Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 4, Sayfalar 3483 - 3499 2019-10-15

A Content Analysis On Perceptions Of Sme Managers About Strategic Consciousness and Strategic Management
KOBİ Yöneticilerinin Stratejik Bilinç ve Stratejik Yönetim Algıları Üzerine Bir İçerik Analizi

Oğuzhan AYTAR [1]


Today, SMEs have great importance in terms of social and economic environment in which they operate. The foundation of economies is based on SME activities worldwide. SMEs undertake the task of leverage within the economy. The impacts of such phenomena as globalization and technology have increased the need for information and information-oriented practices by SME managers. Therefore, SMEs' management with strategic management thinking are important in terms of permanence of work. Strategic management-oriented thought requires strategic awareness. The aim of this study is to observe the perception of SME managers about strategic consciousness and strategic management and to identify the differences and similarities in terms of managers' variables. In this study, content analysis method was used. Within the scope of this study, content analysis was applied on the strategic consciousness and strategic management perceptions of SME managers. According to the results of content analysis, meaningful differences were detected on perceptions of SME managers about strategic consciousness and strategic management.

Günümüzde KOBİ'ler faaliyet yürüttükleri sosyal ve ekonomik çevre açısından büyük öneme sahiptir. Dünya genelinde ekonomilerin temel dinamiği KOBİ faaliyetleri üzerine kurgulanmıştır. KOBİ'ler bulundukları ekonomi içerisinde kaldıraç görevi üstlenmektedir. Küreselleşme ve teknoloji gibi fenomenlerin etkisi KOBİ yöneticilerinin bilgi ve bilgiye odaklı uygulamalara olan ihtiyacını artırmıştır. Dolayısıyla KOBİ'lerin stratejik yönetim düşüncesiyle yönetimi KOBİ'lerin sürekliliği açısından önem arz etmektedir. Stratejik yönetim odaklı düşünce, stratejik bilinç sahibi olmayı gerektirmektedir. Bu çalışmanın amacı KOBİ yöneticilerinin stratejik bilinç ve stratejik yönetim algılarını ortaya koyarak, yönetici algıları arasındaki farklılık ve benzerlikleri tespit etmektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında KOBİ yöneticilerinin stratejik bilinç ve stratejik yönetim algıları üzerinde içerik analizi uygulanmıştır. İçerik analizi sonuçlarına göre, KOBİ yöneticilerinin stratejik bilinç ve stratejik yönetim algıları üzerinde anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.

 • Akdede,S. H., Turan, A. H. (2008). Bilişim Sistemlerinin Kobi’lerin Performansına Etkileri: Kaynak Temelli Yaklaşım İle Denizli İlinde Ampirik Bir Uygulama, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 63 (4), 1-28.
 • Akdemir, B. (2010). Stratejik Yol Haritası Uygulamasının Stratejik Yönetim Bilincine Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, e-Journal of New World Sciences Academy Social Sciences, 5, (4), 320-341.
 • Altunışık, R., Çoşkun R., Bayraktaroğlu, S., Yıldırım, E. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Aytar, O., Soylu, Ş. (2017). Türk Bankacılık Sektörünün Misyon ve Vizyon İfadelerine Yönelik Bir İçerik Analizi, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17 (3), 117-131
 • Baykal, T. (2018). Örgütlerde Etkinlik ve Etkililik için Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama, Social Sciences Research Journal, Volume 7, Issue 2, 151-160
 • Carcano, L. (2013). Strategic Management and Sustainability in Luxury Companies, Journal of Corporate Citizenship, (52), 36-54.
 • Bircan, İ. (1999). Türk Kamu Kesiminde Stratejik Yönetim ve Vizyon, Planlama Dergisi, Özel Sayı, 11-20.
 • Bozkurt, V., Baştürk, Ş. (2009). Kobi Girişimcilerinde Risk Ve Belirsizlik Algıları: Bursa Örneği, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 64 (2), 43-74.
 • Demiral, U. (2016). Kobilerin Dış Ticarette Yaşadıkları Finansman Sorunları ve Çözüm Önerileri, SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (6), 517-523.
 • Ercan, C. (2017). KOBİ’lerde Yöneticilerin Muhasebe Bilgi Düzeylerinin Araştırılması: Kilis Organize Sanayi Bölgesi Örneği, MCBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (2), 309-328.
 • Gül H., Kandemir, T., Çakır E. (2010) KOBİ’lerde Risk Ve Belirsizlik Beklentileri: Karaman Örneği, Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (2), 119-144.
 • Grant, R. M., Baden-Fuller, C. (2018). How to Develop Strategic Management Competency: Reconsidering the Learning Goals and Knowledge Requirements of the Core Strategy Course, Academy of Management Learning & Education, 17 (3), 322-338.
 • Güven, A. (2014). Kamu Yönetiminde Geleceğin İnşasında Stratejik Bakış, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, 2 (2), 63-80.
 • İnce M., Oktay, E. (2006). Bilginin Bir Stratejik Güç Olarak Önemi ve Örgütlerde Bilgi Yönetimi, Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi, 10 (9), 15-29.
 • Koçel, T. (2018). İşletme Yöneticiliği, İstanbul: Beta Basım Yayım.
 • KSEP (2015), Kobi Strateji ve Eylem Planı 2015-2018, http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Mali%20Tablolar/KSEP/Kobi_Stratejisi_ve_Eylem_Plani_(2015-2018).pdf, Erişim Tarihi: 10.07.2018
 • Latif, H., Muslu, Ş. (2015), Türk İşletmelerinin Misyon ve Vizyon Kavramlarında Anlam Karmaşası, İ. Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 26 (78), 12-32.
 • Naktiyok A., Çiçek M. (2014). Stratejik Düşünmenin Bir Öncülü Olarak Eleştirel Düşünme: Yöneticiler Üzerinde Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 28, Sayı: 2, 157-178
 • Özdaşlı, K., Kandemir, H. (2016) Dağcılık Sporunun Stratejik Bilince Etkisi: Bir Tırmanış Senaryosu Üzerinden Değerlendirme, ÇATALHÖYÜK Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (1),131-145.
 • Özdemir, A. (2013). Yönetim Biliminde İleri Araştırma Yöntemleri ve Uygulamalar, İstanbul, Beta Basım Yayım.
 • Özdemir, M. (2010). Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,11 (1), 323-343.
 • Pearce, J.,A., Robinson R.,B.(2015). Stratejik Yönetim, Geliştirme, Uygulama ve Kontrol, (Çev. Mehmet Barca), Ankara, Nobel Yayınları.
 • Satı, Z., E., Işık, Ö. (2011). İnovasyon ve Stratejik Yönetim Sinerjisi: Stratejik İnovasyon, CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (2), 538-559.
 • Summak, M. E. (2016). Küçük ve Orta Boy İşletmelerin İletişim Yönetimi Faaliyetleri Üzerine Teorik Ve Uygulamalı Bir Çalışma, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 41.Yıl Özel Sayısı, 155-168.
 • Taş, A., Cevrioğlu, E. (2013). Ulusal Kültürü Oluşturan Değerler Tipolojisi - Stratejik Yönetim İlişkisi: Kültürel Kodların İşletmelerin Stratejik Yönelimlerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (2), 417-435.
 • Turkay, O., Halis, M., Sarıışık M., Calman M. (2012). Effects of strategic consciousness and strategic planning on business performance: A comparative study of the industries in Turkey, African Journal of Business Management,6 (32), 9188-9201.
 • Ülgen, H., Mirze, S., K.(2014). İşletmelerde Stratejik Yönetim, İstanbul, Beta Basım Yayın.
 • White, C. (2004). Strategic Management, New York: Palgrave Macmillan.
 • Yiğit, S., Yiğit A., M. (2011). Stratejik Yönetimde Dış Çevre Analizi: Kobi’ler Ve Büyük İşletmeler Arasında Bir Karşılaştırma, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (38), 119-136.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3799-0952
Yazar: Oğuzhan AYTAR (Sorumlu Yazar)
Kurum: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { mjss475473, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {3483 - 3499}, doi = {10.33206/mjss.475473}, title = {KOBİ Yöneticilerinin Stratejik Bilinç ve Stratejik Yönetim Algıları Üzerine Bir İçerik Analizi}, key = {cite}, author = {Aytar, Oğuzhan} }
APA Aytar, O . (2019). KOBİ Yöneticilerinin Stratejik Bilinç ve Stratejik Yönetim Algıları Üzerine Bir İçerik Analizi . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (4) , 3483-3499 . DOI: 10.33206/mjss.475473
MLA Aytar, O . "KOBİ Yöneticilerinin Stratejik Bilinç ve Stratejik Yönetim Algıları Üzerine Bir İçerik Analizi" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 3483-3499 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/49340/475473>
Chicago Aytar, O . "KOBİ Yöneticilerinin Stratejik Bilinç ve Stratejik Yönetim Algıları Üzerine Bir İçerik Analizi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 3483-3499
RIS TY - JOUR T1 - KOBİ Yöneticilerinin Stratejik Bilinç ve Stratejik Yönetim Algıları Üzerine Bir İçerik Analizi AU - Oğuzhan Aytar Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.475473 DO - 10.33206/mjss.475473 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 3483 EP - 3499 VL - 8 IS - 4 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.475473 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.475473 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi KOBİ Yöneticilerinin Stratejik Bilinç ve Stratejik Yönetim Algıları Üzerine Bir İçerik Analizi %A Oğuzhan Aytar %T KOBİ Yöneticilerinin Stratejik Bilinç ve Stratejik Yönetim Algıları Üzerine Bir İçerik Analizi %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 4 %R doi: 10.33206/mjss.475473 %U 10.33206/mjss.475473
ISNAD Aytar, Oğuzhan . "KOBİ Yöneticilerinin Stratejik Bilinç ve Stratejik Yönetim Algıları Üzerine Bir İçerik Analizi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 4 (Ekim 2019): 3483-3499 . https://doi.org/10.33206/mjss.475473
AMA Aytar O . KOBİ Yöneticilerinin Stratejik Bilinç ve Stratejik Yönetim Algıları Üzerine Bir İçerik Analizi. MJSS. 2019; 8(4): 3483-3499.
Vancouver Aytar O . KOBİ Yöneticilerinin Stratejik Bilinç ve Stratejik Yönetim Algıları Üzerine Bir İçerik Analizi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(4): 3483-3499.