Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 1033 - 1054 2019-02-22

Üretim ve Pazarlama Yeteneklerinin İşletme Performansına Etkisi: Konya Ayakkabı Kümesi Üzerine Bir Araştırma
The Effect of Manufacturing and Marketing Capabilities on Business Performance: A Research on Konya Footwear Cluster

Emel Gelmez [1] , Vural Çağlıyan [2]


İşletmeler teknoloji ve yenilik temelli küresel rekabet ortamında, işletme stratejilerinde yapısal dönüşümlere gitmektedirler. Bu dönüşüm içerisinde üretim ve pazarlama yeteneklerinin önemi daha da artmakta ve işletme stratejilerinde hayati bir rol almaktadır. Bu süreçte temel amacı, müşteri memnuniyeti sağlayarak işletme performanslarını artırmak olan işletmelerin üretim performansları ile birlikte pazarlama performanslarının da artırılması önem kazanmaktadır. Bu çalışmada işletme performansının artırılmasında önemli bir rolü olan üretim ve pazarlama yeteneklerinin işletme performansı üzerindeki etkisi, üretim ve pazarlama performansı aracılığı ile test edilmiştir.

Bu bağlamda bu çalışmanın temel amacı üretim ve pazarlama performansının işletme performansı üzerindeki etkisini tespit etmektir. Uygulama Konya Aykent Ayakkabı Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren işletmeler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda hem üretim performansının hem de pazarlama performansının genel işletme performansı üzerinde pozitif etkisi olduğu tespit edilmiştir.

Businesses go through structural transformations in business strategies in a global competitive environment based on technology and innovation. In this transformation, manufacturing and marketing capabilities are becoming more important and they play a vital role in business strategies. In this process, it is important to increase the marketing performances as well as the  manufacturing performances for the businesses, the main target of which is to increase the business performances by providing customer satisfaction. In this study, the effect of manufacturing and marketing capabilities, which have an important role in enhancing business performance, has been tested through manufacturing and marketing performance. In this context, the main target of this study is to determine the effect of manufacturing and marketing performances on business performance. The practice was conducted on the businesses operating in Konya Aykent Footwear Industry Zone. As a result of the analyses, it was determined that both manufacturing performance and marketing performance had a positive effect of general business performance. 

 • Amoako-Gyampah, K. & Acquaah, M. (2008). Manufacturing Strategy, Competitive Strategy and Firm Performance: An Empirical Study in a Developing Economy Environment. Int. J. Production Economics, 111, 575-592.
 • Avella, L., Bustelo, D.V. & Fernandez, E. (2011). Cumulative manufacturing capabilities: an extended model and new empirical evidence. International Journal of Production Research, 49(3), 707-729.
 • Boyer, K.K. & Lewis, M.W. (2002). Competitive Priorities: Investigating the Need for Trade-Offs in Operations Strategy. Production and Operations Management, 11(1), Spring, 9-20.
 • Bülbül, H. & Güleş, H.K. (2004). Türk sanayi işletmelerinde ileri imalât teknolojileri kullanımı ve performansa etkisi. ODTÜ Gelişme Dergisi, 31 (Haziran), 1-42.
 • Chang, S.H., Chen, C.H. & Ho, Y.C. (2012). A Study of Marketing Performance Evaluation System for Notebook Distributors. International Journal of Business and Management, 7(13), 85-93.
 • Chavez, R., Yu, W., Jacobs, M.A. & Feng, M. (2017). Manufacturing capability and organizational performance: The role of entrepreneurial orientation. International Journal of Production Economics, 184, 33-46.
 • Cleveland, G., Schroeder, R. G. & Anderson, J.C. (1989). A Theory of Production Competence. Decision Sciences, 20(4), 655-668.
 • Corbett, L.M., & Claridge, G. S. (2002). Key manufacturing capability elements and business performance. International Journal of Production Research, 40(1), 109-131.
 • Dangayach, G.S. & Deshmukh, S.G. (2001a). Manufacturing Strategy: Experiences from Indian Manufacturing Companies. Production Planning &Control, 12(8), 775-786.
 • Dangayach, G. S. & Deshmukh, S. G. (2001b). Implementation of manufacturing strategy: a select study of Indian process companies. Production Planning &Control, 12(1), 89-105.
 • De Meyer, A., Nakane, J., Miller, J.M. & Ferdows, K. (1989). Flexibility: The Next Competitive Battle: The Manufacturing Futures Survey. Strategic Management Journal, 10(2), 135-144.
 • Dean, J.W. & Snell, S.A. (1996). The Strategic Use of Integrated Manufacturing: An Empirical Examination. Strategic Management Journal, 17(6), 459-480.
 • Demirer, Ö. (2010). İleri Üretim Teknolojileri, Rekabet Öncelikleri ve Firma Performansı Arasındaki İlişkiler Üzerine Amprik Bir İnceleme. Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Niğde.
 • Diaz, M.C., Gil, M.J.A. & Machua, J.A.D. (2005). Performance measurement systems, competitive priorities, and advanced manufacturing Technologies: Some evidence from the aeronautical sector”. International Journal of Production and Operations Management, 25(8), 781-799.
 • Durukan, T. & Hamşıoğlu, A.B. (2015). Pazar Yönlülük, Pazarlama Yeteneklerinin Rekabet Avantajı Elde Etmede İhracat Performansı Üzerine Etkileri: Ankara İli İhracat İşletmelerinde Bir Uygulama. JEBPIR, Cilt: 1, Sayı: 2, 1-19.
 • Eren, E., Alpkan, L. ve Erol, Y. (2005). Temel Fonksiyonel Yeteneklerin Firmanın Yenilik ve Finansal Performansına Etkisi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 7, Bahar /1, 201-224.
 • Ferdows, K. & De Meyer, A. (1990). Lasting Improvements in Manufacturing Performance: In Search of a New Theory. Journal of Operations Management, 9(2), 168-184.
 • Güleş, H.K. & Çağlıyan, V. (2003). İleri İmalat Teknolojileri Kullanımının İşletme Performansına Etkileri: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinde Bir Uygulama. Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 5, 63-85.
 • Güleş, H.K., Bülbül, H. & Çağlıyan, V. (2003). Bilişim Teknolojileri Kullanımının İşletme Performansına Etkisi: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinde Bir Uygulama. Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 6, 61-83.
 • Güleş, H.K. & Bülbül, H. (2004). Türk Sanayi İşletmelerinde İleri İmalât Teknolojileri Kullanımı ve Performansa Etkisi. ODTÜ Gelişme Dergisi, 31 (Haziran), 1-42.
 • Hallgren, M. (2007). Manufacturing Strategy, Capabilities and Performance, Division of Production Economics Department of Management and Engineering. Linköping Printed by: UniTryck, No. 1108.
 • Hayes, R.H. & Wheelwright, S.C. (1984). Restoring Our Competitive Edge: Competing Through Manufacturing. John Wiley, New York.
 • Hatta, I.H. (2015). The Effect of Market Orientation, Entrepreneurship towards the Marketing Capabilities and Performance. International Journal of Business and Management Invention, 4(7), 62-68.
 • Hayes, R.H. & Pisano, G.P. (1996). Manufacturing Strategy: At the Intersection of Two Paradigm Shifts. Production and Operations Management, 5(1), 25-41.
 • Joensuu-Salo, S., Kirsti, S. & Salla, K. (2016). The Impact of market Orientation and Marketing Capability on Business Performance with Internationalized SMEs. Proceedings of the Research in Entrepreneurship and Small Business Conference, https://www.theseus.fi/handle/10024/122179, Erişim Tarihi: 03.03.2017.
 • Kocoğlu, İ., Imamoglu, S.Z., Ince, H. & Keskin, H. (2012). Learning, R&D and Manufacturing Capabilities as Determinants of Technological Learning: Enhancing Innovation and Firm Performance. 8th International Strategic Management Conference, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 58, 842-852.
 • Luo, Y., Zhang, L., Tao, F., Ren, L., Liu, Y., & Zhang, Z. (2013). A modeling and description method of multidimensional information for manufacturing capability in cloud manufacturing system. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 69(5-8), 961-975.
 • Morgan, N. A., Katsikeas, C.S. & Vorhies, D.W. (2012). Export marketing strategy implementation, export marketing capabilities, and export venture performance. Journal of the Academy of Marketing Science, 40(2), 271-289.
 • Morgan, N.A., Clark, B.H. & Gooner, H. (2002). Marketing productivity, marketing audits, and systems for marketing performance assessment Integrating multiple perspectives. Journal of Business Research, 55, 363-375.
 • Morgan, N.A., Slotegraaf, R.J., & Vorhies, D.W. (2009). Linking Marketing Capabilities with Profit Growth. International Journal of Research in Marketing, 26, 284-293.
 • Möller, K. & Anttila, M. (1987). Marketing capability- A key success factor in small business?. Journal of Marketing Management, 3(2), 185-203.
 • Özilhan, D. (2010). Kaynak Temelli Teori Bağlamında Üretim ve Pazarlama Stratejilerinin İşletme Performansı Üzerine Etkisi: Türkiye’de Faaliyet Gösteren Yabancı Sermayeli İşletmelerde Bir Uygulama. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Konya.
 • Papatya, N. (2003). Sürdürülebilir Rekabette Stratejik Yönetim ve Pazarlama Odağı Kaynak Tabanlık Görüşü Kavramsal ve Kuramsal Yaklaşım. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Phillips, L.W., Chang, D. R. & Buzzell, R. D. (1983). Product Quality, Cost Position and Business Performance: A Test of Some Key Hypotheses. Journal of Marketing, 47(2), 26-43.
 • Seifi, R. & Dalvi, M.R. (2014). A Study of Effects of Specialized Marketing Capabilities on Performance Marketing Unit Based on Morgan et al Case: A Case of Past Industry in Tehran. International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, 3(1), 139-147.
 • Sezen, B., Yılmaz, C. & Gezgin, G. (2002). Lojistik İşlevinin Pazarlama ve Üretim Birimleri Arasındaki Bağlayıcı Rolü ve İşletme Performansı Üzerindeki Etkileri. D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 2, 133-146.
 • Skinner, W. (1969). Manufacturing- missing link in corporate strategy. Harvard Business Review (May-June), 136-145. Skinner, W., (1974). The focused factory. Harvard Business Review (May-June), 113-121.
 • Song, M., Benedetto, C.A.D. & Nason, R.W. (2007). Capabilities and financial performance: The moderating effect of strategic type. Journal of the Academy of Marketing Science, 35, 18-34.
 • Sun, W. & Price, J.M. (2016). Implications of marketing capability and research and development intensity on firm default risk. Journal of Marketing Management, 32(1-2), 179-206.
 • Terjesen, S., Pate, P.C. & Covin, J.G. (2011). Alliance diversity, environmental context and the value of manufacturing capabilities among new high technology ventures. Journal of Operations Management, 29, 105-115.
 • Theodosiou, M., Kehagias, J. & Katsikea, E. (2012). Strategic Orientations, Marketing Capabilities and Firm Performance: An Empirical Investigation in the Context of Frontline Managers in Service Organizations. Industrial Marketing Management, 41, 1058-1070.
 • Türkmen, M. (2010). Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Üretim Stratejisi, Üretim ve İşletme Performansı Üzerine Strateji Temelli Bir Analiz: Tekstil ve Otomotiv Yan Sanayinde Karşılaştırmalı Bir Uygulama. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Konya.
 • Vickery, S.K., Droge, C. & Markland, R.E. (1993), “Production competence and business strategy: do they affect business performance?”, Decision Sciences, 24 (2), 435-456.
 • Vorhies, D.W. (1998). An investigation of the factors leading to the development of marketing capabilities and organizational effectiveness. Journal of Strategic Marketing, 6, 3-23.
 • Vorhies, D.W., Harker, M. & Rao, C.P. (1999). The capabilities and performance advantages of market driven firms. European Journal of Marketing, 33(11/12), 1171-1202.
 • Vorhies, D.W. & Harker, M. (2000). The Capabilities and Performance Advantages of Market-Driven Firms: An Empirical Investigation. Australian Journal of Management, 25(2), 145-171.
 • Vorhies, D.W., Morgan, R. E., & Autry, C. W. (2009). Product-Market Strategy and the Marketing Capabilities of the Firm: Impact on Market Effectiveness and Cash Flow Performance. Strategic Management Journal, 30(12), 1310-1334.
 • Ward, P.T., Bickford, D.J. & Leong, G.K. (1996). Configurations of Manufacturing Strategy, Business Strategy, Environment and Structure. Journal of Management, 22 (4), 597-626.
 • Weerawardena, J. (2003). The role of marketing capability in innovation-based competitive strategy. Journal of Strategic Marketing, 11, 15-35.
 • White, G.P. (1996). A meta-analysis model of manufacturing capabilities. Journal of Operations Management, 14, 315-331.
 • Yam, R.C., Guan, J.C., Pun, K.F. & Tang, E.P. (2004). An audit of technological innovation capabilities in Chinese firms: some empirical findings in Beijing, China. Research policy, 33(8), 1123-1140.
 • Yazıcıoğlu, E. & Erdoğan, S. (2014). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Gözden Geçirilmiş Yenilenmiş 4. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yu, W., Ramanathan, R. & Nath, P. (2014). The impacts of marketing and operations capabilities on financial performance in the UK retail sector: A resource-based perspective. Industrial Marketing Management, 43(1), 25-31.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8774-607X
Yazar: Emel Gelmez (Sorumlu Yazar)
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7964-8840
Yazar: Vural Çağlıyan
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 22 Şubat 2019

Bibtex @araştırma makalesi { mjss459914, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {1033 - 1054}, doi = {10.33206/mjss.459914}, title = {Üretim ve Pazarlama Yeteneklerinin İşletme Performansına Etkisi: Konya Ayakkabı Kümesi Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Gelmez, Emel and Çağlıyan, Vural} }
APA Gelmez, E , Çağlıyan, V . (2019). Üretim ve Pazarlama Yeteneklerinin İşletme Performansına Etkisi: Konya Ayakkabı Kümesi Üzerine Bir Araştırma. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (1) , 1033-1054 . DOI: 10.33206/mjss.459914
MLA Gelmez, E , Çağlıyan, V . "Üretim ve Pazarlama Yeteneklerinin İşletme Performansına Etkisi: Konya Ayakkabı Kümesi Üzerine Bir Araştırma". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 1033-1054 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/43425/459914>
Chicago Gelmez, E , Çağlıyan, V . "Üretim ve Pazarlama Yeteneklerinin İşletme Performansına Etkisi: Konya Ayakkabı Kümesi Üzerine Bir Araştırma". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 1033-1054
RIS TY - JOUR T1 - Üretim ve Pazarlama Yeteneklerinin İşletme Performansına Etkisi: Konya Ayakkabı Kümesi Üzerine Bir Araştırma AU - Emel Gelmez , Vural Çağlıyan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.459914 DO - 10.33206/mjss.459914 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1033 EP - 1054 VL - 8 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.459914 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.459914 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Üretim ve Pazarlama Yeteneklerinin İşletme Performansına Etkisi: Konya Ayakkabı Kümesi Üzerine Bir Araştırma %A Emel Gelmez , Vural Çağlıyan %T Üretim ve Pazarlama Yeteneklerinin İşletme Performansına Etkisi: Konya Ayakkabı Kümesi Üzerine Bir Araştırma %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 1 %R doi: 10.33206/mjss.459914 %U 10.33206/mjss.459914
ISNAD Gelmez, Emel , Çağlıyan, Vural . "Üretim ve Pazarlama Yeteneklerinin İşletme Performansına Etkisi: Konya Ayakkabı Kümesi Üzerine Bir Araştırma". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 1 (Şubat 2019): 1033-1054 . https://doi.org/10.33206/mjss.459914
AMA Gelmez E , Çağlıyan V . Üretim ve Pazarlama Yeteneklerinin İşletme Performansına Etkisi: Konya Ayakkabı Kümesi Üzerine Bir Araştırma. MJSS. 2019; 8(1): 1033-1054.
Vancouver Gelmez E , Çağlıyan V . Üretim ve Pazarlama Yeteneklerinin İşletme Performansına Etkisi: Konya Ayakkabı Kümesi Üzerine Bir Araştırma. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(1): 1054-1033.