Yıl 2020, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 129 - 143 2020-02-07

The Investigation of the Effects of Organizational Cynicism on Organizational Commitment: A Research on Doctors
Örgütsel Sinizmin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Hekimlere Yönelik Bir Araştırma

Merve Koçoğlu [1] , Cansu Terzi [2]


In the literature part of this research, the concepts of organizational cynicism and organizational commitment, their dimensions and consequences are discussed. This study was conducted on 436 doctors working in public and private hospitals in Istanbul in order to investigate the effect of organizational cynicism on organizational commitment. According to the research result, it was determined that there is a negative effect of organizational cynicism on organizational commitment. When the subscales of this relationship were examined, it was also found that organizational cynicism negatively affects emotional commitment, continuance commitment and normative commitment, which are sub-dimensions of organizational commitment.

Bu araştırmanın literatür bölümünde örgütsel sinizm ve örgütsel bağlılık kavramları, önemi,boyutları ve sonuçları yanısıra örgütsel sinizm ve örgütsel bağlılık ile ilgili yapılan çalışmalar konuları ele alınmıştır. Örgütsel sinizimin örgütsel bağlılık üzerine etkisini incelemek amacıyla yapılan bu çalışma İstanbul’da kamu ve özel hastanelerde çalışan 436 doktor üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucuna göre hekimlerin örgütsel sinizm algıları ile örgütsel bağlılık arasında negatif yönlü etki olduğu belirlenmiştir. Bu etkinin alt boyutları incelendiğinde de örgütsel sinizim ile örgütsel bağlılığın alt boyutları olan duygusal bağlılık, devamlılık bağlılığı ve normatif bağlılık arasında negatif yönlü etki olduğu tespit edilmiştir.


 • Abraham, R. (2000). Organizational Cynicism: Bases and Consequences. Genetic, Social, and General Psychology Monographs 126 (3), 269-292.
 • Allen, N.J. & Mayer, J.P. (1990). The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization. Journal of Occupational ve Organizational Psychology 63 (1), 1-38.
 • Andersson, L. M. (1996). Employee Cynicism: An Examination Using a Contract Violation Framework. Human Relations 49 (11), 1395-1418.
 • Balay, R. (2000). Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Balıkçıoğlu, S. (2013). Antalya Bölgesi Konaklama İşletmeleri Çalışanlarının Örgütsel Sinizm Tutumları İle Bağlılık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Hatay.
 • Bayram, L. (2005). Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık. Sayıştay Dergisi 59, 125-137.
 • Bernerth, J.B., Armenakis, A.A., Field, H.S. and Walker, H.J. (2007). Justice, Cynicism, and Commitment A Study of Important Organizational Change Variables. The Journal of Applied Behavioral Science 43 (3), 303-326.
 • Brandes, P. M., Castro, S. L., James, M. S., Martinez, A. D., Matherly, T. A., Ferris, G. R., and Hochwater, W. A. (2008). The Interactive Effects of Job Insecurity and Organizational Cynicism on Work Effort Following a Layoff. Journal of Leadership & Organizational Studies. 14 (3), 233-247.
 • Brandes, P. M. (1997). Organizational Cynicism: Its Nature, Antecedents, and Consequences. The University of Cincinnati Unpublished Phd Dissertation, Florida.
 • Çakınberk, A. ve Demirel, E.T. (2010). Örgütsel Bağlılığın Belirleyicisi Olarak Liderlik: Sağlık Çalışanları Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 103-119.
 • Çırpan, H. (1999). Örgütsel Öğrenme İklimi ve Örgüte Bağlılık Ilişkisi: Bir Alan Araştırması. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.
 • Çöl, G. (2006). Örgütsel Bağlılık Kavramı ve Benzer Kavramlarla Ilişkisi. İş, Güç - Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. 6 (2), 40-60.
 • Dağdemir A. (2008). Kurum Kimliği ve Kurumsal Bağlılık Arasındaki Ilişki: Kurum Kimliğinin Çalışanların Kurumsal Bağlılıkları Üzerindeki Etkilerinin Bir Işletmede Araştırılması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Eskişehir.
 • Dalkıran, E. (2014). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Elemanlarında Örgütsel Bağlılık ve Yönetsel Etkililik İlişkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Dean, J. W. and Brandes, P., Dharwadkar R. (1998). Organizational Cynicism. The Academy of Management Review. 23 (2), 341-352.
 • Demirer, H., Güreş, N., and Akgül, V. (2010). Organizational Commitment and Job Satisfaction: The Influence of Individual and Organizational Factors on Sales Persons’ Work Attitudes in Travel Agencies. Journal of Social Sciences Institute. 7 (14), 41–62.
 • Doğan, S. ve Kılıç, S. (2007). Örgütsel Bağlılığın Sağlanmasında Personel Güçlendirmenin Yeri ve Önemi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 29, 37-61.
 • Fındık, M. ve Eryeşil, K. (2012). Örgütsel Sinizmin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. International Iron ve Steel Symposium:, 1250-1255.
 • Gürkan G. Ç. (2006). Örgütsel bağlılık: Örgütsel Iklimin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi ve Trakya Üniversitesi'nde Örgüt Iklimi ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki Ilişkinin Araştırılması. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne.
 • İnce, M., ve Gül, H. (2005). Yönetimde Yeni Bir Paradigma, Örgütsel Bağlılık. Konya: Çizgi Yayıncılık.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kılıç, Ş. (2011). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki (Keçiören İlçesi Örneği). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Koçoglu, M. (2014). Cynicism as a Mediator of Relations Between Job Stress and Work Alienation: A Study From A Developing Country-Turkey. Global Business and Management Research. 6 (1), 24-36.
 • Kök S. (2006). İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığın İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 20 (1): 291-310.
 • Kundi B. A. and Saleh S. D. (1993). A Model of Organizational Commitment: Instrumental and Instrinsic Motivation and Beyond. Canadian Journal of Administrative Sciences. 10 (2), 154-166.
 • Luczywek, D. R. (2007). Can Personality Buffer Cynicism? Moderating Effects of Extraversion and Neuroticism in Response to Workplace Hassles. Alliant International University Dissertation, Los Angeles.
 • Meyer, J. P., and Allen, N. J. (1991). A Three Component Conceptualization of Organizational Commitment. Human Resource Management Review, 1, 61-98.
 • Meyer, J.P., Allen, N.J., and Smith, C.A. (1993). Commitment to Organizations and Occupations: Extension and Test of a Three-Component Conceptualization. Journal of Applied Psychology. 78, 538-551.
 • Meyer, J. P., ve Allen, N. J. (1997). Commitment in the Workplace: Theory, Research, and Application. Thousand Oaks. CA: SagePublications.
 • Mirvis, D. L., ve Kanter, P. H. (1989). The Cynical Americans: Living and Working in an Age of Discontent and Disillusion. Jossey-Bass.
 • Mowday, R. T., Porter, L. W. and Steers, R. M. (1982). Employee Organization Linkages: The Psychology of Commitment, Absenteeism and Turnover. New York: Academic Press.
 • Nunnally, J. (1978). Psychometric Theory. Second edition. New York: McGraw Hill.
 • Özdevecioğlu, M. (2004). Algılanan Örgütsel Destek Ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki Ilişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi. 18(2), 113-130.
 • Özgan, H., Külekçi, E., ve Özkan, M. (2012). Öğretim Elemanlarının Örgütsel Sinizm İle Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. International Online Journal of Educational Science. 4 (1), 196-205.
 • Pitre, J. L. (2004). Organizational Cynicism at The United States Naval Academy: An Exploratory Study. Naval Postgraduate School Monterey Unpublished Dissertation, California.
 • Randall, D. M. (1987). Commitment and the Organization: The Organization Man Revisited. Academy of Management Review. 12 (3), 460-471.
 • Şahin, N. (2007). Personel Güçlendirmenin Iş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Dört ve Beş Yıldızlı Otel Işletmelerinde Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, İzmir.
 • Tolay, E. (2003). Eğitimin Örgütsel Bağlılığa Etkileri. Dokuz Eylül Üniversitesi Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • TUIK. (2017). İllere Göre Sağlık Çalışanı İstatistikleri. www.tuik.gov.tr [erişim tarihi 14.09.2017].
 • Wanous, J. P., Reichers, A. E., and Austin, J. T. (1994). Organizational Cynicism: An Initial Study. Academy of Management Best Papers Proceedings: 269-273.
 • Yalçın, A. ve İplik, F. N. (2005). Beş Yıldızlı Otellerde Çalışanların Demografik Özellikleri Ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki Ilişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Adana Ili Örneği. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 14 (1), 395-412.
 • Yıldırım, F. (2002). Çalışma Yaşamında Örgüte Bağlılık ve Örgütsel Adalet Ilişkisi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • Yıldız, K. (2012). Örgütsel Bağlılık İle Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Muhalefet Arasındaki İlişki. International Periodical For The Languages. Literature and History of Turkish or Turtic. 8 (6), 853-879.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4820-8092
Yazar: Merve Koçoğlu (Sorumlu Yazar)
Kurum: Marmara Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Cansu Terzi

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 7 Şubat 2020

Bibtex @araştırma makalesi { mjss487309, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {129 - 143}, doi = {10.33206/mjss.487309}, title = {Örgütsel Sinizmin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Hekimlere Yönelik Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Koçoğlu, Merve and Terzi, Cansu} }
APA Koçoğlu, M , Terzi, C . (2020). Örgütsel Sinizmin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Hekimlere Yönelik Bir Araştırma. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (1) , 129-143 . DOI: 10.33206/mjss.487309
MLA Koçoğlu, M , Terzi, C . "Örgütsel Sinizmin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Hekimlere Yönelik Bir Araştırma". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 129-143 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/52092/487309>
Chicago Koçoğlu, M , Terzi, C . "Örgütsel Sinizmin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Hekimlere Yönelik Bir Araştırma". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 129-143
RIS TY - JOUR T1 - Örgütsel Sinizmin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Hekimlere Yönelik Bir Araştırma AU - Merve Koçoğlu , Cansu Terzi Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.487309 DO - 10.33206/mjss.487309 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 129 EP - 143 VL - 9 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.487309 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.487309 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Örgütsel Sinizmin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Hekimlere Yönelik Bir Araştırma %A Merve Koçoğlu , Cansu Terzi %T Örgütsel Sinizmin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Hekimlere Yönelik Bir Araştırma %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 1 %R doi: 10.33206/mjss.487309 %U 10.33206/mjss.487309
ISNAD Koçoğlu, Merve , Terzi, Cansu . "Örgütsel Sinizmin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Hekimlere Yönelik Bir Araştırma". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 1 (Şubat 2020): 129-143 . https://doi.org/10.33206/mjss.487309
AMA Koçoğlu M , Terzi C . Örgütsel Sinizmin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Hekimlere Yönelik Bir Araştırma. MJSS. 2020; 9(1): 129-143.
Vancouver Koçoğlu M , Terzi C . Örgütsel Sinizmin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Hekimlere Yönelik Bir Araştırma. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(1): 143-129.