Yıl 2018, Cilt 7 , Sayı 2, Sayfalar 213 - 234 2018-04-01

Kontrol Odağı ve Girişimcilik Eğilimi İlişkisi: KTMÜ Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
RELATIONSHIP BETWEEN LOCUS OF CONTROL AND ENTREPRENEURSHIP TENDENCY: A RESEARCH ON KTMU STUDENTS

Hasan Gül [1] , Aysuluu Beyşenova [2]


Bu çalışma kontrol odağı ile girişimcilik eğilimi arasındaki ilişkileri ve cinsiyet, yaş ve gelir düzeyinin bireylerin kontrol odağı türü ve girişimcilik eğilimlerini farklılaştırıp farklılaştırmadığını belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde eğitim gören değişik sınıf ve yaş gruplarından 219 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Rotter’in Kontrol Odağı Ölçeği ile Girişimcilik Eğilimi Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler korelasyon, bağımsız örneklem t-testi ve Anova analizleri ile değerlendirilmiştir. Araştırmada yaş, cinsiyet ve gelir düzeyi açısından öğrencilerin kontrol odağı ve girişimcilik eğilimleri arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Yapılan korelasyon analizinde iç kontrol odağı ile girişimcilik eğilimi arasında ,647 (p<0,01) düzeyinde orta derecede pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Buna karşın dış kontrol odağı ile girişimcilik eğilimi arasında herhangi bir ilişki bulunamamıştır
This study aims to find out relationship between locus of control and entrepreneurship tendencies, moreover, to determine whether gender, age and income level differentiate individuals' locus of control and entrepreneurial tendencies.The survey was conducted among 219 students, studying at Faculty of Economics and Administrative Sciences of Kyrgyz-Turkish Manas University. Rotter's Control Locus of Scale and Entrepreneurship Tendency Scale was used as data collection tools in the study. The obtained data was analyzed by using correlation, independent sample t-test and Anova techniques. According to the findings, there are no significant differences in students’ locus of control and entrepreneurship tendencies in terms of age, gender and income level. According to the results of the correlation analysis, there is a moderate level (,647; p <0,01), positive and significant relationship between internal locus of control and entrepreneurship tendency. On the other hand, there is no relationship between external locus of control and entrepreneurial tendency
 • Adolfsson, B., Anderson, I., Elofsson, S., Rössner, S. ve Undén, A. L. (2005). “Locus of Control and Weight Reduction”, Patient Education and Counseling, 56: 55-61.
 • Ahmad, H. (2010). “Personality Traits among Entrepreneurial and Professional CEOs in SMEs”, International Journal of Business and Management, 5(9): 203-213.
 • Akkaya, R. (2015). Öğretmenlerin Kontrol Odağı İle İş Doyumu Arasındaki İlişki, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 141 s., Aydın.
 • Aydın, B. ve Canel, A. N. (2002). “İlköğretim İkinci Kademe Seviyesindeki Ergenlerin Denetim Odağı Özelliklerinin Yaratıcı Düşünceye Etkisi, M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 15: 71-84.
 • Ayodele, K. O. (2013). “Demographics, Entrepreneurial Self-efficacy and Locus of Control as Determinants of Adolescents‟ Entrepreneurial Intention in Ogun State, Nigeria”. European Journal of Business and Social Sciences, 1(12): 59-67.
 • Basım, H. N. ve Şeşen, H. (2006). “Kontrol Odağının Çalışanların Nezaket ve Yardım Etme Davranışlarına Etkisi: Kamu Sektöründe Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16: 159-168.
 • Basım, H. N. ve Şeşen, H. (2008). “Çalışanların Kontrol Odaklarının Örgüt İçi Girişimcilik Tutumları İle İlişkisi: Kamu Sektöründe Bir Araştırma”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 63(3), 49-64.
 • Başol, G. ve Türkoğlu, E. (2009). “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Düşünme Stilleri ile Kontrol Odağı Durumları Arasındaki İlişki”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1): 732-757.
 • Bastounis, M., Leisen, D. ve Roland-Lévy, C. (2004). “Psychological Variables Involved in the Contruction of Lay Thinking about The Economy: Results of a Cross-National Survey”, Journal of Economic Psychology, 25(2): 263-278.
 • Bayraktar, B. ve Karadeniz, G. (2017). “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Ön Lisans Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinın Karşılaştırmalı Analizi”, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(4): 491-501.
 • Bedel, E. F. (2008). “Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tanımları ve Bazı Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkiler”, Eğitimde Kuram ve Uygulama, 4(1): 31-48.
 • Bulmash, B. (2016). “Entrepreneurial Resilience: Locus of Control and Well-being of Entrepreneurs”, Journal of Entrepreneurship & Organization Management, 5: 171.
 • Burns, P. (2005). Corporate Entrepreneurship: Building an Entrepreneurial Organisation. New York: Macmillan.
 • Çelik, A., İnce, M. ve Bozyiğit, S. (2014). “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Niyetlerini Etkileyen Ailesel Faktörleri Belirlemeye Yönelik Bir Çalişma”, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: Ekim 2014, 7(3): 113-124.
 • Chang, M. M. ve Ho, C. M. (2009). “Effects of Locus of Control and Learner-control on Web-based Language Learning”, Computer Assisted Language Learning, 22(3): 189-206.
 • Chavez, J. (2016). The Personality Characteristics of an Entrepreneur and Their Effects on the Performance of a New Business Venture, Helsinki Metropolia University of Applied Sciences, Bachelor of Business Administration, European Management, Bachelor’s Thesis, 11 May 2016.
 • Chen, J. ve Wang, L. (2007). “Locus of Control and The Three Components of Commitment to Change”, Personality and Individual Differences, 42: 503-512.
 • Crant, J. M. (1996), “The proactive personality scale as a predictor of entrepreneurial intentions”, Journal of Small Business Management, 34(3): 42.
 • D’souza, K. C., Agarwal, U. A. ve Chavali, U. (2013). “Demographic Profiling of the Locus of Control of Employees Evidence from India”, Management and Labour Studies, 38(4): 335-356.
 • Delmar, F. ve Davidsson, P. (2000). “Where do they come from? Prevalence and Characteristics of Nascent Entrepreneurs”, Entrepreneurship & Regional Development, 12: 1–23.
 • Doğan, N. (2013). Türkiye’de Girişimcilik Eğilimi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Durak, İ. (2018). “Girişimcilik Niyeti ile Duygusal Zekâ ve Bazı Sosyo-Demografik Değişkenler Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(1): 281-297.
 • Erdoğan, İ. (1998). Araştırma Dizaynı ve İstatistiki Yöntemler, Emel Matbaası, Ankara.
 • Erdoğan, M. E., Kaygusuz, C. ve Karahan, T. F. (2006). “Bir İnsan İlişkileri Beceri Eğitimi Programının Üniversite Öğrencilerinin Denetim Odağı Düzeylerine Etkisi”, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2): 184-194.
 • Estrin, S. ve Mickiewicz, T. (2009). “Do Institutions Have a Greater Effect on Female Entrepreneurs?”, IZA Discussion Paper No. 4577.
 • Fagbohungbe, O. B. (2012). “Locus of Control, Gender and Entrepreneurial Ability”, British Journal of Arts and Social Sciences, 11(I): 74-85.
 • Fiori, K. L., Brown, E. E., Cortina, K. S. ve Antonucci, T. C., (2006). “Locus of Control as a Mediator of The Relationship between Religiosity and Life Satisfaction: Age, Race, and Gender Differences”, Mental Health, Religion & Culture, 9(3): 239-263.
 • Geri, A. (2013). “Relationship between Entrepreneurial Skills and Tendencies: A Research on Physical Education Students”, International Journal of Business and Social Science, May 2013, 4(5); 179-185.
 • Göksel, A. ve Aydıntan, B. (2011). “Gender, Business Education, Family Background and Personal Traits; a Multi Dimensional Analysis of Their Affects on Entrepreneurial Propensity: Findings from Turkey”, International Journal of Business and Social Science, Special Issue - July 2011, 2(13): 35-48.
 • Hansemark, O. C., (2003). “Need for Achievement, Locus of Control and the Prediction of Business Start-ups: A Longitudinal Study”, Journal of Economic Psychology, 24: 301-319.
 • Hermawan, R. W., Soetjipto, B. E., Rahayu, W. P. (2016). “The Effect of Entrepreneurial Self-Efficacy and Locus of Control on Entrepreneurship Interest through Entrepreneurship Literacy”, IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), 18(2): 141-148.
 • Hisli Şahin, N., Basım, H. N. ve Çetin, F. (2009). “Kişiler Arası Çatışma Çözme Yaklaşımlarında Kendilik Algısı ve Kontrol Odağı”, Türk Psikiyatri Dergisi, 20(2): 153-163.
 • Holienka, M. and Holienkova, J. (2014). “Enterprising Tendencies of Management and Psychology Students: Differences and Common Attributes”, Comenius Management Review, 8(1): 39-52.
 • Holienka, M., Holienkova, J. ve Peter, G. (2015). “Entrepreneurial Characteristics of Students in Different Fields of Study: a View from Entrepreneurship Education Perspective”, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 63(6): 1879-1889.
 • Jain, R. K. (2011). “Entrepreneurial Competencies: A Meta-analysis and Comprehensive Conceptualization for Future Research”, Vision, 15(2): 127-152.
 • Karabulut, A. T. (2016). “Personality Traits on Entrepreneurial Intention”, 5th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 229: 12-21.
 • Klapper, L. F. ve Parker, S. C. (2010). Gender and the Business Environment for New Ferm Creation, (O. U. Press, Ed.) The World Bank Research Observer, 1–21.
 • Kusmintarti, A., Thoyib, A., Ashar, K. ve Maskie, G. (2014). “The Relationships among Entrepreneurial Characteristics, Entrepreneurial Attitude, and Entrepreneurial Intention”, IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), 16(6): 25-32.
 • Lajunen, T. ve Rӓsӓnen, M. (2004). “Can Social Psychological Models be used to Promote Bicycle Helmet Use Among Teenagers? A Comparison of The Health Belief Model, Theory of Planned Behavior and The Locus of Control”, Journal of Safety Research, Vol: 35, 115-123.
 • Lewis, P. S., Goodman, S. H. ve Fandt, P. M. (1998). Management: Challenges in the 21st Century, 2nd Edition, South Western College Publishing, Cincinnati, Ohio.
 • Littunen, H. (2000). “Entrepreneurship and the Characteristics of the Entrepreneurial personality”, International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 6(6): 295–310.
 • Lüthje, C. ve Franke, N. (2003). “The making of an entrepreneur: testing a model of entrepreneurial intent among engineering students at MIT”, R&D Management, 33(2): 135-147.
 • Mueller, S. L. (2004). “Gender gaps in potential for entrepreneurship across countries and cultures”, Journal of Developmental Entrepreneurship, 9(3): 199-220.
 • Najimudinova, S. (2017). “Kırgızistan’da Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerinde Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi: 2003-2017 Yılları Arası Bibliyometrik Bir Analiz”, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(4): 503-513.
 • Okutan, E. ve Balaban, Ö. (2014). “Kültürel Yapının Girişimcilik Eğilimine Etkisi”, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3(1): 7-26, Haziran 2014.
 • Özcan Candangil, S. ve Ceyhan, A. A. (2006). “Denetim Odakları Farklı Lise Öğrencilerinin Bazı Kişisel Özelliklerine Göre Karar Vermede Öz-saygı ve Stres Düzeyleri”, Sosyal Bilimler Dergisi, 2: 71-88.
 • Özer, P. S. ve Topaloğlu, T. (2007). “Girişimci ve Yöneticilerin Öğrenilmiş Gereksinimleri ile Kontrol Odaklarının Kıyaslanmasına Yönelik Bir Araştırma”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2): 439-456.
 • Pannells, T. C. ve Claxton, A. F. (2008). “Happiness, Creative Ideation, and Locus of Control”, Creativity Research Journal, 20(1): 67–71.
 • Plattner, I. E., Lechaena, M., Mmolawa, W. ve Mzingwane, B. (2009). “Are university students psychologically ready for entrepreneurship? A Botswana study”, African Journal of Business Management, 3(7): 305-310.
 • Prakash, D., Jain, S. ve Chauhan, K. (2015). “Supportive Government Policies, Locus of Control and Student’s Entrepreneurial Intensity: a Study of India”, Journal of Global Entrepreneurship Research, 5(26): 1- 15.
 • Rahmati, N., Rostami, R., Zali, M. R., Nowicki, S. Ve Zarei, J. (2014). “The Effectiveness of Neurofeedback on Enhancing Cognitive Process Involved in Entrepreneurship Abilities among Primary School Students in District No. 3 Tehran”, Basic and Clinical Neuroscience, October 2014, 5(4): 277-284.
 • Seçgin, Y. (2016). “Üniversite Öğrencilerinin Kontrol Odaklarının Girişimcilik Düzeyleri İle İlişkisi: Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği (İİBF)”, International Journal of Eurasia Social Sciences, 7(25): 38-54.
 • Semykina, A. ve Susan J. L. (2007). “Gender Differences in Personality and Earnings: Evidence from Russia”, Journal of Economic Psychology, 28: 387-410.
 • Serin, O., Bulut Serin, N. ve Sülen Şahin, F. (2009). “Factors Affecting the Learning and Studying Strategies, and Locus of Control of the Trainee Teachers”, Procedia Social and Behavioral Sciences, 1: 1127-1136.
 • Sherman, A. C., Higgs, G. E. ve Williams, R. L. (1997). “Gender Differences in the Locus of Control Construct”, Psychology and Health, 12: 239-248.
 • Sökmen, A. (2000). Ankaradaki Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Bağlılık ile İşgören Performansı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Spillan, J. E. ve Brazier, R. (2003). “External and Internal Locus of Control’s Influence on Women Entrepreneurs: An Exploratory Study”, OMEA-MBAA 2003 Proceedings, 61-70.
 • Tabak, R. S. ve Akköse, K. (2006). “Ergenlerin Sağlık Denetimi Odağı Algılama Düzeyleri ve Sağlık Davranışlarına Etkileri”, TAF Preventive Medicine Bulletin, 5(2): 118-130.
 • Tagraf, H. ve Akın, E. (2009). “Relations Between the Characteristics of Entrepreneurship and the Business Owner: An Analysis of Sme’s in Konya”, Serbian Journal of Management, 4(2): 239-257.
 • Taş, A. (2016). Girişimcilik Eğitimi İle Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişkinin Parametrik Tekniklerle Analizi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örneği, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Sayısal Yöntemler Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Bolu.
 • Tony, T. S. K. (2003). “Locus of Control, Attributional Style and Discipline Problems in Secondary Schools”, Early Child Development and Care, 173(5): 455-466.
 • Tuten, T. L. ve Neidermeyer, P. E. (2004). “Performance, Satisfaction and Turnover in Call Centers: The Effects of Stress and Optimism”, Journal of Business Research, 57: 26-34.
 • Ullah, H., Ferrier, W. ve Kaleem, M. (2016). “Study of Personality Traits Influencing Entrepreneurial Intention among Business Students: A Two Countries Comparison”, Gomal University Journal of Research, Special Issue II, June, 2016, 57-68.
 • Ulucan, S. (2015). Girişimcilik Eğiliminin ve Girişimcilik Eğilimini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Ortaöğrenimde Lise 3. ve 4. Sınıf Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı Yönetim Organizasyon Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Haziran 2015, Ankara.
 • Van Der Zwan, P., Verheul, I. ve Thurik, A. R. (2011). “The Entrepreneurial Ladder, Gender, and Regional Developement”, Small Business Economics, published online April.
 • Verheul, I., Thurik, R., Grilo, I. ve Van Der Zwan, P. (2011). “Explaining Preferences and Actual Involvement in Self-Employment: Gender and the Entrepreneurial Personality”, Journal of Economic Psychology, doi:10.1016/j.joep.2011.02.009.
 • Wıjbenga, F. H. ve Witteloostuijn, A. V. (2007). “Entrepreneurial Locus Control and Competitive strategies- The Moderating Effect of Environmental Dynamism”, Journal of Economic Psychology, 28: 566-589.
 • Yağışan, N., Sünbül, A. M. ve Yücalan, Ö. B. (2007). “Müzik Bölümü Öğrencilerinin Benlik İmgeleri ve Denetim Odaklarının İncelenmesi”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(1): 243-262.
 • Zhang, D. ve Bruning, E. (2011). “Personal Characteristics and Strategic Orientation: Entrepreneurs in Canadian Manufacturing Companies”, International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 17(1): 82-103.
Diğer ID JA95PY82PD
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Hasan Gül
Kurum: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Yazar: Aysuluu Beyşenova
Kurum: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2018

Bibtex @ { mjss485933, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {213 - 234}, doi = {}, title = {Kontrol Odağı ve Girişimcilik Eğilimi İlişkisi: KTMÜ Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Gül, Hasan and Beyşenova, Aysuluu} }
APA Gül, H , Beyşenova, A . (2018). Kontrol Odağı ve Girişimcilik Eğilimi İlişkisi: KTMÜ Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 7 (2) , 213-234 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40519/485933
MLA Gül, H , Beyşenova, A . "Kontrol Odağı ve Girişimcilik Eğilimi İlişkisi: KTMÜ Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (2018 ): 213-234 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40519/485933>
Chicago Gül, H , Beyşenova, A . "Kontrol Odağı ve Girişimcilik Eğilimi İlişkisi: KTMÜ Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (2018 ): 213-234
RIS TY - JOUR T1 - Kontrol Odağı ve Girişimcilik Eğilimi İlişkisi: KTMÜ Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma AU - Hasan Gül , Aysuluu Beyşenova Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 213 EP - 234 VL - 7 IS - 2 SN - 1694-7215- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Kontrol Odağı ve Girişimcilik Eğilimi İlişkisi: KTMÜ Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma %A Hasan Gül , Aysuluu Beyşenova %T Kontrol Odağı ve Girişimcilik Eğilimi İlişkisi: KTMÜ Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma %D 2018 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD Gül, Hasan , Beyşenova, Aysuluu . "Kontrol Odağı ve Girişimcilik Eğilimi İlişkisi: KTMÜ Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 / 2 (Nisan 2018): 213-234 .
AMA Gül H , Beyşenova A . Kontrol Odağı ve Girişimcilik Eğilimi İlişkisi: KTMÜ Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. MJSS. 2018; 7(2): 213-234.
Vancouver Gül H , Beyşenova A . Kontrol Odağı ve Girişimcilik Eğilimi İlişkisi: KTMÜ Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2018; 7(2): 234-213.