Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 2381 - 2399 2019-07-16

Bilinçli Öz-Anlayış Programının Üniversite Öğrencilerinin Öz-Anlayışına Etkisi
Effects Of The Mindful Self-Compassion Program On The University Student's Self-Compassion

Halim Sarıcaoğlu [1] , Coşkun Arslan [2]


Bu araştırmanın amacı bireylerin öz-anlayış düzeylerini yükseltmeye yönelik bir psiko-eğitim programı geliştirilmesi ve geliştirilen programın üniversite öğrencileri üzerinde etkililiğinin deneysel olarak sınanmasıdır. Araştırmada deney-kontrol gruplu, ön-test, son-test ve izleme ölçümlü deneysel desen kullanılmış; deney grubundaki 13 öğrenciye 8 oturumluk “Bilinçli Öz-Anlayış Programı” uygulanmış, kontrol grubundaki 15 öğrenciye ise herhangi bir deneysel işlem uygulanmamıştır. Veri toplama aracı olarak “Öz-Anlayış Ölçeği” ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Hipotezlerin test edilmesinde betimsel istatistikler, Wilcoxon Sıralı İşaretler Testi ve Mann Whitney U Testi kullanılmıştır. Deneysel işlem öncesinde deney ve kontrol gruplarının öz-anlayış puanları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı; deneysel işlem sonrasında deney grubundaki katılımcıların öz-anlayış puanlarının kontrol grubundaki katılımcılar-dan anlamlı olarak yüksek olduğu görülmüştür. Deneysel işlemden bir ay sonra uygulanan izleme ölçümünde; deney grubunun son-test puanları ile izleme testi puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur. Bu sonuçlara göre Bilinçli Öz-Anlayış Programı’nın bireylerin öz-anlayış düzeylerini artırmada etkili olduğu söylenebilir.

 The aim of this research is to develop a psycho-education program with the intention of increasing the individuals' level of self-compassion and test the aforementioned program's efficiency on the university students. An experimental design with experimental-control groups, pre-test, post-test and follow-up tests is used in the research. Mindful Self-Compassion Program, which is 8 session, is implemented on the experimental group, and for the control group, no experimental procedure is implemented. Self-Compassion Scale, which is developed by Neff and adapted to Turkish by Deniz, Kesici and Sümer, and personal information form, is used as data collection tool. Descriptive statistics, Wilcoxon Signed Rank Test, and Mann Whitney U Test were used when testing hypotheses. There is no significant difference between the experimental and control groups' self-compassion scores before the experimental procedure. After the experimental procedure, participants' self-compassion scores in the experimental group were found to be significantly higher than those in the control group. In the follow-up measurement applied one month after the experimental procedure, there was no significant difference between the post-test scores of the experimental group and the follow-up test scores. According to these results, it can be said that the Mindful Self-Compassion Program is effective in increasing the self-compassion levels of the individuals.

 • Akın, A. (2009). Akılcı duygusal davranışçı terapi odaklı grupla psikolojik danışmanın psikolojik iyi olma ve öz-duyarlık üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Akın, A. (2010). Self-compassion and loneliness. International Online Journal of Educational Sciences, 2(3), 702–718.
 • Akın, Ü., Akın, A., & Abacı, R. (2007). Öz-duyarlık Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 01–10.
 • Akkaya, Ç. (2011). Ortaöğretim öğrencilerinde algılanan sosyal destek ve öz-duyarlık düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Bolat, Z. (2013). Üniversite öğrencilerinin psikolojik sağlamlık ve öz-anlayışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Deniz, M. E., Arslan, C., Özyeşil, Z., & İzmirli, M. (2012). Öz-Anlayış, Yaşam Doyumu, Negatif ve Pozitif Duygu: Türk ve Diğer Ülke Üniversite Öğrencileri Arasında Bir Karşılaştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(23), 428–446.
 • Deniz, M. E., Kesici, Ş., & Sümer, A. S. (2008). The validity and reliability of the Turkish version of the Self-Compassion Scale. Social Behavior and Personality: an international journal, 36(9), 1151–1160. Scientific Journal Publishers.
 • Deniz, M. E., & Sümer, A. S. (2010). Farklı Özanlayış Düzeylerine Sahip Üniversite Öğrencilerinde Depresyon, Anksiyete ve Stresin Değerlendirilmesi. Education and Science, 35(158).
 • Dilmaç, B., Deniz, M., & Deniz, M. E. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Öz-Anlayışıları İle Değer Tercihlerinin İncelenmesi, 18, 9–24.
 • Duran, S. (2014). Zi̇hi̇nsel engelli̇ bi̇reyleri̇n ebeveynleri̇ne veri̇len psi̇koeği̇ti̇mi̇n öznel i̇yi̇ oluş ve öz duyarlığa etki̇si̇ni̇n değerlendi̇ri̇lmesi̇. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.Eker, H. (2011). Üniversite öğrencilerinin öz-duyarlık ve duyarlı sevgi düzeylerinin ebeveyn tutumları açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Eraydın, Ş. (2010). Farklı müfredat programlarında öğrenim gören hemşirelik öğrencilerinin öz-duyarlık, öz güven ve boyun eğici davranışlarının incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.
 • Germer, C. (2009). The mindful path to self-compassion: Freeing yourself from destructive thoughts and emotions. Guilford Press.
 • Germer, C. K., & Neff, K. D. (2013). Self-compassion in clinical practice. Journal of Clinical Psychology, 69(8), 856–867.
 • Gilbert, P., & Procter, S. (2006). for People with High Shame and Self-Criticism : Overview and Pilot Study of a Group Therapy Approach. Clinical Psychology & Psychotherapy, 13, 353–379.
 • Heffernan, M., Quinn Griffin, M. T., McNulty, S. R., & Fitzpatrick, J. J. (2010). Self-compassion and emotional intelligence in nurses. International Journal of Nursing Practice, 16(4), 366–373.
 • İkiz, E., ve Totan, T. (2012). Üniversite öğrencilerinde öz-duyarlık ve duygusal zekânın incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 51–71.
 • Kantaş, Ö. (2013). Impact of relational and individuational self-orientatıons on the well-being of academicians: The roles of ego- or eco- system motivations, self-transcendence, self-compassion and burnout. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Kirkpatrick, K. L. (2005). Enhancing Self-Compassion Using a Gestalt Two-Chair Intervention Committee. The University of Texas at Austin.
 • Neff, K. (2003a). Self-Compassion : An Alternative Conceptualization of a Healthy Attitude Toward Oneself. Self and Identity, 2(2), 85–101.
 • Neff, K. D. (2003b). The development and validation of a scale to measure self-compassion. Self and identity, 2, 223–250.
 • Neff, K. D., & Harter, S. (2002). The authenticity of conflict resolutions among adult couples: Does women’s other-oriented behavior reflect their true selves? Sex Roles, 47(9–10), 403–417.
 • Springer.Neff, K. D., Hsieh, Y.-P., & Dejitterat, K. (2005). Self-compassion, Achievement Goals, and Coping with Academic Failure. Self and Identity, 4(3), 263–287.
 • Neff, K. D., & McGehee, P. (2010). Self-compassion and Psychological Resilience Among Adolescents and Young Adults. Self and Identity, 9(3), 225–240.
 • Neff, K. D., Pisitsungkagarn, K., & Hsieh, Y.-P. (2008). Self-Compassion and Self-Construal in the United States, Thailand, and Taiwan. Journal of Cross-Cultural Psychology, 39(3), 267–285.
 • Öveç, Ü. (2007). Öz-duyarlık ile öz-bilinç, depresyon, anksiyete ve stres arasındaki ilişkilerin yapısal eşitlik modeliyle incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Özyeşil, Z., & Akbağ, M. (2013). Self-compassion as a protective factor for depression, anxiety and stress: A research on Turkish sample. The Online Journal of Counseling and Education, 2(2), 36–43.
 • Sarıcaoğlu, H., & Arslan, C. (2013). An Investigation into Psychological Well-being Levels of Higher Education Students with Respect to Personality Traits and Self-compassion. Educational Sciences: Theory & Practice, 13(4), 2097–2104.
 • Smeets, E., Neff, K., Alberts, H., & Peters, M. (2014). Meeting suffering with kindness: Effects of a brief self-compassion intervention for female college students. Journal of Clinical Psychology, 70(9), 794–807.
 • Sümer, A. S. (2008). Farklı öz-anlayış (self-compassion) düzeylerine sahip üniversite öğrencilerinde depresyon anksiyete ve stresin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Tel, F. D. (2011). Üniversite öğrencilerinin yaşam doyum düzeyi ve öz duyarlık düzeyinin bazı demografik değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Terry, M. L., Leary, M. R., & Mehta, S. (2012). Self-compassion as a Buffer against Homesickness, Depression, and Dissatisfaction in the Transition to College. Self and Identity, 12(3), 1–13.
 • Yamaguchi, A., Kim, M.-S., & Akutsu, S. (2014). The effects of self-construals, self-criticism, and self-compassion on depressive symptoms. Personality and Individual Differences, 68, 65–70.
 • Zhou, L., Chen, J., Liu, X., Lu, D., & Su, L. (2013). Self-compassion and hopelessness depression. Social Behavior and Personality, 41(9), 1511–1518.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2567-9641
Yazar: Halim Sarıcaoğlu (Sorumlu Yazar)
Kurum: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0247-9847
Yazar: Coşkun Arslan
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Temmuz 2019

Bibtex @tez Özeti { mjss522935, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {2381 - 2399}, doi = {10.33206/mjss.522935}, title = {Bilinçli Öz-Anlayış Programının Üniversite Öğrencilerinin Öz-Anlayışına Etkisi}, key = {cite}, author = {Sarıcaoğlu, Halim and Arslan, Coşkun} }
APA Sarıcaoğlu, H , Arslan, C . (2019). Bilinçli Öz-Anlayış Programının Üniversite Öğrencilerinin Öz-Anlayışına Etkisi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (3) , 2381-2399 . DOI: 10.33206/mjss.522935
MLA Sarıcaoğlu, H , Arslan, C . "Bilinçli Öz-Anlayış Programının Üniversite Öğrencilerinin Öz-Anlayışına Etkisi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 2381-2399 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/47096/522935>
Chicago Sarıcaoğlu, H , Arslan, C . "Bilinçli Öz-Anlayış Programının Üniversite Öğrencilerinin Öz-Anlayışına Etkisi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 2381-2399
RIS TY - JOUR T1 - Bilinçli Öz-Anlayış Programının Üniversite Öğrencilerinin Öz-Anlayışına Etkisi AU - Halim Sarıcaoğlu , Coşkun Arslan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.522935 DO - 10.33206/mjss.522935 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2381 EP - 2399 VL - 8 IS - 3 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.522935 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.522935 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Bilinçli Öz-Anlayış Programının Üniversite Öğrencilerinin Öz-Anlayışına Etkisi %A Halim Sarıcaoğlu , Coşkun Arslan %T Bilinçli Öz-Anlayış Programının Üniversite Öğrencilerinin Öz-Anlayışına Etkisi %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 3 %R doi: 10.33206/mjss.522935 %U 10.33206/mjss.522935
ISNAD Sarıcaoğlu, Halim , Arslan, Coşkun . "Bilinçli Öz-Anlayış Programının Üniversite Öğrencilerinin Öz-Anlayışına Etkisi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 3 (Temmuz 2019): 2381-2399 . https://doi.org/10.33206/mjss.522935
AMA Sarıcaoğlu H , Arslan C . Bilinçli Öz-Anlayış Programının Üniversite Öğrencilerinin Öz-Anlayışına Etkisi. MJSS. 2019; 8(3): 2381-2399.
Vancouver Sarıcaoğlu H , Arslan C . Bilinçli Öz-Anlayış Programının Üniversite Öğrencilerinin Öz-Anlayışına Etkisi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(3): 2399-2381.