Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Öğrencilerin Muhasebe Derslerinde Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumlarının, Derse Odaklanma ve İlgileri Üzerine Etkisinin Faktör Analizi ve Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İİBF Örneği

Yıl 2019, Cilt 8, Sayı 4, 3651 - 3667, 15.10.2019
https://doi.org/10.33206/mjss.462426

Öz

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler her alanda olduğu gibi muhasebe eğitiminde de önemli etkiler meydana getirmiştir. Muhasebe eğitiminde geleneksel yöntemlerle birlikte bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerinin kullanımı da giderek artmaktadır. Bu çalışmanın amacı; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) son sınıf öğrencilerinin muhasebe derslerinde teknoloji kullanımına yönelik tutumlarının derse odaklanmaları ve ilgileri üzerine etkisini incelemek ve daha iyi bir eğitim-öğretim için izlenmesi gereken yolu belirlemeye katkı sağlamaktır. Bu amaçla, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İİBF’de öğrenim gören ve çeşitli muhasebe dersleri alan İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi Bölümü son sınıf lisans öğrencilerine, muhasebe derslerinde teknoloji kullanımına yönelik tutumu belirlemeye yönelik ölçek ve derse odaklanma ve ilgi ölçeği uygulanmıştır. Ölçekler için güvenirlik ve geçerlilik çalışması yapılmıştır. Ayrıca, muhasebe derslerinde teknoloji kullanıma yönelik tutumun derse odaklanma ve ilgi üzerindeki etkisi yapısal eşitlik modeli ile incelenmiştir.

Kaynakça

 • Aksal, F. A. (2011). Developing Evaluative Tool For Online Learning And Teaching Process. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10 (3), 69-75.
 • Altun, E. (2008). 6th, 7th And 8th Graders’ Attitudes Towards Online Homework Assignment Sites. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 7 (4), 5-18.
 • Ayboğa, H. (2003). Globalleşme Sürecinde Ülkemizde Muhasebe Mesleği Ve Meslek Mensuplarının Eğitimi. Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 18(1), 327.
 • Boyd, D.T., Boyd, S.C. ve Boyd, W.L. (2000). Changes in Accounting Education: Improving Principles Content for Beter Understanding”, Journal of Education For Business.
 • Civan, M. ve Yıldız, F. (2003). Globalleşme Sürecinden Muhasebe Meslek Eğitiminin Etkilenmesi, Muhasebe Denetimi Sempozyumu Bildirileri, Sayı: 6, 1-23.
 • Çankaya, F. ve Dinç, E. (2009). Powerpoint ve Klasik Usulde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrenciler Arasındaki Farklılıkların Tespiti: Karadeniz Teknik Üniversitesinde Bir Araştırma. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 28-52.
 • Çukacı, Y.C. ve Elagöz, İ. (2006). Muhasebe Derslerinde Kullanılan Öğretim Yöntemleri İle Öğrenme Stillerinin İlişkisinin Ortaya Konulması ve Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Bir Uygulama, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, 21(1), 147-164.
 • Delen, E. ve Bulut, O. (2011). The Relationship Between Students Exposure To Technology And Their Achievement In Science And Math. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10 (3), 311-317.
 • Ertem, I. S. (2010). The Effect Of Electronic Storybooks On Struggling Fourth Graders Reading Comprehension. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 9 (4), 140- 155.
 • Fidan, M. E. (2012). Üniversitelerde Muhasebe Dersini Powerpoint Sunumu Ve Klasik Yöntem İle Alan Öğrenciler Arasındaki Farklılıklar: Bilecik Üniversitesi Örneği. Journal of Yasar University, 25(7), 4281-4306.
 • Fidan, M. E., Aslan, Ü. ve Subaşı, Ş. (2015). Muhasebe Derslerinde Teknoloji Kullanımı İle İlgili Öğrenci Görüşleri, Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 1(2), 34-61.
 • Gündüz, H. B. (2010). Digital Divide In Turkish Primary Schools: Sakarya Sample. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(1), 43-53.
 • Güzel, H. (2011). Factors Affecting The Computer Usage Of Physics Teachers Working At Private Training Centers. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(2), 122-132.
 • Gökçen, G. (1998). Uygulamacıların Muhasebe Eğitiminden Beklentileri. Muhasebe-Finansman Dergisi, T.C. Marmara Üniversitesi Muhasebe Araştırma Merkezi, 7(9), 43-50.
 • Güneş, E., Yüksel, M. ve Kaya, H.P. (2017). Muhasebe Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 367-382.
 • Güriş, S. ve Astar, M. (2015). Bilimsel Araştırmalarda SPSS İle İstatistik. İstanbul: Der Yayınları.
 • Hsiao, L. H. C. (2012). A Study On Teaching Quality Of Taiwan Government Training Çivil Servants With Educational Technology. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 11 (2), 38-43.
 • Hatunoğlu, Z. (2006). Muhasebe Eğitiminde Bilgi Teknolojisi Kullanımının Sunum Kalitesine Olan Etkilerinin Tespitine İlişkin Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 30, 190-200.
 • Hooper, D., Coughlan, J., Mullen, M. R. (2008). Structural Equation Modelling: Guidelines for Determining Model Fit. Electronic Journal of Business Research Methods, 6(1): 53-60.
 • Hox, J. J. ve Bechger, T. M. (1998). An Introduction to Structural Equation Modeling. Family Science Review, 11, 354–373.
 • Jebeile, S. ve Abeysekera, I. (2010). The Spread of ICT Innovation In Accounting Education. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 22(2), 158-168.
 • Katrancı, M. ve Uygun, M. (2013). Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Teknoloji Kullanımına Yönelik Görüşleri, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:11, 773-797.
 • Kızıl, C., Şeker, S.E. ve Bozan, D. (2014). Bilgi Teknolojileri ve Bilgisayar Kullanımının Öğrencilerin Muhasebe Dersindeki Başarısına Etkisi, The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems, 2(2), 77-97.
 • Koehler, M. J. ve Mishra, P. (2005). What happens when teachers design educational technology? The development of technological pedagogical content knowledge. Journal of Educational Computing Redearch, 32 (2), 131-152.
 • Kalaycı, Ş. (Ed.) (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Karapınar, A. (2001). Avrupa Topluluğu Ülkelerinde Muhasebe Eğitimi ve Ülkemiz Muhasebe Eğitimi ile Karşılaştırılması, XX. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu Muhasebe Eğitiminde Yeni Ufuklar, 23- 27 Mayıs.
 • Marriott, N., Marriott, P. ve Selwyn, N. (2004). Accounting Undergraduates Changing Use of ICT and Their Views On Using The İnternet In Higher Education – A Research Note, Accounting Education, 13(1), 117-130.
 • Schumacker R. E. ve Lomax R. G. (2004). A Beginner's Guide to Structural Equation Modeling. New Jersey: Taylor & Francis.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal Eşitlik Modelleri. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74.
 • Şimşek, N. (1997). Öğretmen ve Öğretmen Adayları İçin Derste Eğitim Teknolojisi Kullanımı. Ankara: Anıl Matbaa ve Cilt Evi.
 • Şimşek, Ö.F. (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş, Temel İlkeler ve LİSREL Uygulamaları. Ankara: Ekinoks Yayınevi.
 • Tabachnick, B. G. ve Fidel, L. S. (2007). Using Multivariate Statistics. Boston: Pearson Education Inc.
 • Toraman, C., Ülker, Y. ve Uçar, M. (2008). Bilgi Teknolojileri ve Meslek Mensuplarının Eğitimi Üzerindeki Etkileri. EKEV Akademi Dergisi, 37, 15-26.
 • Waltz C.F, Strcikland O. L, Lenz E. R. (2010). Measurement in Nursing and Health Research. New York: Springer Publishing Company.
 • Wang, J. ve Wang, X. (2012). Structural Equation Modeling: Applications Using Mplus: Methods And Applications. West Susex: John Wiley & Sons.
 • Zaif, F. ve Karapınar, A. (2002). Muhasebe Eğitiminde Değişim İhtiyacı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3, 111-134.

Analysis Of The Impact Of The Students ' Attitudes Towards The Use Of Technology in Accounting Courses On Focus and Interest in The Course With Factor Analysis and Structural Equality Model: Ağrı İbrahim Çeçen Unıversity IIBF Case Study

Yıl 2019, Cilt 8, Sayı 4, 3651 - 3667, 15.10.2019
https://doi.org/10.33206/mjss.462426

Öz

Developments in information and communication technologies have had important effects on accounting education as in every field. The use of information and communication technology products in accounting education is increasing with traditional methods. The purpose of this study is to analyze the course on the use of technology of the graduate students of Agri Ibrahim University Faculty of Economics and Administrative Sciences (Faculty of Economics and Administrative Sciences), to focus on attitudes and interests to examine and to contribute to determine the path that should be followed for a better education. For this purpose, in the 2017-2018 academic year spring semester, focusing on the scale and the course aiming to determine the attitude towards the use of technology in accounting courses for the graduate students of the Business Administration, Economics, Public Administration Department who study in Ağrı İbrahim Çeçen University and interest scale were applied. Reliability and validity studies were conducted for the scales. In addition, the effect of attitudes towards use of technology and focus on interest in accounting courses were examined with structural equation model.

Kaynakça

 • Aksal, F. A. (2011). Developing Evaluative Tool For Online Learning And Teaching Process. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10 (3), 69-75.
 • Altun, E. (2008). 6th, 7th And 8th Graders’ Attitudes Towards Online Homework Assignment Sites. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 7 (4), 5-18.
 • Ayboğa, H. (2003). Globalleşme Sürecinde Ülkemizde Muhasebe Mesleği Ve Meslek Mensuplarının Eğitimi. Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 18(1), 327.
 • Boyd, D.T., Boyd, S.C. ve Boyd, W.L. (2000). Changes in Accounting Education: Improving Principles Content for Beter Understanding”, Journal of Education For Business.
 • Civan, M. ve Yıldız, F. (2003). Globalleşme Sürecinden Muhasebe Meslek Eğitiminin Etkilenmesi, Muhasebe Denetimi Sempozyumu Bildirileri, Sayı: 6, 1-23.
 • Çankaya, F. ve Dinç, E. (2009). Powerpoint ve Klasik Usulde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrenciler Arasındaki Farklılıkların Tespiti: Karadeniz Teknik Üniversitesinde Bir Araştırma. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 28-52.
 • Çukacı, Y.C. ve Elagöz, İ. (2006). Muhasebe Derslerinde Kullanılan Öğretim Yöntemleri İle Öğrenme Stillerinin İlişkisinin Ortaya Konulması ve Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Bir Uygulama, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, 21(1), 147-164.
 • Delen, E. ve Bulut, O. (2011). The Relationship Between Students Exposure To Technology And Their Achievement In Science And Math. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10 (3), 311-317.
 • Ertem, I. S. (2010). The Effect Of Electronic Storybooks On Struggling Fourth Graders Reading Comprehension. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 9 (4), 140- 155.
 • Fidan, M. E. (2012). Üniversitelerde Muhasebe Dersini Powerpoint Sunumu Ve Klasik Yöntem İle Alan Öğrenciler Arasındaki Farklılıklar: Bilecik Üniversitesi Örneği. Journal of Yasar University, 25(7), 4281-4306.
 • Fidan, M. E., Aslan, Ü. ve Subaşı, Ş. (2015). Muhasebe Derslerinde Teknoloji Kullanımı İle İlgili Öğrenci Görüşleri, Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 1(2), 34-61.
 • Gündüz, H. B. (2010). Digital Divide In Turkish Primary Schools: Sakarya Sample. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(1), 43-53.
 • Güzel, H. (2011). Factors Affecting The Computer Usage Of Physics Teachers Working At Private Training Centers. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(2), 122-132.
 • Gökçen, G. (1998). Uygulamacıların Muhasebe Eğitiminden Beklentileri. Muhasebe-Finansman Dergisi, T.C. Marmara Üniversitesi Muhasebe Araştırma Merkezi, 7(9), 43-50.
 • Güneş, E., Yüksel, M. ve Kaya, H.P. (2017). Muhasebe Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 367-382.
 • Güriş, S. ve Astar, M. (2015). Bilimsel Araştırmalarda SPSS İle İstatistik. İstanbul: Der Yayınları.
 • Hsiao, L. H. C. (2012). A Study On Teaching Quality Of Taiwan Government Training Çivil Servants With Educational Technology. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 11 (2), 38-43.
 • Hatunoğlu, Z. (2006). Muhasebe Eğitiminde Bilgi Teknolojisi Kullanımının Sunum Kalitesine Olan Etkilerinin Tespitine İlişkin Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 30, 190-200.
 • Hooper, D., Coughlan, J., Mullen, M. R. (2008). Structural Equation Modelling: Guidelines for Determining Model Fit. Electronic Journal of Business Research Methods, 6(1): 53-60.
 • Hox, J. J. ve Bechger, T. M. (1998). An Introduction to Structural Equation Modeling. Family Science Review, 11, 354–373.
 • Jebeile, S. ve Abeysekera, I. (2010). The Spread of ICT Innovation In Accounting Education. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 22(2), 158-168.
 • Katrancı, M. ve Uygun, M. (2013). Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Teknoloji Kullanımına Yönelik Görüşleri, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:11, 773-797.
 • Kızıl, C., Şeker, S.E. ve Bozan, D. (2014). Bilgi Teknolojileri ve Bilgisayar Kullanımının Öğrencilerin Muhasebe Dersindeki Başarısına Etkisi, The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems, 2(2), 77-97.
 • Koehler, M. J. ve Mishra, P. (2005). What happens when teachers design educational technology? The development of technological pedagogical content knowledge. Journal of Educational Computing Redearch, 32 (2), 131-152.
 • Kalaycı, Ş. (Ed.) (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Karapınar, A. (2001). Avrupa Topluluğu Ülkelerinde Muhasebe Eğitimi ve Ülkemiz Muhasebe Eğitimi ile Karşılaştırılması, XX. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu Muhasebe Eğitiminde Yeni Ufuklar, 23- 27 Mayıs.
 • Marriott, N., Marriott, P. ve Selwyn, N. (2004). Accounting Undergraduates Changing Use of ICT and Their Views On Using The İnternet In Higher Education – A Research Note, Accounting Education, 13(1), 117-130.
 • Schumacker R. E. ve Lomax R. G. (2004). A Beginner's Guide to Structural Equation Modeling. New Jersey: Taylor & Francis.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal Eşitlik Modelleri. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74.
 • Şimşek, N. (1997). Öğretmen ve Öğretmen Adayları İçin Derste Eğitim Teknolojisi Kullanımı. Ankara: Anıl Matbaa ve Cilt Evi.
 • Şimşek, Ö.F. (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş, Temel İlkeler ve LİSREL Uygulamaları. Ankara: Ekinoks Yayınevi.
 • Tabachnick, B. G. ve Fidel, L. S. (2007). Using Multivariate Statistics. Boston: Pearson Education Inc.
 • Toraman, C., Ülker, Y. ve Uçar, M. (2008). Bilgi Teknolojileri ve Meslek Mensuplarının Eğitimi Üzerindeki Etkileri. EKEV Akademi Dergisi, 37, 15-26.
 • Waltz C.F, Strcikland O. L, Lenz E. R. (2010). Measurement in Nursing and Health Research. New York: Springer Publishing Company.
 • Wang, J. ve Wang, X. (2012). Structural Equation Modeling: Applications Using Mplus: Methods And Applications. West Susex: John Wiley & Sons.
 • Zaif, F. ve Karapınar, A. (2002). Muhasebe Eğitiminde Değişim İhtiyacı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3, 111-134.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Fatma TEMELLİ (Sorumlu Yazar)
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7436-5289
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Ekim 2019
Başvuru Tarihi 21 Eylül 2018
Kabul Tarihi 26 Haziran 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 8, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { mjss462426, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, number = {4}, pages = {3651 - 3667}, doi = {10.33206/mjss.462426}, title = {Öğrencilerin Muhasebe Derslerinde Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumlarının, Derse Odaklanma ve İlgileri Üzerine Etkisinin Faktör Analizi ve Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İİBF Örneği}, key = {cite}, author = {Temelli, Fatma} }
APA Temelli, F. (2019). Öğrencilerin Muhasebe Derslerinde Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumlarının, Derse Odaklanma ve İlgileri Üzerine Etkisinin Faktör Analizi ve Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İİBF Örneği . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (4) , 3651-3667 . DOI: 10.33206/mjss.462426
MLA Temelli, F. "Öğrencilerin Muhasebe Derslerinde Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumlarının, Derse Odaklanma ve İlgileri Üzerine Etkisinin Faktör Analizi ve Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İİBF Örneği" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 3651-3667 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/49340/462426>
Chicago Temelli, F. "Öğrencilerin Muhasebe Derslerinde Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumlarının, Derse Odaklanma ve İlgileri Üzerine Etkisinin Faktör Analizi ve Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İİBF Örneği". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 3651-3667
RIS TY - JOUR T1 - Öğrencilerin Muhasebe Derslerinde Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumlarının, Derse Odaklanma ve İlgileri Üzerine Etkisinin Faktör Analizi ve Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İİBF Örneği AU - Fatma Temelli Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.462426 DO - 10.33206/mjss.462426 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 3651 EP - 3667 VL - 8 IS - 4 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.462426 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.462426 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Öğrencilerin Muhasebe Derslerinde Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumlarının, Derse Odaklanma ve İlgileri Üzerine Etkisinin Faktör Analizi ve Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İİBF Örneği %A Fatma Temelli %T Öğrencilerin Muhasebe Derslerinde Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumlarının, Derse Odaklanma ve İlgileri Üzerine Etkisinin Faktör Analizi ve Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İİBF Örneği %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 4 %R doi: 10.33206/mjss.462426 %U 10.33206/mjss.462426
ISNAD Temelli, Fatma . "Öğrencilerin Muhasebe Derslerinde Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumlarının, Derse Odaklanma ve İlgileri Üzerine Etkisinin Faktör Analizi ve Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İİBF Örneği". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 4 (Ekim 2019): 3651-3667 . https://doi.org/10.33206/mjss.462426
AMA Temelli F. Öğrencilerin Muhasebe Derslerinde Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumlarının, Derse Odaklanma ve İlgileri Üzerine Etkisinin Faktör Analizi ve Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İİBF Örneği. MJSS. 2019; 8(4): 3651-3667.
Vancouver Temelli F. Öğrencilerin Muhasebe Derslerinde Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumlarının, Derse Odaklanma ve İlgileri Üzerine Etkisinin Faktör Analizi ve Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İİBF Örneği. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(4): 3651-3667.
IEEE F. Temelli , "Öğrencilerin Muhasebe Derslerinde Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumlarının, Derse Odaklanma ve İlgileri Üzerine Etkisinin Faktör Analizi ve Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İİBF Örneği", MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 8, sayı. 4, ss. 3651-3667, Eki. 2019, doi:10.33206/mjss.462426

MANAS Journal of Social Studies (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi)     


16155