Yıl 2017, Cilt 6 , Sayı 4, Sayfalar 503 - 513 2017-10-01

Kırgızistan’da Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerinde Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi: 2003-2017 Yılları Arası Bibliyometrik Bir Analiz
ENTREPRENEURIAL TRENDS OF UNIVERSITY UNDERGRADUATES IN KYRGYZSTAN: BIBLIOMETRIC ANALYSIS ON STUDIES BETWEEN 2003-2017’s

Seyil Najimudinova [1]


Bu çalışmanın amacı, Kırgızistan örneğinde bağımsızlık sonrası potansiyel girişimci ve iş adamları olma özelliğini taşıyan üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri ve özelliklerini ortaya koymayı amaçlayan araştırmaları taramak ve değerlendirmektir. Böylece Kırgızistan’da üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri üzerinde yapılan ampirik çalışmalara çeşitli bilimsel dergiler ve kongre bildiri kitaplarından ulaşılmaya çalışılmış ve ortaya çıkan 23 çalışma kronolojik olarak yayınlandığı yıl, yazar(lar), yayınlandığı dergi veya kongre ve sempozyum bildiri kitaplarına göre tablolaştırılmıştır. Devamında çalışmalar araştırma konu başlıkları, yayın dili, yıllara göre dağılımı, karşılaştırmalı çalışma olup olmadığı, örneklem ve ölçek bilgileri olmak üzere değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğrencileri örneğinde girişimcilik eğilimi ve özellikleri üzerinde Türkiye Türkçesinde yapılan araştırmaların ağırlık kazandığı ortaya çıkmıştır
The purpose of this paper is to scan and evaluate the researches aiming to reveal the entrepreneurship tendencies and characteristics of university students who are considered to be potential entrepreneurs and businessmen in the case of Kyrgyzstan after independence. Thus, empirical studies on the entrepreneurship tendencies of university undergraduates in Kyrgyzstan were tried to be reached from various scientific journals and congress proceedings, and 23 studies were chronologically tabulated according to published year, author (s), published journals or congress and symposium proceedings. Afterwards studies were evaluated in terms of research topics, publication language, by years published, the type of study (comparative or not), sampling and used research scales. As a result, it has been revealed that the researches topics in Turkish language on the entrepreneurship tendency and characteristics of undergraduates in the case Kyrgyz-Turkish Manas University have gained more weight
 • Abdullayeva F. (2007). Öğrencilerin Girişimcilik Özellikleri ile İş Değerleri: Kırgızistan, Özbekistan, Azerbeycan veTürkiye Karşılaştırılması Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. http://tez2.yok.gov.tr/tez. Erişim tarihi: 07.06.2017
 • Arslan, K., (2002). Üniversiteli Gençlerde Mesleki Tercihler ve Girişimcilik Eğilimleri, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6, 1-11.
 • Aziz N., Friedman B.A. and Sayfullin S. (2012). Motives and Perceived Problems of Students as Aspiring Entrepreneurs: Differences across the Kyrgyzstan, Georgia, and the United States International Journal of Business and Social Science, 3(13); 102-113.
 • Bayraktar B. ve Karadeniz G. (2014). Kırgızistan’da Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Reforma: International Economics Journal, 3(63), 39-50.
 • Bayraktar B. ve Karadeniz G. (2016). Üniversite Gençlerinin Girişimcilik Özelliklerinde Etkili Olan Faktörler, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(5), 59-73.
 • Çavuş Ş. ve Geri R. (2014). Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Son Sınıfında Okuyan Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesi Procedia VI International Congress on Entrepreneurship. – Bishkek, 171-179.
 • Çavuş Ş., Karadeniz G. ve Jumalieva D. (2013). Girişimci Adayların Girişimcilik Özellikleri, Procedia V International Congress on Entrepreneurship, Аlmaty, 128-135.
 • Friedman B.A., Aziz N., Keles I. and Sayfullin S. (2012). Predictors Of Students` Desire To Be An Entrepreneur: Kyrgyzstan, Georgia, And The United States, Eurasian Journal of Business and Economics,5 (9), 129-140.
 • Gülcan B., Oktay K. ve Samatova G. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Becerilerinin Geliştirilmesi: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği Procedia V International Congress on Entrepreneurship, Аlmaty, 43-47
 • İrmiş A.(2003). Kırgızistan Bişkek’teki Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Yapılan Bir Çalışma, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5, 135-152.
 • Orhan K., (2011). Üniversite Eğitiminin Bireyin Girişimci Kişiliğine Etkisi: Pamukkale ve Manas Üniversitelerinde Kıyaslamalı Bir Çalışma, 3. Uluslararası Girişimcilik Kongresi Bildiri Kitabı, KTMÜ Yayınları: 150, Kongreler Dizisi: 21, 59-69.
 • Özdemir L. (2013). Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Sosyo- Demografik Özellikler Açısından Değerlendirilmesi Proceedings of 4th International Conference on Eurasian Economies, St. Petersburg, 617-626.
 • Özdemir L. (2013). Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Sosyo- Demografik Özellikler Açısından Değerlendirilmesi, The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, Suleyman Demirel University, 20(1), 41-65.
 • Özdemir L. ve Karadağ S. (2013). Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Kişilik Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi, Procedia V International Congress on Entrepreneurship, Аlmaty, 07-13.
 • Özden K., Maksudunov A. ve Najimudinova S. (2014). Üniversite Öğrencilerinin İş Etiğine Yönelik Tutumları: Kırgızistan ve Türkiye Örneği, Procedia VI International Congress on Entrepreneurship. – Bishkek, 144-153.
 • Özden K., Timurlenk M.S. ve Başar S., (2008). Girişimcilik Eğilimi: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, 2. Uluslararası Girişimcilik Kongresi Bildiri Kitabı, KTMÜ Yayınları: 112, Kongreler Dizisi: 16, 229-240.
 • Özden K., Timurlenk M.S. ve Başar S., (2008). Girişimcilik Eğilimi: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Öğrencileri üzerine bir Araştırma, Review of Social, Economic & Business Studies., 11(12), 1-20.
 • Özdil T., Yoğurtçu G., Yoğurtçu K. ve Ünal U. (2014). Girişimciliği Etkileyen Sosyo-Kültürel Değişkenler (Kırgızistan ve Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Görüşlerinin Karşılaştırmasına Dayalı Bir Araştırma) Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(1), 73-103.
 • Pazarcık Y. (2016). Üniversitelerimiz Girişimci Yetiştirebiliyor mu?: Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Algısını/Eğilimini/Özelliklerini Ölçen Araştırmaların Sonuçsal Bir Değerlendirmesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 17(37), 140-169.
 • Serinkan C., Yürekli E. ve Ömörkızı A. (2017).
 • KTMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin
 • Girişimcilik ve Kariyer Eğilimlerinin Belirlenmesi 3. Uluslararasi Türk Dünyası Turizm Sempozyumu
 • Bildiri Özet Kitabı, 20-22 Nisan 2017, Bişkek
 • Sezer C. (2013). Girişimcilik Kariyerine Yönelim Nedenleri ve Girişimcilik Dersinin Etkisi Üzerine Bir İçerik Analizi: KTMÜ Örneği
 • Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(4), 63-86.
 • Şahin A., Aktaş A., ve Abdıldaev M. (2016). Potansiyel Girişimci Olan, Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Araştırma: KTMÜ Öğrencileri Örneği, 7. Uluslararası Girişimcilik Kongresi Bildiri Kitabı, KTMÜ Yayınları: 207, Kongreler Dizisi: 33, ss.552-563
 • Turker, D., and S. Sonmez Selcuk (2008). Which Factors Affect Entrepreneurial Intention of University Students? Journal of European Industrial Training 33(2), 142– 159.
 • Uygun M. ve Güner E. (2016). Girişimcilik eğiliminin gelişiminde girişimcilik eğitiminin rolü, Manas Journal of Social Studies, 5(5), 37-57.
 • Yılmaz C., Özdil T. ve Tezsürücü D. (2011). Gelişmekte Olan Ülkelerde Cinsiyet ve Eğitimin Girişimcilik Üzerindeki Etkisi, 3. Uluslararası Girişimcilik Kongresi Bildiri Kitabı, KTMÜ Yayınları: 150, Kongreler Dizisi: 21, 43-50.
 • Yılmaz C., Urdaletova A., Tolun B.G. ve Özdil T. (2016). Kırgızistan ve Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Konusuyla İlgili Tutum ve Davranışları Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(5), 137- 154.
 • Клинова М. А. (2014). Спекуляция и фарцовка в СССР 1960–1980-х гг.: векторы современного историографического осмысления, материалы ХII Всерос. науч. конф., посвящ. 90-летию заслуженного деятеля науки России, д-ра ист. наук, проф. А.В.Бакунина. Екатеринбург, 4–5 дек. 2014 г. : в 2 т. Екатеринбург, 1, 78–83.
 • (Klinova M.A. (2014) Spekuliatsia i fartsovka v SSSR 1960-80gg. Vektory sovremennogo istorigraficheskogo osmysleniya, materiyaly XII Vserosiyskoy nauchnoy konferentsiyi posvyashennogo 90 letiyu zaslujennogo deyatelya nauki Rossiyi Bakunina, Ekaterinburg, 4-5 December, 2014 pp.78-83)
 • Кыргызстан: успешная молодежь - успешная страна, (Kyrgyzstan: uspeshnaya molofej – uspeshnaya strana,) Human Development Reports, Kyrgyzstan 2010, UNDP Урдалетова А.Б. Йылмаз Женгиз и Оздиль Тунжер (2016). Факторы, влиящие на формирование предпринимательских намерений студентов Кыргызстана и Турции, Вестник КЭУ им. Рыскулбекова, 3 (37). 116-118.
 • (Urdaletova A.B. Yılmaz C. İ Ozdil T. (2014) Faktory, vliyayishiye na formirovaniye predprinimatelskih namereniy studentov Kyrgyzstana i Turtsiyi, Vestnik KEU, 3(37), 116-118
Diğer ID JA93AN62RZ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Seyil Najimudinova
Kurum: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, İşletme Bölümü

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ekim 2017

Bibtex @ { mjss486304, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {503 - 513}, doi = {}, title = {Kırgızistan’da Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerinde Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi: 2003-2017 Yılları Arası Bibliyometrik Bir Analiz}, key = {cite}, author = {Najimudinova, Seyil} }
APA Najimudinova, S . (2017). Kırgızistan’da Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerinde Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi: 2003-2017 Yılları Arası Bibliyometrik Bir Analiz. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 6 (4) , 503-513 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40527/486304
MLA Najimudinova, S . "Kırgızistan’da Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerinde Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi: 2003-2017 Yılları Arası Bibliyometrik Bir Analiz". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2017 ): 503-513 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40527/486304>
Chicago Najimudinova, S . "Kırgızistan’da Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerinde Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi: 2003-2017 Yılları Arası Bibliyometrik Bir Analiz". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2017 ): 503-513
RIS TY - JOUR T1 - Kırgızistan’da Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerinde Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi: 2003-2017 Yılları Arası Bibliyometrik Bir Analiz AU - Seyil Najimudinova Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 503 EP - 513 VL - 6 IS - 4 SN - 1694-7215- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Kırgızistan’da Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerinde Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi: 2003-2017 Yılları Arası Bibliyometrik Bir Analiz %A Seyil Najimudinova %T Kırgızistan’da Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerinde Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi: 2003-2017 Yılları Arası Bibliyometrik Bir Analiz %D 2017 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 6 %N 4 %R %U
ISNAD Najimudinova, Seyil . "Kırgızistan’da Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerinde Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi: 2003-2017 Yılları Arası Bibliyometrik Bir Analiz". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 / 4 (Ekim 2017): 503-513 .
AMA Najimudinova S . Kırgızistan’da Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerinde Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi: 2003-2017 Yılları Arası Bibliyometrik Bir Analiz. MJSS. 2017; 6(4): 503-513.
Vancouver Najimudinova S . Kırgızistan’da Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerinde Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi: 2003-2017 Yılları Arası Bibliyometrik Bir Analiz. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2017; 6(4): 513-503.