Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 1313 - 1324 2019-02-22

Spor Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (Ordu Üniversitesi Örneği)
The Examination of Attitudes Relating to Teaching Professions of Unıversity Students Receiving Sport Education (Sample of Ordu Unıversity)

Ahmet İslam [1] , Osman İmamoğlu [2]


Bu araştırma, Spor eğitimi alan öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliğine Yönelik Tutumlarını (BEÖYTÖ)  belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tarama modelindeki araştırma Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda 2017/2018 Eğitim-Öğretim yılında öğrenim gören Öğretmenlik ve Spor Yöneticiliği bölümleri öğrencileri arasında gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak, “Beden Eğitimi Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği (BEÖYTÖ)” kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel işlemlerden frekans analizi yapılarak hem frekans değerleri (n) hem de % frekans değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca araştırmada değişkenler arasındaki farkı bulabilmek amacıyla t-testi, Varyans analizi sonrası Duncan, Kruskal-Wallis testi, sonrası Dunn çoklu karşılaştırma testleri kullanılmış ve sonuçları harfli gösterim şeklinde ifade edilmiştir. Araştırmada, beden eğitimi öğretmen adaylarının cinsiyet, yaş, sınıf ve spor branşı değişkenlerinde anlamlı farklılığa rastlanmakla birlikte bölüm değişkeninde ise anlamlı bir farklığının olmadığı görülmüştür. Araştırma sonucunda, spor eğitimi alan öğrencilerin Beden Eğitimi Öğretmenliği Mesleğine yönelik olarak orta düzeyde tutuma sahip oldukları belirlenmiştir. Araştırma diğer üniversitelerin beden eğitimi öğretmeni yetiştiren bölümlerin katılımı ile araştırma grubunun genişletilerek alana daha fazla katkıda bulunabileceği düşünülmektedir.

This investigation was applied for determining attitudes relating to physical education and sport teaching of students receiving sport education. This investigation used survey model was applied among students receiving education in Physical Education ad sport school at 2017/2018 education term. The scale of attitudes relating to physical education and sport teaching was used as data collection tool. The frequency analyze from descriptive statistical processes was used for data analyze and frequency values were estimated. Also, independent samples t-test, One way Anova, Kruskal-Wallis and Duncan and Dunn multiple comparison tests were used for determining difference among variables and results were indicated with letters. In terms of gender, old, class and sport branches variables of teacher candidates, significant difference were determined among groups statistically. According to department variable, significant difference was not determined among groups. Consequently, it was determined that, students receiving sport education had moderate level attitude relating to physical education and sport teaching.  

 • Açak, M. (2006). Beden Eğitimi Öğretmeninin El Kitabı, İstanbul: Morpa Kültür Yayınları
 • Aracı, H. ve Aracı, Ş. (2014). Spor Bilimleri Öğretimi, Ankara: Grafiker Matbaacılık
 • Bakırcı, Y. (2015). Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Aksaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aksaray
 • Başçiftçi, F., Yanpınar, O., Ergül, M. (2011). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi: Selçuk Üniversitesi Örneği, International Educational Technology Conference “IETC”, 25-27 Mayıs 2011, İstanbul.
 • Cinpolat, T., Falıncak, F., Abakay, U. (2016). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, Spor Bilimleri Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, Eylül 2016
 • Çeliköz, N., Çetin, F., (2004). Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarını Etkileyen Etmenler. Milli Eğitim Dergisi, 162, 136-145.
 • Çöndü, A. ( 1999). Beden Eğitimi ve Sporda Özel Öğretim Yöntemleri, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Eroğlu, C. (2013). Beden Eğitimi Öğreten Adaylarının Öz-yeterlikleri Ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Aksaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aksaray
 • Kaya, A., Yurtal, F. D, Kaygusuz, C., Sarı, E., Girgin, G., Şahin, H., Çakır, M.A., Güven, M., Kutlu, M., Balcı, S., Terzi, Ş. (2014). Psikolojik Danışma Ve Rehberlik, (Kaya, A., Ed.), “Bireyi Tanıma ve Bireyi Tanıma Teknikleri” içinde (s.197-297),10. Baskı, Ankara: Anı Yayıncılık
 • Kagıtçıbası, Ç., (1999). Yeni İnsan ve İnsanlar, İstanbul: Evrim Yayınevi.Korkmaz, G., (2009). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Okul Yaşam Kalitesini Algılama Düzeyleri ve Mesleki Tutumlarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Adana
 • Morgan, C. T., (2000). Psikolojiye Giriş, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Yayınları.
 • Ünlü, H. (2011). Beden Eğitimi Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği (BEÖYTÖ) Geliştirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11, 4, 2005-2020.
 • Özdemir, S. ve Yalın, H. İ. (1999). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. (2. Baskı). Ankara: Nobel Yayınları
 • Sharma, S., ve Dhaiya, P. (2012). Comparative study of attitude towards teaching of science and arts of B.Ed. students, Bhartiyam International Journal of Education and Research, 1(2): 85-110.
 • Slaybaugh, J., Evans, C., ve Byrd, R. (2004). Second-year teachers attitudes toward the teaching profession, National Forum of Teacher Education Journal, Electronic Volume, 14(3): 31-36.
 • Sönmez, V., Senemoğlu, N., Alkan, C., Bircan, I., Karakütük, K.ve Yanpar, T.,(2000). Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şahin, F. G. (2010). Teacher candidates' attitudes towards teaching profession and life satisfaction levels, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2: 5196–5201.
 • Tunç, A., (1999). Beden Eğitimi ve Spor Bilimine Giriş, Niğde: Ders Notları.
 • Yalız, D. (2010). Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması, CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2010(7-14)
 • Yamaner, F. (2001). Beden Eğitimi ve Sporda Temel İlkeler, İstanbul: Ekin Kitabevi
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6735-1583
Yazar: Ahmet İslam (Sorumlu Yazar)
Kurum: ORDU ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6671-6042
Yazar: Osman İmamoğlu
Kurum: ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY, YAŞAR DOĞU FACULTY OF SPORTS SCIENCES
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 22 Şubat 2019

Bibtex @araştırma makalesi { mjss463527, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {1313 - 1324}, doi = {10.33206/mjss.463527}, title = {Spor Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (Ordu Üniversitesi Örneği)}, key = {cite}, author = {İslam, Ahmet and İmamoğlu, Osman} }
APA İslam, A , İmamoğlu, O . (2019). Spor Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (Ordu Üniversitesi Örneği). MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (1) , 1313-1324 . DOI: 10.33206/mjss.463527
MLA İslam, A , İmamoğlu, O . "Spor Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (Ordu Üniversitesi Örneği)". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 1313-1324 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/43425/463527>
Chicago İslam, A , İmamoğlu, O . "Spor Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (Ordu Üniversitesi Örneği)". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 1313-1324
RIS TY - JOUR T1 - Spor Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (Ordu Üniversitesi Örneği) AU - Ahmet İslam , Osman İmamoğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.463527 DO - 10.33206/mjss.463527 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1313 EP - 1324 VL - 8 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.463527 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.463527 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Spor Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (Ordu Üniversitesi Örneği) %A Ahmet İslam , Osman İmamoğlu %T Spor Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (Ordu Üniversitesi Örneği) %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 1 %R doi: 10.33206/mjss.463527 %U 10.33206/mjss.463527
ISNAD İslam, Ahmet , İmamoğlu, Osman . "Spor Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (Ordu Üniversitesi Örneği)". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 1 (Şubat 2019): 1313-1324 . https://doi.org/10.33206/mjss.463527
AMA İslam A , İmamoğlu O . Spor Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (Ordu Üniversitesi Örneği). MJSS. 2019; 8(1): 1313-1324.
Vancouver İslam A , İmamoğlu O . Spor Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (Ordu Üniversitesi Örneği). MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(1): 1324-1313.