Yıl 2020, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 435 - 448 2020-02-07

Teachers' Self-Efficacy Beliefs of Sport Science Faculty Students and Competence to Choose Teaching Techniques
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmen Öz-yeterlik İnançları ve Öğretim Tekniklerini Seçebilme Yeterlikleri

Aynur YILMAZ [1] , Emrah ASLAN [2] , Sinan AYAN [3]


The aim of this study is to determine the self-efficacy beliefs of physical education teacher candidates and their perception of competence to choose teaching techniques. The research was designed with a relational search model, which is one of the quantitative research approaches. The research was conducted on the third and fourth year students of the Faculty of Sports Sciences of Kırıkkale University in the spring semester of 2017-2018 academic years. These students consist of a total of 227 teacher candidates (Physical education and sports teaching= 66, Coaching training = 38, Sport management = 79 and Recreation = 44) from the different departments in the faculty. Data were obtained by means of "Teacher Self-efficacy Scale" adapted by Çapı, Çakıroğlu and Sarıkaya (2005) and Fırat Durdukaya et al. (2017). The validity and reliability study was conducted by means of the "Teacher Candidate's Teaching Techniques Succeeding Sufficiency Scale" and "Personal Information Form" prepared by the researchers. In data analysis, descriptive statistics (arithmetic mean, standard deviation), independent groups t-test, one way variance analysis, simple linear regression analysis and Pearson Correlation test were used. As a result, teacher self-efficacy belief significantly predicts the adequacy of choosing teaching techniques. In addition, the ability to choose teaching techniques and the teacher self-efficacy belief score averages differ according to the grades read by the teacher candidates. Besides, it did not show any significant difference according to sex and graduated school type. In the light of these findings, it can be said that teacher is important in terms of the ability to choose teaching techniques of self-efficacy beliefs.


Bu çalışmanın amacı beden eğitimi öğretmen adaylarının öz-yeterlik inancı ve öğretim tekniklerini seçebilme yeterlik algılarını tespit etmektir. Araştırma nicel araştırma yaklaşımından ilişkisel tarama modeli ile tasarlanmıştır. Araştırma, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında, Kırıkkale Üniversite’si Spor Bilimleri Fakültesi 3. ve 4. sınıf öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu öğrenciler fakültedeki farklı bölümden (Öğretmenlik n=66, Antrenörlük=38, Yöneticilik=79 ve Rekreasyon=44) öğrenciler olmak üzere toplam 227 öğretmen adayından oluşmaktadır. Veriler Çapa, Çakıroğlu ve Sarıkaya (2005) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan “Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeği” ve Fırat Durdukaya ve ark. (2017) tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan  “Öğretmen Adaylarının Öğretim Tekniklerini Seçebilme Yeterliği Ölçeği” aracılığıyla elde edilmiştir. Veri analizinde; betimsel istatistikler (aritmetik ortalama, standart sapma), bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyans analizi, basit doğrusal regresyon analizi ve Pearson Correlation testi kullanılmıştır. Sonuç olarak öğretmen öz-yeterlik inancı öğretim tekniklerini seçebilme yeterliğini anlamlı şekilde yordamaktadır. Öğretim tekniklerini seçebilme yeterlik algısı ile öğretmen öz-yeterlik inancı arasında pozitif yönlü düşük düzeyde anlamlı ilişki saptanmıştır. Ayrıca öğretim tekniklerini seçebilme yeterlik algısı ve öğretmen öz-yeterlik inancı puan ortalamaları öğretmen adaylarının okudukları bölüme göre farklılık gösterirken; cinsiyet ve mezun olunan okul türüne göre anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Bu bulgular ışığında; öğretmen öz-yeterlik inancı öğretim tekniklerini seçebilme yeterliği açısından önemli olduğu söylenebilir.


 • Arslantaş, H. İ. (2011). Öğretim elemanlarının öğretim stratejileri-yöntem ve teknikleri, iletişim ve ölçme değerlendirme yeterliklerine yönelik öğrenci görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 487-506.
 • Atasoy, M., & Şahin, C. (2017). Beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği özyeterlikleri ile öğrencileri tanıma yeterliğini kazanma düzeyleri. Pegem Atıf İndeksi, 661-670.
 • Ashton, P. (1984). Teacher efficacy: A motivational paradigm for effective teacher education. Journal of Teacher Education, 35(5), 28-32.
 • Bilen, K. (2014). Mikro öğretim tekniği ile öğretmen adaylarının öğretim davranışlarına ilişkin algılarının belirlenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 181-203.
 • Bozpolat, E., Uğurlu, C. T., Usta, H. G., & Şimşek, A. S. (2016). Öğrenci ve öğretim elemanlarının öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin görüşleri: Nitel bir araştırma. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 83-95.
 • Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (9.Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çapa, Y., Çakıroğlu, J., & Sarıkaya, H. (2005). Öğretmenlik özyeterlik ölçeği Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 30(137), 74–81.
 • Çimen, O., & Yılmaz, M. (2013). Biyoloji öğretmen adaylarının öğretim yöntem ve teknikleri uygulamalarına ilişkin yeterlik algıları. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), 33(1).
 • Demirtaş, H., Cömert, M., & Özer, N. (2011). Öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançları ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Eğitim ve Bilim, 36(159), 96-111.
 • Demirel, M. (2009). Sınıf öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin karakter eğitimine ilişkin öz-yeterlik inançları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(37), 36-49.
 • Denzine, G. M., Cooney, J. B., & McKenzie, R. (2005). Confirmatory factor analysis of the Teacher Efficacy Scale for prospective teachers. British Journal of Educational Psychology, 75(4), 689-708.
 • Erden, M. (2007). Eğitim bilimlerine giriş. Ankara: Arkadaş Yayıncılık.
 • Ertan, H., & Çiçek, Ş. (2003). Türkiye’de ilköğretim beden eğitimi derslerinde öğrenci başarısının değerlendirilmesine ilişkin yaklaşımlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 76-83.
 • Fırat Durdukaya, S., Yardımcıel, E., Beseren, H., & Özbek, S. (2017). Öğretmen adaylarının öğretim tekniklerini seçme yeterliklerine ilişkin algı ölçeği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,16(61), 397-411.Gratton, C., & Jones, I. (2004). Analyzing data II: Qualitative data analysis. Research Methods For Sport Studies, 217-227.
 • Guskey, T. R., & Passaro, P. D. (1994). Teacher efficacy: A study of construct dimensions. American Educational Research Journal, 31(3), 627-643.
 • Kafkas, M.E., Açak, M., Çoban, B., & Karademir, T. (2010). Beden eğitimi öğretmen adaylarının öz-yeterlik algıları ile mesleki kaygıları arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (2), 93-111.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Kayabaşı, Y. (2012). Öğretmenlerin öğretim sürecinde kullandıkları öğretim yöntem ve teknikleri ile bunları tercih etme nedenleri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(27), 45-65.
 • Kilmen, S., Kösterelioğlu, M. A., & Kösterelioğlu, İ. (2007). Öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme araç ve yaklaşımlarına ilişkin yeterlik algıları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (1), 129-140.
 • Kinzie, M. B., Delcourt, M. A., & Powers, S. M. (1994). Computer technologies: Attitudes and self-efficacy across undergraduate disciplines. Research İn Higher Education, 35(6), 745-768.
 • Klien, B. S., Matkins, J. J., & Weaver, S. (1999). Initiation of a collaborative approach for elementary science methods courses: Teaching across collaborative highways (TEACH). Electronic Journal Of Science Education, 4(1).
 • Milner, H. R., & Hoy, A. W. (2002, April). Knowledge of self in the development of teacher expertise. In Unpubl paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Session (Vol. 26, No. 3).
 • Mosston, M., & Ashworth, S. (2008). Teaching physical education (1st online ed.). Retrieved January 3, 2009.
 • Nakip, C., & Özcan, G. (2016). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik öz-yeterlik inançları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişki. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3).
 • Ocak, G., Ocak, İ., & Kutlu Kalender, M.D. (2017). Öğretmenlerin öz-yeterlik algıları ile öğretme-öğrenme anlayışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(5), 1851-1864.
 • Oddens, D.A.M (2004). Trend in ducth vocational education teacher training in terms of personal quality. In International Conference on VET Teacher Training. Vol.1: VET Teacher Training (pp.347-354). Ankara: SVET.
 • Önen, F., Mertoğlu, H., Saka, M., & Gürdal, A. (2008). Hizmet içi eğitimin öğretmenlerin proje ve proje tabanlı öğrenmeye ilişkin bilgilerine ve proje yapma yeterliklerine etkisi: ÖPYEP örneği. Ahi Evren Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 137-158.
 • Pajares, F. (1997). Current directions in self-efficacy research. Advances in Motivation and Achievement, 10(149), 1-49.
 • Pendergast, D., Garvis, S., & Keogh, J. (2011). Pre-service student-teacher self-efficacy beliefs: An insight into the making of teachers. Australian Journal of Teacher Education, 36(12), 4.
 • Tamer, K., & Pulur, A. (2001). Beden eğitimi ve sporda öğretim yöntemleri. Ankara: Kozan Ofset.
 • Tschannen-Moran, M., & Hoy, A. W. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17(7), 783-805.
 • Uzunboylu, H., & Hürsen, Ç. (2011). Lifelong learning competence scale (LLLCS): The study of validity and reliability. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(41).
 • Ünlü, İ., Kaşkaya, A., & Kızılkaya, M. F. (2017). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2).
 • Wheatley, K. F. (2005). The case for reconceptualizing teacher efficacy research. Teaching and Teacher Education, 21(7), 747-766.
 • Yaman, S., Cansüngü Koray, Ö. & Altunçekiç, A. (2004). Fen bilgisi öğretmen adaylarının özyeterlik inanç düzeylerinin incelenmesi üzerine bir araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2, 3, 355-364.
 • Yılmaz, A., & Namlı, S. (2017). The opinions of supervising teachers and teacher cadidates participated to teaching practice about professional competency. Journal of Human Sciences, 14(3), 3061-3077.
 • Zimmerman, B. J., & Kitsantas, A. (2005). Homework practices and academic achievement: The mediating role of self-efficacy and perceived responsibility beliefs. Contemporary Educational Psychology, 30(4), 397-417.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7562-9469
Yazar: Aynur YILMAZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: TRABZON ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0284-8350
Yazar: Emrah ASLAN
Kurum: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5691-8302
Yazar: Sinan AYAN
Kurum: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 7 Şubat 2020

Bibtex @araştırma makalesi { mjss502659, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {435 - 448}, doi = {10.33206/mjss.502659}, title = {Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmen Öz-yeterlik İnançları ve Öğretim Tekniklerini Seçebilme Yeterlikleri}, key = {cite}, author = {YILMAZ, Aynur and ASLAN, Emrah and AYAN, Sinan} }
APA YILMAZ, A , ASLAN, E , AYAN, S . (2020). Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmen Öz-yeterlik İnançları ve Öğretim Tekniklerini Seçebilme Yeterlikleri. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (1) , 435-448 . DOI: 10.33206/mjss.502659
MLA YILMAZ, A , ASLAN, E , AYAN, S . "Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmen Öz-yeterlik İnançları ve Öğretim Tekniklerini Seçebilme Yeterlikleri". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 435-448 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/52092/502659>
Chicago YILMAZ, A , ASLAN, E , AYAN, S . "Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmen Öz-yeterlik İnançları ve Öğretim Tekniklerini Seçebilme Yeterlikleri". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 435-448
RIS TY - JOUR T1 - Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmen Öz-yeterlik İnançları ve Öğretim Tekniklerini Seçebilme Yeterlikleri AU - Aynur YILMAZ , Emrah ASLAN , Sinan AYAN Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.502659 DO - 10.33206/mjss.502659 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 435 EP - 448 VL - 9 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.502659 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.502659 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmen Öz-yeterlik İnançları ve Öğretim Tekniklerini Seçebilme Yeterlikleri %A Aynur YILMAZ , Emrah ASLAN , Sinan AYAN %T Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmen Öz-yeterlik İnançları ve Öğretim Tekniklerini Seçebilme Yeterlikleri %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 1 %R doi: 10.33206/mjss.502659 %U 10.33206/mjss.502659
ISNAD YILMAZ, Aynur , ASLAN, Emrah , AYAN, Sinan . "Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmen Öz-yeterlik İnançları ve Öğretim Tekniklerini Seçebilme Yeterlikleri". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 1 (Şubat 2020): 435-448 . https://doi.org/10.33206/mjss.502659
AMA YILMAZ A , ASLAN E , AYAN S . Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmen Öz-yeterlik İnançları ve Öğretim Tekniklerini Seçebilme Yeterlikleri. MJSS. 2020; 9(1): 435-448.
Vancouver YILMAZ A , ASLAN E , AYAN S . Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmen Öz-yeterlik İnançları ve Öğretim Tekniklerini Seçebilme Yeterlikleri. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(1): 448-435.