Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 4, Sayfalar 3764 - 3774 2019-10-15

Amaç: Bu araştırmada, Tekvandocuların müsabaka öncesi durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırmanın örneklemini 748 tekvandocu oluşturmaktadır. Araştırmada kişisel bilgi formu ile Spielberger’in Sürekli-Durumluk Kaygı Envanteri kullanılmıştır.  İstatistiksel işlemlerde t testi, tek yönlü varyans analizi ve LSD testleri kullanılmıştır. Bulgular ve tartışma: Araştırmada Tekvandocuların durumluk kaygı düzey erkeklerde 62,83 ve kadınlarda 63,61 iken süreklilik kaygı düzeyi ise erkeklerde 35,50 ve kadınlarda 35,38 puan ortalamasında oldukları tespit edilmiştir. Cinsiyete göre durumluk kaygı puanları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05). Eğitim durumuna göre süreklilik puanlarında bir farklılık bulunmazken durumluk puanlarında fark olması anlamlıdır (p<0,05). Spor yaşına göre süreklik kaygı puanlarında anlamlı farklılık varken (p<0,05),  durumluk kaygı puanlarında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Sonuç: Tekvandocularda müsabakalar öncesi durumluk kaygı düzeylerinin yüksek ve süreklilik kaygı düzeylerinin ise düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir.  Tekvandoculara durumluk kaygıyı azaltıcı çalışmalar yapılmalıdır.

Tekvando, Durumluk Kaygı
 • Akandere, M. & Bedir, R. (2001). Tekvando milli takım sporcularının durumluk kaygı düzeylerinin başarıya etkisi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13(1), 119-124.
 • Aydemir, Ö. & Köroğlu, E. (2000). Psikiyatride kullanılan klinik ölçekler. Ankara: Hekimler Yayın Birliği.
 • Babaroğlu, A. (2004). Lösemi hastası olan çocukların ve annelerinin umutsuzluk düzeyleri ile annelerin kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Başaran, M. H., Taşğın, Ö., Sanioğlu, A., & Taşkın, A. K. (2009). Sporcularda durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 533-542.
 • Başarır, D. (1990). Ortaokul son sınıf öğrencilerinde sınav kaygısı, durumluk kaygı, akademik başarı ve sınav başarısı arasındaki ilişkiler (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Başer, E. (1998). Uygulamalı spor psikolojisi. Ankara: Bağırgan Yayınevi.
 • Bedir, R. (2008). Taekwondo mili takım sporcularının durumluk kaygı düzeylerinin başarıya etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Bingöl, H., Çoban, B., Bingöl, Ş., & Gündoğdu, C. (2012). Üniversitelerde öğrenim gören tekvando milli takım sporcularının maç öncesi kaygı düzeylerinin belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(1), 121-125.
 • Çavuşoğlu, G., Yılmaz, A. K., Kabadayı, M., Abacı, H. S., & Taşmektepligil, M. Y. (2017). Comparison of narcissism levels of students in the faculty of sports sciences in terms of some demographic variables. Turkish Journal Of Sport And Exercise, 19(2), 150-156.
 • Civan, A., Arı, R., Görücü, A., & Özdemir, M. (2010). Bireysel ve takım sporcularının müsabaka öncesi ve sonrası durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin karşılaştırılması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7, 1, 193-206.
 • Cox, R. H. (1990). Sport psychology: Concepts and applications. Dubuque, Iowa: Wm. C. Brown Company Publishers.
 • Çetinkaya, G. & İmamoğlu G. (2018). Research on leadership tendency of students taking sports education according difference variations. The Journal of International Social Research, 11(59), 719-725.
 • Doğan, E., Yılmaz, A. K., Kabadayı, M., & Mayda, M. H. (2018). Spor bilimleri öğrencileri ile farklı fakültelerde okuyan öğrencilerin sosyalleşme ve mutluluk düzeylerinin incelenmesi. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, 403-411.
 • Gümüş, M. (2002). Profesyonel futbol takımlarında puan sıralamasına göre durumluk kaygı düzeylerinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Gümüş, M., Akalın T. C., Tutkun, E., & Acar, H. (2016). Assessment of state and trait anxiety levels of national team athletes during camping period, International Journal Of Academic Research, 8(4), 36-39.
 • Gündoğdu, C., Çelebi, E. & Halisdemir, N. (2015). Elit Sporcuların kaygı durumlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi. 4th International Conference on Science Culture and Sport. 22-26 Mayıs 2015, Ohrid / Macedonia.
 • Gürer, B., Adiloğulları İ., & Şahin, H. M. (2014). Examination of state-trait anxiety levels of elite athletes according to some variables. Turkish Journal of Sport and Exercise, 16(1), 4-7.
 • İmamoğlu, G. & Demirtaş Ö. (2017). Investigation of students' views who receive art and religious training about body image. International Journal of Cultural and Social Studies, 3, 476-483.
 • Koç, H. (2004). Profesyonel Futbolcularda Durumluk Kaygı Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Kütahya.
 • Koca, F., İmamoğlu G., & İmamoğlu O. (2018). Sports status of high school students and investigation of personality characteristics by gender. The Journal of Academic Social Science, 6(80),31-34.
 • Nacar, E., İmamoğlu O., Karahüseyinoğlu M. F., & Açak, M. (2011). Research on levels of trait anxiety in handball players in terms of certaın variables. E-Journal of New World Sciences Academy, 6(1), 1-12.
 • Öner, N. & Le Compte, A. (1998). Süreksiz durumluk sürekli kaygı envanteri el kitabı. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
 • Özgüven, İ. E. (2000). Psikolojik testler. Ankara: PDREM Yayınları.
 • Paunescu, M., Paunescu, C., & Grigore, V. (2016). State and trait anxiety in taekwondo athletes. 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM Conference Proceedings, 1, 345-350.
 • Selya, H. & Woods, B. (Eds.) (1998). Stress without distress. Applying psychology to sport. Canada: Hodder & Stoughton. pp. 98-109.
 • Spielberger, C. & Charles, D. (1989). Stress and Anxiety İn Sports, Anxiety İn Sports: An international perspective. N.Y. USA: Hemisphere Publishing,
 • Şahin, N. H., Batıgün, A. D., & Uğurtaş, S. (2002). Kısa semptom envanteri (KSE): Ergenler için kullanımının geçerlik, güvenirlik ve faktör yapısı. Türk Psikiyatri Dergisi, 13(2), 125-135.
 • Türkçapar, Ü. (2012). Güreşçilerin farklı değişkenler açısından sürekli kaygı düzeylerinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 129-140
 • Yamaner, F. & İmamoğlu, G. (2018). Sport performance colors power and effect, Turkish Studies, 13(15), 509-520.
 • Yücel, E. O. (2003). Taekwondocuların durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri ve müsabakalardaki başarılarına etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5472-8652
Yazar: Yavuz Öntürk (Sorumlu Yazar)
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6671-6042
Yazar: Osman İmamoğlu
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7647-5024
Yazar: Kürşat KARACABEY
Kurum: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { mjss541990, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {3764 - 3774}, doi = {10.33206/mjss.541990}, title = {Elit Tekvandocularda Durumluk ve Sürekli Kaygının Araştırılması}, key = {cite}, author = {Öntürk, Yavuz and İmamoğlu, Osman and Karacabey, Kürşat} }
APA Öntürk, Y , İmamoğlu, O , Karacabey, K . (2019). Elit Tekvandocularda Durumluk ve Sürekli Kaygının Araştırılması . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (4) , 3764-3774 . DOI: 10.33206/mjss.541990
MLA Öntürk, Y , İmamoğlu, O , Karacabey, K . "Elit Tekvandocularda Durumluk ve Sürekli Kaygının Araştırılması" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 3764-3774 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/49340/541990>
Chicago Öntürk, Y , İmamoğlu, O , Karacabey, K . "Elit Tekvandocularda Durumluk ve Sürekli Kaygının Araştırılması". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 3764-3774
RIS TY - JOUR T1 - Elit Tekvandocularda Durumluk ve Sürekli Kaygının Araştırılması AU - Yavuz Öntürk , Osman İmamoğlu , Kürşat Karacabey Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.541990 DO - 10.33206/mjss.541990 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 3764 EP - 3774 VL - 8 IS - 4 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.541990 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.541990 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Elit Tekvandocularda Durumluk ve Sürekli Kaygının Araştırılması %A Yavuz Öntürk , Osman İmamoğlu , Kürşat Karacabey %T Elit Tekvandocularda Durumluk ve Sürekli Kaygının Araştırılması %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 4 %R doi: 10.33206/mjss.541990 %U 10.33206/mjss.541990
ISNAD Öntürk, Yavuz , İmamoğlu, Osman , Karacabey, Kürşat . "Elit Tekvandocularda Durumluk ve Sürekli Kaygının Araştırılması". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 4 (Ekim 2019): 3764-3774 . https://doi.org/10.33206/mjss.541990
AMA Öntürk Y , İmamoğlu O , Karacabey K . Elit Tekvandocularda Durumluk ve Sürekli Kaygının Araştırılması. MJSS. 2019; 8(4): 3764-3774.
Vancouver Öntürk Y , İmamoğlu O , Karacabey K . Elit Tekvandocularda Durumluk ve Sürekli Kaygının Araştırılması. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(4): 3764-3774.