Yıl 2018, Cilt 7 , Sayı 2, Sayfalar 703 - 727 2018-04-01

Sanat Eğitimi Alan Öğrencilerin İmge Çözümleme ve Uygulamada Görsel Kültür Algılarının Belirlenmesi
DETERMINING VISUAL CULTURE PERCEPTIONS OF STUDENTS OF ART EDUCATION IN IMAGE ANALYSIS AND APPLICATION

Hatice Kübra Özalp [1]


Bu araştırmanın amacı sanat eğitimi alan öğrencilerin görsel kültür imgelerini yorumlama, çalışmalarında görsel dil oluşturmak için kültürel imge ve simgeleri kullanabilme becerilerini belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden etnografik yaklaşımın alt boyutu olan otoetnografik yöntem kullanılmıştır. Araştırma, Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı 2. sınıfta öğrenim gören 8 öğrencinin gönüllü katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin yaptıkları görsel çalışmalar ve yazılı metinler ile elde edilen veriler etnografik analiz ve içerik analizi ile çözümlenmiştir. Verilerin analizinde 6 farklı tema ortaya çıkmıştır. Yapılan analiz sonucunda öğrencilerin daha çok toplumsal değişim, aile, iletişim eksikliği- toplumsal yalnızlık ve teknoloji temaları üzerine imge kullandıkları görülmüştür. Ayrıca görsel kültür uygulama çalışmalarının öğrencilerin temsil gücü ile eleştirel düşünme becerilerini geliştirdiği gözlenmiştir
The aim of this research is to reveal the ability of students who are studying art to interpret visual culture images and to use cultural images and symbols to create visual language in their works. Of the qualitative research methods, auto-ethnographic method which is a subdimension of ethnographic approach was used in the research. The research was carried out with the voluntarily participation of 8 students studying in the second year of the Department of Art Education. The data obtained by visual studies and written texts of the students were analyzed by ethnographic analysis and content analysis. When the data were classified, 6 different categories were created. As a result of the analysis, it has been seen that students mostly use images on social change, family, lack of communication - social loneliness and technology themes. It has also been observed that visual culture application studies have developed critical thinking skills and the power of representation of students
 • Anderson T. (2004). Roots, Reasons, And Structure: Framing Visual Culture Art Education. InJAE 1.3© NTAEC, 5-44.
 • Aykut, A. (2013). Güncel Sistemden Estetik Eğitimine Bir Öneri: Görsel Kültür Kuramı. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8 (9), 705-714.
 • Barker, K. (2010). Conceptualising Visual Learning as an Embodied and Performative Pedagogy for all Classrooms. Visual Culture Art Education: Critical Pedagogy, Identity Formation and Generative Studio Practices in Art, Department of Art, Boise State University.
 • Barnard, M. (2010). Sanat Tasarım ve Görsel Kültür. (1. Baskı). Güliz Korkmaz (Çev.). Ankara: Ütopya.
 • Balkir, N. (2009). Perceptions of Visual Culture in Turkish Pre-Service Art Teacher Preparation, International Journal https://doi.org/10.20429/ijsotl.2009.030222 Scholarship of Teaching and Learning, 3(2), 1-13.
 • Bauerlein, M. (2004). The Burdens of Visual Culture Studies, Arts Education Policy Review, 106(1), 5-12, DOI: 10.3200/AEPR.106.1.5-12
 • Bedir Erişti, S. D. (2016). Bir Anlatı Biçimi Olarak Görsel Araştırma Yöntemleri. S. Duygu Bedir Erişti (Ed.), Görsel Araştırma Yöntemleri Teori, Uygulama ve Örnek. (s:156-166). Ankara: Pegem Akademi.
 • Burger, M. B.F.A.(2011). The World in Pictures: Aesthetics And Visual Culture in The Art Classroom Development Visual Literacy in Digital Environment, Degree of Master of Arts, Presented to the Faculty of the Graduate School of The University of Texas at El Paso.
 • Bülbül, H. (2012). Primary School Student’s Perception of Images Transferred by Visual Culture and Form of Reflection on Their Paintings. Procedia - Social and Behavioral Sciences 47, 903 – 907. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.06.754
 • Carter, M. C. (2008). Volitional Aesthetics: A Philosophy for the Use of Visual Culture in Art Education, Studies in Art Education A Journal of Issues and Research, 49(2), 87-102.
 • Çıldır, Z. (2015). Discussion on the Concept of Visual Culture at Museum within Postmodern Art Education, Journal of Education and Future, 8, 67-83.
 • Daiello, V., Hathaway, K., Rhoades, M. & Walker, S. (2006). Complicating Visual Culture, Studies in Art Education, 47(4), 308-325.
 • Darts, D., Tavin, K., Sweeny, R. W., Derby, J. (2008). Scopic Regime Change: The War of Terror, Visual Culture, and Art Education, Studies in Art Education A Journal of Issues and Research, 49 (3), 200-217.
 • Deveci, M., Bulut, E. (2015). Öğrencilerin Grafik Tasarımda İmge ve Simgeleri Kullanma Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Eylem Araştırması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 (3): 185-216.
 • Duncum, P. (2004). Visual Culture Isn't Just Visual: Multiliteracy, Multimodality and Meaning, Studies in Art Education A Journal of Issues and Research, 45(3),252-264.
 • Duncum, P. (2005). Visual Culture Art Education: Why, What and How? Richard Hickman (Ed), Critical Studies in Art & Design Education, (s.151-162).USA: NSEAD.
 • Eckhoff, A., Guberman, S. (2006). Daddy Daycare, Daffy Duck, and Salvador Dali Popular Culture and Children's Art Viewing Experiences, Art Education, 59 (5), 19-24.
 • Freedman, K. (2003). Teaching Visual Culture: Curriculum, Aesthetics, And The Social Life Of Art, Teachers College, the National Art Education Association, Reston, VA 20191-1590.
 • Freedman, K., Stuhr, P. (2004). Curriculum Change for the 21st Century: Visual Culture in Art Education. Eliot W. Eisner, Michael D. Day (Ed.). Handbook of Research and Policy in Art Education. 815- 828, ISBN: 9780805849714.
 • Gil-Glazer, Y. (2017). Visual culture and critical pedagogy: from theory to practice, Critical Studies in Education, 1-20. DOI: 10.1080/17508487.2017.1292298
 • Gökay, M. (2004). Modanın Görsel Kültür ve Sanat Eğitimindeki Yeri, Education and Sciense, 29 (133), 39-46.
 • Grushka, K. (2010). Conceptualising Visual Learning as an Embodied and Performative Pedagogy for all Classrooms, Encounters on Education, 11, 13-23.
 • Helser, K. J. B.F.A. (2004). A Study of Visual Culture and Its Impact on Adolescent Identıty, Degree Master of Arts, Graduate School of The Ohio State University.
 • Kırışoğlu, O. T., Stokrocki, M. (1997). Ortaöğretim Sanat Öğretimi, YÖK/Dünya Bankası, Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara.
 • Mamur, N. (2012). Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Görsel Kültür Diyaloglarına Yönelik Algıları, Educational Sciences: Theory & Practice, 12(3), 2149-2174.
 • Marganić, M.B. (2010). Development Visual Literacy in Digital Environment, MIPRO, 24-28, Opatija, Croatia.
 • Merriam, S.B. (2015). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber (3.bs.) [Qualitative research a guide to design and implementation (3th ed.)] (Selahattin Turan, trans.). Ankara: Nobel.
 • Mirzoeff, N. (1998). What is Visual Culture?. Nicholas Mirzoeff (Ed.), The Visual Culture Reader. (s: 3- 13).USA & Canada: Routhledge,
 • Mitchell, W.J.T. (2002). Showing Seeing: A Critique of Visual Culture, Journal of Visual Culture, 1(2): 165-181.
 • Özkan, H. H. (2006). Popüler Kültür ve Eğitim. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14 (1), 29-38. Parsa, A. https://www.researchgate.net/publication/308785296
 • Shin, R. (2016). Gangnam Style and Global Visual Culture, Studies in Art Education, 57 (3), 252-264.
 • Silvers, A. (2004) Pedagogy and Polemics: Are Art Educators Qualified to Teach Visual Culture?, Arts Education Policy Review, 106:1, 19-24, DOI: 10.3200/ AEPR.106.1.19-24
 • Stankiewicz, M. A. (2004). A Dangerous Business: Visual Culture Theory and Education Policy, Arts Education Policy Review, 105 (6), 5-14, DOI: 10.3200/AEPR.105.6.5-14
 • Tavin, K., Kushins, J., Elniski, J. (2007). Shaking the Foundations of Postsecondary Art(ist) Education in Visual Culture, Art Education, 60(5), 13-19.
 • Tavin, K. (1999). Toward a Critical Pedagogy of Visual Culture: Mapping the Socioscopic. Marilyn Zurmuehlin Working Papers in Art Education 15, 92-98.
 • Tavin, K. (2000). Just Doing It: Towards a Critical Thinking of Visual Culture, Perspectives in Critical Thinking: Essays by Teachers inTheory and Practice, 110, 187-210.
 • Tavin, K. M. (2005a). Opening Re-Marks: Critical Antecedents of Visual Culture in Art Education, Studies in Art Education, 47 (1), 5-22.
 • Tavin, K. (2005b). Hauntological Shifts: Fear and Loathing of Popular (Visual) Culture, Studies in Art Education, 46 (2), 101-117.
 • Türkcan, B., Coşkun, N. (2016). Görsel Kültür Çalışmaları. S. Duygu Bedir Erişti (Ed.), Görsel Araştırma Yöntemleri Teori, Uygulama ve Örnek. (s:73-108). Ankara: Pegem Akademi.
 • Uysal, A. (2011). Görsel Kültürün ve Sosyo-Kültürel Olguların Öğrenci Resimlerindeki İmgelere Etkiler, Akademik Bakış Dergisi, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 24, 1-20. http://www.akademikbakis.org
Diğer ID JA33EP36HZ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Hatice Kübra Özalp
Kurum: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2018

Bibtex @ { mjss485982, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {703 - 727}, doi = {}, title = {Sanat Eğitimi Alan Öğrencilerin İmge Çözümleme ve Uygulamada Görsel Kültür Algılarının Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Özalp, Hatice Kübra} }
APA Özalp, H . (2018). Sanat Eğitimi Alan Öğrencilerin İmge Çözümleme ve Uygulamada Görsel Kültür Algılarının Belirlenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 7 (2) , 703-727 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40519/485982
MLA Özalp, H . "Sanat Eğitimi Alan Öğrencilerin İmge Çözümleme ve Uygulamada Görsel Kültür Algılarının Belirlenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (2018 ): 703-727 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40519/485982>
Chicago Özalp, H . "Sanat Eğitimi Alan Öğrencilerin İmge Çözümleme ve Uygulamada Görsel Kültür Algılarının Belirlenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (2018 ): 703-727
RIS TY - JOUR T1 - Sanat Eğitimi Alan Öğrencilerin İmge Çözümleme ve Uygulamada Görsel Kültür Algılarının Belirlenmesi AU - Hatice Kübra Özalp Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 703 EP - 727 VL - 7 IS - 2 SN - 1694-7215- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Sanat Eğitimi Alan Öğrencilerin İmge Çözümleme ve Uygulamada Görsel Kültür Algılarının Belirlenmesi %A Hatice Kübra Özalp %T Sanat Eğitimi Alan Öğrencilerin İmge Çözümleme ve Uygulamada Görsel Kültür Algılarının Belirlenmesi %D 2018 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD Özalp, Hatice Kübra . "Sanat Eğitimi Alan Öğrencilerin İmge Çözümleme ve Uygulamada Görsel Kültür Algılarının Belirlenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 / 2 (Nisan 2018): 703-727 .
AMA Özalp H . Sanat Eğitimi Alan Öğrencilerin İmge Çözümleme ve Uygulamada Görsel Kültür Algılarının Belirlenmesi. MJSS. 2018; 7(2): 703-727.
Vancouver Özalp H . Sanat Eğitimi Alan Öğrencilerin İmge Çözümleme ve Uygulamada Görsel Kültür Algılarının Belirlenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2018; 7(2): 727-703.