Yıl 2018, Cilt 7 , Sayı 2, Sayfalar 31 - 43 2018-04-01

Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı (ÖTMT) Dersinin Öğretmen Adaylarının Mesleki Kazanımlarına Etkisine İlişkin Farklı Değişkenlere Göre Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi
INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY AND MATERIAL DESIGN (ITMD) COURSE ON THE PROFESSIONAL PROFILES OF TEACHER CANDIDATES IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES

Vedat Aktepe [1] , Abdulkadir Uzunöz [2] , Mevlüt GÜNDÜZ [3]


Araştırmada, öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı (ÖTMT) dersinin, öğretmen adaylarının mesleki kazanımlarına etkisi hakkındaki farkındalık düzeylerini ve mesleki kazanımlara etkisi farklı değişkenler açısından tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, öğretmen adaylarının mesleki kazanımlarına etkisi; Cinsiyete göre, dersi alma/almama durumuna göre, sınıf düzeyine göre ve bölümlere göre değişmekte midir? Sorularına yanıt aramaktır. Araştırma tarama modelindedir. Araştırmanın evren ve örneklemi toplam 361 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmada veri toplamada kullanılan Aslan (2015) tarafından geliştirilen veri toplama aracının güvenirlik katsayısı Crounbach Alfa .986 olarak hesaplanmıştır. Veri toplama aracından elde edilen veriler üzerinde yüzde, frekans, dizi genişliği, maksimum, minimum ve ortalama puanları hesaplanmış ayrıca bağımsız t testi ve varyans analizi testleri yapılmıştır. Test sonuçlarına göre, öğretmen adayları ÖTMT dersinin mesleki kazanımlar edinmede etkili olduğunu belirtmişlerdir. ÖTMT dersinin mesleki kazanımlara etkisinin cinsiyete göre ortalama puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur
In the research, it has been aimed to determine the level of awareness about the effects of instructional technology and material design (ITMD) on the professional achievements of prospective teachers and the effect on professional gains in terms of different variables. In this context, the influence of teacher candidates on their Professional achievement; it has been searched for the answers of these questions: Does it change according to gender, according to the level of taking / not taking the lessons, according to the class level and according to the departments? The research has been in the screening model and a questionnaire has been used as a data collection tool. The universe and sample of the research consisted of total 361 teachers who are studying. The reliability of the questionnaire developed by Aslan (2015) used in the survey is Crounbach Alfa .986. Percentage, frequency, sequence width, maximum, minimum and mean scores have been calculated on the data obtained from the questionnaire and independent t test and variance analysis tests have been performed. According to the test results, the prospective teachers stated that the ITMD course is effective in acquiring professional achievements. There is no statistically significant difference between the mean scores according to gender ITMD lessons on professional gain
 • Afshari, M., Bakar, K.,A., Luan, W.,S., Samah, B.A. and Fooi, F.,S. (2009). Factors affecting teachers use of information and communication technology. International Journal of Instruction, 1 (2), 77-104
 • Akgül, A. (2010). Öğretmenlerin uygulamaya dayalı öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı beceri algılarının öğrencilerin seviye belirleme sınavı (SBS) başarı ile ilişkisi. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Apperson, J. M., Laws, E. L. And Scepansky, J. A. (2006). The impact of presentation graphics on students’ experience in the classroom. Computers and Education, 47(1), 116-126.
 • Aslan, B. (2015). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersinin ingilizce öğretmenlerinin mesleki kazanımlarına etkisi (Muğla ili örneği). Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Muğla.
 • Aydemir, H. (2012). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretim araç-gereçleri kullanım düzeyleri. CÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran 2012, Cilt: 36, Say: 1, 163-182
 • Bakaç, E. (2015). Öğretmen adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersine yönelik tutumları, yaratıcılık algıları ve öz-yeterlik inançları arasındaki ilişki. Doktora Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Bakaç, E. ve Özen, R. (2016). Öğretmen adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersine yönelik tutumları, yaratıcılık algıları ve öz-yeterlik inançları arasındaki ilişki. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (1), 41-61.
 • Bektaş, F., Nalçacı, A. ve Ercoşkun, H. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme/tasarımı dersinin kazanımlarına ilişkin görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim, 2(2), 19-31.
 • Can, Ş. (2010). Attitudes of pre-service teachers from the department of elementary education towards the effects of materials use on learning. The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 9(2),46–54.
 • Clements, D. H. (1999). Concrete manipulatives, concreteideas. Contemporary Issues in Early Childhood, 1(1), 45-60.
 • Çelik, H.C., Bindak, R. (2005). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin bilgisayara yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(10), 27-38
 • Çeliköz, N., Bulut, S. ve Çeliköz, M. (2018). Sınıf öğretmenlerinin bilgisayarla ilgili öz yeterlilik algıları. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cit:7, Sayı:1, s.16-24
 • Çiftçi, Ü. (2002). Sosyal Bilgiler 6, 7 ve 8. Sınıf derslerinde materyal kullanımının öğrenci başarısı ve tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Çuhadar, C. ve Yücel, M. (2010). Yabancı dil öğretmeni adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğretim amaçlı kullanımına yönelik özyeterlik algıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (27), 199-210.
 • Duruhan, K. ve Şan, İ. (2013). Öğretmen adaylarının ÖTMG dersinde proje hazırlama sürecine ilişkin görüşlerinin incelenmesi: İnönü Üniversitesi örneği. International Journal of Social Science (JASS). 6(7), 379-399.
 • Erdemir, N., Bakırcı, H. ve Eyduran, E. (2009). Öğretmen adaylarının eğitimde teknolojiyi kullanabilme özgüvenlerinin tespiti. Türk Fen Eğitimi Dergisi Yıl 6(3), 99-108.
 • Güneş, G., Aydoğdu İskenderoğlu, T. (2014). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersine yönelik yaklaşımları. GEFAD /GUJGEF, 34(3): 469-488.
 • Güven, S. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme dersinin kazandırdığı yeterlikler yönünden değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sayı 4, 165-179.
 • Johson, G. ve Howell, A. (2005). Attitude to ward instructional technology following required versus optional webctusage. Journal of Technology and Teacher Education, 13 (4), 643-654.
 • İnce, O. (2015). Doğal yaşam döngüsü ve temel biyolojik kavramların öğretimi üzerine sanal materyal tasarımı. Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Kablan, Z. ve Topan, B. (2013). Sınıf içi öğretimde materyal kullanımının etkililik düzeyi: Bir meta-analiz çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1629-1644
 • Kahyaoğlu, M. (2011). İlköğretim öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersinde yeni teknolojileri kullanmaya yönelik görüşleri. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi Uluslararası E-Dergi, Cilt:1, Sayı 1, 79-96, Haziran.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi (19. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karataş, S. ve Yapıcı, M. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme dersinin işlenişi ve uygulama örnekleri. Sosyal Bilimler Dergisi, 311-325.
 • Kaya, Z. (2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Kolburan Geçer, A. (2010). Teknik öğretmen adaylarının öğretim teknolojisi ve materyal geliştirme dersine yönelik deneyimleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt: VII, Sayı:II, 1-25
 • Lowry, R. B. (1999). Electronic presentation of lectures effect upon student performance. University Chemistry Edıucation, 3(1), pp.18-21.
 • MEB (2004). Yenilenen İlköğretim Programları, Talim Terbiye Kurulu, Ankara.
 • Özdemir, A.M. (2015). Eğitim teknolojilerinin fen ve teknoloji derslerinde kullanılması: Bir durum çalışması. Journal of Educational Sciences, June, ISSN: 2199 – 2053, 137-148,
 • Özen, R. (2013). Öğretmen adaylarının eğitimi ve teknoloji kullanımı: Bir durum çalışması. International Journal of Human Sciences, 10(2), 147-162.
 • Özer, B. ve Kahramanoğlu, R. (2011). Öğretim teknolojisi ve materyal tasarımı dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. I.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (INCCUI) (s.103- 104). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Öztürk, İ.H. (2012). Tarih öğretmeni adaylarına bit destekli öğretim becerilerinin kazandırılmasında tasarım temelli öğrenme yaklaşımı. E-Journal of New World Sciences Academy. Volume:7, Number:3, 945- 968.
 • Shea, P. (2000). A study of captioned interactive video. Journal of Educational Computing Research. 22: 243- 263
 • Yalın, H.İ. (2001). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yılmaz, İ, Ulucan, H. ve Pehlivan, S. (2010). Beden eğitimi öğretmenliği programında öğrenim gören öğrencilerin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, Nisan, 105-118
 • YÖK, (2006). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları. Ankara.
Diğer ID JA52VG32HZ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Vedat Aktepe
Kurum: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Yazar: Abdulkadir Uzunöz
Kurum: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Yazar: Mevlüt GÜNDÜZ
Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2018

Bibtex @ { mjss485905, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {31 - 43}, doi = {}, title = {Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı (ÖTMT) Dersinin Öğretmen Adaylarının Mesleki Kazanımlarına Etkisine İlişkin Farklı Değişkenlere Göre Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Aktepe, Vedat and Uzunöz, Abdulkadir and Gündüz, Mevlüt} }
APA Aktepe, V , Uzunöz, A , Gündüz, M . (2018). Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı (ÖTMT) Dersinin Öğretmen Adaylarının Mesleki Kazanımlarına Etkisine İlişkin Farklı Değişkenlere Göre Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 7 (2) , 31-43 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40519/485905
MLA Aktepe, V , Uzunöz, A , Gündüz, M . "Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı (ÖTMT) Dersinin Öğretmen Adaylarının Mesleki Kazanımlarına Etkisine İlişkin Farklı Değişkenlere Göre Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (2018 ): 31-43 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40519/485905>
Chicago Aktepe, V , Uzunöz, A , Gündüz, M . "Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı (ÖTMT) Dersinin Öğretmen Adaylarının Mesleki Kazanımlarına Etkisine İlişkin Farklı Değişkenlere Göre Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (2018 ): 31-43
RIS TY - JOUR T1 - Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı (ÖTMT) Dersinin Öğretmen Adaylarının Mesleki Kazanımlarına Etkisine İlişkin Farklı Değişkenlere Göre Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi AU - Vedat Aktepe , Abdulkadir Uzunöz , Mevlüt Gündüz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 43 VL - 7 IS - 2 SN - 1694-7215- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı (ÖTMT) Dersinin Öğretmen Adaylarının Mesleki Kazanımlarına Etkisine İlişkin Farklı Değişkenlere Göre Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi %A Vedat Aktepe , Abdulkadir Uzunöz , Mevlüt Gündüz %T Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı (ÖTMT) Dersinin Öğretmen Adaylarının Mesleki Kazanımlarına Etkisine İlişkin Farklı Değişkenlere Göre Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi %D 2018 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD Aktepe, Vedat , Uzunöz, Abdulkadir , Gündüz, Mevlüt . "Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı (ÖTMT) Dersinin Öğretmen Adaylarının Mesleki Kazanımlarına Etkisine İlişkin Farklı Değişkenlere Göre Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 / 2 (Nisan 2018): 31-43 .
AMA Aktepe V , Uzunöz A , Gündüz M . Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı (ÖTMT) Dersinin Öğretmen Adaylarının Mesleki Kazanımlarına Etkisine İlişkin Farklı Değişkenlere Göre Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi. MJSS. 2018; 7(2): 31-43.
Vancouver Aktepe V , Uzunöz A , Gündüz M . Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı (ÖTMT) Dersinin Öğretmen Adaylarının Mesleki Kazanımlarına Etkisine İlişkin Farklı Değişkenlere Göre Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2018; 7(2): 31-43.