Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 4, Sayfalar 3698 - 3727 2019-10-15

Sinop’taki İşlek Kafeteryaların Türkçe Bilinci ve Türk Kültürel Değerleri Bağlamında İncelenmesi
Examination Of Much Frequented Cafeterias in Sinop in The Context Of Turkish Consciousness and Turkish Cultural Values

Nurullah ŞAHİN [1]


Dünya kültür ve medeniyet tarihine bakıldığında Türk kültür ve medeniyetinin önemli bir mihenk taşı olduğu görülmektedir. Dört bin yılı aşkın bilinen tarihleri boyunca Türkler; Asya’da, Avrupa’da ve Afrika’da sayısız devlet kurmuş, gelişmiş bir medeniyet meydana getirmiştir. İnsanlık tarihinin en köklü milletlerinden biri olan Türkler, tarihin birçok kırılma noktasında dünya siyasetine yön vermiş ve uygarlıkların oluşumunda etkin rol oynamıştır.

Bu çalışmanın amacı; Türk kültür ve medeniyetine ait çeşitli ögelerin Sinop il merkezinde yer alan işlek mekânlarda ne oranda yansıtıldığına ve yaşatıldığına dair bir durum tespiti yapabilmektir. Araştırma, betimsel nitelikte bir çalışmanın ürünü olmakla birlikte veri toplama esnasında gözlem yönteminden faydalanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde ise, betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır.

Öncelikle araştırmada, Sinop il merkezinde yer alan işlek kafeteryalarda Türk kültür ve medeniyetine ait unsurlar araştırılmıştır. Bu bağlamda Sinop il merkezinde yer alan ve insanların en çok tercih ettiği kafeteryalar gezilerek bu kafeteryaların isimleri, menüleri, mekân dizaynları, kullanılan aksesuarları gibi özellikleri incelenmiştir. Böylelikle kafeteryaların bu özelliklerinde Türk kültür ve medeniyetinin etkisi araştırılmıştır. Elde edilen bulgulardan yola çıkarak Sinop il merkezinde yer alan işlek mekânların Türk kültür ve medeniyetine ait ögelere belli oranlarda yer verdiği ve bu mekânlarda çoğunlukla yabancı kültürlere ait unsurlara yer verildiği sonuçlarına ulaşılmıştır. 

When looking at the history of world culture and civilization, we see that Turkish culture and civilization is an important cornerstone. Throughout their history of over four-thousand years, the Turks established numerous states in Asia, Europe, and Africa, and developed an advanced civilization. The Turks, who are the one of the most rooted nations of human history, have guided world politics at many breaks in history and played an active role in the formation of civilizations. The purpose of this study is to determine the status of various elements belonging to Turkish culture and civilization in the busy cafeterias located in the city center of Sinop Province where these cultural elements are reflected and kept alive. In this descriptive study, the technique of observation applied for data collection. In the analysis of the elicited data, descriptive method was used. Firstly, the elements belonging to Turkish culture and civilization were examined in busy cafeterias located in Sinop city center. In this regard, the cafeterias which are most preferred by people in Sinop city center were visited, and the characteristics of these cafeterias such as their names, menus, space designs, accessories used were examined. In doing so, the effects of Turkish culture and civilization on these features of cafeteria were scrutinized. Based on obtained the results, it has been found that while elements belonging to Turkish culture and civilization are given space at certain rates in the busiest places in Sinop province center, elements belonging to foreign cultures are given a larger space.

 • Alyılmaz, C. (2001). Bir asparagas haber ve kurt, dağ keçisi damga ve sembolleri üzerine. Orkun, 37, 14-17.
 • Alyılmaz, C. (2003). Bugut Yazıtı ve anıt mezar külliyesi üzerine. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 3, 11-21.
 • Alyılmaz, C. (2015). İpek yolu kavşağının ölümsüzlük eserleri. Ankara: Atatürk Üniversitesi Yayınları.
 • Alyılmaz, C. (2016). “Gobu”stan’ın gizemi (“Kıpçaklar”a giden yol). Ankara: Bitlis Eren Üniversitesi Yayınları.
 • Asker, R. & Asker, L. (2008). Kâşgarlı Mahmut ve 11. yüzyıl musikisi üzerine. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 8(1), 31-34.
 • Boratav, P. N. (1997). 100 soruda Türk folkloru. İstanbul: Gerçek Yayınları.
 • Durbilmez, B. (2008). Âşık edebiyatı araştırmaları: Taşpınarlı halk şairleri. Ankara: Ürün Yayınları.
 • Ekici, M. & Fedakâr, P. (2014). Gelenek, aktarma, dönüşüm ve kültür endüstrisi bağlamında nazar ve nazar boncuğu. Millî Folklor, 101, 40-50.
 • Eravşar, R. (2012). Âşıklık geleneği bağlamında “bağlama”nın Anadolu’daki yayılma alanları. IJSES, 2(1), 31-35.
 • Genç, S. V. (2014). Osman Hamdi tablolarında hayvan figürleri. Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 61, 85-91.
 • Hendrich, B. (2005). Alevilikte sazın belleksel ve iletişimsel boyutları. Türk(iye) Kültürleri, (Der: G. Putlar-T. Erman). İstanbul: Tetragon Yayınları.
 • İnan, A. (1991). Divanü Lûgat-İt-Türk’te şamanizme ait kelimeler. Makaleler ve İncelemeler, 2, 317-321.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi (15. Basım). Ankara: Nobel Yay.
 • Mert, O. (2009). Ötüken Uygur dönemi yazıtlarından Tes – Tariat – Şine Us. Ankara.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage Publication.
 • Öcalan, F. Z. (2010). Günümüzde nazarlık: formları, kullanım alanları ve işlevler (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Ögel, B. (1989, 1995). Türk mitolojisi (kaynakları ve açıklamaları ile destanlar). C I-II. Ankara.
 • Örnek, S. V. (2000). 100 soruda ilkellerde din, büyü, sanat, efsane. İstanbul: Gerçek Yayınevi.
 • Özarslan, M. (2001). Erzurum âşıklık geleneği. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Polatcan, F. (2016). Evliya Çelebi Seyahatnamesi’ndeki epigrafik ögelere dair bilgiler. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 56, 657-690.
 • Şen, Y. (1998). Türk müziği eğitiminde bağlamanın yeri ve önemi. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 4, 161-167.
 • Uçkun, R. (2007). Afyonkarahisar’da nazarla ilgili inançlar. VII. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Kitabı, 303-314, Ankara, Türkiye: Afyon Belediyesi Yayınları.
 • Üçer, M. (1997). Sivas yöresinde nazarlıklar ve nazarla ilgili inançlar. V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri, 164-179, Ankara.
 • Yardımcı, M. (1993). Halkbilim ve edebiyat yazıları. Malatya: Açıksöz Yayınları.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2003). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3462-0369
Yazar: Nurullah ŞAHİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: SİNOP ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { mjss469675, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {3698 - 3727}, doi = {10.33206/mjss.469675}, title = {Sinop’taki İşlek Kafeteryaların Türkçe Bilinci ve Türk Kültürel Değerleri Bağlamında İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Şahi̇n, Nurullah} }
APA Şahi̇n, N . (2019). Sinop’taki İşlek Kafeteryaların Türkçe Bilinci ve Türk Kültürel Değerleri Bağlamında İncelenmesi . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (4) , 3698-3727 . DOI: 10.33206/mjss.469675
MLA Şahi̇n, N . "Sinop’taki İşlek Kafeteryaların Türkçe Bilinci ve Türk Kültürel Değerleri Bağlamında İncelenmesi" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 3698-3727 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/49340/469675>
Chicago Şahi̇n, N . "Sinop’taki İşlek Kafeteryaların Türkçe Bilinci ve Türk Kültürel Değerleri Bağlamında İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 3698-3727
RIS TY - JOUR T1 - Sinop’taki İşlek Kafeteryaların Türkçe Bilinci ve Türk Kültürel Değerleri Bağlamında İncelenmesi AU - Nurullah Şahi̇n Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.469675 DO - 10.33206/mjss.469675 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 3698 EP - 3727 VL - 8 IS - 4 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.469675 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.469675 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Sinop’taki İşlek Kafeteryaların Türkçe Bilinci ve Türk Kültürel Değerleri Bağlamında İncelenmesi %A Nurullah Şahi̇n %T Sinop’taki İşlek Kafeteryaların Türkçe Bilinci ve Türk Kültürel Değerleri Bağlamında İncelenmesi %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 4 %R doi: 10.33206/mjss.469675 %U 10.33206/mjss.469675
ISNAD Şahi̇n, Nurullah . "Sinop’taki İşlek Kafeteryaların Türkçe Bilinci ve Türk Kültürel Değerleri Bağlamında İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 4 (Ekim 2019): 3698-3727 . https://doi.org/10.33206/mjss.469675
AMA Şahi̇n N . Sinop’taki İşlek Kafeteryaların Türkçe Bilinci ve Türk Kültürel Değerleri Bağlamında İncelenmesi. MJSS. 2019; 8(4): 3698-3727.
Vancouver Şahi̇n N . Sinop’taki İşlek Kafeteryaların Türkçe Bilinci ve Türk Kültürel Değerleri Bağlamında İncelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(4): 3698-3727.