Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 2734 - 2754 2019-07-16

Gri Pazarlama ve Paralel İthalat Üzerine Bir Araştırma
A Research On Gray Marketing And Parallel Import

İdris Karslıoğlu [1]


Gri pazarlama ve paralel ithalat kavramları, yıllardır özellikle markalı ürünler üreten işletmeler ve aynı ürünü daha ucuza almak isteyen tüketiciler tarafından önemle incelenen bir konudur. Bu kavramlar, fiyat farklarının olduğu piyasalarda kendini göstermekte, tüketici ihtiyaç ve beklentilerine göre pek çok üründe daha da derinlik kazanmaktadır. Gri pazarlama ve paralel ithalat şeklinde ithalat yoluyla yurtdışından getirilen ürünler, yurtiçi piyasada satılan ürünlerin önünde bir engel gibi görünmekteyse de günümüzde birçok dağıtıcı işletme tarafından teşvik edilmekte ve gittikçe tüketiciler tarafından daha çok tercih edilmektedir. Çalışmada, gri pazarlama, paralel ithalat ve geri ithalat kavramlarına değinilerek, konuyla ilgili yapılan çalışmalar incelenmektedir. Örnek olay analizinin yapıldığı çalışmada, cep telefonlarının fiyat farklılıkları tespit edilerek gri ürün ve paralel ürünün tercih sebepleri açıklanmaktadır. Kişisel beklentiler üzerindeki fayda ve zararları ele alınarak geliştirilen çeşitli stratejilere değinilmektedir. Çalışmanın sonucunda, gri pazarlama ve paralel ithalatın yurtiçinde satışa sunulan ürünlerin pazar payını etkilediği, tüketici için karlı ancak dağıtıcı açısından karı düşürücü yapısının olduğu ortaya çıkmaktadır. 

The concepts of grey marketing and parallel imports are extensively studied concepts by both businesses that have been producing branded products and consumers who want to buy the same product at a lower cost. These concepts become prominent on the markets where price differences exist, and they are getting deeper in many ways compared to consumer needs and expectations. While products brought from abroad through import as gray marketing and parallel imports seem to be an obstacle in front of the products sold in the domestic market, nowadays, they are encouraged by many distributors and are increasingly preferred by consumers. In this study, the concepts of gray marketing, parallel import and re-import are discussed and various strategies that address the benefits and harms of personal expectations about these concepts are addressed through the studies on the subject. In the scope of the study, price differences of mobile phones are determined by means of case study analysis and the reasons of preference for gray products and parallel products are explained. As a result of the study, it is revealed that gray marketing and parallel imports affect the market share of the products offered to the domestic market, it is profitable for the consumer but it has a profit reducing structure in terms of distributor.

 • Antia, K. D., Bergen, M. & Dutta, S. (2004). Competing with Gray Markets. MIT Sloan Management Review, (46)1: 63–69.
 • Armağan, E. A. (2008). Pazarlama Açısından Etik. Varinli, İ. ve Çatı, K. (Ed), Güncel Pazarlama Yaklaşımlarından Seçmeler, (s.503-522). Ankara. Detay Yayıncılık.
 • Arıkan, A., S. (2001). Fikri – Sınai Haklar Açısından Paralel İthalat – AB ve Türkiye, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Aytaçlı, B. (2012). Durum Çalışmasına Ayrıntılı Bir Bakış. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, (3)1: 1-9.
 • Bardakcı, A. (2010). Paralel İthalat / Gri Pazarlama Kavramları ve Çözüm Önerileri Hakkında Literatür Taraması. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 543: 7-21.
 • Berman, B. (2004). Strategies to Combat the Sale of Gray Market Goods. Business Horizons, Elsevier, (47)4: 51-60.
 • Bohlund, M. (2005). The Price Effects of Differential Pricing and Parallel Trade in Pharmaceuticals. Unpublished Master’s Thesis, University of Uppsala. Swedish.
 • Bucklin, L. P. (1990). The Gray Market Threat to International Marketing Strategies. Cambridge. Marketing Science Institute.
 • Cavusgil, S. T. & Sikora, E. (1988). How Multinationals Can Counter Gray Market İmports. Columbia Journal of World Business, (23)4: 75-85.
 • Cemalcılar, İ. (1987). Pazarlama, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No:72. İstanbul. Beta Basın Yayın Dağıtım. Ceylan, H. H. & Köse, B. (2018). Tüketicilerin Gri Pazar Ürün Tercihleri Üzerine Bir Araştırma. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (20)34: 1-8.
 • Chen, H. (2002). Gray Marketing and Unfair Competition. Atlantic Economic Journal, (30)2: 196-204. Chen, H. (2007). Grey Marketing and İts İmpact on Brand Equity. Journal of Product & Brand Management, 16(4): 247-256.
 • Contreras, F. L. & Zapata Ramos, M. L. (2016). What is Marketing? A Study on Marketing Managers’ Perception of the Definition of Marketing. Forum Empresarial . (21)1: 49-69.
 • Ebaidalla, M. E. (2017). Parallel Market for Foreign Exchange in Sudan: Determinants and Impact on Macroeconomic Performance. A paper prepared for ERF' 23rd Annual Conference, 1-29.
 • Ekdi, B. (2009). Avrupa Birliği’nde İlaçların Yeniden Paketlenmesi ve Paralel İthalatı Açısından ‘Sınırlar’. FRM Dergisi, (9)2: 77-97.
 • Güllü, E. (2014). Marka Hakkının Tükenmesi ve Paralel İthalat. Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, Türk Patent Enstitüsü, Ankara.
 • Hunt, S. D. & Morgan, R. M. (1995). The Comparative Advantage Theory of Competition. Journal of Marketing, 59: 1-15.
 • İslamoğlu, A. H. (2006). Pazarlama Yönetimi. (3. Baskı). İstanbul: Beta Basın Yayın Dağıtım.
 • Karakurt, Y. (2007). Marka Tescilinden Doğan Hakların Tüketilmesi İlkesi ve İstisnaları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kayhan, F. (2002). Fikri Mülkiyet Hakları ve Rekabet Hukuku ‘Hakkın Tüketilmesi’, Perşembe Konferansları, 131-150.
 • Kıtchen, P., Eagle, L., Rose L. & Moyle, B. (2003). The Impact of Gray Marketing and Parallel Importing on Brand Equity and Brand Value. Research Memorandum 38. The University of Hull Business School.
 • Lauterborn, B. (1990). New Marketing Litany: Four P's Passe: C-Words Take Over. Advertising Age, (1)41: 26.
 • Mathur, L. K. (1995). The İmpact of İnternational Gray Marketing on Consumers and Firms. Journal of Euromarketing, (4)2: 39-59.
 • Mucuk, İ. (1999). Pazarlama İlkeleri. İstanbul. Türkmen Kitabevi.
 • Myers, M. B. (1999). Incidents of Gray Market Activity among US Exporters: Occurrences, Characteristics, and Consequences. Journal of International Business Studies, (30)1: 105–126.
 • Puni, A. (2013). Gray Marketıng Threat on Multınatıonal Sales Revenue in Ghana, Conference of the International Journal of Arts & Sciences, (6)1: 73–87.
 • Seyidoğlu, H. (2013). Uluslararası İktisat & Teori, Politika ve Uygulama. (19. Baskı). İstanbul: Güzem Can Yayınları.
 • Takım, A. & Ersungur, Ş. M. (2018). Türkiye’de Teşvik Sisteminin Yapısı, Sorunları ve Etkinliği Üzerine Bir Politika Önerisi: Tek Bir Uygulamacı Kuruluş Sorunları Çözer Mi? Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, (32)3: 725-744.
 • Tan, S. J., Lim, G. H. & Lee, K. S. (1997). Strategic Responses to Parallel İmporting. Journal of Global Marketing, 10(4): 45-66.
 • Topuz, H. & Çoşkun, A. E. (2018). Ricardo'nun Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi: Türkiye, Kolombiya ve Güney Kore Üçlüsünün Sektörel Bazda Uygulamalı Bir Analizi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (10)25: 672-685.
 • Vural, R. A. & Cenkseven, F. (2005). Eğitim Araştırmalarında Örnek Olay (Vaka) Çalışmaları: Tanımı, Türleri, Aşamaları ve Raporlaştırılması. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 126-139.
 • Yağcı, M. İ. & Çabuk, S. (2014). Pazarlama Teorileri. İstanbul: Kapital Medya Hizmetleri.
 • OECD, (2002). “Synthesis Report on Parallel Import” Joint Group on Trade and Competition
 • http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=COM/DAFFE/COMP/TD(2002)18/FINAL&docLanguage=En (Erişim Tarihi: 09.01.2019)
 • www.biymed.com/forum/isyonetimi/lojistik-ve-tedarik-zinciri-yonetimi/lojistik-terimler-sozlugu/gri-pazar-gray-market-nedir-ne-demektir.html (Erişim: 22.07.2018).
 • www.mediatrend.mediamarkt.com.tr/grey-market-gri-pazar-paralel-ithalat-nedir/ (Erişim Tarihi: 22.07.2018).
 • www.hurriyet.com.tr/teknoloji/turkiyede-kac-milyon-telefon-satildi-40415243 (Erişim Tarihi: 22.07.2018).
 • www.yeniakit.com.tr/haber/2016da-dunyada-satilan-akilli-cep-telefonu-sayisi-sasirtti-280631.html (Erişim Tarihi: 22.07.2018).
 • www.inta.org/INTABulletin/Pages/BestPracticesGrayMarket.aspx (Erişim Tarihi: 09.01.2019).
 • www.tubisad.org.tr/tr/images/pdf/tubisad_2018_e-ticaret_sunum_tr.pdf (Erişim Tarihi: 17.01.2019).
 • www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx (Erişim Tarihi: 03.10.2018).
 • www.bloomberght.com/haberler/haber/2192728-2018-yilinda-akilli-telefon-satislari-yuzde-46-azaldi (Erişim Tarihi: 11.02.2019).
 • www.canalys.com/analysis/smartphone+analysis (Erişim Tarihi: 11.02.2019).
 • www.n11.com (Erişim Tarihi: 03.08.2018).
 • www.hepsiburada.com (Erişim Tarihi: 17.07.2018).
 • www.gittigidiyor.com (Erişim Tarihi: 19.07.2018).
 • www.apple.com/tr (Erişim Tarihi: 02.08.2018).
 • www.samsung.com/tr (Erişim Tarihi: 05.08.2018).
 • www.lg.com/tr (Erişim Tarihi: 21.07.2018).
 • www.huawei.com/tr (Erişim Tarihi: 21.07.2018).
 • www.htc.com/tr (Erişim Tarihi: 17.07.2018).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1000-9004
Yazar: İdris Karslıoğlu (Sorumlu Yazar)
Kurum: TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { mjss468053, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {2734 - 2754}, doi = {10.33206/mjss.468053}, title = {Gri Pazarlama ve Paralel İthalat Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Karslıoğlu, İdris} }
APA Karslıoğlu, İ . (2019). Gri Pazarlama ve Paralel İthalat Üzerine Bir Araştırma. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (3) , 2734-2754 . DOI: 10.33206/mjss.468053
MLA Karslıoğlu, İ . "Gri Pazarlama ve Paralel İthalat Üzerine Bir Araştırma". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 2734-2754 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/47096/468053>
Chicago Karslıoğlu, İ . "Gri Pazarlama ve Paralel İthalat Üzerine Bir Araştırma". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 2734-2754
RIS TY - JOUR T1 - Gri Pazarlama ve Paralel İthalat Üzerine Bir Araştırma AU - İdris Karslıoğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.468053 DO - 10.33206/mjss.468053 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2734 EP - 2754 VL - 8 IS - 3 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.468053 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.468053 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Gri Pazarlama ve Paralel İthalat Üzerine Bir Araştırma %A İdris Karslıoğlu %T Gri Pazarlama ve Paralel İthalat Üzerine Bir Araştırma %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 3 %R doi: 10.33206/mjss.468053 %U 10.33206/mjss.468053
ISNAD Karslıoğlu, İdris . "Gri Pazarlama ve Paralel İthalat Üzerine Bir Araştırma". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 3 (Temmuz 2019): 2734-2754 . https://doi.org/10.33206/mjss.468053
AMA Karslıoğlu İ . Gri Pazarlama ve Paralel İthalat Üzerine Bir Araştırma. MJSS. 2019; 8(3): 2734-2754.
Vancouver Karslıoğlu İ . Gri Pazarlama ve Paralel İthalat Üzerine Bir Araştırma. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(3): 2754-2734.