Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Endüstri 4.0 ve Muhasebenin Dijital Dönüşümü

Yıl 2019, Cilt 8, Sayı 3, 2898 - 2917, 16.07.2019
https://doi.org/10.33206/mjss.550713

Öz

Bilişim ve teknoloji alanlarında yaşanan gelişmeler insanlık tarihinde önemli etkiler bırakmakta, toplumların yaşayış ve tüketim biçimlerini de değiştirmektedir. Tarih boyunca süregelen üretim şekilleri teknoloji ile değişmiş ve gelişmiştir. Buhar gücünün icat edilmesi ve dokuma makinelerinde kullanılması Birinci Sanayi Devrimini, elektrik gücünün hareketli montaj hatlarında kullanılması İkinci Sanayi Devrimini, bilgisayarların üretim süreçlerine katılarak programlanabilir üretim sistemlerinin ortaya çıkması da Üçüncü Sanayi Devrimini gerçekleşmiştir. Rekabetin yoğun olarak yaşandığı küresel ekonomide de veri akışı çoğalmış ve tüketici istekleri değişmiştir. İşletmelerin bu isteklere karşılık verebilmesi için teknolojinin gelişimi ile birlikte yapay zekalar, siber fiziksel sistemler, üç boyutlu yazıcılar üretim süreçlerine dahil edilmiş ve Endüstri 4.0 kavramı ortaya çıkmıştır. Emek gücü kullanımını azaltan bu devrim ile birlikte işletme fonksiyonları da değişime uğrayacaktır. Özellikle elde edilen bilgilerin devasa boyutlara ulaşması ile ortaya çıkan Büyük Verinin analiz edilmesi ve yorumlanması gerekmektedir. Muhasebenin dijital dönüşümü olarak adlandırılan bu süreçte muhasebe bilgi sisteminin oluşturulması ve veri akışının sağlanması personeller yerine internet aracılığı ile belirli bir ağa bağlanmış olan otonom robotlar tarafından gerçekleştirilecektir. Çalışmada Endüstri 4.0 entegrasyonunu sağlayan işletmenin üretim, paketleme ve transfer simülasyonları gerçekleştirilmiş ve personel kullanılmadan muhasebe bilgi sistemine gidecek olan raporlar oluşturulmuştur.

Kaynakça

 • Akdoğan Nalan, M. Uğur Akdoğan, 2018, Büyük Veri̇ - Bı̇lı̇şı̇m Teknolojı̇sı̇ndekı̇ Gelı̇şmelerı̇n Muhasebe Uygulamalarına Ve Muhasebe Mesleğı̇ne Etkı̇sı̇, Muhasebe ve Denetime Bakış, 55, 1-14.
 • Angay Kutluki Filiz, Adnan Dönmez, Mustafa Gülmez, Mustafa Terzioğlu, 2015, A Re-Research About Usage Of Mobile Devices In Accounting Lessons, Procedia - Social and Behavioral Sciences 197, 57 – 66.
 • Angay Kutluki Filiz, Mustafa Gülmez, 2014, A Research About Mobile Learning Perspectives Of University Students Who Have Accounting Lessons, Procedia - Social and Behavioral Sciences 116, 291 – 297.
 • Banger, Gürcan, 2017, Endüstri 4.0 Ekstra, Dorlion Yayınları, Ankara.
 • Banger, Gürcan, 2018, Endüstri 4.0 Uygulama ve Dönüşüm Rehberi, Dorlion Yayınları, Ankara.
 • Bartodziej, Christoph Jan, 2017, The Concept Industry 4.0, Springer Gabler, Almanya.
 • Can, Ahmet Vecdi, Merve Kıymaz, 2016, Bı̇lı̇şı̇m Teknolojı̇lerı̇nı̇n Perakende Mağazacılık Sektörüne Yansımaları: Muhasebe Departmanlarında Endüstrı̇ 4.0 Etkı̇sı̇, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, CİEP Özel Sayı, 107-117.
 • Bozkurt Yüksel, Armağan Ebru, 2016, Bulut Bilişimde Kişisel Verilerin Korunması, Yetkin Yayınları, İstanbul.
 • Çakır, Nisan Nur, 2018, Endüstrı̇ 4.0 Ve Çalışmanın Geleceğı̇, Electronic Journal of Vocational Colleges, 8(2), 97-105.
 • Ergüden, Engin, Can Tansel Kaya, Begüm Tanyer, Mete Türkyılmaz, 2018, Endüstrı̇ 4.0’ın Getı̇rdı̇ğı̇ Devrı̇msel Değı̇şı̇mler Işığında Muhasebe Sı̇stemlerı̇nı̇n Yenı̇den Yapılandırılması, Muhasebe ve Denetime Bakış, 54, 139-148.
 • Fırat, Oktay Zihni Seniye Ümit Fırat, 2017, Endüstri 4.0 Yolcuğunda Trendler ve Robotlar, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 46(2), 211-223.
 • Fırat, Seniye Ümit, Oktay Zihni Fırat, 2017, Sanayi 4.0 Devrimi Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme: Kavramlar, Küresel Gelişmeler ve Türkiye, Toprak İşveren Dergisi, 114, 10-23.
 • Gary Pan & Poh-Sun Seow, 2016, Preparing accounting graduates for digital revolution: A critical review of information technology competencies and skills development, Journal of Education for Business, 91(3), 166-175
 • Gönen, Seçkin, Bilal Solak, 2017, Maliye Bakanlığı E-Dönüşüm Sürecinin Muhasebe Meslek Mensupları Açısından Değerlendirilmesine İlişkin Bir Alan Araştırması, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 76, 63-80.
 • Görçün, Ömer Faruk, 2017, Dördüncü Endüstri Devrimi – Endüstri 4.0, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Kabaklarlı, Esra, 2016, Endüstri 4.0 ve Paylaşım Ekonomisi – Dünya ve Türkiye Ekonomisi için Fırsatlar, Etkiler ve Tehditler, Nobel Bilimsel Eserler, Ankara.
 • Janvrin, Diane J., Marica Weidenmier Watson, 2017, ‘‘Big Data”: A New Twist To Accounting, Journal Of Accounting Education, 38, 3-5.
 • Kablan, Ali, 2018, Endüstrı̇ 4.0, “Nesnelerı̇n İnternetı̇” - Akıllı İşletmeler Ve Muhasebe Denetı̇mı̇, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23, 1561-1579.
 • Lee, Jay, Behrad Bagheri, Hung An Kao, 2015, A Cyber-Physical Systems Architecture For Industry 4.0-Based Manufacturing Systems, Manufacturing Letters, 18-23.
 • Matos , L.M. Camarinha, S. Tomic, and P. Graça (Eds.), 2013, Contributing to the Internet of Things, Technological Innovation for the Internet of Things, IFIP AICT 394, Amerika.
 • Özdoğan, Ogan, 2018, Endüstri 4.0: Dördündü Sanayi Devrimi ve Endüstriyel Dönüşümün Anahtarı, Pusula, İstanbul.
 • Pamuk, N , Soysal, M., 2018, Yeni Sanayi Devrimi Endüstri 4.0 Üzerine Bir İnceleme. Verimlilik Dergisi, 1, 41-66.
 • Penprase B. E. 2018, The Fourth Industrial Revolution and Higher Education. In: Gleason N. (eds) Higher Education in the Era of the Fourth Industrial Revolution. Palgrave Macmillan, Singapore.
 • Qin, Jian, Ying Liu, Roger Grosvenor, 2016, A Categorical Framework of Manufacturing for Industry 4.0 and Beyond, Procedia CIRP 52, 173 – 178.
 • Sledgianowski, Deb, Mohamed Gomaa, Christine Tan, 2017, Toward Integration Of Big Data, Technology And Information Systems Competencies Into The Accounting Curriculum, Journal of Accounting Education, 38, 81-93.
 • Tektüfekçi, Fatma, 2013, Bilgi Teknolojileri Destekli Elektronik Muhasebe Uygulamalarına Bütüncül Bir Yaklaşım, Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(2), 79-90.
 • Tektüfekçi, Fatma, 2013, Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Muhasebe Uygulamalarına Etkisi: E-Muhasebe, Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(2), 89-102.
 • Witkowski, Krzysztof, 2017, Internet of Things, Big Data, Industry 4.0 – Innovative Solutions in Logistics and Supply Chains Management, Procedia Engineering, 182, 763 – 769
 • Yürekli, Emin ve Abdulkadir Şahiner, Muhasebe Eğı̇tı̇mı̇ ve Endüstrı̇ 4.0 İlı̇şkı̇sı̇, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(55), 152-162.
 • Yürekli, Emin, Seçkin Gönen, Abdulkadir Şahiner, E-Fatura Uygulamasına İlı̇şkı̇n Bı̇r Değerlendı̇rme, Akademik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(35), 290-302.

Industrial 4.0 and Digital Transformation Of Accounting

Yıl 2019, Cilt 8, Sayı 3, 2898 - 2917, 16.07.2019
https://doi.org/10.33206/mjss.550713

Öz

The developments in the fields of informatics and technology have a significant impact on the history of humanity and change the ways of living and consumption of societies. The production forms that have been going on throughout history have changed and developed with technology. The invention of the first Industrial Revolution, the use of electrical power in moving assembly lines, the second Industrial Revolution, the development of programmable production systems by participating in the production processes of computers, the Third Industrial Revolution. In the global economy, where the competition is intense, the flow of data has increased and consumer demands have changed. In order for enterprises to respond to these demands, the development of technology, artificial intelligence, cyber physical systems, three-dimensional printers were included in the production processes and Industry 4.0 concept emerged. With this revolution, which reduces the use of labor power, business functions will also change. In particular, the enormous data obtained by the information obtained from the analysis of Big Data should be analyzed and interpreted. In this process called digital transformation of accounting, the creation of accounting information system and the provision of data flow will be carried out by autonomous robots connected to a certain network via the Internet instead of personnel. In the study, production, packaging and transfer simulations of the enterprise which provides the integration of Industry 4.0 have been carried out and reports have been prepared which will go to the accounting information system without using personnel.

Kaynakça

 • Akdoğan Nalan, M. Uğur Akdoğan, 2018, Büyük Veri̇ - Bı̇lı̇şı̇m Teknolojı̇sı̇ndekı̇ Gelı̇şmelerı̇n Muhasebe Uygulamalarına Ve Muhasebe Mesleğı̇ne Etkı̇sı̇, Muhasebe ve Denetime Bakış, 55, 1-14.
 • Angay Kutluki Filiz, Adnan Dönmez, Mustafa Gülmez, Mustafa Terzioğlu, 2015, A Re-Research About Usage Of Mobile Devices In Accounting Lessons, Procedia - Social and Behavioral Sciences 197, 57 – 66.
 • Angay Kutluki Filiz, Mustafa Gülmez, 2014, A Research About Mobile Learning Perspectives Of University Students Who Have Accounting Lessons, Procedia - Social and Behavioral Sciences 116, 291 – 297.
 • Banger, Gürcan, 2017, Endüstri 4.0 Ekstra, Dorlion Yayınları, Ankara.
 • Banger, Gürcan, 2018, Endüstri 4.0 Uygulama ve Dönüşüm Rehberi, Dorlion Yayınları, Ankara.
 • Bartodziej, Christoph Jan, 2017, The Concept Industry 4.0, Springer Gabler, Almanya.
 • Can, Ahmet Vecdi, Merve Kıymaz, 2016, Bı̇lı̇şı̇m Teknolojı̇lerı̇nı̇n Perakende Mağazacılık Sektörüne Yansımaları: Muhasebe Departmanlarında Endüstrı̇ 4.0 Etkı̇sı̇, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, CİEP Özel Sayı, 107-117.
 • Bozkurt Yüksel, Armağan Ebru, 2016, Bulut Bilişimde Kişisel Verilerin Korunması, Yetkin Yayınları, İstanbul.
 • Çakır, Nisan Nur, 2018, Endüstrı̇ 4.0 Ve Çalışmanın Geleceğı̇, Electronic Journal of Vocational Colleges, 8(2), 97-105.
 • Ergüden, Engin, Can Tansel Kaya, Begüm Tanyer, Mete Türkyılmaz, 2018, Endüstrı̇ 4.0’ın Getı̇rdı̇ğı̇ Devrı̇msel Değı̇şı̇mler Işığında Muhasebe Sı̇stemlerı̇nı̇n Yenı̇den Yapılandırılması, Muhasebe ve Denetime Bakış, 54, 139-148.
 • Fırat, Oktay Zihni Seniye Ümit Fırat, 2017, Endüstri 4.0 Yolcuğunda Trendler ve Robotlar, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 46(2), 211-223.
 • Fırat, Seniye Ümit, Oktay Zihni Fırat, 2017, Sanayi 4.0 Devrimi Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme: Kavramlar, Küresel Gelişmeler ve Türkiye, Toprak İşveren Dergisi, 114, 10-23.
 • Gary Pan & Poh-Sun Seow, 2016, Preparing accounting graduates for digital revolution: A critical review of information technology competencies and skills development, Journal of Education for Business, 91(3), 166-175
 • Gönen, Seçkin, Bilal Solak, 2017, Maliye Bakanlığı E-Dönüşüm Sürecinin Muhasebe Meslek Mensupları Açısından Değerlendirilmesine İlişkin Bir Alan Araştırması, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 76, 63-80.
 • Görçün, Ömer Faruk, 2017, Dördüncü Endüstri Devrimi – Endüstri 4.0, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Kabaklarlı, Esra, 2016, Endüstri 4.0 ve Paylaşım Ekonomisi – Dünya ve Türkiye Ekonomisi için Fırsatlar, Etkiler ve Tehditler, Nobel Bilimsel Eserler, Ankara.
 • Janvrin, Diane J., Marica Weidenmier Watson, 2017, ‘‘Big Data”: A New Twist To Accounting, Journal Of Accounting Education, 38, 3-5.
 • Kablan, Ali, 2018, Endüstrı̇ 4.0, “Nesnelerı̇n İnternetı̇” - Akıllı İşletmeler Ve Muhasebe Denetı̇mı̇, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23, 1561-1579.
 • Lee, Jay, Behrad Bagheri, Hung An Kao, 2015, A Cyber-Physical Systems Architecture For Industry 4.0-Based Manufacturing Systems, Manufacturing Letters, 18-23.
 • Matos , L.M. Camarinha, S. Tomic, and P. Graça (Eds.), 2013, Contributing to the Internet of Things, Technological Innovation for the Internet of Things, IFIP AICT 394, Amerika.
 • Özdoğan, Ogan, 2018, Endüstri 4.0: Dördündü Sanayi Devrimi ve Endüstriyel Dönüşümün Anahtarı, Pusula, İstanbul.
 • Pamuk, N , Soysal, M., 2018, Yeni Sanayi Devrimi Endüstri 4.0 Üzerine Bir İnceleme. Verimlilik Dergisi, 1, 41-66.
 • Penprase B. E. 2018, The Fourth Industrial Revolution and Higher Education. In: Gleason N. (eds) Higher Education in the Era of the Fourth Industrial Revolution. Palgrave Macmillan, Singapore.
 • Qin, Jian, Ying Liu, Roger Grosvenor, 2016, A Categorical Framework of Manufacturing for Industry 4.0 and Beyond, Procedia CIRP 52, 173 – 178.
 • Sledgianowski, Deb, Mohamed Gomaa, Christine Tan, 2017, Toward Integration Of Big Data, Technology And Information Systems Competencies Into The Accounting Curriculum, Journal of Accounting Education, 38, 81-93.
 • Tektüfekçi, Fatma, 2013, Bilgi Teknolojileri Destekli Elektronik Muhasebe Uygulamalarına Bütüncül Bir Yaklaşım, Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(2), 79-90.
 • Tektüfekçi, Fatma, 2013, Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Muhasebe Uygulamalarına Etkisi: E-Muhasebe, Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(2), 89-102.
 • Witkowski, Krzysztof, 2017, Internet of Things, Big Data, Industry 4.0 – Innovative Solutions in Logistics and Supply Chains Management, Procedia Engineering, 182, 763 – 769
 • Yürekli, Emin ve Abdulkadir Şahiner, Muhasebe Eğı̇tı̇mı̇ ve Endüstrı̇ 4.0 İlı̇şkı̇sı̇, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(55), 152-162.
 • Yürekli, Emin, Seçkin Gönen, Abdulkadir Şahiner, E-Fatura Uygulamasına İlı̇şkı̇n Bı̇r Değerlendı̇rme, Akademik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(35), 290-302.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Seçkin GÖNEN
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5962-7375
Türkiye


Mithat RASGEN Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6186-4238
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 16 Temmuz 2019
Başvuru Tarihi 8 Nisan 2019
Kabul Tarihi 16 Nisan 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 8, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { mjss550713, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {2898 - 2917}, doi = {10.33206/mjss.550713}, title = {Endüstri 4.0 ve Muhasebenin Dijital Dönüşümü}, key = {cite}, author = {Gönen, Seçkin and Rasgen, Mithat} }
APA Gönen, S. & Rasgen, M. (2019). Endüstri 4.0 ve Muhasebenin Dijital Dönüşümü . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (3) , 2898-2917 . DOI: 10.33206/mjss.550713
MLA Gönen, S. , Rasgen, M. "Endüstri 4.0 ve Muhasebenin Dijital Dönüşümü" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 2898-2917 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/47096/550713>
Chicago Gönen, S. , Rasgen, M. "Endüstri 4.0 ve Muhasebenin Dijital Dönüşümü". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 2898-2917
RIS TY - JOUR T1 - Endüstri 4.0 ve Muhasebenin Dijital Dönüşümü AU - Seçkin Gönen , Mithat Rasgen Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.550713 DO - 10.33206/mjss.550713 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2898 EP - 2917 VL - 8 IS - 3 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.550713 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.550713 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Endüstri 4.0 ve Muhasebenin Dijital Dönüşümü %A Seçkin Gönen , Mithat Rasgen %T Endüstri 4.0 ve Muhasebenin Dijital Dönüşümü %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 3 %R doi: 10.33206/mjss.550713 %U 10.33206/mjss.550713
ISNAD Gönen, Seçkin , Rasgen, Mithat . "Endüstri 4.0 ve Muhasebenin Dijital Dönüşümü". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 3 (Temmuz 2019): 2898-2917 . https://doi.org/10.33206/mjss.550713
AMA Gönen S. , Rasgen M. Endüstri 4.0 ve Muhasebenin Dijital Dönüşümü. MJSS. 2019; 8(3): 2898-2917.
Vancouver Gönen S. , Rasgen M. Endüstri 4.0 ve Muhasebenin Dijital Dönüşümü. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(3): 2898-2917.
IEEE S. Gönen ve M. Rasgen , "Endüstri 4.0 ve Muhasebenin Dijital Dönüşümü", MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 8, sayı. 3, ss. 2898-2917, Tem. 2019, doi:10.33206/mjss.550713

MANAS Journal of Social Studies (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi)     


16155