Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 4, Sayfalar 3871 - 3888 2019-10-15

The Effect Of Academic Motivation Of The Undergraduate Students Of Tourism Guidance On Their Occupational Attitudes
Lisans Düzeyinde Turizm Rehberliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Akademik Motivasyonlarının Mesleğe Dönük Tutumlarına Etkisi

Seçkin ESER [1] , A. Celil ÇAKICI [2]


This study aims to determine the effect of academic motivation of the undergraduate students of tourism guidance on their occupational attitudes. The data were collected by applying a questionnaire based on the literature to 1105 students who received tourism guidance education at undergraduate level in Turkey. The questionnaires were applied to the students face to face with the help of the lecturers in the tourism guidance departments in the spring semester of 2016-2017 academic year, according to quota sampling based on class. The data were subjected to correlation, factor and multiple regression analysis. It was determined that the undergraduate students of tourism guidance have positive attitudes towards their occupational attitudes. It was found that the intrinsic motivation of students were high, and the external academic motivation of students was the most affective one on their occupational attitudes. The study concludes with various suggestions for tourism guidance students to develop a positive attitude towards their occupational attitudes.

Çalışmanın amacı lisans düzeyinde turizm rehberliği eğitimi alan öğrencilerin akademik motivasyonlarının mesleğe dönük tutumlarında etkisinin belirlenmesidir. Veriler, literatüre dayalı geliştirilen bir anketin Türkiye’de lisans düzeyinde turizm rehberliği eğitimi alan 1105 öğrenciye uygulanmasıyla derlenmiştir. Anketler, öğrencilere 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında, turizm rehberliği bölümlerinde görevli öğretim elemanlarının yardımıyla, sınıf bazında kota örneklemesine göre, 10.02-20.03.2017 tarihleri arasında yüz yüze uygulanmıştır. Veriler korelasyon, faktör ve çoklu regresyon analizine tabi tutulmuştur. Lisans düzeyinde turizm rehberliği alan öğrencilerin mesleğe dönük olumlu tutum sergiledikleri belirlenmiştir. Öğrencilerin içsel motivasyonlarının yüksek olduğu, mesleğe dönük tutumlarını en fazla etkileyen akademik motivasyonun dışsal akademik motivasyonları olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışma, lisans düzeyinde rehberlik eğitimi alan öğrencilerin, mesleklerine dönük olumlu tutum geliştirmelerine yönelik çeşitli öneriler ile son bulmaktadır.

 • Referans1: Akandere, M., Özyalvaç, N. T., ve Duman, S. (2010). Orta öğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutumları ile akademik başarı motivasyonlarının incelenmesi (Konya Anadolu Lisesi Örneği). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 2-10.
 • Referans2:Akbaba, S. (2006). Eğitimde motivasyon. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 341 361.
 • Referans3: Akbaba, S., ve Aktaş, A. (2005). İçsel motivasyonun bazı değişkenler açısından incelenmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 21, 19-42.
 • Referans4:,Aluçdibi, F., ve Ekici, G. (2007). Ortaöğretim öğrencilerinin biyoloji dersi motivasyon düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (1), 197- 227
 • Referans5: Ames, C. & Archer, J. (1988). Achievement goals in the classroom: students’ learning strategies and motivation processes. Journal of Educational Psychology,80 (3), 260-267
 • Referans6: Baltaş, A. (2002). Ekip çalışması ve liderlik. İstanbul: Remzi Kitabevi
 • Referans7:Bilge, H., Bal, V., ve Gönlügür, A. (2015). İçsel- dışsal motivasyon ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin araştırılması. Maliye Finans Yazıları, 104, 83- 104.
 • Referans8:Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self- determination of behavior. PsychologicalInquiry, 11, 227–268.
 • Referans9:Deci, E. L., Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., & Ryan, R. M. (1991). Motivation and education:the self- determination perspective. Educational Psychologist, 26 (3&4), 325-346.
 • Referans10: Eggen, P., & Kauchak, P.D. (1997). Educational psychology. New Jersey: Prentice-Hall. Inc
 • Referans11:Emadpoor, L., Lavasani, M.G., & Shahcheraghi, S.M. (2015).Relationship between perceived social support and psychological well-being among students based on mediating role of academic motivation. International Journal of Mental Health and Addiction, 14 (3), 284- 290.
 • Referans12:Erdem, B. (2010). Lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin otel işletmelerinin animasyon bölümüne yönelik tutumları: ampirik bir araştıma. Ege Akademilk Bakış, 10 (3), 1085-1113.
 • Referans13,Fortier, M.S., Vallerand, R.J., &Guay, F. (1995). Academic motivation and school performance: Toward a structural model. Contemporary Educational Psychology, 20, 257-274
 • Referans14:Hakan, K., ve Münire, E. (2014). Academic motivation: gender, domain and grade differences. Social and Behavioral Sciences, 143, 708 – 715
 • Referans 15Nahavandi, A., & Malekzadeh, A. R. (1999). Organizational behavior: the person organization fit. Upper Saddele River, N. J. Prentice Hall.
 • Referans16Karagüven, Ü. M. H. (2012). Akademik motivasyon ölçeğinin türkçe adaptasyonu.Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4),2599-2620
 • Referans17:Kenan, K. (1996). Motivasyon. ( E. Koparan, Çev.). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Referans18:Köroğlu, Ö. ve Gezen. (2012). Turizm eğitimi alan öğrencilerin kariyer seçimine etki eden kariyer çarpanlarının belirlenmesine yönelik bir araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 16(2), 213-234.
 • Referans19:Köroğlu, Ö. (2014). Meslek seçimi ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi: turizm rehberliği öğrencileri üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19 (2), 137- 157
 • Referans20Kösterlioğlu, M. A. ve Kösterlioğlu. İ. (2015). Effects of high school student’ perceptions of school life quality on their academic motivation levels. Educational Research and Reviews, 10 (3), 274-281.
 • Referan21Kuşluvan,S., ve Kuşluvan, Z. (2000). Perceptions and attitudes of undergraduate tourism students towards working in the tourism industry in Turkey. Tourism Management,21, 251-269.
 • Referans22: Küçükosmanoğlu, H. O. (2015). Müzik öğretmeni adaylarının akademik motivasyon düzeylerinin belirlenmesi üzerine bir çalışma (Konya ili örneği). Sanat Eğitim Dergisi, 3(2), 1-21.
 • Referans23Lee, M. J., Kim, S. S., & Lo, A. (2008). Perceptions of hospitality and tourism students towards study motivations and preferences a study of Hong Kong students. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 7(2), 45-58
 • Referans24:Matsushima, R., & Ozaki, H. (2015). Relationships between identify and academis motivation. Psychological Reports: Mental & Physical Health, 117 (1), 217- 229.
 • Referans25Mak, B. L. M., & Ng, M. M. L. (2014). Motivations, expectations, perceptions, and preferences in secondary school tourism and hospitality curriculum. Journal of Teaching in Travel & Tourism,14 (3), 260- 281,
 • Referans26Mc. Crown, R.R ve M. Driscoll ve P.G. Roop. (1996 ) Educationa! Psycho!ogy ALearning - Centered Approach to Classroom Practice Second Ed. AJlyn & Bacon
 • Referans27Ratelle, C. F., Guay, F., Vallerand, R. J., Larose, S., & Senecal, C. (2007).Autonomous, controlled, and amotivated types of academic motivation: a person-oriented analysis. Journal of Educational Psychology, 99 (4), 734-746.
 • Referans28Roney, S. A., & Öztin, P. (2007). Career perceptions of undergraduate tourism students: A case study in Turkey. Journal of Hospitality, Leisure, Sport, & Tourism Education, 6(1), 4-18.
 • Referans29Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000a). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. Contemporary Educational Psychology, 25, 54–67.
 • Referans30Sabuncuoğlu, Z., ve Tüz, M. V. (2013). Örgütsel davranış. Bursa: Aktüel Yayınları.
 • Referans31Sıcak, A., ve Başören, M. (2015). Ortaöğretim öğrencilerinin akademik motivasyonlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (bartın örneği). Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (2), 548- 560.
 • Referans32Şahin, S., ve Acun, A. (2016). Turizm rehberliği öğrencilerinin mesleğe yönelik tutumları. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15(2), 563- 580.
 • Referans33Tolga, Ö., Korkmaz, H., ve Atay, L. (2015). Lisans düzeyinde turist rehberliği öğrencilerinin mesleki tutumlarına yönelik bir araştırma. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 12 (2), 26-41
 • Referans34Ulusoy, A. (2002). Gelişim ve Ögrenme. Ankara: Anı Yayınları
 • Referans35Wilkesman,U., Fischer, H., & Virgillito, A. (2012). Academic motivation of students: the German case. Germany: Dortmund Publisher
 • Referans34Wagner, E. (1989).Academic motivation in college students from romania, hungary and germany. a cross-cultural investigation. 1.Department of Applied Psychology, Babeș-Bolyai University.121-161.
 • Referans36Wormington, S. V., Corpus, J. H., & Anderson, K. G. (2012). A person – centred ınvestigation of academic motivation and its correlates in high school. Learning And Individual Differences. 22, 429-438.
 • Referans37Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., Blais, M. R. Biere, N. M., Senecal, C., &Valleries, E. F. (1992). The academic motivation scale: a measure of intrinsic, extrinsic and amotivation in education. Educational Psychological Measurement, 52, 1003-1017.
 • Referans38Vallerand, R. J., Pelletier, L., Blais, M. R., Briere, N. M., Senecal, C., & Vallieres, E. F. (1993). On the assessment of intrinsic, extrinsic, and amotivation in education: evidence on the concurrent and construct validity of the academic motivation scale. Educational and Psychological Measurement, 53, 159- 172.
 • Referans39Yılmaz, Ö. G. (2011). Lisans düzeyinde turist rehberliği eğitimi alan öğrencilerin mesleğe bakış açılarının belirlenmesine yönelik bir araştırma. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (26), 281-198.
 • Referans40Yurt, E., ve Bozer, E. N. (2015). Akademik motivasyon ölçeğinin türkçeye uyarlaması. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 14 (3): 669- 685.
 • Referans41Yüksel, G. (2004). Öğrenme için motivasyon sınıf yönetimi. Şule Erçetin. Çağatay Özdemir. (Ed). Ankara, Asil Yayınevi.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9972-5818
Yazar: Seçkin ESER (Sorumlu Yazar)
Kurum: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9192-1969
Yazar: A. Celil ÇAKICI
Kurum: MERSIN UNIVERSITY, FACULTY OF TOURISM
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { mjss545526, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {3871 - 3888}, doi = {10.33206/mjss.545526}, title = {Lisans Düzeyinde Turizm Rehberliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Akademik Motivasyonlarının Mesleğe Dönük Tutumlarına Etkisi}, key = {cite}, author = {Eser, Seçkin and Çakıcı, A. Celil} }
APA Eser, S , Çakıcı, A . (2019). Lisans Düzeyinde Turizm Rehberliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Akademik Motivasyonlarının Mesleğe Dönük Tutumlarına Etkisi . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (4) , 3871-3888 . DOI: 10.33206/mjss.545526
MLA Eser, S , Çakıcı, A . "Lisans Düzeyinde Turizm Rehberliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Akademik Motivasyonlarının Mesleğe Dönük Tutumlarına Etkisi" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 3871-3888 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/49340/545526>
Chicago Eser, S , Çakıcı, A . "Lisans Düzeyinde Turizm Rehberliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Akademik Motivasyonlarının Mesleğe Dönük Tutumlarına Etkisi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 3871-3888
RIS TY - JOUR T1 - Lisans Düzeyinde Turizm Rehberliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Akademik Motivasyonlarının Mesleğe Dönük Tutumlarına Etkisi AU - Seçkin Eser , A. Celil Çakıcı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.545526 DO - 10.33206/mjss.545526 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 3871 EP - 3888 VL - 8 IS - 4 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.545526 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.545526 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Lisans Düzeyinde Turizm Rehberliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Akademik Motivasyonlarının Mesleğe Dönük Tutumlarına Etkisi %A Seçkin Eser , A. Celil Çakıcı %T Lisans Düzeyinde Turizm Rehberliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Akademik Motivasyonlarının Mesleğe Dönük Tutumlarına Etkisi %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 4 %R doi: 10.33206/mjss.545526 %U 10.33206/mjss.545526
ISNAD Eser, Seçkin , Çakıcı, A. Celil . "Lisans Düzeyinde Turizm Rehberliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Akademik Motivasyonlarının Mesleğe Dönük Tutumlarına Etkisi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 4 (Ekim 2019): 3871-3888 . https://doi.org/10.33206/mjss.545526
AMA Eser S , Çakıcı A . Lisans Düzeyinde Turizm Rehberliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Akademik Motivasyonlarının Mesleğe Dönük Tutumlarına Etkisi. MJSS. 2019; 8(4): 3871-3888.
Vancouver Eser S , Çakıcı A . Lisans Düzeyinde Turizm Rehberliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Akademik Motivasyonlarının Mesleğe Dönük Tutumlarına Etkisi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(4): 3871-3888.