Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 4, Sayfalar 3775 - 3798 2019-10-15

Atabeyzadelerin Amasya’nın Siyasi ve Sosyal Tarihindeki Yeri ve Önemi
The Importance Of The Atabeyzades in The Political And Social History of Amasya

Gözde BİRSEL VAROL [1] , Selim ÖZCAN [2]


Amasya’da Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Mesud’un ve oğlu Gazi Çelebi Taceddin Altunbaş’ın Atabey’i olan Nasıreddin Ahmed Bey’in soyundan gelenlere Atabeyzâdeler denmiştir. Nasıreddin Ahmed Atabey 1322-1327 yılları arasında beş yıl Amasya Vâlisi olarak görev yapmıştır. Amasya’da Atabey Medresesi adıyla bilinen medreseyi inşa ettirmiş, bütün arazi ve emlâkını medreseye vakfetmiştir. Nasıreddin Ahmed Atabey’in oğulları da aynı şekilde Amasya halkı arasında itibarlı bir mevkii edinmişler ve Amasya’nın geleceğinde, Osmanlı hâkimiyetini kabul etmek konusunda, basiretli davranış sergileyenler arasında yer almışlardır. Bu tutumları da ailenin Osmanlı Dönemi’nde de önemli bir yer edinmelerini sağlamıştır.

Osmanlılar Dönemi’nde de önemli devlet görevlerinde bulunmuş olan Atabeyzâde ailesi, bireylerinin isimleriyle iki koldan ilerlemişlerdir. Birincisi ve en meşhur olanı Yörgüç Paşa’dır. Yörgüç Paşa soyuna mensup olanlar Yörgüç Paşazâde olarak anılmışlardır. İkincisi ise kardeşi Hızır Paşa’dır. Çocukları Hızır Paşazâde ismiyle tanınmışlardır. Atabeyzâdeler Amasya’nın siyasi ve idarî hayatında değişik üst düzey devlet hizmetlerinde görev almışlardır. XV. yüzyılda şehzâde lalası olmak Atabeyzâdeler’e mahsus bir görev hâline gelmişti. Atabeyzâdeler Amasya’da inşa ettirdikleri eğitim, dinî ve sosyal yapılarla da sosyal hayatın gelişimine de katkıda bulunmuşlardır.

Descendants of Seljuk Sultan Giyaseddin Mesud II and his son Gazi Chelebi Taceddin Altunbaş's Atabeg, Nasireddin Ahmed Beg, were called Atabegzâdes. Nasireddin Ahmed Atabeg served as Governor of Amasya for five years between 1322-1327. In the meantime, he had the madrasah known as Atabeg Madrasah built in Amasya, and has dedicated all the land and properties on it to the Madrasah. Nasireddin Ahmed Atabeg's sons in this way have been respected as elders among the people of Amasya, and played a reputable role in determining the fate of incidentsthere. The fact that Atabegzades have been among to exhib it a prudent manner about the acceptance of the Ottoman Empire ruler ship has enabled this family to have an important role in th e Ottoman period as well.

Atabegzade family, who kept a hold of important positions in the state through Ottoman Era, had kept their roles through especially two branches in the family. The first and most famous one is Yörgüç Pasha. Those descendants of Yörgüç Pasha have been named as Yörgüç Pashazadehs. The second one is his brother, Hizir Pasha. His children have been known with the name Hizir Pashazadehs. Atabegzadehs have served in various senior assignments the Amasya's political and administrative life. In XVth century, it was more like a tradition for Atabegzadehs to be appointed as Şehzade Lalası (Prince Tutor). With the education, religious and social stuctures they have had built, Atabeyzadehs have contributed to the development of social life in Amasya. • Sâlnâme-i Nezâret-i Maârif-i Umûmiye 1317 (1899-1900), Def’a 2, 1257-1261, İstanbul: Matbaa-i âmire
 • Sâlnâme-i Nezaret-i Maârif-i Umûmiye 1321 (1903-1904), Def’a 6, 550-551, İstanbul: Matbaa-i Âmire
 • Sâlnâme-i Vilâyet-i Sivas 1292 (1875-1876). Def’a 5, 73, Sivas: Vilâyet Matbaası
 • Abdi-zâde, H., H. (1986). Amasya Tarihi. C 1, Amasya: Amasya Belediyesi Kültür Yayınları
 • Abdi-zâde, H., H. (2004). Amasya Tarihi. (Cilt 1-12), (Haz. Mesud Aydın-Güler Aydın), Amasya: Amasya Belediyesi Kültür Yayınları
 • Akdağ, M. (1979/1). Türkiye’nin İktisadî ve İçtimaî Tarihi. Ankara: Tekin Yayınevi
 • Akdağ, M. (1979/2). Türkiye’nin İktisadî ve İçtimaî Tarihi. Ankara: Tekin Yayınevi
 • Akdağ, M. (1995). Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası. İstanbul: Cem Yayınevi
 • Aşıkpaşazâde, (1332). Tevarih-i Ali Osman. İstanbul. Matbaa-i Amire
 • Baltacı, C. (2005). XV-XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Medreseleri. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Yayınları
 • Başar, F. (2005). Mihaloğulları. İslâm Ansiklopedisi, C 30, 25, Ankara: TDV
 • Başar, F. (2013). Yörgüç Paşa. İslâm Ansiklopedisi, C 43, 567, Ankara: TDV
 • Eldem, E., H. (1911). Yörgüç Paşa ve evlâdına ait birkaç kitabe. Tarihi Osman-i Encümeni Mecmuası. 9, 530-541, İstanbul.
 • Geyikoğlu, H. (2014). Moğollar’ınSelçuklular’dan sonra Anadolu’ya hâkim olma faaliyetleri ve Karanbük Savaşı. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 95-112, Erzurum.
 • Gür, F., Kahriman, S. (2012). Amasya Nüfus Defteri 1840. 225-239, Ankara: Amasya Belediyesi
 • Gürbüz, A. (1993). Toprak Vakıf İlişkileri Çerçevesinde XVI. Yüzyılda Amasya Sancağı. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). A. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • İnalcık, H. (1992). Bayezıd I. İslâm Ansiklopedisi, C 5, 231-234, Ankara: TDV
 • İnalcık, H. (2009). Devlet-i Aliyye Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar-I. İstanbul: Türkiye İş Bankası
 • Karagül, V. (2017). Geçmişten günümüze Suluova. Uluslar arası Amasya Sempozyumu Bildiriler Kitabı. C 2, 1123-1147, Ankara: KIBATEK
 • Kaya, A. (2013). İlhanlılar’ın Anadolu Türkmen beylerine karşı politikaları. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6/2, 293-326, Erzincan
 • Kuzucular, K. (1994). Amasya Kentinin Fiziksel Yapısının Tarihsel Gelişimi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
 • Mustafa Vazıh (2014). Amasya’nın Fetvâları ve İlk Amasya Şehir Tarihi.(Haz. Ali Rıza Ayar-Recep Orhan Özel), Amasya: Amasya Belediyesi Kültür Yayınları
 • Neşrî, M. (1949). Kitab-ı Cihannümâ. C 1,(Haz. Faik Reşit Unat-Mehmed A. Köymen) Ankara: TTK
 • Neşrî, M. (1957). Kitab-ı Cihannüma. C 2, (Haz. Faik Reşit Unat-Mehmed A. Köymen) Ankara: TTK
 • Neşrî, M. (2011). Aşiretten İmparatorluğa Osmanlı Tarihi. Ankara: TTK
 • Ocak, Y. (1978). Zaviyeler. Vakıflar Dergisi, XII, 247-270, Ankara: VGM
 • Olcay, O., F. (2014). Amasya Şehri.(Sad. Harun Küççük- Kurtuluş Altunbaş), Amasya: Amasya Belediyesi Kültür Yayınları
 • Oltulu, E. (2006). Amasya’nın Anıtsal Eserleri ve Hızır Paşa Külliyesi Restitüsyon ve Koruma Önerisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Özaydın, A. (2001) Kadı Burhâneddin. İslâm Ansiklopedisi. C. 24, 76-77, Ankara: TDV
 • Şahin, M., K. (2017). Amasya ve çevresinde Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait bazı yapıların tipolojik yapıları üzerine gözlemler. Uluslararası Amasya Sempozyumu Bildiriler Kitabı. C 2, 1429-1449. Ankara: KIBATEK
 • Şimşirgil, A. (2013). Kayı II Cihan Devleti. İstanbul: Timaş Yayınları
 • Şimşirgil, A. (2013). Kayı III Haremeyn Hizmetinde, İstanbul: Timaş Yayınları
 • Toruk, F. (2005). BâniYörgüç Paşa ve imar faaliyetleri. Vakıflar Dergisi, 29,105-133, Ankara: VGM
 • Urak, G. (1994). Amasya’nın Türk Devri Şehir Dokusu ve Yapılarının Analiz ve Değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Uzunçarşılı, İ., H. (1927). Kitabeler. İstanbul: Millî Matbaa
 • Uzunçarşılı, İ., H. (1967). Emir Çoban Soldoz ve Demirtaş. Belleten, 31/124, 601-646, Ankara: TTK
 • Uzunçarşılı, İ., H. (1968). Sivas-Kayseri ve dolaylarında Eretna Devleti. Belleten,32/126, 161-190, Ankara: TTK
 • Uzunçarşılı, İ., H. ( 2001). Osmanlı Tarihi. C 1, Ankara: TTK
 • Yediyıldız, B. (1993). Hızır Paşa Oğlu Mehmed Paşa vakfının mahiyeti.X. Türk Tarik Kurumu Kongresi (22-26 Eylül 1986), Kongreye Sunulan Tebliğler, 1625-1633, Ankara: TTK
 • Yüksel, H. (2007). Anadolu Beyliklerinde Vakıflar. Vakıflar Dergisi, XXX, 35-50, Ankara
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5139-2556
Yazar: Gözde BİRSEL VAROL (Sorumlu Yazar)
Kurum: AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3737-8600
Yazar: Selim ÖZCAN
Kurum: AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { mjss485672, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {3775 - 3798}, doi = {10.33206/mjss.485672}, title = {Atabeyzadelerin Amasya’nın Siyasi ve Sosyal Tarihindeki Yeri ve Önemi}, key = {cite}, author = {Bi̇rsel Varol, Gözde and Özcan, Selim} }
APA Bi̇rsel Varol, G , Özcan, S . (2019). Atabeyzadelerin Amasya’nın Siyasi ve Sosyal Tarihindeki Yeri ve Önemi . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (4) , 3775-3798 . DOI: 10.33206/mjss.485672
MLA Bi̇rsel Varol, G , Özcan, S . "Atabeyzadelerin Amasya’nın Siyasi ve Sosyal Tarihindeki Yeri ve Önemi" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 3775-3798 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/49340/485672>
Chicago Bi̇rsel Varol, G , Özcan, S . "Atabeyzadelerin Amasya’nın Siyasi ve Sosyal Tarihindeki Yeri ve Önemi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 3775-3798
RIS TY - JOUR T1 - Atabeyzadelerin Amasya’nın Siyasi ve Sosyal Tarihindeki Yeri ve Önemi AU - Gözde Bi̇rsel Varol , Selim Özcan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.485672 DO - 10.33206/mjss.485672 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 3775 EP - 3798 VL - 8 IS - 4 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.485672 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.485672 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Atabeyzadelerin Amasya’nın Siyasi ve Sosyal Tarihindeki Yeri ve Önemi %A Gözde Bi̇rsel Varol , Selim Özcan %T Atabeyzadelerin Amasya’nın Siyasi ve Sosyal Tarihindeki Yeri ve Önemi %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 4 %R doi: 10.33206/mjss.485672 %U 10.33206/mjss.485672
ISNAD Bi̇rsel Varol, Gözde , Özcan, Selim . "Atabeyzadelerin Amasya’nın Siyasi ve Sosyal Tarihindeki Yeri ve Önemi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 4 (Ekim 2019): 3775-3798 . https://doi.org/10.33206/mjss.485672
AMA Bi̇rsel Varol G , Özcan S . Atabeyzadelerin Amasya’nın Siyasi ve Sosyal Tarihindeki Yeri ve Önemi. MJSS. 2019; 8(4): 3775-3798.
Vancouver Bi̇rsel Varol G , Özcan S . Atabeyzadelerin Amasya’nın Siyasi ve Sosyal Tarihindeki Yeri ve Önemi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(4): 3775-3798.