Yıl 2020, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 155 - 167 2020-01-27

The Effect of Self-Effıcacy and Internal Locus of Control on Innovative Work Behavior: A Research on Hospitality Industry
Öz-yeterlilik ve İç Denetim Odağının Yenilikçi İş Davranışına Etkisi: Konaklama İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma

Esra TÖRE [1]


The need for employees who exhibit innovation and innovative business behavior is increasing day by day. Innovative work behavior involves any individual activity at the level of any organization, including the development, promotion and implementation of a useful innovation. This study was conducted to investigate the effect of self-efficacy and internal locus of control on innovative work behavior. The study was designed based on the relational screening model of quantitative research methods. 82.533 people working in 5 star accommodation establishments in Antalya constitute the target population of the study. Quota sampling method was used to determine the sample. 439 questionnaires were taken into consideration and the questionnaire was delivered face to face during the application. Personal Information Form, Innovative Work Behavior Scale, General Self-Efficacy Scale and Locus of Control Scale were used for data collection. Responses were analyzed by a ready-to-use statistical package program. Multiple linear regression analysis was performed to confirm the research hypothesis. In order to answer the research questions, t-test and ANOVA test were used for unrelated samples according to the demographic and work-related characteristics of the participants. The findings of the study are presented in three headings as demographic findings, factor analysis findings and findings related to the test of hypotheses. As a result of the research, it has been found that self-efficacy and internal control focus affect the innovative work behavior significantly and positively. The findings were discussed and recommendations were made to the researchers and the sector.

Bu çalışma, öz-yeterlilik ve iç denetim odağının yenilikçi iş davranışı üzerindeki etkisinin incelemesi amacı ile yapılmıştır. Çalışma kapsamında ilgili alan yazını taranmış, Antalya ili turizm sektöründe faaliyet gösteren 5 yıldızlı konaklama işletmelerinde, yenilikçi iş davranışını oluşturan alt boyutlar incelenmiş; öz-yeterlilik ve iç denetim odağının yenilikçi iş davranışı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Araştırma sonucunda, öz-yeterlilik ve iç denetim odağının yenilikçi iş davranışı üzerindeki etkili olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 

 • Aktaş, H.G. (2008). Öğretmenlerde denetim odağı ve örgütsel vatandaşlık. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Anastasiou, C. A., Fappa, E., Karfopoulou, E., Gkza, A., & Yannakoulia, M., (20015). Weight loss maintenance in relation to locus of control: the medweight study. Behaviour Research and Therapy,.
 • Bandura, A. Self-efficacy. (1994). Encyclopedia of Human Behavior. Cilt 4, VS Ramachaudran (Ed), New York. Academic Press, pp. 71-81.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: the exercise of control. New York: Freeman.
 • Basım, H. N., Korkmazyürek, H. ve Tokat, A. O. (2008). Ça¬lışanların öz-yeterlilik algılamasının yenilikçilik ve risk alma üzerine etkisi: kamu sektöründe bir araştırma. Selçuk Üniversi¬tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, pp.121-130.
 • Bozkurt, T. Beden eğitimi öğretmeni adaylarının öğretmenlik öz-yeterliliklerinin incelenmesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2013.
 • Canbay, S. İlköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin iş doyumu ve denetim odağı ilişkisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2007.
 • Çakır, G. (2009). İşgörenlerin demografik özelliklerine göre motivasyon araçları ve denetim odağı değişkeninin incelenmesi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Çalışkan A. (2013). İç odaklı örgüt kültürünün yenilikçi davranışa etkisinde personel güçlendirmenin aracılık rolü. İş, Güç İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Dergisi, 15 (1), ss. 88-112.
 • Çapraz, B. Ünnü, N.A. İlic, D. Kocamaz, M. Çiçekli, U. Aracıoğlu, B. Koçak, A. Kesken, J. Soyuer, H. (2014). Çalışanlar perspektifinden inovatif iş davranışının belirleyicileri: izmir ilinde öncelikli sektörlere ilişkin bir araştırma. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, 3(1), ss.49-72.
 • Dağ, İ. (2002). Kontrol odağı ölçeği (koö): ölçek geliştirme, güvenirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 17(49), ss.77-90.
 • Dave, R., Tripathi, K. N., Singh, P., & Udainiya, R. (2011). Subjective well-being, locus of control and general self-efficacy among university students. Amity Journal of Applied Psychology, 2(1).
 • De Jong, J. P. J. (2014). Individual innovation: the connection between leadership and employees’ innovative work behavior. University of Amsterdam, Erişim Tarihi: 27.09.2014, http://dare.uva.nl/document/2/52860.
 • Dijkstra, M. T., Beersma, B., Evers, A. (2011). Reducing conflict-related employee strain: the benefits of an internal locus of control and a problem-solving conflict management strategy. Work & Stress, 25(2), pp.167-184.
 • Dönmez, A. (1986). Denetim odağı: temel araştırma alanları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 19 (1), ss. 259–283.
 • Duran, C. Saraçoğlu, M. (2009). Yeniliğin yaratıcılıkla olan ilişkisi ve yeniliği geliştirme süresi. Yönetim ve Ekonomi Dergisi 16 (1), ss.57-71.
 • Drucker, P. F. (1998). The discipline of innovation. Harvard Business Review, 76(6), pp.149-157.
 • Erbin-Roesemann, M. A., & Simms, L. M. (1996).Work locus of control: the intrinsic factor behind empowerment and work excitement. Nursing Economics, 15(4), pp.183-190.
 • Ertürk, Z. (2012). Ankara ili genel lise öğretmenlerinin örgütsel güven aldıları ve denetim odağı ile ilişkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2012.
 • Erdem, F., Atsan, N., Çizel, B., Karakaş, K. (2002). Girişimcilik eğilimine sahip üniversite öğrencilerinin başarma ihtiyacı ve kontrol odağı özelliklerine yönelik bir araştırma. 10. Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. , Antalya, s.913-920.
 • Eveleens, C. (2010).Innovation management; literature review of innovation process models and their implications. Sciences, 800, 2010, pp.900.
 • Hasiao, H.C., Chang, J. C. , Tu, Y. L., Chen, S.C. (2011). The influence of teacher self efficacy on innovative work behavior. International Conference on Social Science and Humanity, Vol:5, pp.233-237.
 • Hattrup, K., O’Connell, M. S., & Labrador, J. R. (2005). Incremental validity of locus of control after controlling for cognitive ability and conscientiousness. Journal of Business and Psychology, 19(4), pp.461-481.
 • Howell, J. M., & Avolio, B. J. (1993). Transformational leadership, transactional leadership, locus of control, and support for innovation: key predictors of consolidated-business-unit performance. Journal of Applied Psychology, 78(6), p.891.
 • Janssen, O. (2000). Job demands, perceptions of effort‐reward fairness and innovative work behaviour. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 73(3), pp.287-302.
 • Jong J.P.J. (2007). Individual innovation: the connection between leadership and employees’ innovative work behavior, Amsterdam Business School Research Institute, PhD Thesis
 • Kheng, Y.K., Mahmood, R., Beris, S.J.H. (2013). A conceptual review of innovative work behavior in knowledge intensive business services among knowledge workers in Malaysia”, International Journal of Business, Humanities and Technology, 3 (2).
 • Li, C.H. Wu, J.J. (2011). The structural relationships between optimism and innovative behavior: understanding potential antecedents and mediating effects. Creativity Reseach Journal, 23 (2), pp.119-128.
 • Luthans, F. (1998). Organizational Behavior, Eight Edition, Mc Grow-Hill Inc.
 • Hsu, I. C., Sabherwal, R. (2011). From intellectual capital to firm performance: the mediating role of knowledge management capabilities”. Engineering Management, IEEE Transactions on, 58(4), pp.626-642.
 • Momeni, M., Ebrahimpour, H., & Ajirloo, M. B. (2014). The effect of employees'self-efficacy on innovative work behavior at social security organization employees in Ardabil province”. Kuwait Chapter of The Arabian Journal of Business And Management Review, 3(8), pp. 29.
 • Oliver, J. E., Jose, P.E. Brough, P. (2006). Confirmatory factor analysis of the work locus of control scale. Educational and Psychological Measurement, 66(5), pp.835-851.
 • Onan, A. (2011). Probleme dayalı ağsal öğrenmenin tıp fakültesi öğrencilerinin transfer becerileri ve öz-yeterlilik algılarına etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Pannells, T. C., & Claxton, A. F. (2008). Happiness, creative ideation, and locus of control”, Creativity Research Journal, 20(1), pp.67-71.
 • Parlar, H. (2009). Ticaret meslek lisesi yöneticilerinin öz-yeterlilik ve çatışma yönetimi anlayışları arasındaki ilişki. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Pekmezci, G. (2010). Hemşirelerin örgütsel bağlılıkları ile öz-yeterlilikleri arasındaki ilişkiler. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Potosky, D., Ramakrishna, H. V. (2002). The moderating role of updating climate perceptions in the relationship between goal orientation, self-efficacy and job performance. Human Performance, 15(3), pp.2.
 • Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement”. Psychological Monographs: General and Applied, 80(1), 1.Sadowski, C. J., Woodward, H. R., Davis, S. F., & Elsbury, D. L. (1983). Sex differences in adjustment correlates of locus of control dimensions, Journal of Personality Assessment, 47(6), pp.627-631.
 • Schimansky, S. (2014). The effect of a high-commitment work system on innovative behavior of employees. Third IBA Bachelor Thesis Conference, 3 July 2014, Enschede, The Netherlands.
 • Schumpeter, J. A. (1934). “The theory of economic development: an inquiry into profits, capital, credit, ınterest, and the business cycle” (Vol. 55). Transaction Publishers.
 • West, M. A., & Farr, J. L. (1989). Innovation at work: psychological perspectives. Social Behaviour.
 • Schwarzer, R., & Jerusalem, M. (1995).Optimistic self-beliefs as a resource factor in coping with stress. In Extreme Stress and Communities: Impact and Intervention, Springer Netherlands, pp. 159-177.
 • Scott, S. G., & Bruce, R. A. (1994). Determinants of innovative behavior: a path model of individual innovation in the workplace. Academy of Management Journal, 37(3), pp.580-607.
 • Sönmez, B. (2011).Hemşirelerin yenilikçi davranışları ve etkileyen faktörler: niteliksel bir çalışma. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Tabak, A. Erkuş, A. Meydan, C. H. (2011). Denetim odağı ve yenilikçi birey davranışları arasındaki ilişkiler: belirsizliğe karşı tolerans ve risk almanın aracılık etkisi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (1), ss. 159-176.
 • Taylor, M. (2010). Does locus of control predict young adult conflict strategies with superiors? an examination of control orientation and the organizational communication conflict ınstrument. North American Journal of Psychology, 12(3), pp.445.
 • Tong, J., & Wang, L. (2012). Work locus of control and ıts relationship to stress perception, related affections, attitudes and behaviours from a domain‐specific perspective. Stress and Health, 28(3), pp. 202
 • Yamane, T., (2001). Temel Örnekleme Yöntemleri, (1. Baskı). (Çev. A. Esin, M. A.Bakır, C. Aydın ve E. Gürbüzsel), Literatur Yayıncılık, İstanbul.
 • Yıldırım, F., & İlhan, İ. Ö. (2010). Genel öz-yeterlilik ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 21(4), ss. 301-308.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9133-6578
Yazar: Esra TÖRE (Sorumlu Yazar)
Kurum: EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { mjss468390, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {155 - 167}, doi = {10.33206/mjss.468390}, title = {Öz-yeterlilik ve İç Denetim Odağının Yenilikçi İş Davranışına Etkisi: Konaklama İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {TÖRE, Esra} }
APA TÖRE, E . (2020). Öz-yeterlilik ve İç Denetim Odağının Yenilikçi İş Davranışına Etkisi: Konaklama İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (1) , 155-167 . DOI: 10.33206/mjss.468390
MLA TÖRE, E . "Öz-yeterlilik ve İç Denetim Odağının Yenilikçi İş Davranışına Etkisi: Konaklama İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 155-167 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/52092/468390>
Chicago TÖRE, E . "Öz-yeterlilik ve İç Denetim Odağının Yenilikçi İş Davranışına Etkisi: Konaklama İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 155-167
RIS TY - JOUR T1 - Öz-yeterlilik ve İç Denetim Odağının Yenilikçi İş Davranışına Etkisi: Konaklama İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma AU - Esra TÖRE Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.468390 DO - 10.33206/mjss.468390 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 155 EP - 167 VL - 9 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.468390 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.468390 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Öz-yeterlilik ve İç Denetim Odağının Yenilikçi İş Davranışına Etkisi: Konaklama İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma %A Esra TÖRE %T Öz-yeterlilik ve İç Denetim Odağının Yenilikçi İş Davranışına Etkisi: Konaklama İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 1 %R doi: 10.33206/mjss.468390 %U 10.33206/mjss.468390
ISNAD TÖRE, Esra . "Öz-yeterlilik ve İç Denetim Odağının Yenilikçi İş Davranışına Etkisi: Konaklama İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 1 (Ocak 2020): 155-167 . https://doi.org/10.33206/mjss.468390
AMA TÖRE E . Öz-yeterlilik ve İç Denetim Odağının Yenilikçi İş Davranışına Etkisi: Konaklama İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma. MJSS. 2020; 9(1): 155-167.
Vancouver TÖRE E . Öz-yeterlilik ve İç Denetim Odağının Yenilikçi İş Davranışına Etkisi: Konaklama İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(1): 167-155.