Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 2662 - 2678 2019-07-16

Organizational Commitment Effects Of Leadership Behavior In Health Services: A Meta-Analysis Study
Sağlık Hizmetlerinde Liderlik Davranışlarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması

Arzu Yiğit [1] , Ferhan Güven [2] , Mine Alaoğlu [3]


Healthcare facilities carry out their objectives through occupations with high organizational commitment. One of the main factors affecting the organizational commitment of health care providers is the leadership behaviors exhibited by the managers. For this reason, health care providers have to provide the organizational commitment of the employees they work with. The aim of this study is to determine the effect of leadership behaviors in health care services on organizational commitment through meta-analysis. In this context, a meta-analysis of 24 studies was conducted that did not examine the relationship between leadership behaviors and organizational commitment in the health sector and provided the data required for meta-analysis. The results of the research were obtained using a meta-analysis program. In the study conducted in the random effects model, leadership and organizational commitment in health services were found to be moderate and positive with a value of 0.35 (G.A; 0.26-0.45; p<0.05) and it was found to be statistically significant. It was determined that the studies examined within the scope of this research did not act as moderator in terms of article or thesis (Qb=4.60, p>0.05). As a result, the leadership behaviors of health care managers in health care services have an effect on the organizational commitment of those who work.

Sağlık kuruluşları amaçlarını örgütsel bağlılığı yüksek olan işgörenler sayesinde gerçekleştirir. Sağlık kuruluşlarında işgörenlerin örgütsel bağlılığını etkileyen temel faktörlerden birisi de, yöneticilerin sergiledikleri liderlik davranışlarıdır. Bu nedenle sağlık kurumları yöneticileri birlikte çalıştıkları işgörenlerin örgüte bağlılığını sağlamak zorundadır.  Bu çalışmanın amacı sağlık hizmetlerinde liderlik davranışlarının örgütsel bağlılığa etkisinin meta analiz ile tespit edilmesidir. Bu kapsamda sağlık sektöründe liderlik davranışları ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi inceleyen ve meta analiz için gerekli olan verileri sağlayan 24 çalışmanın meta analizi yapılmıştır. Araştırmada sonuçları meta analiz programı kullanılarak elde edilmiştir. Rastgele etkiler modelinde yürütülen araştırmada sağlık hizmetlerinde liderlik ve örgütsel bağlılık etki büyüklüğünün 0.35 (G.A; 0.26-0 .45; p<0.05 ) değeri ile orta düzeyde ve pozitif yönlü olduğu ve istatiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Bu araştırma kapsamında incelenen çalışmaların yayın türünün makale ya da tez olma durumunun moderatör rol oynamadığı saptanmıştır (Qb = 4.60;  p>0,05). Sonuç olarak sağlık hizmetlerinde sağlık yöneticilerinin sergilemiş oldukları liderlik davranışlarının iş görenlerin örgütsel bağlılığına etki etmektedir. 

 • Adadevoh, E. K. (2003). The Relationship Between Transformational And Transactional Leadership Behaviors Of Nursing Managers And Job Satisfaction And Organizational Commitment Among Hospital Nursing Staff (Doktora Tezi). Nova Southeastern University, Florida.
 • Adebayo, O. O. (2010). Obstetric Nurses’ Perceptions Of Manager’s Leadership Style On Job Satisfaction And Organizational Commitment. (Doktora Tezi). University of Phoenix.
 • Akbolat, M., Işık, O., Yılmaz, A. (2013). Dönüşümcü Liderlik Davranışının Motivasyon Ve Duygusal Bağlılığa Etkisi. International Journal of Economic and Administrative Studies, 6 (11), 35–50.
 • Akroyd, D., Legg, J., Jackowski, M.B., Adams, R. D. (2009). The İmpact Of Selected Organizational Variables And Managerial Leadership On Radiation Therapists’ Organizational Commitment. Radiography, 15(2), 113-120. doi: 10.1016/j.radi.2008.05.004.
 • Albrecht, S. L., Andreetta, M. (2011). The İnflunce Of Empowering Leadership, Empowerment And Engagement On Affective Commitment And Turnover İntentions İn Community Health Service Workers: Test Of A Model. Leadership in Health Services 24 (3), 228- 237. doi: 10.1108/ 17511871111151126.
 • Allen, N. J., ve Meyer, J. P. (1990). The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization. Journal of Occupational Psychology, 63(1), 1-18.
 • Allen, N. J., ve Meyer, J. P. (1996). Affective, Continuance, and Normativecommitment to the Organization: An Examination of Construct Validity. Journal of Vocational Behavior( 49), 252-276.
 • Avaio, B. J., Zhu, W., Koh, W., Bhatia, P. (2004). Transformational Leadership And Organizational Commitment: Mediating Role Of Psychological Empowerment And Moderating Role Of Structural Distance. Journal of Organizational Behavior, 25 (8), 951-968. doi:10.1002/job.283.
 • Aymaz, D. (2014). Hemşirelerde Liderlik Davranışı, Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Yaratıcılık Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Haliç Üniversitesi, İstanbul.
 • Bakioğlu, A., Özcan, Ş. (2016), Meta Analizi, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara
 • Bateman T.S., and Snel S.A. (2012). Management, McGraw-Hill Education; 3rd edition (September 14, 2012).
 • Begg, C. B., Mazumdar, M. (1994). Operating characteristics of a rank correlation test for publication bias. Biometrics, 50(4), 1088-1101. dx.doi.org/10.2307/2533446
 • Blankenship, S.L., (2010). The Consequences Of Transformational Leaderhip And/Or Transactional Leadership İn Relationship To Job Satisfaction And Organizational Commitment For Active Duty Women Serving İn The Air Force Medical Service. (Doktora Tezi). Nova Southeastern University, Florida.
 • Bolat, O. İ., ve Bolat, T. (2008). Otel İşletmelerinde Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(19), 75- 94
 • Borenstein M, Hedges LV, Higgins JPT, Rothstein HR. (2009), Introduction to Meta Analysis. 1st ed., United Kingdom,John Wiley & Sons, Ltd.
 • Borenstein, M., Hedges, L., Higgins, J., Rothstein, H. (2005), Comprehensive Meta-analysis Version 2, Biostat, Englewood NJ.
 • Chen, Z.X. ve Francesco, A.M. (2003), The Relationship Between The Three Components Of Commitment and Employee Performance in China, Journal of Vocational Behavior, 62(3), June, ss.490 516.
 • Chenevert, D., Vanderberghe, C., Doucet, O., Ben Ayed, A. K. (2013). Passive Leadership, Role Stressors, And Affective Organizational Commitment: A Time- Lagged Study Among Health Care Employees. Revue Europe’enne de Psychologie Applique’e / European Review of Applied Psychology, 63 (5), 277-286. doi:10.1016/j.erap.2013.07.002.
 • Cinel, M. O., (2008). Karizmatik Liderlik Özelliklerinin Örgütsel Bağlılık Unsurları Üzerindeki Etkileri Ve Bir Araştırma. (Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.
 • Çakınberk, A., Demirel, E. T., (2010). Leadership As A Determinant Of A Organizational Commitment: A Case Of Health Care Personnel. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24, 103-119.
 • Deeks J.J, Higgins J.PT Altman D.G, et al. (2012), Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions, Analysıng Data And Undertakıng Meta-Analyses, Editor, Higgins J PT and Green, S., JohnWiley & Sons Ltd, England
 • Dinçer, S., (2014), Eğitim Bilimlerinde Uygulamalı Maeta-Analiz, Ankara, Pagem Yayıncılık.
 • Egger, M., Smith, G. D., Schneider, M., & Minder, C. (1997). Bias in meta-analysis detected by a simple, graphical test. British Medical Journal, 315(7109), 629-634. dx.doi.org/10.1136/bmj.315.7109.629
 • Froelich, S. D., (1995). The impact of transformational leadership behaviors on nurses’ job satisfaction and organizational commitment. (Doktora Tezi). Madonna University, Livonia, Michigan.
 • Gregory, A. E., (2011). Transformational Leadership, Job Satisfaction, Organizational Commitment And Non-Supervisory Nurses’ intention to leave. (Doktora Tezi). Lyyn University, Florida.
 • Hamdi, S., Rajablu, M. (2012). Effect Of Supervisor-Subordinate Communication And Leadership Style On Organizational Commitment Of Nurses İn Health Care Setting. International Journal of Business and Management, 7 (23), 7-18. doi:10.5539/ijbm.v7n23p7.
 • Higgins JPT, Thompson SG, Deeks JJ, Altman DG (2003), Measuring İnconsistency İn Meta- Analyses, BMJ 2003; 327: 557–560
 • Kennedy, T. E. (1999). The Realationship Of Nurse Manager’s Organizational Commitment And Nurse Administrator’s Caring And Leadership Behaviors. (Doktora Tezi). George Mason University, Washington.
 • Ketchland, A. (1998) The Existence of Multiple Measures of Organizational Commitment and Experience-Related Differences in a Public Accounting Setting, Behavioral Research in Accounting, Vol:10, ss.112 11.
 • Kılıç, S. (2016), Meta Analizi Anlama ve Yorumlama, Journal of Mood Disorders, 6(2), 93–98.
 • Koçel, T., (2011), İşletme Yöneticiliği, İstanbul: Beta Basım A.Ş.
 • Koppenhoefer, C. (2013). The impact of leadership style on organizational commitment in medical health insurance call centers. (Doktora Tezi). İndiana Wesleyan University, İndiana( ABD)
 • Kotter J.P. (1990). What Leaders Really Do, Harvard Business Rewiew (May-June 1990).
 • Leach, L. S., (2000). Nurse executive leadership and the realationship to organizational commitment among nurses. (Doktora Tezi). University of Southern California, Los Angeles.
 • Leandro, G. (2005), Meta-Analysis İn Medical Research: The Handbook For The Understanding And Practice Of Meta-Analysis, USA: Blackwell Publishing Ltd.
 • Loke, J. (2001). Leadership Behaviours: Effects On Job Satisfaction, Productivity And Organizational Commitment. Journal of Nursing Management, 9(4), 191-204. doi:10.1046/j.1365-2834. 2001.00231.x.
 • Maria, V. S. (2007). Leadership Styles Of Nurse-Managers:Influences On Commitment. (Doktora Tezi). Stevens Institute of Technology, ABD
 • Mattison, O.Y., (2010). The Realationship Of Leadership Styles And Organizational Commitment Among Subtance Abuse Counselors. (Doktora Tezi). University of Phoenix.
 • McNeese, S., Kathryn, D. (1991). The İmpact Of Leadership Behaviors Upon Job Satisfaction, Productıvıty, And Organizational Commitment Of Followers. (Doktora Tezi). Seaatle University, Seaatle.
 • Meyer, J. P. Ve Allen N. J. (1997), Commitment in the Workplace: Theory, Research, and Application Thousand Oaks, California: Sage Publications.
 • Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1991). A Three-Component Conceptualization Of Organizational Commitment. Human Resource Management Review, 1(1), 61-89.
 • Mittlböck M, Heinzl H. A., (2006), Simulation Study Comparing Properties Of Heterojenity Measures İn Meta Analyses. Statistics in Medicine, 25(24): 4321-4333
 • Polito, J. A., (2010). A Study Of The Relationship Between Commitment To The Supervisor And Followers’ Perception Of Leadership. (Doktora Tezi). Capella University, Minneapolis.
 • Robbins S., Cenzo D.,Coulter M. (2013). Fundamentament: Essential Concepts and Applications Pearson Education. OLP with etext, Global Edition 8.
 • Sarıoğlu Uğur S. Ve Uğur U.(2014). Yöneticilik Ve Liderlik Ayrımında Kişisel Farklılıkların Rolü, Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt 6, Sayı 1, 2014 Issn: 1309 -8039.
 • Top, M., Tarcan, M., Tekingündüz, S., Hikmet, N. (2012). An Analysis Of Relationships Among Transformational Leadership, Job Satisfaction, Organizational Commitment And Organizational Trust İn Two Turkish Hospitals. The International Journal of Health Plannıng and Management 28, 217-241. doi: 10.1002/hpm.2154.
 • Vecchio RP. Organizational Behavior. 3rd Ed. Florida: The Dryden Press; 1995. s.137-138
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5777-3405
Yazar: Arzu Yiğit (Sorumlu Yazar)
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Ferhan Güven
Ülke: The Netherlands


Yazar: Mine Alaoğlu

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { mjss475442, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {2662 - 2678}, doi = {10.33206/mjss.475442}, title = {Sağlık Hizmetlerinde Liderlik Davranışlarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması}, key = {cite}, author = {Yiğit, Arzu and Güven, Ferhan and Alaoğlu, Mine} }
APA Yiğit, A , Güven, F , Alaoğlu, M . (2019). Sağlık Hizmetlerinde Liderlik Davranışlarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (3) , 2662-2678 . DOI: 10.33206/mjss.475442
MLA Yiğit, A , Güven, F , Alaoğlu, M . "Sağlık Hizmetlerinde Liderlik Davranışlarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 2662-2678 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/47096/475442>
Chicago Yiğit, A , Güven, F , Alaoğlu, M . "Sağlık Hizmetlerinde Liderlik Davranışlarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 2662-2678
RIS TY - JOUR T1 - Sağlık Hizmetlerinde Liderlik Davranışlarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması AU - Arzu Yiğit , Ferhan Güven , Mine Alaoğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.475442 DO - 10.33206/mjss.475442 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2662 EP - 2678 VL - 8 IS - 3 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.475442 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.475442 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Sağlık Hizmetlerinde Liderlik Davranışlarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması %A Arzu Yiğit , Ferhan Güven , Mine Alaoğlu %T Sağlık Hizmetlerinde Liderlik Davranışlarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 3 %R doi: 10.33206/mjss.475442 %U 10.33206/mjss.475442
ISNAD Yiğit, Arzu , Güven, Ferhan , Alaoğlu, Mine . "Sağlık Hizmetlerinde Liderlik Davranışlarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 3 (Temmuz 2019): 2662-2678 . https://doi.org/10.33206/mjss.475442
AMA Yiğit A , Güven F , Alaoğlu M . Sağlık Hizmetlerinde Liderlik Davranışlarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. MJSS. 2019; 8(3): 2662-2678.
Vancouver Yiğit A , Güven F , Alaoğlu M . Sağlık Hizmetlerinde Liderlik Davranışlarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(3): 2678-2662.