Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 1055 - 1069 2019-02-22

Denetimde Hile ve Hatalar: Çorum Bölgesinde Bir Çalişma
The Frauds and Errors in Auditing: A Case Study in Çorum Area

Hülya Çağıran Kendirli [1] , Selçuk Kendirli [2] , Harun Kısacık [3]


Bu çalışmada, muhasebe sistemindeki hata ve hilelerin anlamı açıklanmaya çalışılmıştır. İlk olarak, muhasebe ve denetim süreci ile ilgili olarak teknik bilgi verilmiştir. Daha sonra, muhasebedeki hata ve hile kavramları açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonunda, bir anket çalışması hazırlanmış ve Çorum merkezinde faaliyetlerini sürdüren Yeminli Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci mali Müşavirler üzerinde uygulanmış, onların bu konudaki değerlendirmeleri ve fikirleri alınmıştır. 134 meslek mensubu ile yüz yüze yapılan anket araştırmasının sonuçlarına göre, meslek mensuplarının çoğunluğuna göre, meslek mensupları mesleki etiğe sahip değildirler. Ek olarak, çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, meslek mensuplarının, çalışma sahasında bazı hata ve hileleri yaptıkları tespit edilmiştir. 

In this study, we tried to explain the meaning of errors and frauds in accounting. Firstly, technical information was explained about the concept of auditing and accounting audit. Then, mistakes and frauds were examined in accounting. At the end of the study, a questionnaire was prepared and took the evaluated and the opinions of the Chartered Accountant (CA) and the Certified Public Accountant (CPA), which are working in Çorum. As a result of the questionnaire survey and face-to-face interviews conducted with 134 members, a great majority of the members of the profession expressed their opinion that their colleagues did not comply with professional ethics. In addition, according to result of the study, we explored about that professional members are making some frauds and mistakes in the area. 

 • Akgül, A. and Çevik, O. 2003. İstatistiksel Analiz Teknikleri, Ankara: Emek Ofset. Albrecht, W. Steve. 2003. Fraud Examination. Ohio: Thomson South Western.
 • Arens, A. et al. 2006. Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach, Boston: Pearson Prentice Hall.
 • Avcı, N. 2008. Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme, İş Tutumları ve Örgütsel Sapma Arasındaki İlişkinin Analizi, İzmir: Dokuz Eylül University, Social Sciences Institute, Doctoral Thesis.
 • Aytekin, S. et al.. 2015. “Uygulamacıların Muhasebede Hata Ve Hileler İle Hile Belirteçlerine Yönelik Yaklaşımları: Balıkesir İli Örneği”, Muhasebe ve Denetime Bakış, S:1, pp. 69-89.
 • Başpınar, A. 2006. “Mali Tablo Denetimlerinde Yolsuzluk ve Hataya İlişkin Denetçinin Sorumluluğu”, Mali Pusula, S: 16, pp. 94-109.
 • Bayraktar, A. 2007. Türkiye’de Muhasebe Hileleri Tarihi, Edirne: Trakya University, Social Sciences Institute, Graduate Thesis.
 • Bayraktaroğlu, H. 2016. “İşletmelerde Muhasebe Hata Ve Hilelerinin Önlenmesinde Etkin İç Denetimin Rolü Ve Önemi Üzerine Bir Alan Araştırması”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, S. 18,pp. 185-214.
 • Bozkurt, N. 2006. Muhasebe Denetimi, İstanbul: Alfa Yayınları. Büyükmirza, K. 2010. Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Çıtak, N. 2007. Hileli Mali Raporlamada Yaratıcı Muhasebe ve Bir Uygulama, İstanbul: Marmara University, Social Sciences Institute, Doctoral Thesis.
 • Duman, Ö. 2008. Muhasebe Denetimi ve Raporlama, Ankara: Tesmer Yayınları.
 • Dumanoğlu, S. 2005. “Hata ve Hile Ayrımı: Hile Denetimi”, Marmara University İ.İ.B.F. Dergisi, S. 1, pp. 347-358.
 • Erdoğan, M. 2005. Denetim, Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları.
 • Erol, M. 2008. “İşletmelerde Yaşanan Yolsuzluklara (Hata ve Hileler) Karşı Denetimden Beklentiler”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, S.1, pp. 229-237.
 • Ertürk, A. 2010. İşletmelerde Hata ve Hileyi Önlemede İç Kontrol Sisteminin Etkililiği ve Bir Uygulama, İstanbul: Marmara University, Social Sciences Institute, Graduate Thesis.
 • Güvenç, Z. 2009. Termal Turizm İşletmelerinde Hata ve Hilelerin Önlenmesinde Belge Sisteminin Önemi ve Bir Uygulama, Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart University, Social Sciences Institute, Graduate Thesis.
 • Hatunoğlu, Z. et al.. 2012. İç Kontrolün Muhasebe Sistemindeki Hata ve Hilelerin Önlenmesindeki Rolü Üzerine Bir Alana Çalışması, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 9, S. 20, pp. 169-189.
 • Kandemir, C. 2010. Muhasebe Hilelerinin Ortaya Çıkarılmasında ve Önlenmesinde Bağımsız Denetimin Rolü ve Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu, Adana: Çukurova University, Social Sciences Institute, Doctoral Thesis.
 • Kaval, H. (2003), Muhasebe Denetimi, Ankara, Akademik Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
 • Öndeş, T. 2009. “Firmalarda İç Denetim ve Noksanlık-Fazlalık İlişkisi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, S. 2, pp. 15-27.
 • Özbirecikli, M, 2006. “Bağımsız Denetçinin Müşteri Firmanın Yolsuzluk Eylemi Karşısındaki Tutumu: Şirket Yolsuzluk Vakaları ve Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Bir İnceleme”, Muhasebe Denetime Bakış Dergisi, Y. 5, S. 18.
 • Sheskin, J. D. 2000. “Handbook of Parametric and Nonparametric Statistical Procedures”, Chapman & Hall/CRC, pp. 595-681.
 • Sürmen, Y. 2010. Muhasebe-1, Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Türedi, H. and Alıcı, Ü. 2014. “Mali Raporlama Hilelerinin Tespit Ve Önlenmesinde İç Kontrol Yapısının Önemi”, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, S. 11, ss. 119-133.
 • Ural, A. and Kılıç, İ. 2005. Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Üstündağ, G. 2005. Bazı Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemlerin İncelenmesi, Adana: Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Yılmaz, Y. and Yılmaz, Y. 2005. “Parametrik Olmayan Testlerin Pazarlama Alanındaki Araştırmalarda Kullanımı: 1995-2002 Arası Yazın Taraması”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 3, ss. 177-199.
 • Zeytin, M., 2007.Bağımsız Muhasebe Meslek Mensuplarını Hata ve Etik Dışı Davranışlara Yönlendiren Faktörler, Kütahya: Dumlupınar University, Social Sciences Institute, Graduate Thesis.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7381-306X
Yazar: Hülya Çağıran Kendirli (Sorumlu Yazar)
Kurum: HİTİT ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1526-0337
Yazar: Selçuk Kendirli
Kurum: HİTİT ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3282-4472
Yazar: Harun Kısacık
Kurum: HİTİT ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 22 Şubat 2019

Bibtex @araştırma makalesi { mjss530609, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {1055 - 1069}, doi = {10.33206/mjss.530609}, title = {The Frauds and Errors in Auditing: A Case Study in Çorum Area}, key = {cite}, author = {Çağıran Kendirli, Hülya and Kendirli, Selçuk and Kısacık, Harun} }
APA Çağıran Kendirli, H , Kendirli, S , Kısacık, H . (2019). The Frauds and Errors in Auditing: A Case Study in Çorum Area. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (1) , 1055-1069 . DOI: 10.33206/mjss.530609
MLA Çağıran Kendirli, H , Kendirli, S , Kısacık, H . "The Frauds and Errors in Auditing: A Case Study in Çorum Area". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 1055-1069 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/43425/530609>
Chicago Çağıran Kendirli, H , Kendirli, S , Kısacık, H . "The Frauds and Errors in Auditing: A Case Study in Çorum Area". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 1055-1069
RIS TY - JOUR T1 - The Frauds and Errors in Auditing: A Case Study in Çorum Area AU - Hülya Çağıran Kendirli , Selçuk Kendirli , Harun Kısacık Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.530609 DO - 10.33206/mjss.530609 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1055 EP - 1069 VL - 8 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.530609 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.530609 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi The Frauds and Errors in Auditing: A Case Study in Çorum Area %A Hülya Çağıran Kendirli , Selçuk Kendirli , Harun Kısacık %T The Frauds and Errors in Auditing: A Case Study in Çorum Area %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 1 %R doi: 10.33206/mjss.530609 %U 10.33206/mjss.530609
ISNAD Çağıran Kendirli, Hülya , Kendirli, Selçuk , Kısacık, Harun . "The Frauds and Errors in Auditing: A Case Study in Çorum Area". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 1 (Şubat 2019): 1055-1069 . https://doi.org/10.33206/mjss.530609
AMA Çağıran Kendirli H , Kendirli S , Kısacık H . The Frauds and Errors in Auditing: A Case Study in Çorum Area. MJSS. 2019; 8(1): 1055-1069.
Vancouver Çağıran Kendirli H , Kendirli S , Kısacık H . The Frauds and Errors in Auditing: A Case Study in Çorum Area. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(1): 1069-1055.