PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

UNIVERSITY STUDENT’S PERCEPTION OF IMAGE ROLE IN DESTINATION MARKETING; ARHAVİ VOCATIONAL SCHOOL SAMPLE

Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 2, 637 - 655, 01.04.2018

Öz

The aim of this study is to reveal the perception of the image of people who come to tourism destination for educational purposes. The scope of the study was determined as Artvin ÇoruhUniversity Arhavi Vocational School students and a survey was conducted in this direction for a total of 161 students who are studying in university. The study of the factors that constitute the image perceptions of university students about a destination, was carried out between 1-26 May 2017, frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and t test were used in the analysis of the obtained data. According to the results of the research; the most important features of the touristic destinations that preferred by university students, have hygiene and cleanliness standards in tourist facilities in the region and in the whole region, be away from terrorist incidents, at budget price accommodation facilities and adequate in terms of health facilities. Also, the destination futures that have low average participations are it's a place for fashion, has a quality nightlife, and has traditional handicrafts belonging to the region. As a result of the research, it was concluded that important tasks were assigned to local and central administrations, non-governmental organizations, educational institutions and private sector enterprises in order to contribute to the image of a destination

Kaynakça

 • Aaker, D. (1996). Building Strong Brands. New York: Free Pres.
 • Aksöz, E. O. (2010). Turizm Pazarlamasının Organizasyonunda Destinasyon Pazarlama Örgütleri ve Türkiye İçin Uygun Örgüt Yapısının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (7. Baskı). Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Atsız, O. ve Kızılırmak, İ. (2017). Mardin’in Doğal ve Kültürel Çekiciliklerinin Destinasyon Pazarlaması Kapsamında İncelenmesi. Mukaddime, 8(1), 25-41.
 • Avcıkurt, C. (2010). Turizmde Tanıtma ve Satış Geliştirme (3. Baskı). İstanbul: Değişim Yayınları.
 • Buhalis, D. (2000). Marketing the Competitive Destination of the Future. Tourism Management, 21(1), 97- 116.
 • Çakır, F. ve Küçükkambak, S. E. (2016). Destinasyon Pazarlaması ve Fethiye Yöresinin Algılanan İmajının Ölçümü Üzerine Ampirik Bir Araştırma. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2), 400-425.
 • Çakmak, A. Ç. ve Kök, İ. T. (2012). Destinasyon Pazarlaması ve Safranbolu’nun Destinasyon İmajının Ölçülmesi. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (2), 80-101.
 • Çelik, A. (2009). Destinasyon Pazarlama Unsuru Olarak Etkinlik Turizmi ve Etkileri - İstanbul Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Duman, T. ve Öztürk, A. B. (2005). Yerli Turistlerin Mersin Kızkalesi Destinasyonu ve Tekrar Ziyaret Niyetleri ile İlgili Algılamaları Üzerine Bir Araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 16(1), 9-23.
 • Embacher, J. ve Buttle, F. (1989). A Repertory Grid Analysis of Austria’s Image as a Summer Vacation Destination. Journal of Travel Research, 28(3), 3-23.
 • Geyik, S. (2011). Destinasyon Pazarlamasında İmajın Rolü: Turist Rehberleri Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • González, A. M. ve Falcon, J. M. G. (2003). Competitive Potential of Tourism in Destinations. Annals of Tourism Research, 30(3), 720-740.
 • Güçer, E. (2010). Destinasyon Seçim Kararında İmajın Etkisi: Antalya Örneği. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • İçöz, O. ve Başarır, A. (1996). Seyahat ve Turizm Araştırmalarında Anket Tekniğinin Kullanımı. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 7(1), 14-23.
 • İlban, M. O. (2007). Destinasyon Pazarlamasında Marka İmajı ve Seyahat Acentalarında Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Karabıyık, N. ve İnci, B. S. (2012). Destinasyon Pazarlamasında Pazarlama Stratejisi ve Konumlandırma Çalışmalarına Kavramsal Yaklaşım. İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 1-19.
 • Kavacık, M., Zafer, S. ve İnal, M. E. (2012). Turizmde Destinasyon Markalaması: Alanya Örneği. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 39, 169-192.
 • Kim, H. ve Richardson, S. L. (2003). Motion Picture Impacts on Destination Images. Annals of Tourism Research, 30(1), 216–237.
 • Kim, W. H., Malek, K., Kim, N. J. ve Kim, S. H. (2017). Destination Personality, Destination Image, and Intent to Recommend The Role of Gender, Age, Cultural Background, and Prior Experiences. Sustainability, 10(1), 87-105.
 • Kotler, P. ve Gertner, D. (2002). Country as Brand, Product and Beyond: A Place Marketing and Brand Management Perspective. Journal of Brand Management, 9(4/5), 249-261.
 • Madden, K., Rashid, B. ve Zainol, N. A. (2016). Beyond the Motivation Theory of Destination Image. Tourism and Hospitality Management, 22(2), 247-264.
 • Martins, M. (2015). The Tourist Imagery, the Destination Image and the Brand Image. Journal of Tourism and Hospitality Management, 3(2), 1-14.
 • Matos, N. Mendes, J. ve Valle, P. (2012). Revisiting The Destination Image Construct Through A Conceptual Model. Dos Algarves - A Multidisciplinary Ejournal, 21, 101-117.
 • Mazzarol, T. ve Soutar, G. N. (2002). Push-pull” Factors Influencing International Student Destination Choice. The International Journal of Educational Management, 16(2), 82-90.
 • Oppewal, H. Huybers, T. ve Crouch, G. I. (2015). Tourist Destination and Experience Choice: A Choice Experimental Analysis of Decision Sequence Effects. Tourism Managment, 48, 467-476.
 • Öter, Z. ve Özdoğan, O. N. (2005). Kültür Amaçlı Seyahat Eden Turistlerde Destinasyon İmajı: Selçuk-Efes Örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 16(2), 127-138.
 • Parra, V. F. G., Oblitas, J. R. V., Lafuente, F. J. M. (2016). Exploring the Effects of Destination Image Attributes on Tourist Satisfaction and Destination Loyalty: An Application in Málaga, Spain. Tourism & Management Studies, 12(1), 67-73.
 • Pektaş, F. (2012). Destinasyon İmajının Tatil Satın Alma Kararı Üzerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aksaray.
 • Pekyaman, A. (2008). Turistik Satın Alma Davranışında Destinasyon İmajının Rolü Afyonkarahisar Bölgesinde Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Phau, I., Shanka, T. ve Dhayan, N. (2010). Destination Image and Choice Intention of University Student Travellers to Mauritius. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 22(5), 758-764.
 • Pike, S. (2008). Destination Marketing: An Integrated Marketing Communication Approach. Burlington: Elseiver.
 • Puh, B. (2014). Destination Image and Tourism Satisfaction: The Case of a Mediterranean Destination, Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(13), 538-544.
 • Sipahi, G. A. ve Algür, S. (2016). Destinasyon Marka İmajına Etki Eden Unsurlar: Kuşadası Örneği. EKEV Akademi Dergisi, 20(66), 301-316.
 • Som, A. P. M. S. ve Ibrahim, Y. Sayaka, A. (2016). Destination Marketing and Rebranding Tourism Images of Ipoh City, Malaysia, International Journal of Management and Applied Science, 2(2), 24-28.
 • Taşçı, D. A. A. ve Gartner, W. C. (2007). Destination Image and its Functional Relationships. Journal of Travel Research, 45(4), 413 - 425.
 • Uçkun, G., Konakay, G. ve Ergen, B. (2016). Destinasyon İmajı Algısındaki Değişimin Literatür İncelemesi. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12, 196-224.
 • Ülker, E. (2010). Destinasyon Pazarlamasında Destinasyon Seçimi Karar Verme Süreci Üzerine Bir Çalışma: Bozcaada Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Üner, M. M., Güçer, E. ve Taşçı, A. (2006). Türkiye Turizminde Yükselen Destinasyon Olarak İstanbul Şehrinin İmajı. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 17(2), 189-201.
 • Yaraşlı, G. Y. (2007). Destinasyon İmajı ve Trabzon Yöresine Dönük Bir Çalışma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Yüksek, G. (2014). Turizm Destinasyonları, Ankara: Detay Yayıncılık.

Destinasyon Pazarlamasında İmaj Rolünün Üniversite Öğrencileri Tarafından Algılanması; Arhavi Meslek Yüksekokulu Örneği

Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 2, 637 - 655, 01.04.2018

Öz

Bu çalışmanın amacı, bir turizm destinasyonuna eğitim amaçlı gelen kişilerde oluşan imaj algısını ortaya çıkarmaktır. Çalışmanın kapsamı Artvin Çoruh Üniversitesi Arhavi Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrenciler olarak belirlenmiş ve bu doğrultuda meslek yüksekokulunda eğitim-öğretim gören toplam 161 öğrenciye anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Üniversite öğrencilerinin bir destinasyon ile ilgili imaj algılarını oluşturan faktörlerin araştırıldığı çalışma 1-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup, elde edilen verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma ve t testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, üniversite öğrencilerinin tercih ettiği turistik destinasyonlarda en çok dikkat ettiği özellikler; bölgedeki turistik tesislerde ve bölgenin genelinde hijyen ve temizlik standartlarının olması, terör olaylarından uzak bir yer olması, konaklama tesislerinin bütçeye uygun fiyatta olması ve sağlık imkânları açısından bölgenin yeterli olması olmuştur. Modaya uygun bir yer olması, kaliteli bir gece hayatının olması, yöreye ait geleneksel el sanatlarının olması özellikleri ise düşük ortalamalı katılımların olduğu destinasyon özellikleri olmuştur. Araştırma neticesinde, bir destinasyonun imajına katkı sağlamak adına yerel ve merkezi idareler ile sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları ile özel sektör işletmelerine önemli görevler düştüğü neticesi elde edilmiştir

Kaynakça

 • Aaker, D. (1996). Building Strong Brands. New York: Free Pres.
 • Aksöz, E. O. (2010). Turizm Pazarlamasının Organizasyonunda Destinasyon Pazarlama Örgütleri ve Türkiye İçin Uygun Örgüt Yapısının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (7. Baskı). Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Atsız, O. ve Kızılırmak, İ. (2017). Mardin’in Doğal ve Kültürel Çekiciliklerinin Destinasyon Pazarlaması Kapsamında İncelenmesi. Mukaddime, 8(1), 25-41.
 • Avcıkurt, C. (2010). Turizmde Tanıtma ve Satış Geliştirme (3. Baskı). İstanbul: Değişim Yayınları.
 • Buhalis, D. (2000). Marketing the Competitive Destination of the Future. Tourism Management, 21(1), 97- 116.
 • Çakır, F. ve Küçükkambak, S. E. (2016). Destinasyon Pazarlaması ve Fethiye Yöresinin Algılanan İmajının Ölçümü Üzerine Ampirik Bir Araştırma. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2), 400-425.
 • Çakmak, A. Ç. ve Kök, İ. T. (2012). Destinasyon Pazarlaması ve Safranbolu’nun Destinasyon İmajının Ölçülmesi. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (2), 80-101.
 • Çelik, A. (2009). Destinasyon Pazarlama Unsuru Olarak Etkinlik Turizmi ve Etkileri - İstanbul Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Duman, T. ve Öztürk, A. B. (2005). Yerli Turistlerin Mersin Kızkalesi Destinasyonu ve Tekrar Ziyaret Niyetleri ile İlgili Algılamaları Üzerine Bir Araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 16(1), 9-23.
 • Embacher, J. ve Buttle, F. (1989). A Repertory Grid Analysis of Austria’s Image as a Summer Vacation Destination. Journal of Travel Research, 28(3), 3-23.
 • Geyik, S. (2011). Destinasyon Pazarlamasında İmajın Rolü: Turist Rehberleri Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • González, A. M. ve Falcon, J. M. G. (2003). Competitive Potential of Tourism in Destinations. Annals of Tourism Research, 30(3), 720-740.
 • Güçer, E. (2010). Destinasyon Seçim Kararında İmajın Etkisi: Antalya Örneği. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • İçöz, O. ve Başarır, A. (1996). Seyahat ve Turizm Araştırmalarında Anket Tekniğinin Kullanımı. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 7(1), 14-23.
 • İlban, M. O. (2007). Destinasyon Pazarlamasında Marka İmajı ve Seyahat Acentalarında Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Karabıyık, N. ve İnci, B. S. (2012). Destinasyon Pazarlamasında Pazarlama Stratejisi ve Konumlandırma Çalışmalarına Kavramsal Yaklaşım. İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 1-19.
 • Kavacık, M., Zafer, S. ve İnal, M. E. (2012). Turizmde Destinasyon Markalaması: Alanya Örneği. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 39, 169-192.
 • Kim, H. ve Richardson, S. L. (2003). Motion Picture Impacts on Destination Images. Annals of Tourism Research, 30(1), 216–237.
 • Kim, W. H., Malek, K., Kim, N. J. ve Kim, S. H. (2017). Destination Personality, Destination Image, and Intent to Recommend The Role of Gender, Age, Cultural Background, and Prior Experiences. Sustainability, 10(1), 87-105.
 • Kotler, P. ve Gertner, D. (2002). Country as Brand, Product and Beyond: A Place Marketing and Brand Management Perspective. Journal of Brand Management, 9(4/5), 249-261.
 • Madden, K., Rashid, B. ve Zainol, N. A. (2016). Beyond the Motivation Theory of Destination Image. Tourism and Hospitality Management, 22(2), 247-264.
 • Martins, M. (2015). The Tourist Imagery, the Destination Image and the Brand Image. Journal of Tourism and Hospitality Management, 3(2), 1-14.
 • Matos, N. Mendes, J. ve Valle, P. (2012). Revisiting The Destination Image Construct Through A Conceptual Model. Dos Algarves - A Multidisciplinary Ejournal, 21, 101-117.
 • Mazzarol, T. ve Soutar, G. N. (2002). Push-pull” Factors Influencing International Student Destination Choice. The International Journal of Educational Management, 16(2), 82-90.
 • Oppewal, H. Huybers, T. ve Crouch, G. I. (2015). Tourist Destination and Experience Choice: A Choice Experimental Analysis of Decision Sequence Effects. Tourism Managment, 48, 467-476.
 • Öter, Z. ve Özdoğan, O. N. (2005). Kültür Amaçlı Seyahat Eden Turistlerde Destinasyon İmajı: Selçuk-Efes Örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 16(2), 127-138.
 • Parra, V. F. G., Oblitas, J. R. V., Lafuente, F. J. M. (2016). Exploring the Effects of Destination Image Attributes on Tourist Satisfaction and Destination Loyalty: An Application in Málaga, Spain. Tourism & Management Studies, 12(1), 67-73.
 • Pektaş, F. (2012). Destinasyon İmajının Tatil Satın Alma Kararı Üzerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aksaray.
 • Pekyaman, A. (2008). Turistik Satın Alma Davranışında Destinasyon İmajının Rolü Afyonkarahisar Bölgesinde Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Phau, I., Shanka, T. ve Dhayan, N. (2010). Destination Image and Choice Intention of University Student Travellers to Mauritius. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 22(5), 758-764.
 • Pike, S. (2008). Destination Marketing: An Integrated Marketing Communication Approach. Burlington: Elseiver.
 • Puh, B. (2014). Destination Image and Tourism Satisfaction: The Case of a Mediterranean Destination, Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(13), 538-544.
 • Sipahi, G. A. ve Algür, S. (2016). Destinasyon Marka İmajına Etki Eden Unsurlar: Kuşadası Örneği. EKEV Akademi Dergisi, 20(66), 301-316.
 • Som, A. P. M. S. ve Ibrahim, Y. Sayaka, A. (2016). Destination Marketing and Rebranding Tourism Images of Ipoh City, Malaysia, International Journal of Management and Applied Science, 2(2), 24-28.
 • Taşçı, D. A. A. ve Gartner, W. C. (2007). Destination Image and its Functional Relationships. Journal of Travel Research, 45(4), 413 - 425.
 • Uçkun, G., Konakay, G. ve Ergen, B. (2016). Destinasyon İmajı Algısındaki Değişimin Literatür İncelemesi. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12, 196-224.
 • Ülker, E. (2010). Destinasyon Pazarlamasında Destinasyon Seçimi Karar Verme Süreci Üzerine Bir Çalışma: Bozcaada Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Üner, M. M., Güçer, E. ve Taşçı, A. (2006). Türkiye Turizminde Yükselen Destinasyon Olarak İstanbul Şehrinin İmajı. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 17(2), 189-201.
 • Yaraşlı, G. Y. (2007). Destinasyon İmajı ve Trabzon Yöresine Dönük Bir Çalışma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Yüksek, G. (2014). Turizm Destinasyonları, Ankara: Detay Yayıncılık.

Ayrıntılar

Diğer ID JA86SM37KJ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ceyhun Akyol
Artvin Çoruh Üniversitesi, Arhavi Meslek Yüksekokulu
0000-0001-5542-7309


Burhanettin ZENGİN Bu kişi benim
Sakarya Üniversitesi, Turizm Fakültesi


Süleyman AKKAŞOĞLU Bu kişi benim
İstanbul Arel Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu


Şevki ULAMA Bu kişi benim
Sakarya Üniversitesi, Turizm Fakültesi

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2018
Başvuru Tarihi 1 Nisan 2018
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { mjss485978, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {7}, number = {2}, pages = {637 - 655}, title = {Destinasyon Pazarlamasında İmaj Rolünün Üniversite Öğrencileri Tarafından Algılanması; Arhavi Meslek Yüksekokulu Örneği}, key = {cite}, author = {Akyol, Ceyhun and Zengin, Burhanettin and Akkaşoğlu, Süleyman and Ulama, Şevki} }
APA Akyol, C. , Zengin, B. , Akkaşoğlu, S. & Ulama, Ş. (2018). Destinasyon Pazarlamasında İmaj Rolünün Üniversite Öğrencileri Tarafından Algılanması; Arhavi Meslek Yüksekokulu Örneği . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 7 (2) , 637-655 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40519/485978
MLA Akyol, C. , Zengin, B. , Akkaşoğlu, S. , Ulama, Ş. "Destinasyon Pazarlamasında İmaj Rolünün Üniversite Öğrencileri Tarafından Algılanması; Arhavi Meslek Yüksekokulu Örneği" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (2018 ): 637-655 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40519/485978>
Chicago Akyol, C. , Zengin, B. , Akkaşoğlu, S. , Ulama, Ş. "Destinasyon Pazarlamasında İmaj Rolünün Üniversite Öğrencileri Tarafından Algılanması; Arhavi Meslek Yüksekokulu Örneği". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (2018 ): 637-655
RIS TY - JOUR T1 - Destinasyon Pazarlamasında İmaj Rolünün Üniversite Öğrencileri Tarafından Algılanması; Arhavi Meslek Yüksekokulu Örneği AU - Ceyhun Akyol , Burhanettin Zengin , Süleyman Akkaşoğlu , Şevki Ulama Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 637 EP - 655 VL - 7 IS - 2 SN - 1694-7215- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Destinasyon Pazarlamasında İmaj Rolünün Üniversite Öğrencileri Tarafından Algılanması; Arhavi Meslek Yüksekokulu Örneği %A Ceyhun Akyol , Burhanettin Zengin , Süleyman Akkaşoğlu , Şevki Ulama %T Destinasyon Pazarlamasında İmaj Rolünün Üniversite Öğrencileri Tarafından Algılanması; Arhavi Meslek Yüksekokulu Örneği %D 2018 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD Akyol, Ceyhun , Zengin, Burhanettin , Akkaşoğlu, Süleyman , Ulama, Şevki . "Destinasyon Pazarlamasında İmaj Rolünün Üniversite Öğrencileri Tarafından Algılanması; Arhavi Meslek Yüksekokulu Örneği". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 / 2 (Nisan 2018): 637-655 .
AMA Akyol C. , Zengin B. , Akkaşoğlu S. , Ulama Ş. Destinasyon Pazarlamasında İmaj Rolünün Üniversite Öğrencileri Tarafından Algılanması; Arhavi Meslek Yüksekokulu Örneği. MJSS. 2018; 7(2): 637-655.
Vancouver Akyol C. , Zengin B. , Akkaşoğlu S. , Ulama Ş. Destinasyon Pazarlamasında İmaj Rolünün Üniversite Öğrencileri Tarafından Algılanması; Arhavi Meslek Yüksekokulu Örneği. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2018; 7(2): 637-655.
IEEE C. Akyol , B. Zengin , S. Akkaşoğlu ve Ş. Ulama , "Destinasyon Pazarlamasında İmaj Rolünün Üniversite Öğrencileri Tarafından Algılanması; Arhavi Meslek Yüksekokulu Örneği", MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 7, sayı. 2, ss. 637-655, Nis. 2018

MANAS Journal of Social Studies (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi)     


16155