2015.12.017
 • Lin, K., Chang, C., Lin, Z., Tseng M. ve Lan, L. W. (2009). Application of Experiential Marketing Strategy to Identify Factors Affecting Guests’ Leisure Behaviour in Taiwan Hot-Spring Hotel. WSEAS Transactions on Business and Economics, 5(6), 229-240. Url’si. http://www.worldses.org/journals/economics/economics-2009.htm
 • Oral, S. ve Çelik Yetim, A. (2014). Deneyimsel Değer, Tüketici Tatmini ve Tüketici Sadakati Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(3), 469-497. DOI: 10.16953/deusbed.59772
 • Özen, S. (2009). Dünya Turizminde Tüketici Tercihlerinde Yaşanan Değişimlerin Konaklama İşletmelerine Yansımaları: Antalya’da Temalı Otel Örnekleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Pine, B. J. ve Gilmore, J. H. (1998). Welcome to the Experience Economy. Harward Business Review, 76(4), 97- 105. Url’si. https://hbr.org/1998/07/welcome-to-the-experience-economy
 • Pine, B. J. ve Gilmore, J. H. (1999). The Experience Economy: Work is Theatre and Every Business a Stage. Boston: Harvard Business School Press.
 • Ren, L., Qiu, H., Wang, P. ve Lin, P. M.C. (2016). Exploring Customer Experience with Budget Hotels: Dimensionalityand Satisfaction. International Journal of Hospitality Management, 52, 13–23. DOI: 10.1016/j.ijhm.2015.09.009
 • Rızaoğlu, B. (2003). Turizm Davranışı. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Saltık I. A. (2011). Turizm Sektöründe Deneyimsel Pazarlama ve Tüketici Davranışları Üzerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • Schmitt, B. H. (1999a). Experiential Marketing, How to Get Customers to Sense, Feel, Think, Act, and Relate. New York: The Free Pres.
 • Schmitt, B. H. (1999b). Experiential Marketing. Journal of Marketing Management, 15(1-3), 53-67. DOI: 10.1362/026725799784870496
 • Schmitt, B. H. ve Simonson, A. (2000). Pazarlama Estetiği: Marka, Kimlik ve İmajın Stratejik Yönetimi. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • So, K. K. F. ve King, C. (2010). “When Experience Matters”: Building and Measuring Hotel Brand Equity: The Customers' Perspective. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 22(5), 589- 608, DOI: 10.1108/09596111011053765
 • Topaloğlu, H. (2013). İç Mekân Tasarımında “Tema Kavramı” ve Temalı Otellerin Mekan Organizasyonu Bakımından İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Fen Bilimleri Enstitüsü, Haliç Üniversitesi, İstanbul.
 • Tung, V. W. S. ve Ritchie, J. R. B. (2011). Exploring the Essence of Memorable Tourism Experiences. Annals of Tourism Research, 38(4), 1367-1386. DOI: 10.1016/j.annals.2011.03.009
 • Uygur, S. M. ve Doğan, S. (2013). Deneyimsel Pazarlamanın Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisi: Restoranlar Üzerine Bir Araştırma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 37, 33-48. Url’si. http://sbe.dpu.edu.tr/index/sayfa/2699/37sayi
 • Walls, A. R., Okumuş, F., Wang, Y. R. ve Kwun, D. J. (2011). An Epistemological View of Consumer Experiences. 10.1016/j.ijhm.2010.03.008 Journal of Hospitality Management, 30(1), 10-21. DOI:
 • Xiang, Z., Schwartz, Z., Gerdes, J. H. ve Uysal, M. (2015). What Can Big Data and Text Analytics Tell Us About Hotel Guest Experience and Satisfaction?. International Journal of Hospitality Management, 44, 120–130. DOI: 10.1016/j.ijhm.2014.10.013
 • Xu, J. B. ve Chan, A. (2010). A Conceptual Framework of Hotel Experience and Customer‐Based Brand Equity: Some Research Questions and Implications. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 22(2), 174-193, DOI: 10.1108/09596111011018179
 • Yapraklı, Ş. ve Keser, E. (2016). Deneyimsel Pazarlama ve Deneyimsel Değerin Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisi: Nostaljik ve Fast Food Restoranlar Üzerinde Bir Uygulama. The Journal of Academic Social Science Studies, 47, 19-35. DOI: 10.9761/JASSS3423
 • Yetiş, Ş. (2015). Termal Otel İşletmelerinde Deneyimsel Pazarlama Yaklaşımı. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 17(29), 90-98. Url’si. http://dergi.kmu.edu.tr/bilgi.aspx?ayrinti=63
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • İnternet Kaynakçaları
 • https://www.booking.com/reviews.tr.html Erişim tarihi: 13.04.2017
 • http://minifuarhotel.com/ Erişim tarihi: 20.03.2017
 • http://www.akbakotel.com/kurumsal/1 Erişim tarihi: 20.03.2017
 • http://www.otantikotel.com/about.html Erişim tarihi: 10.04.2017
 • http://www.terimleri.com/turizm/Boatel.html Erişim tarihi: 10.04.2017
 • http://www.yunak.com/es/enlaprensa/48-referans Erişim tarihi: 20.03.2017
 • https://www.seslisozluk.net/boatel-nedir-ne-demek/ Erişim tarihi: 10.04.2017
 • www.mu.edu.et/iphc/images/Tourism/Dictionary_of_Travel_Tourism__Hospitality.pdf Erişim tarihi: 10.04.2017
Diğer ID JA36RV96MJ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Lütfi ATAY
Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Yazar: Buse ÇETİ
Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2018

Bibtex @ { mjss485882, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {555 - 572}, doi = {}, title = {Temalı Otellerde Konaklayan Turistlerin Deneyimlerinin Belirlenmesi: Botel Örneği}, key = {cite}, author = {ATAY, Lütfi and ÇETİ, Buse} }
APA ATAY, L , ÇETİ, B . (2018). Temalı Otellerde Konaklayan Turistlerin Deneyimlerinin Belirlenmesi: Botel Örneği. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 7 (1) , 555-572 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40516/485882
MLA ATAY, L , ÇETİ, B . "Temalı Otellerde Konaklayan Turistlerin Deneyimlerinin Belirlenmesi: Botel Örneği". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (2018 ): 555-572 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40516/485882>
Chicago ATAY, L , ÇETİ, B . "Temalı Otellerde Konaklayan Turistlerin Deneyimlerinin Belirlenmesi: Botel Örneği". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (2018 ): 555-572
RIS TY - JOUR T1 - Temalı Otellerde Konaklayan Turistlerin Deneyimlerinin Belirlenmesi: Botel Örneği AU - Lütfi ATAY , Buse ÇETİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 555 EP - 572 VL - 7 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Temalı Otellerde Konaklayan Turistlerin Deneyimlerinin Belirlenmesi: Botel Örneği %A Lütfi ATAY , Buse ÇETİ %T Temalı Otellerde Konaklayan Turistlerin Deneyimlerinin Belirlenmesi: Botel Örneği %D 2018 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD ATAY, Lütfi , ÇETİ, Buse . "Temalı Otellerde Konaklayan Turistlerin Deneyimlerinin Belirlenmesi: Botel Örneği". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 / 1 (Ocak 2018): 555-572 .
AMA ATAY L , ÇETİ B . Temalı Otellerde Konaklayan Turistlerin Deneyimlerinin Belirlenmesi: Botel Örneği. MJSS. 2018; 7(1): 555-572.
Vancouver ATAY L , ÇETİ B . Temalı Otellerde Konaklayan Turistlerin Deneyimlerinin Belirlenmesi: Botel Örneği. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2018; 7(1): 572-555.