Yıl 2018, Cilt 7 , Sayı 2, Sayfalar 415 - 431 2018-04-01

Kadınlarda Ebeveynlik Rollerine İlişkin Kendilik Algısı’nın Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
EXAMINIG WOMEN’S PARENTHOOD ROLES RELATED TO THEIR SELF PERCEPTION IN TERMS OF DIFFERENCE VARIABLES

Hasan Yılmaz [1] , Müjgan Ülker [2] , Ahmet Selçuk Yılmaz [3]


Araştırmada kadınların ebeveynlik rollerine ilişkin kendilik algıları çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Bağımsız değişkenler olarak sosyo-ekonomik düzey, evlilik yaşı, eğitim düzeyi, çocuk sayısı ve bir işte çalışıp çalışmadığı alınmıştır. Veriler Ankara ve Nevşehir illerinde yaşayan 976 kadından toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak, “Ebeveyn Rollerine İlişkin Kendilik Algısı Ölçeği’ kullanılmıştır. Verilerin analizinde, t-testi, varyans analiz ve Tukey testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda; kadınların ebeveynlik rollerine ilişkin kendilik algısı ile bağımsız değişkenlerin tamamı arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Ayrıca ölçeğin dört alt boyutu ile bağımsız değişkenler arasında da ilişkiler test edilmiştir. Araştırmanın sonunda, bulguların çerçevesinde öneriler sunulmuştur
In this research women’s parenthood roles related to their self-perception in terms of difference variables have been examined. As independent variables, social economic levels, marriage age, educational level, number of children and being employed or unemployed have been determined. Data has been gathered from 976 women who live in Ankara and Nevşehir. For data gathering “self-perception of parental Role scale” has been used. For data analysis, “t-test, variants analysis and Tukey test” have been used in this research. According to research conclusion there is a significant effect between women’s parenthood roles related to their selfperception and independent variables. Also, the relations between 4 lower dimensions of scale and independent variables have been examined. According to research conclusion, suggestions have been presented
 • Aksoy V., Diken İ.H. (2009). Annelerin Ebeveynlik Öz yeterlik Algıları ile Gelişimi Risk Altında Olan Bebeklerin Gelişimleri Arasındaki İlişkiyi İnceleyen Araştırmalara Bir Bakış. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 10(1): 59-68.
 • Amato, P. R; Fowler, F. (2002). Parenting Practices, Child Adjustment, and Family Diversity. Journal of Marriage and Family , Volume 64: 3
 • Avşaroğlu, S., Okutan, H. (2018). Zihinsel Çocuğu Olan Ailelerin Yaşam Doyumları, İyimserlik ve Psikolojik Belirti Düzeylerinin İncelenmesi. Masan Journal of Social Studies . Vol.: 7 No: 1: 59-76.
 • Balcı, A. (2000). Kadın Kavramı ve Kadının Toplumsal Yaşamdaki Yeri: Metaforik Bir Araştırma, A Century of Women in Turkey: Uluslarası Sempozyum, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 12-14.
 • Balcı, A., Azman, A., Barut, M. ve Özcan, A. (2004). Göç Eden Kadının Gözüyle Toplumsal Yaşam, Aile ve Kadının Değeri. Kadın Çalışmalarında Disiplinler Arası Buluşma Sempozyum Bildiri Metinleri (1. Cilt). Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul.
 • Bandura , A. (1982). The Assessment And Predictive Generality Of Self-Recpections Of Efficacy. J. Behov. Theori.ve Exp. Px.vchm. Vol 13. No 3. pp. 195-199. 1
 • Bayraktar, B., Uçkan, S. (2015). Kırgızistan Bişkek’te Ailelerin Satın Alma Kararlarında Çocukların Rolü. Manas Journal of Social Studies . Vol.: 4 No: 5: 231-229.
 • Beşpınar, F.U. (2013). Türkiye’de Evlilik. Türkiye Aile Yapısı Araştırması Tespitler, Öneriler. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara.
 • Bornstein, M. H. ve Cote, L. R. (2006). Parenting Cognitions and Practices in the Acculturative Process. In M. H. Bornstein ve L. R Cote (Eds.), Acculturation and parent-child relationships: Measurement and development (pp. 173-196).
 • Çeliköz, N., Bulut, S. ve Çeliköz, H. (2018). Sınıf Öğretmenlerinin Bilgisayarla İlgili Özyeterlik Algıları. MANAS Journal of Social Studies. Vol.: 7 No: 1: 15-24.
 • Charlotte Johnston ve Eric J. Mash. (2010). A Measure of Parenting Satisfaction and Efficacy. Journal of Clinical Child Psychology. Volume 18, Issue 2, Pages 167-175.
 • Corwyn, R.F. ve Bradley, R.H. (1999). Determinants of Paternal And Maternal Investment in Children . Infant Mental Health Journal (20. Cilt) , (3) 238-256.
 • Cooke, B . (1991). Thinking and Knowledge Underlying Expertise in Parenting: Comparisons between Expert and Novice Mothers. Family Relations, Vol. 40, No. 1 pp. 3-13
 • Crain, R. M., ve Bracken, B. A. (1994). Age, Race, And Gender Differences in Child and Adolescent Self- Concept: Evidence From a Behavioral-Acquisition, Context-Dependent Model. School Psychology Review, 23(3), 496-511.
 • Erkan, S; Toran, M.,, Child Acceptance-Rejection Behaviors of Lower and Upper Socioeconomic Status Mothers. Social Behavior and Personality: an İnternational Journal, Volume 38, Number 3, 2010, pp. 427-432
 • Giren, S. (2015). Annelerin Ebeveynlik Algıları ile Çocuklarının Problem Davranışlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Cilt 2). P.23
 • Grusec, J. E., Goodnow, J. J. (1994). Impact of Parental Discipline Methods on The Child's İnternalization of Values: A reconceptualization of Current Points of View. Developmental Psychology, 30(1), 4-19.
 • Güler, M. ve Yetim, Ü. (2008). Ebeveyn rolüne İlişkin Kendilik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 11(22), 34-43.
 • Harrell, J. E.(1973). Substitute Child Care, Maternal Employment and the Quality of Mother-Child Interaction. Center for Human Services Development Report No. 23. Pennsylvania State Univ., University Park. Coll. of Human Development. Pennsylvania State Dept. of Public Welfare, Harrisburg. 23 Apr 73 36p.; p. 154-164
 • Hassall, R., Rose J. ve Mc Donald, J. (2005). Parenting Stress in Mothers of Children With an İntellectual Disability: the Effects of Parental Cognitions in Relation to Child Characteristics and Family Support. Journal of Intellectual Disability Research, 49(6), 405-418.
 • Hess C. R., Teti D.M., Gardner B., (2004). Self-Efficacy and Parenting of High-Risk İnfants: The Moderating Role of Parent Knowledge of İnfant Development. Journal of Applied Developmental Psychology Volume 25, Issue 4, July–August 2004, Pages 423-437
 • Hopkins, H.R. ve Klein, H.A. (1993). Multidimensional Self Perception: Link Agest Oparental Nurturance. The Journal of Genetic Psychology, 154(4), 465-473.
 • İmamoğlu E., Olcay, Z. (1986). An Interdependence Model of Human Development Growth and Progress in Cross-Cultural Pschology. Selected Papers From The 8th. International Conference of The International Associatİon for Cross-Cultural Psychology Swets North America Inc. /Berwyn, 138-145.
 • Karslı, E. (2008). Kişilerarası Tarz, Kendilik Algısı, Öfke ve Psikosomatik Bozukluklar. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji (Uygulamalı / Klinik Psikoloji) Anabilim Dalı, Ankara.
 • Kristin M. Perrone L. Wright Z. Vance Jackson (2009).Traditional and Nontraditional Gender Roles and Work– Family Interface for Men and Women. Journal of Career Development Volume 36 Number 1 September 2009 8-24
 • Lindsay. P., Lansdale, C., Owen, T. (1987). Maternal Employment in a Family Context: Effects on Infant- Mother and Infant-Father Attachments. Child Development, Vol. 58, No. 6 (Dec., 1987), pp. 1505-1512
 • MacPhee, D., Fritz, J. ve Miler-Heyl, J. (1996). Ethnic Variations in Personal Social Networks And Parenting. Child Development, 67, 3278-3295.
 • Montigny, F. ve Lacharité, C. (2005). Perceived Parental Efficacy: Concept Analysis, Nursing Theory and Concept Develepment or Analysis. Journal of Advanced Nursing, 49(4), 387-396.
 • Mouton, P. Y. ve Tuma, J. M. (1988). Stres, Locus of Control And Role Satisfaction, in Clinic And Control Mothers. Journal of Clinical Child Psychology, 17, 217-224.
 • Muluk, E. (2004). Alt ve Üst Sosyoekonomik Düzeydeki Ailelerin Aile Yapıları ve Anne-Çocuk İlişkisinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Öngider, N. (2013). Anne-baba ile okul öncesi çocuk arasındaki ilişki. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. (4) 420-440.
 • R. A, Warshak and Santrock, J. W. (1983)The İmpact of Divorce in Father-Custody And Mother-Custody Homes: The Child's Perspective. New Directions for Child and Adolescent Development. Issue 19, p. 29-46
 • Seçer, Z., Çeliköz, N., ve Yaşa, S. (2008). Okulöncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Çocukların Annelerinin Ebeveynliğe Yönelik Tutumları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 413-428.
 • Shavelson, R., Hubner, J., Stanton, G. (1976). Self-Concept: Validation of Construct İnterpretations. Review of Educational Research. 46.
 • Şener Konuk, D. (2011) Annelik Öz-Etkililiği ve Benlik Saygısını Yükseltme Programının Ekisi. Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı. Ankara.
 • Stuckey, M. F., McGhee, P. E., ve Bell, N. J. (1982). Parent–Child İnteraction: The İnfluence of Maternal Employment. Developmental Psychology, 18(4), 635-644.
 • Şimşek, B. (2009). Ankara’nın Farklı Sosyo-Ekonumik Bölgelerinde Yaşayan Aile Bireylerinin Aile İlişkilerini Algılama Durumları. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.8-26
 • Taner, S. (2014). Planlanmamış Gebeliklerin Doğum Sonrası Erken Dönemdeki Annelik Davranışına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı, Aydın.
 • Teti DM, Gelfand DM. (1991). Behavioral Competence Among Mothers of İnfants in The First Years: The Mediational Role of Maternal Self-Efficacy. Child Development. 62:918–929.
 • Trzcinski, Eileen; Holst, Elke. (2006). Setting the Set Point: Initial Predictors of Life Satisfaction in Early Adulthood. German Institute for Economic Research. Discussion Papers, No. 558. P. 1-26
 • Weaver, C.M., Shaw, D.S., Dishion, T. J. ve Wilson, M. N. (2008). Parenting Selfefficacy and Problem Behavior in Children at High Risk For Early Conduct Problems: The Mediating Role of Maternal Depression. Infant Behavior ve Development. 31 (4), 594–605.
 • Yeşil, R. (2018). Sivilleşme Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. MANAS Journal of Social Studies. Vol.: 7 No: 1: 77-88
Diğer ID JA45JH96HK
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Hasan Yılmaz
Kurum: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Öğretim Üyesi

Yazar: Müjgan Ülker
Kurum: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Rehber Öğretmen

Yazar: Ahmet Selçuk Yılmaz
Kurum: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Rehber Öğretmen

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2018

Bibtex @ { mjss485962, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {415 - 431}, doi = {}, title = {Kadınlarda Ebeveynlik Rollerine İlişkin Kendilik Algısı’nın Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Hasan and Ülker, Müjgan and Yılmaz, Ahmet Selçuk} }
APA Yılmaz, H , Ülker, M , Yılmaz, A . (2018). Kadınlarda Ebeveynlik Rollerine İlişkin Kendilik Algısı’nın Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 7 (2) , 415-431 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40519/485962
MLA Yılmaz, H , Ülker, M , Yılmaz, A . "Kadınlarda Ebeveynlik Rollerine İlişkin Kendilik Algısı’nın Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (2018 ): 415-431 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40519/485962>
Chicago Yılmaz, H , Ülker, M , Yılmaz, A . "Kadınlarda Ebeveynlik Rollerine İlişkin Kendilik Algısı’nın Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (2018 ): 415-431
RIS TY - JOUR T1 - Kadınlarda Ebeveynlik Rollerine İlişkin Kendilik Algısı’nın Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi AU - Hasan Yılmaz , Müjgan Ülker , Ahmet Selçuk Yılmaz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 415 EP - 431 VL - 7 IS - 2 SN - 1694-7215- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Kadınlarda Ebeveynlik Rollerine İlişkin Kendilik Algısı’nın Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi %A Hasan Yılmaz , Müjgan Ülker , Ahmet Selçuk Yılmaz %T Kadınlarda Ebeveynlik Rollerine İlişkin Kendilik Algısı’nın Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi %D 2018 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD Yılmaz, Hasan , Ülker, Müjgan , Yılmaz, Ahmet Selçuk . "Kadınlarda Ebeveynlik Rollerine İlişkin Kendilik Algısı’nın Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 / 2 (Nisan 2018): 415-431 .
AMA Yılmaz H , Ülker M , Yılmaz A . Kadınlarda Ebeveynlik Rollerine İlişkin Kendilik Algısı’nın Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. MJSS. 2018; 7(2): 415-431.
Vancouver Yılmaz H , Ülker M , Yılmaz A . Kadınlarda Ebeveynlik Rollerine İlişkin Kendilik Algısı’nın Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2018; 7(2): 431-415.