Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Cash Management in Sports Enterprises: An Application On Bist

Yıl 2019, Cilt: 8 Sayı: 2, 1889 - 1905, 27.04.2019
https://doi.org/10.33206/mjss.460899

Öz


Sports
management does not require a high amount of asset investment as in service
management. Therefore, the business capital management that entails more than
fixed assets is vital for sports enterprises in order to survive. Purchase and
sale of the footballers with a high amount of transfer fee necessitates the
effective management of cash flows for the sports enterprises. Cash management
which is one of the factors of business capital has an important effect on the
estimation of the cash flow and the preparation of cash budget of the football
enterprises. The aim of this paper is to present the importance of cash
management for football enterprises.. In the study, cash budget of Trabzonspor
Sportive Investment and Football Enterprises Trading Inc. (Trabzonspor) belonging
to 2017-18, 2018-19 and 2019-20 seasons is set by using the information and
financial statement data that were gathered from Public Disclosure Platform
information belonging to 2012-2017 period of Trabzonspor that is traded at
Istanbul Stock Exchange. It is determined that because of high amount of
transfer fees and the annual payments of the footballers of Trabzonspor a high
level of cash outflow takes place and as there is no sportive achievements
there is no significant increase in the cash inflows and there are serious
problems with cash management.
This result shows that cash management
is undoubtedly an important place in the success of sports managers.

Kaynakça

 • Aksoy, A. ve Yalçıner, K., (2008). İşletme Sermayesi Yönetimi, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Akşar, T. ve Merih, K. (2008). Futbol Yönetimi, 1.Baskı, İstanbul: Literatür Yayınları.
 • Apak, S. ve Tunalı, E. (2007). “İnşaat Sektöründe Nakit Yönetimi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi (MUFAD), 36, 50-59.
 • Aydın, N., Başar, M. ve Coşkun, M. (2014). Finansal Yönetim, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Baim, D. V., Goukasian, L. ve Misch, M. B. (2015). “Olympic Sponsorships, Stock Prices, and Trading Activity”, International Journal of Sport Finance, 10/2, 175-195.
 • Çam, A.V. ve Özbek, A. (2015). “The Effect of Cash Conversion Cycle on Profitability of Small and Medium Sized Enterprises”, International Journal of Managament Sciences and Business Research, 4/2, 66-72.
 • Devecioğlu, S., Çoban, B. ve Karakaya, Y. E. (2011). “Spor Kulüplerinin Yönetim Modellerinin Değerlendirilmesi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31, 51-68.
 • Devecioğlu, S., Çoban, B. ve Karakaya, Y. E. (2014). “Futbol Yönetimi ve Organizasyonlarının Görünümü”,Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 5/1, 35-48.
 • Donuk, B. (2016). Spor Yönetim Sanatı, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
 • Ege, İ., Topaloğlu, E. E. ve Karakozak, Ö. (2016). “Nakit Dönüşüm Süresi Analizi: BİST-50 Endeksinde Yer Alan Şirketler Üzerine Ampirik Bir Uygulama”, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9/1, 179-193.
 • Ekmekçi, R. (2013). “Spor Yönetimi: Kavram ve Özellikler”, Spor Yönetimi, (Ed: M. Argan), Eskişehir: T. C. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Ercan, M.K. ve Ban, Ü. (2012). Değere Dayalı İşletme Finansı Finansal Yönetim, 7.Baskı, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Güçlü, M. (1998). Spor Tesislerinin İşletmesi Ankara Özel Yükseliş Koleji Spor Tesisleri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4, 1-9.
 • Gündoğdu, A. (2016). “Uluslararası Çalışma Sermayesi Yönetimi”, Uluslararası Finans Teori ve Politika, (Ed: N. Eroğlu, H. Dinçer, Ü. Hacıoğlu), Ankara: Orion Yayınları.
 • Kabakçı, A. (2011). “Çokuluslu İşletmelerde Merkezi Nakit Yönetimi ve Havuzlama”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13/1, 97-110.
 • Kendirli, S. ve Çankaya, M. (2016). “BİST Turizm Endeksindeki Şirketlerde İşletme Sermayesi Yönetiminin Karlıllık Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma”, International Review of Exonomics and Management, 4/2, 46-68.
 • Kutlu Furtuna, Ö. (2017). “Nakit Bulundurma Düzeyinin Sektörel Analizi: Borsa İstanbul`da İşlem Gören Reel Sektör Firmaları Üzerine Bir Uygulama”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13/3, 615-630.
 • Mucuk, İ. (2014). Modern İşletmecilik, 19. Baskı, İstanbul:Türkmen Kitabevi.
 • Okka, O. (2015). Finansal Yönetim Teori ve Çözümlü Problemler, Geliştirilmiş 6. Baskı, Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Önal, Y. B. (1996). “Nakit Yönetiminin Önemi ve İşleyişi: Türkiye Örneği”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4/4, 93-104.
 • Ramazanoğlu, F. ve Öcalan, M. (2005). “Spor İşetmelerinde İşletmecilik ve Personel Yönetimi Anlayışı”, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 4/1, 36-40.
 • Sakarya, Ş. (2008). “Nakit Yönetiminde Nakit Dönüş Süresi Analizinin Kullanılması: İMKB` deki KOBİ`ler Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13/2, 227-248.
 • Sekban, G. ve Atalı, L. (2017). Amatör Spor Kulübü Yöneticilerinin Finansal Profilleri, Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), 3/2, 306-315.
 • Seifert, B. ve Gonenc, H. (2018). “The Effects of Country and Firm-Level Governance on Cash Management”, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 52, 1-16.
 • Yücel, T., ve Kurt, G. (2002). “Nakit Dönüş Süresi, Nakit Yönetimi ve Karlılık: İMKB Şirketleri Üzerinde Ampirik Bir Çalışma”, İMKB Dergisi, 6/22, 1-15.
 • Zhang, H., ve Chan, K. C. (2018). “Bank Shareholding and Corporate Cash Management: Evidence from China”, North American Journal of Economics and Finance, 1-19.
 • KAP (2018). Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.,https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1400-trabzonspor-sportif-yatirim-ve-futbol-isletmeciligi-ticaret-a-s (Erişim Tarihi: 29.03.2018).

Spor İşletmelerinde Nakit Yönetimi: Bist’de Bir Uygulama

Yıl 2019, Cilt: 8 Sayı: 2, 1889 - 1905, 27.04.2019
https://doi.org/10.33206/mjss.460899

Öz

Spor işletmeciliği,
hizmet işletmeciliğinde olduğu üzere yüksek tutarda duran varlık yatırımını
gerektirmemektedir. Bu nedenle işletme sermayesi yönetimi spor işletmelerinin faaliyetine
devam etmelerinde hayati öneme sahiptir. Yüksek tutarlı bonservis bedeliyle
futbolcu alım ve satımı futbol işletmelerinin nakit giriş ve çıkışlarının etkin
yönetilmesini gerektirmektedir. İşletme sermayesi unsurlarından biri olan nakit
yönetimi, futbol işletmelerinin nakit giriş ve çıkışlarının tahmininde ve nakit
bütçesinin hazırlanmasında önemli bir etkiye sahiptir. Çalışmanın amacı futbol
işletmeleri için nakit yönetiminin önemini ortaya koymaktır.Çalışmada Borsa
İstanbul’da işlem gören Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği
Ticaret A.Ş.’nin (Trabzonspor) 2012-2017 dönemine ait Kamuyu Aydınlatma
Platformu bilgilendirmelerinden elde edilen bilgiler ile mali tablo verileri
kullanılarak Trabzonspor’un 2017-18, 2018-19 ve 2019-20 sezonlarına ait nakit
bütçesi oluşturulmuştur. Trabzonspor’un futbolcu transferlerinde yüksek tutarlı
bonservis ve yıllık ücret ödemelerinden dolayı yüksek tutarlarda nakit çıkışlarının
gerçekleştiği, sportif başarı olmadığından nakit girişlerinde önemli bir
yükseliş olmadığı ve nakit yönetiminde ciddi sorunlar yaşadığı tespit
edilmiştir. Bu sonuç spor yöneticilerinin başarısında hiç şüphesiz nakit
yönetiminin önemli bir yeri olduğunu göstermektedir. 

Kaynakça

 • Aksoy, A. ve Yalçıner, K., (2008). İşletme Sermayesi Yönetimi, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Akşar, T. ve Merih, K. (2008). Futbol Yönetimi, 1.Baskı, İstanbul: Literatür Yayınları.
 • Apak, S. ve Tunalı, E. (2007). “İnşaat Sektöründe Nakit Yönetimi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi (MUFAD), 36, 50-59.
 • Aydın, N., Başar, M. ve Coşkun, M. (2014). Finansal Yönetim, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Baim, D. V., Goukasian, L. ve Misch, M. B. (2015). “Olympic Sponsorships, Stock Prices, and Trading Activity”, International Journal of Sport Finance, 10/2, 175-195.
 • Çam, A.V. ve Özbek, A. (2015). “The Effect of Cash Conversion Cycle on Profitability of Small and Medium Sized Enterprises”, International Journal of Managament Sciences and Business Research, 4/2, 66-72.
 • Devecioğlu, S., Çoban, B. ve Karakaya, Y. E. (2011). “Spor Kulüplerinin Yönetim Modellerinin Değerlendirilmesi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31, 51-68.
 • Devecioğlu, S., Çoban, B. ve Karakaya, Y. E. (2014). “Futbol Yönetimi ve Organizasyonlarının Görünümü”,Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 5/1, 35-48.
 • Donuk, B. (2016). Spor Yönetim Sanatı, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
 • Ege, İ., Topaloğlu, E. E. ve Karakozak, Ö. (2016). “Nakit Dönüşüm Süresi Analizi: BİST-50 Endeksinde Yer Alan Şirketler Üzerine Ampirik Bir Uygulama”, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9/1, 179-193.
 • Ekmekçi, R. (2013). “Spor Yönetimi: Kavram ve Özellikler”, Spor Yönetimi, (Ed: M. Argan), Eskişehir: T. C. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Ercan, M.K. ve Ban, Ü. (2012). Değere Dayalı İşletme Finansı Finansal Yönetim, 7.Baskı, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Güçlü, M. (1998). Spor Tesislerinin İşletmesi Ankara Özel Yükseliş Koleji Spor Tesisleri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4, 1-9.
 • Gündoğdu, A. (2016). “Uluslararası Çalışma Sermayesi Yönetimi”, Uluslararası Finans Teori ve Politika, (Ed: N. Eroğlu, H. Dinçer, Ü. Hacıoğlu), Ankara: Orion Yayınları.
 • Kabakçı, A. (2011). “Çokuluslu İşletmelerde Merkezi Nakit Yönetimi ve Havuzlama”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13/1, 97-110.
 • Kendirli, S. ve Çankaya, M. (2016). “BİST Turizm Endeksindeki Şirketlerde İşletme Sermayesi Yönetiminin Karlıllık Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma”, International Review of Exonomics and Management, 4/2, 46-68.
 • Kutlu Furtuna, Ö. (2017). “Nakit Bulundurma Düzeyinin Sektörel Analizi: Borsa İstanbul`da İşlem Gören Reel Sektör Firmaları Üzerine Bir Uygulama”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13/3, 615-630.
 • Mucuk, İ. (2014). Modern İşletmecilik, 19. Baskı, İstanbul:Türkmen Kitabevi.
 • Okka, O. (2015). Finansal Yönetim Teori ve Çözümlü Problemler, Geliştirilmiş 6. Baskı, Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Önal, Y. B. (1996). “Nakit Yönetiminin Önemi ve İşleyişi: Türkiye Örneği”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4/4, 93-104.
 • Ramazanoğlu, F. ve Öcalan, M. (2005). “Spor İşetmelerinde İşletmecilik ve Personel Yönetimi Anlayışı”, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 4/1, 36-40.
 • Sakarya, Ş. (2008). “Nakit Yönetiminde Nakit Dönüş Süresi Analizinin Kullanılması: İMKB` deki KOBİ`ler Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13/2, 227-248.
 • Sekban, G. ve Atalı, L. (2017). Amatör Spor Kulübü Yöneticilerinin Finansal Profilleri, Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), 3/2, 306-315.
 • Seifert, B. ve Gonenc, H. (2018). “The Effects of Country and Firm-Level Governance on Cash Management”, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 52, 1-16.
 • Yücel, T., ve Kurt, G. (2002). “Nakit Dönüş Süresi, Nakit Yönetimi ve Karlılık: İMKB Şirketleri Üzerinde Ampirik Bir Çalışma”, İMKB Dergisi, 6/22, 1-15.
 • Zhang, H., ve Chan, K. C. (2018). “Bank Shareholding and Corporate Cash Management: Evidence from China”, North American Journal of Economics and Finance, 1-19.
 • KAP (2018). Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.,https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1400-trabzonspor-sportif-yatirim-ve-futbol-isletmeciligi-ticaret-a-s (Erişim Tarihi: 29.03.2018).
Toplam 27 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Tolga Ulusoy 0000-0002-4365-0877

Yusuf Esmer 0000-0003-3691-1730

Faruk Dayı 0000-0003-0903-1500

Yayımlanma Tarihi 27 Nisan 2019
Gönderilme Tarihi 18 Eylül 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Ulusoy, T., Esmer, Y., & Dayı, F. (2019). Spor İşletmelerinde Nakit Yönetimi: Bist’de Bir Uygulama. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(2), 1889-1905. https://doi.org/10.33206/mjss.460899
AMA Ulusoy T, Esmer Y, Dayı F. Spor İşletmelerinde Nakit Yönetimi: Bist’de Bir Uygulama. MJSS. Nisan 2019;8(2):1889-1905. doi:10.33206/mjss.460899
Chicago Ulusoy, Tolga, Yusuf Esmer, ve Faruk Dayı. “Spor İşletmelerinde Nakit Yönetimi: Bist’de Bir Uygulama”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8, sy. 2 (Nisan 2019): 1889-1905. https://doi.org/10.33206/mjss.460899.
EndNote Ulusoy T, Esmer Y, Dayı F (01 Nisan 2019) Spor İşletmelerinde Nakit Yönetimi: Bist’de Bir Uygulama. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 2 1889–1905.
IEEE T. Ulusoy, Y. Esmer, ve F. Dayı, “Spor İşletmelerinde Nakit Yönetimi: Bist’de Bir Uygulama”, MJSS, c. 8, sy. 2, ss. 1889–1905, 2019, doi: 10.33206/mjss.460899.
ISNAD Ulusoy, Tolga vd. “Spor İşletmelerinde Nakit Yönetimi: Bist’de Bir Uygulama”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8/2 (Nisan 2019), 1889-1905. https://doi.org/10.33206/mjss.460899.
JAMA Ulusoy T, Esmer Y, Dayı F. Spor İşletmelerinde Nakit Yönetimi: Bist’de Bir Uygulama. MJSS. 2019;8:1889–1905.
MLA Ulusoy, Tolga vd. “Spor İşletmelerinde Nakit Yönetimi: Bist’de Bir Uygulama”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 8, sy. 2, 2019, ss. 1889-05, doi:10.33206/mjss.460899.
Vancouver Ulusoy T, Esmer Y, Dayı F. Spor İşletmelerinde Nakit Yönetimi: Bist’de Bir Uygulama. MJSS. 2019;8(2):1889-905.

MANAS Journal of Social Studies (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi)     


16155