Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 2979 - 2992 2019-07-16

Yüzücülerde Stabil ve Stabil Olmayan Zeminde Yapılan Kalistenik Egzersizlerin Vücut Yağ Oranına ve Performansa Etkisi
The Effect Of Calisthenics Exercises Of Performed On Stable and Unstable Ground On Body Fat Percentage and Performance In Swimmers

Akan Bayrakdar [1] , Bilal Demirhan [2] , Erdal Zorba [3]


Bu çalışmanın amacı, yüzücü çocuklarda stabil ve stabil olmayan zeminde yapılan kalistenik egzersizlerin vücut yağ yüzdesine ve sportif performansa etkisini incelemektir. Çalışmaya yaşları 12-14 arasında olan 30 yüzücü gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmaya katılan yüzücüler 3 gruba ayrılmıştır. Birinci grupta 10 yüzücü stabil zeminde kalistenik egzersiz ve (4-5 birim) yüzme antrenmanı, ikinci grupta 10 yüzücü çocuk stabil olmayan zeminde kalistenik egzersiz ve (4-5 birim) yüzme antrenmanı ve üçüncü grupta 10 yüzücü çocuk (4-5 birim) yüzme antrenmanı yapmıştır. Çalışma haftalık en az 7 saat olmak üzere toplamda 8 hafta sürmüştür. Araştırmada boy, vücut ağırlığı, beden kitle indeksi, vücut yağ yüzdesi, esneklik, 30 metre sürat, çeviklik, sırt ve bacak kuvveti, mekik, şınav ve plank ölçümleri alınmıştır. Elde edilen bulguların istatistiksel analizi IBM SPSS 19 paket programında yapılmıştır. Esneklik, 30 metre sürat, çeviklik, sırt ve bacak kuvveti, mekik, şınav ve plank değerlerinde p<0,05 düzeyinde anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Vücut yağ yüzdesinde anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Bu verilere dayalı olarak düzenli kalistenik antrenmanın devamlılık prensibine göre haftada üç sıklıkla, her antrenman biriminde 60 dakika olmak üzere sekiz hafta ve üzeri uygulanmasında sağlık ve performans getirisi açısından faydalar sağlayacağı söylenebilir. Ayrıca, zaman içerisinde uygulamalarda antrenman modlarının çeşitliliğinin sağlanması (ip atlama, elastik bantlar, step, sağlık topları) uygulamalar açısından faydalar sağlayacağı düşünülmektedir. 


The aim of this study was to investigate the effect of calisthenics exercise on body fat percentage and sportive performance in swimmers. 30 swimmers between 12 and 14 years of age participated in the study voluntarily. The participants were divided into 3 groups. In the first group, 10 swimmers performed calisthenics exercise on stable ground and (4-5 units) swimming training, in the second group 10 swimmers performed calisthenics exercise on unstable ground and (4-5 units) swimming training and in the third group 10 swimmers performed (4-5 units) swimming training. The study lasted 8 weeks, at least 7 hours a week. Height, body weight, body mass index, body fat percentage, flexibility, 30 meters speed, agility, back and leg strenght, crunch, push-ups and plank measurements were taken. Statistical analysis of the results was conducted in the IBM SPSS 19 package program. There were significant differences in flexibility, 30 meters speed, agility, back and leg strength, crunch, push-up and plank values at p<0.05 level. There is no significant difference in body fat percentage. Based on this data, it can be said that it will provide benefits in terms of health and performance gain in the implementation of regular calisthenics exercise three times a week, 60 minutes in each training unit and eight weeks and more. In addition, it is thought that providing the variety of exercise modes in the implementations in time (rope jumping, elastic bands, step, health balls) will provide benefits in terms of implementations.

 • Acikada, C. (2004). Çocuk ve Antrenman.Acta Orthopedics and Traumatology Turcica, 38(1), 16-26.
 • Ahmadi, R., Hidari, N., Mahdavi, B., & Daneshmandi, H. (2014). The effect of core stabilization exercises on the physical fitness in children 9-12 years. Medicina Sportiva, 10(3), 2401–2405.
 • Barwick, R.B., Tillman, M.D., Stopka, C.B., Dipnarine, K., Delisle, A. and Sayedul Huq, M. (2012). Physical capacity and functional abilities improve in young adults with intellectual disabilities after functional training. Journal of Strength Conditioning Research, 26, 1638–1643.
 • Baştuğ, Z.Ö. (2007). Fibromiyaljili Kadınlarda Kalistenik Egzersiz Eğitiminin Ağrı, Kardiyorespiratuar Endurans, Fiziksel Yetersizlik, Yaşam Kalitesi, Depresyon ve Kaygı Üzerine Etkisi [Yüksek Lisans Tezi]. Ankara: Başkent Üniversitesi.
 • Biçer, B., Yüktaşır, B., Yalçın, H. B., & Kaya, F. (2009). Yetişkin bayanlarda 8 haftalık aerobik dans egzersizlerinin bazı fizyolojik parametreler üzerine etkisi. Journal of Physical Education and Sport Sciences, 11(3).
 • Bompa, T. O. (2000). Total training for young champions. Human Kinetics.
 • Capen, E. K. (1950). The effect of systematic weight training on power, strength, and endurance. Research Quarterly. American Association for Health, Physical Education and Recreation, 21(2), 83-93.
 • Ciğerci, A. E., Aksen, P., Cicioğlu, İ., & Günay, M. (2011). 9-15 yaş grubu işitme engelli ve işitme engelli olmayan öğrencilerin bazı fizyolojik ve motorik özelliklerinin değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Beden eğitimi ve spor bilim dergisi, 13.
 • Cressey, E. M., West, C. A., Tiberio, D. P., Kraemer, W. J., & Maresh, C. M. (2007). The effects of ten weeks of lower-body unstable surface training on markers of athletic performance. Journal of Strength and Conditioning Research, 21(2), 561.
 • Cruz-Ferreira, A. I. C., Pereira, C. L. N., & Fernandes, J. A. (2009). Effects Of Three Months Of Pilates-based Exercise In Women On Body Composition: 1447. Medicine & Science in Sports & Exercise, 41(5), 16-17.
 • Çakır, E., & Şenel, Ö. (2017). Effect of Cold Water Immersion on Performance. European Journal of Physical Education and Sport Science.
 • Çakır, E., Yüksek, S., Asma, B., & Arslanoglu, E. (2016). Effects of Different Environment Temperatures on Some Motor Characteristics and Muscle Strength. International Journal of Environmental and Science Education, 11(10), 3985-3993.
 • Çolakoğlu, F.F. (2008). The Effect of Callisthenic Exercise on Physical Fitness Values of Sedentary Women. Science & Sports. 23, 306–309.
 • Dilber, A. O., Lağap, B., Akyüz, Ö., Çoban, C., Akyüz, M., Taş, M. & Özkan, A. (2016). Erkek Futbolcularda 8 Haftalık Kor Antrenmanının Performansla İlgili Fiziksel Uygunluk Değişkenleri Üzerine Etkisi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11(2), 77-82.
 • Egesoy, H., Alptekin, A., & Yapıcı, A. (2018). Sporda Kor Egzersizler. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 10-21.
 • Emery, C. A., Cassidy, J. D., Klassen, T. P., Rosychuk, R. J., & Rowe, B. H. (2005). Development of a clinical static and dynamic standing balance measurement tool appropriate for use in adolescents. Physical therapy, 85(6), 502-514.
 • Esco, M.R., Olson, M.S. and Williford, H. (2008). Relationship of push-ups and sit-ups tests to selected anthropometric variables and performance results: A multiple regression study, The Journal of Strength & Conditioning Research, 22, 1862–1868.
 • Folland, J. P., Hawker, K., Leach, B., Little, T., & Jones, D. A. (2005). Strength training: isometric training at a range of joint angles versus dynamic training. Journal of Sports Sciences, 23(8), 817– 824.
 • Harman, E., Garhammer, J. and Pandorf, C. (2000). Administration, scoring and interpretation of selected tests. Baechle, T.R., Earle, R.W. (Editörler). Essentials of strength and conditioning. Champaign: Human Kinetics, 249–292.
 • Harre, D. (1982). Principles of sports training based on experience and scientific research in the German Democratic Republic. Berlin: Sportverl.
 • İbiş, S., Gökdemir, K., & İri, R. (2004). 12-14 yaş grubu futbol yaz okuluna katılan ve katılmayan çocukların bazı fiziksel ve fizyolojik parametrelerinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 285.
 • Kalaycıoğlu T. (2012). Bale ve modern dans öğrencilerinde gövde stabilizasyon eğitim programının fiziksel uygunluk üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Karacan, S. (2010). Effects of Long-term Aerobic Exercise on Physical Fitness and Postmenopausal Symptoms with Menopausal Rating Scale. Science & Sports, 25, 39-46.
 • Kieres, J., & Plowman, S. (1991). Effects of swimming and land exercises versus swimming and water exercises on body composition of college students. The Journal of sports medicine and physical fitness, 31(2), 189-195.
 • Kloubec, J. A. (2010). Pilates for improvement of muscle endurance, flexibility, balance, and posture. The Journal of Strength & Conditioning Research, 24(3), 661-667.
 • Kurt, S., Hazar, S., İbiş, S., Albay, B., & Kurt, Y. (2010). Orta yaş sedanter kadınlarda sekiz haftalık step-aerobik egzersizinin bazı fiziksel uygunluk parametrelerine etkilerinin değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 665-674.
 • Lemura, L. M., Von Dullivard, S. P., Carlonas, R., & Andreacci, J. (1999). Can exercise training improve maximal aerobic power (VO2max) in children: a meta-analytic review. Journal of Exercise Physiology, 2(3), 1-14.
 • Mehdizadeh, R. (2015). The effect of core stability training on body composition and lipoprotein in menopausal older women. Iranian Journal of Ageing, 10(2), 156-163.
 • Mosher, P. E., Nash, M. S., Perry, A. C., LaPerriere, A. R., & Goldberg, R. B. (1998). Aerobic circuit exercise training: effect on adolescents with well-controlled insulin-dependent diabetes mellitus. Archives of physical medicine and rehabilitation, 79(6), 652-657.
 • Muyor, J.M.., Vaquero-Cristobal, R.., Alacid, F., & Lopez-Minarro, P.A. (2014). Criterion-related valitidy of sit-and-rich and toe-touch tests as a measure of hamstring extensibility in athletes. Journal of Strength and Conditioning Research, 28, (2), 546-555.
 • Nesser, T. W., Huxel, K. C., Tincher, J. L., & Okada, T. (2008). The relationship between core stability and performance in division I football players. Journal of Strength and Conditioning Research / National Strength & Conditioning Association, 22(6), 1750–4.
 • Nindl, B. C., Alemany, J. A., Rarick, K. R., Eagle, S. R., Darnell, M. E., Allison, K. F., & Harman, E. A. (2017). Differential basal and exercise-induced IGF-I system responses to resistance vs. calisthenic-based military readiness training programs. Growth Hormone & IGF Research, 32, 33-40.
 • Noormohammadpour, P., Kordi, R., Dehghani, S., & Rostami, M. (2012). The effect of abdominal resistance training and energy restricted diet on lateral abdominal muscles thickness of overweight and obese women. Journal of bodywork and movement therapies, 16(3), 344-350.
 • Norton, K., & Olds, T. (Eds.). (1996). Anthropometrica: a textbook of body measurement for sports and health courses. UNSW press. Sydney: Australia's Global University, 29-33.
 • Okada, T., Huxel, K. C., & Nesser, T. W. (2011). Relationship between core stability, functional movement and performance. Journal of Strength & Conditioning Research, 25(1), 252–261.
 • Oliver, G. D., & Di Brezzo, R. (2009). Functional balance training in collegiate women athletes. Journal of Strength and Conditioning Research / National Strength & Conditioning Association, 23(7), 2124–2129.
 • Ortega, F., Toral, J., Cejudo, P., Villagomez, R., Sánchez, H., Castillo, J., & Montemayor, T. (2002). Comparison of effects of strength and endurance training in patients with chronic obstructive pulmonary disease. American journal of respiratory and critical care medicine, 166(5), 669-674.
 • Otman E. (2012).’ Yüzücülerde kor bölgesinin önemi ve kor antrenmanı’ Strength and Conditioning Coach.
 • Ozmun, J. C., Mikesky, A. E., & Surburg, P. R. (1994). Neuromuscular adaptations following prepubescent strength training. Medicine and science in sports and exercise, 26(4), 510-514.
 • Özer Kaya, D., Düzgün, İ., Baltacı, G., Karacan, S., & Çolakoğlu, F.F. (2012). Effects of Calisthenics and Pilates Exercises on Coordination and Proprioception in Adult Women: A Randomized Controlled Trial. Journal of Sport Rehabilitation, 21, 235-243.
 • Parkhouse, K. L., & Ball, N. (2011). Influence of dynamic versus static core exercises on performance in field based fitness tests. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 15(4), 517–524.
 • Pinar, L., Kara, B., & Kozan, Ö. (2014). Yaşli kadinlarda uzun süreli kalistenik egzersizlerin yaşam kalitesi ve fiziksel uygunluğa etkisi. Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi/Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation, 2(25), 1-9.
 • Rogers, K., & Gibson, A. L. (2009). Eight-week traditional mat Pilates training-program effects on adult fitness characteristics. Research quarterly for exercise and sport, 80(3), 569-574.
 • Rowland, T. W. (1985). Aerobic response to endurance training in prepubescent children: a critical analysis. Medicine and Science in Sports and Exercise, 17(5), 493-497.
 • Rowland, T. W. (2000). Exercise science and the child athlete. Exercise and sport science. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 339-49.
 • Saygın, Ö., Polat, Y., & Karacabey, K. (2005). Çocuklarda hareket eğitiminin fiziksel uygunluk özelliklerine etkisi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 19(3), 205-212.
 • Schiffer, T., Kleinert, J., Sperlich, B., Schulte, S. & Struder, H. K. (2009). Effects of aerobic dance and fitness programme on physiological and psychological performance in men and women. International Journal of Fitness, 5(2).
 • Segal, N. A., Hein, J., & Basford, J. R. (2004). The effects of pilates training on flexibility and body composition: An observational study1. Archives of physical medicine and rehabilitation, 85(12), 1977-1981.
 • Sekendiz, B., Altun, Ö., Korkusuz, F., & Akın, S. (2007). Effects of Pilates exercise on trunk strength, endurance and flexibility in sedentary adult females. Journal of bodywork and movement therapies, 11(4), 318-326.
 • Sever, O. (2013). Futbolcuların fiziksel uygunluk düzeylerinin mevki ve yaş değişkenlerine göre incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Sever, O. (2016). Statik ve dinamik core egzersiz çalışmalarının futbolcuların sürat ve çabukluk performansına etkisinin karşılaştırılması, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Sever, O. (2017). Futbolcularda statik ve dinamik core egzersizlerin Stork denge testine etkisi. Journal of Human Sciences, 14(2), 1781-1791.
 • Staud, R., Vierck, C. J., Cannon, R. L., Mauderli, A. P., & Price, D. D. (2001). Abnormal sensitization and temporal summation of second pain (wind-up) in patients with fibromyalgia syndrome. Pain, 91(1-2), 165-175.
 • Tanner, R., & Gore, C. (2012). Physiological tests for elite athletes 2nd edition. Human Kinetics.
 • Türkoğlu, M. (1993). Ağrının Tanımlanması ve Ölçümü. Yegül, İ. (Ed). Ağrı ve Tedavisi (19-28). İzmir: Yapım Matbaacılık.
 • Uludağ, B. (2005). Ağrı Hafızası. Ağrı, 17 (4), 10-16.
 • Vaccaro, P., & Mahon, A. (1987). Cardiorespiratory responses to endurance training in children. Sports Medicine, 4(5), 352-363.
 • Vergili, Ö. (2012). Sağlıklı sedanter kadınlarda kalistenik ve pilates egzersizlerinin sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi üzerindeki etkileri. Kastamonu Üniversitesi, Tıp Fakültesi Dergisi. 14 (3), 1302-3314.
 • Weir, J. P., Housh, T. J., Weir, L. L., & Johnson, G. O. (1995). Effects of unilateral isometric strength training on joint angle specificity and cross-training. European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology, 70(4), 337–343.
 • Willardson, J. M. (2007). Core Stability Training: Applications To Sports Conditıoning Programs. Journal of Strength and Conditioning Research, 21(3), 979–985.
 • Yüksek, S., Arslanoğlu, E., & Çakır, E. (2013). 14 haftalık düzenli egzersiz ve mini tenis çalışmalarının 8-12 yaş grubu erkek çocukların solunum parametrelerine etkisi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(3).
 • Zorba, E., & Saygın, Ö. (2017). Fiziksel aktivite ve fiziksel uygunluk, Perspektif Matbaacılık.
 • Zorba, E., Babayigit İrez, G., Saygın, Ö., İrez, G., & Karacabey, K. (2004). 65–85 Yaş Arasındaki Yaşlılarda 10 Haftalık Antrenman Programının Bazı Fiziksel Uygunluk Parametrelerine Etkisinin Araştırılması. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 18(4), 229-234.
 • Zorba, E., Ziyagil, M. A., & Erdemir, İ. (1999). Türk Rus Boks Milli Takımlarının Bazı Fizyolojik Kapasite Ve Antropometrik Yapılarının Karşılaştırılması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt4, Sayı 1.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3217-0253
Yazar: Akan Bayrakdar (Sorumlu Yazar)
Kurum: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3063-9863
Yazar: Bilal Demirhan
Kurum: KYRGYZ - TURKISH MANAS UNIVERSITY
Ülke: Kyrgyzstan


Orcid: 0000-0001-7861-8204
Yazar: Erdal Zorba
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { mjss541847, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {2979 - 2992}, doi = {10.33206/mjss.541847}, title = {The Effect Of Calisthenics Exercises Of Performed On Stable and Unstable Ground On Body Fat Percentage and Performance In Swimmers}, key = {cite}, author = {Bayrakdar, Akan and Demirhan, Bilal and Zorba, Erdal} }
APA Bayrakdar, A , Demirhan, B , Zorba, E . (2019). The Effect Of Calisthenics Exercises Of Performed On Stable and Unstable Ground On Body Fat Percentage and Performance In Swimmers. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (3) , 2979-2992 . DOI: 10.33206/mjss.541847
MLA Bayrakdar, A , Demirhan, B , Zorba, E . "The Effect Of Calisthenics Exercises Of Performed On Stable and Unstable Ground On Body Fat Percentage and Performance In Swimmers". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 2979-2992 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/47096/541847>
Chicago Bayrakdar, A , Demirhan, B , Zorba, E . "The Effect Of Calisthenics Exercises Of Performed On Stable and Unstable Ground On Body Fat Percentage and Performance In Swimmers". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 2979-2992
RIS TY - JOUR T1 - The Effect Of Calisthenics Exercises Of Performed On Stable and Unstable Ground On Body Fat Percentage and Performance In Swimmers AU - Akan Bayrakdar , Bilal Demirhan , Erdal Zorba Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.541847 DO - 10.33206/mjss.541847 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2979 EP - 2992 VL - 8 IS - 3 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.541847 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.541847 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi The Effect Of Calisthenics Exercises Of Performed On Stable and Unstable Ground On Body Fat Percentage and Performance In Swimmers %A Akan Bayrakdar , Bilal Demirhan , Erdal Zorba %T The Effect Of Calisthenics Exercises Of Performed On Stable and Unstable Ground On Body Fat Percentage and Performance In Swimmers %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 3 %R doi: 10.33206/mjss.541847 %U 10.33206/mjss.541847
ISNAD Bayrakdar, Akan , Demirhan, Bilal , Zorba, Erdal . "The Effect Of Calisthenics Exercises Of Performed On Stable and Unstable Ground On Body Fat Percentage and Performance In Swimmers". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 3 (Temmuz 2019): 2979-2992 . https://doi.org/10.33206/mjss.541847
AMA Bayrakdar A , Demirhan B , Zorba E . The Effect Of Calisthenics Exercises Of Performed On Stable and Unstable Ground On Body Fat Percentage and Performance In Swimmers. MJSS. 2019; 8(3): 2979-2992.
Vancouver Bayrakdar A , Demirhan B , Zorba E . The Effect Of Calisthenics Exercises Of Performed On Stable and Unstable Ground On Body Fat Percentage and Performance In Swimmers. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(3): 2992-2979.