Yıl 2018, Cilt 7 , Sayı 2, Sayfalar 517 - 536 2018-04-01

Turistlerin Boş Zaman Motivasyonunu ve Tatminini Etkileyen Faktörler: BELDİBİ Örneği
FACTORS AFFECTİNG LEİSURE MOTIVATION AND SATISFACTION OF TOURİSTS: BELDİBİ EXAMPLE

Gülseren Yurcu [1] , Murad Alpaslan Kasalak [2] , Zeki Akınc [3]


Boş zaman değerlendirme yöntemlerinden biri olan turizmde, turistlerin boş zaman değerlendirme tercihlerinin belirlenmesi güzergâh rekabetçiliğinde önemli avantajlar sağlayacaktır. Bu araştırmada, Antalya\Kemer\Beldibi bölgesine gelen turistlerin boş zaman algıları, boş zaman motivasyon ve tatminlerini etkileyen faktörlerin saptanması amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik 13 turistle görüşme yapılmıştır. Verilerin toplanabilmesi için demografik bilgilerin de yer aldığı yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde, NVIVO 11 pro plus kullanılarak içerik analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, demografik özellikleri itibariyle turistler kadın, genç, bekar, lise ve üzeri eğitim düzeyine sahip, çalışma süreleri itibariyle yoğun çalışan bireylerden oluşmaktadır. Katılımcıların boş zaman algılamalarının genel olarak dinlenmek, özgür olmak ve sosyalleşmek, boş zamanlarında sportif, ailesel-sosyal, geliştirici, zorunlu ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirdikleri, eğlenerek dinlendiren faaliyet beklentilerinin eğlence, rekreasyon teknolojisi, dinlendirici, uygun koşul, yabancı hissetmemek ve sportif faaliyetler olduğu saptanmıştır. Ayrıca, turistlerin boş zaman motivasyonlarını etkileyen faktörler dinlendirici, uyarıcı-kaçınma, ekonomik, sosyal, eğlendirici, yeterlik-ustalık, geliştirici, fizyolojik faktörler, boş zaman tatminlerini etkileyen faktörler psikolojik tatmin başta olmak üzere, fizyolojik ve sosyolojik tatmin olarak belirlenmiştir. Elde edilen verilerin, Antalya\Kemer\Beldibi bölgesi güzergâh çekiciliğinin planlanması ve bu konuda literatür alt yapısının oluşturulmasında önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir
In tourism which is one of the leisure time evaluation methods, determination of preference of leisure time for tourists will provide important advantages in destination competitiveness.In this research, it was aimed to determine the factors affecting leisure time, leisure motivation and satisfaction of tourists coming to Antalya \ Kemer\ Beldibi region.This aim has been met with 13 tourists. A semi-structured interview form, in which demographic information is included, is used to collect the data.In the analysis of the data, content analysis was performed using NVIVO 11 pro plus.According to the results of the research, according to their demographic characteristics, tourists are composed of women, young, single, high school and above educated individuals who work hard in working time.It has been determined that leisure time perceptions of participants are generally resting, being free and socializing, leisure, family-social, developmental, compulsory and artistic activities in leisure time, recreational activity expectations are entertainment, recreation technology, relaxing, appropriate condition, feeling alien and sports activities.In addition, the factors that affect the leisure motivation of tourists are resting, stimulus-avoidance, economic, social, entertaining, competence-mastery, developer, physiological factors, the factors affecting leisure time satisfaction were determined as psychological satisfaction, physiological and sociological satisfaction. It is thought that the obtained data will contribute to planning the attractiveness of Antalya \ Kemer \ Beldibi region destination and to make an important contribution to the formation of the literature substructure in this regard
 • Beard, J. G., Ragheb, M. G. (1980). Measuring Leisure Satisfaction, Journal of Leisure Research, 12(1), 20-33.
 • Beard, J. G., Ragheb, M. G. (1983). Measuring Leisure Motivation. Journal of Leisure Research, 15, 219–228.
 • Beggs, B. A., Elkins, D. J. (2010). The Influence of Leisure Motivation on Leisure Satisfaction, Journal of Applied Leisure and Recreation Research.
 • Brown, B. A., Frankel, B. G. (1993). Activity Through the Years: Leisure, Leisure Satisfaction, and Life Satisfaction, Sociology of Sport Journal, 10, 1-17
 • Broughton, K., Beggs, B. A. (2007). Leisure Satisfaction of Older Adults. Activities, Adaptation & Aging, 31(1): 1-18.
 • Can, E. (2015). Boş Zaman, Rekreasyon ve Etkinlik Turizmi İlişkisi, İstanbul Journal of Social Sciences Summer: 10.
 • Chen, C. (2005). Personality Traits And Their Relationship To Leisure Motivation And Leisure Satisfaction İn Southern Taiwan University Students, University of the Incarnate Word, San Antonio, Texas, Doktora Tezi.
 • Chen, Y.-C., Li, R.-H., Chen, S.-H. (2013). Relationships Among Adolescents’ Leisure Motivation, Leisure Involvement, and Leisure Satisfaction: A Structural Equation Model, Social Indicatiors Research, 110:1187–1199.
 • Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The Psychology Of Optimal Experience, New York: Harper and Row.
 • Cohen, L., Mannion, L.& Morrison K. (2007). Research Methods In Education. Routledge, Taylor & Francis Group.
 • Duverger, M. (1999). Sosyal bilimlere giriş. (Çev. Oskay,Ü.) (5. Basım). Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Emir, E. (2012).Rekreatif Etkinliklere Katılımın Önündeki Engellerin Belirlenmesi: Üniversite Öğrencileri Örneği, KTÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.
 • Eren, E. (2006). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ.
 • Francken, D. A., van Raaij, W. F., Verhallen, T. M. M. (1981). Satisfaction with leisure activities. In W. Molt (Ed.), Advances in economic psychology: third European colloquium on economic psychology, 119- 133. Heidelberg: Meyn.
 • Gökçe, H. (2008). Serbest Zaman Doyumunun Yaşam Doyumu Ve Sosyo-Demografik Değişkenlerle İlişkisinin İncelenmesi. Denizli: Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Gunter, K. (2008). Does partnered dance promote health? The case of tango Argentino. The Journal of the Royal Society for the Promotion of Health, 128(2), 79–84.
 • Hacıoğlu, N., Gökdeniz, A., Dinç, Y. (2003). Boş Zaman & Rekreasyon Yönetimi (Örnek Animasyon Uygulamaları). Editör: Yrd. Doç. Dr. Ayhan Gökdeniz. Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Karlı, Ü., Polat, E., Yılmaz, B., Koçak, S. (2008). Serbest Zaman Tatmin Ölçeğinin (SZTÖ-Uzun Versiyon) Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması, Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 19(2), 80-91.
 • Kelle, U. (1995). Computer Aided Qualitative Data Analysis. London: Sage Publications.
 • Kovacs, A. (2000). The Leisure Personality: Relationships Between Personality, Leisure Satisfaction, and Life Satisfaction, School of Health, Physical Education and Recreation, Indiana University, Doktora Tezi.
 • Kılınç, M., Ulucan, H., Kaya, K., Türkçapar, Ü. (2012). Takım Sporu Yapanların Motivasyon Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre Düzenlenmesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 133-144.
 • Kozak, M. (2002). Comparative analysis of tourist motivations by nationality and destinations. Tourism Management, 23, 221-232.
 • Lapa, T. Y. ( 2013 ). Life Satisfaction, Leisure Satisfaction And Perceived Freedom Of Park Recreation Participants, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 93 1985-1993.
 • Lapa, T. Y., Ağyar, E., Bahadır, Z. (2012) Yaşam Tatmini, Serbest Zaman Motivasyonu, Serbest Zaman Katılımı: Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenleri Üzerine Bir İnceleme (Kayseri Örneği), Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2, 53-59.
 • Leversen, I. Danielsen, A.G., Birkeland, M.S., Samdal, O. (2012). Basic Psychological Need Satisfaction in Leisure Activities and Adolescents’ Life Satisfaction, J Youth Adolescence , 41:1588–1599.
 • Lin, J-H., Wong,J.-Y., Ho,C.-h. (2015).The Role Of Work-To-Leisure Conflict İn Promoting Frontline Employees’ Leisure Satisfaction, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 27\ 7 ,1539 – 1555.
 • Lu, L., Hu, C., (2005).Personality, Leisure Experiences And Happiness, Journal of Happiness Studies, 6, 325- 342.
 • Molanorouzi, K., Khoo, S., Morris, T.(2014). Validating the Physical Activity and Leisure Motivation Scale (PALMS), BMC Public Health, 14:909.
 • Mutlu, İ., Yılmaz, B., Güngörmüş, H., A., Sevindi, T., Gürbüz, B. (2011). Bireylerin Rekreasyonel Amaçlı Egzersize Motive Eden Faktörlerin Çeşitli Değişkenlere Göre Karşılanması, Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 13 (1), 54-61.
 • Müştigil, S. (1993). Dinlence ve Turizm İlişkisi. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayını. İstanbul.
 • Nawijn, J., Veenhoven, R. (2011). The Effect Of Leısure Actıvıtıes On Lıfe Satısfactıon:The Importance Of Holiday Trips, The Human Pursuit Of Well-Being: A Cultural Approach. Springer Science, 39-53.
 • Oliver, R.L. (1993). Cognitive, Affective, and Attribute Bases of the Satisfaction Response. Journal of Consumer Research, 20(3), 418-430.
 • Richards, L., Morse, J. M. (2007). Read Me First For A Users Guide To Qualitative Methods. London: Sage.
 • Riddick, C. C. (1986). Leisure Satisfaction Precursors. Journal of Leisure Research, 18(4), 259-265.
 • Seabra, C., Vıcente, M., Sılva, C., Abrantes, J. L. (2014). Motivation And Involvement In International Tourism, International Journal Of Multıdisciplinarity In Business and Science, 2\ 2.
 • Shin, K., You, S. (2013). Leisure Type, Leisure Satisfaction and Adolescents’ Psychological Wellbeing. Journal Of Pacıfıc Rım Psychology, 7\ 2: 53–62.
 • Siegenthaler, K. L., O'Dell I. (2000). Leisure Attitude, Leisure Satisfaction, And Perceived Freedom İn Leisure Within Family Dyads, Leisure Sciences, 22(4), 281-296.
 • Soumya, S., Amit, A., Priyanka, M. (2014). Leisure Motivation Amongst Tourists, Indian Journal of Positive Psychology,5\4.
 • Tekin, G., Amman, M. T., Tekin, A.(2009). Serbest Zamanlarda Yapılan Fiziksel Egzersizin Üniversite Öğrencilerinin Depresyon Ve Atılganlık Düzeylerine Etkisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt:6 Sayı:2,148-159.
 • Torkildsen, G. (1999). Leisure and Recreation Management. Spon Press, London.
 • Tu, H.H., Chen, L.S., Wang, M. C., Lin, J.Y. (2007). The İmpact Of Neuroticism On Leisure Satisfaction: Online Game Application, Social Behavior And Personality, 35(10), 1399-1404.
 • Tütüncü, Ö., Aydın, İ., Küçükusta, D., Avcı, N., Taş İ. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyon Faaliyetlerine Katılımını Etkileyen Unsurların Analizi, Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 22 (2), 69–83.
 • Yetim, G. (2014). Boş Zaman İlgileniminin Boş Zaman Tatmini Ve Sadakati Üzerine Etkisi: Eskişehir’deki Fitnes Merkezleri Üzerine Araştırma, Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı, Eskişehir, Ağustos, Yüksek Lisans Tezi.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınları, Genişletilmiş 9. Baskı, Ankara.
Diğer ID JA59DS63ME
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Gülseren Yurcu
Kurum: Akdeniz Üniversitesi,

Yazar: Murad Alpaslan Kasalak
Kurum: Akdeniz Üniversitesi,

Yazar: Zeki Akınc
Kurum: Akdeniz Üniversitesi,

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2018

Bibtex @ { mjss485969, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {517 - 536}, doi = {}, title = {Turistlerin Boş Zaman Motivasyonunu ve Tatminini Etkileyen Faktörler: BELDİBİ Örneği}, key = {cite}, author = {Yurcu, Gülseren and Kasalak, Murad Alpaslan and Akınc, Zeki} }
APA Yurcu, G , Kasalak, M , Akınc, Z . (2018). Turistlerin Boş Zaman Motivasyonunu ve Tatminini Etkileyen Faktörler: BELDİBİ Örneği. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 7 (2) , 517-536 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40519/485969
MLA Yurcu, G , Kasalak, M , Akınc, Z . "Turistlerin Boş Zaman Motivasyonunu ve Tatminini Etkileyen Faktörler: BELDİBİ Örneği". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (2018 ): 517-536 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40519/485969>
Chicago Yurcu, G , Kasalak, M , Akınc, Z . "Turistlerin Boş Zaman Motivasyonunu ve Tatminini Etkileyen Faktörler: BELDİBİ Örneği". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (2018 ): 517-536
RIS TY - JOUR T1 - Turistlerin Boş Zaman Motivasyonunu ve Tatminini Etkileyen Faktörler: BELDİBİ Örneği AU - Gülseren Yurcu , Murad Alpaslan Kasalak , Zeki Akınc Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 517 EP - 536 VL - 7 IS - 2 SN - 1694-7215- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Turistlerin Boş Zaman Motivasyonunu ve Tatminini Etkileyen Faktörler: BELDİBİ Örneği %A Gülseren Yurcu , Murad Alpaslan Kasalak , Zeki Akınc %T Turistlerin Boş Zaman Motivasyonunu ve Tatminini Etkileyen Faktörler: BELDİBİ Örneği %D 2018 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD Yurcu, Gülseren , Kasalak, Murad Alpaslan , Akınc, Zeki . "Turistlerin Boş Zaman Motivasyonunu ve Tatminini Etkileyen Faktörler: BELDİBİ Örneği". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 / 2 (Nisan 2018): 517-536 .
AMA Yurcu G , Kasalak M , Akınc Z . Turistlerin Boş Zaman Motivasyonunu ve Tatminini Etkileyen Faktörler: BELDİBİ Örneği. MJSS. 2018; 7(2): 517-536.
Vancouver Yurcu G , Kasalak M , Akınc Z . Turistlerin Boş Zaman Motivasyonunu ve Tatminini Etkileyen Faktörler: BELDİBİ Örneği. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2018; 7(2): 536-517.