Yıl 2020, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 235 - 247 2020-01-27

Avrupa’da Aşırı Sağ’ın Yükselişinin Göç Politikalarına Etkileri: Hollanda Örneği
The Effects of the Rise of European Extreme Right on Migration Policies: The Netherlands Case

Tülin AVCU [1]İnsanlığın doğuşuyla birlikte ele alınabilecek bir olgu olan göç, insanların bulundukları yerden başka bir yere geçici, kalıcı, gönüllü ya da zorunlu bir şekilde fiili olarak yer değiştirmesidir. 20. yüzyılda yaşanmış olan savaşlardan kaynaklı olarak büyük bir yıkıma uğrayan Avrupa ülkeleri, bu yıkımı bertaraf etmek ve yeniden toparlanabilmek adına göç almaya başlamışlardır. Ancak bu şekilde başlayan göç dalgası ardından aile birleşmeleri yoluyla daha da artmıştır. Bu süreçte Avrupa’ya alınmayan göçmenler yasadışı yolları da tercih ederek Avrupa ülkelerine gelmeye başlamış ve bu durum Avrupa için bir sorun teşkil etmiştir. Avrupa Birliği üye ülkeleri bu noktada sığınmacı ve göçmenlere yönelik olarak ortak anlaşmalar ile dış sınırların kontrolünü sağlamaya çalışmıştır.


            Soğuk Savaş’ın ardından artan göçün etkisiyle tetiklenen güvenlik endişesi, göçmenlerin bir nevi güvenlik sorunu olarak görülmesine yol açmıştır. Bu noktada da Aşırı Sağ partiler göçmenlere yönelik olarak katı söylemlere yer vermiş ve politikalarını da buna göre şekillendirmeye başlamışlardır. Özellikle yabancı düşmanlığından beslenen Aşırı Sağ Partiler son dönemde oylarını da artırmayı başarmışlardır.


Bu çalışmanın amacı, Avrupa’da aşırı sağ’ın göç politikalarında yarattığı dönüşüm ve bu dönüşüm çerçevesinde yine aşırı sağın yabancı düşmanlığı ile politik olarak beslenmesinin Hollanda örneği üzerinden gösterilmesidir.


Migration, which is a phenomenon that can be handled with the birth of humankind, is the actual displacement of people from one place to another in a temporary, permanent, voluntary or obligatory way. The European countries which have been through a great destruction due to the wars in the 20th century started to receive immigration in order to eliminate this destruction and recover. However, the migration wave which started in this way increased after the family reunions. In this process, immigrants who were not taken to Europe started to come to European countries by choosing illegal ways and this became an issue for Europe. At this point, the member states of the European Union have sought to ensure the control of the external borders through joint agreements for asylum seekers and migrants. The security concern triggered by the impact of increased immigration following the Cold War led to the view that migrants were seen as a kind of security problem. At this point, the extreme right parties have included solid discourses on immigrants and have started to shape their policies accordingly. Especially the extreme right parties that have fed from xenophobia have been able to increase their votes recently. The aim of this study is to show the transformation of the migration policies by the extreme right in Europe and the political nutrition of the extreme right through xenophobia in this transformation context through the case of The Netherlands. As a method, besides literature review, content analysis, archive scans of national and international newspapers were conducted and country reviews were included. The result obtained from the study is the fact that the votes of the far-right and far-right parties in Europe and especially in the Netherlands have increased and the anti-immigrant stance has become evident, and this situation has caused the changes in the immigration policies of the parties in power and in search of power.

 • Akıncı, Buket, Nergiz, Ahmet ve Gedik Ercan (2015), Uyum Süreci Üzerine Bir Değerlendirme: Göç ve Toplumsal Kabul, Göç Araştırmaları Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, Temmuz-Aralık 2015, s.58-83.
 • Alacahan, Osman ve Duman, Betül (2011), İslamofobi: Kolektif Bir Korkunun Anatomisi, Sempozyum Tebliğleri, Sivas, 18-19 Kasım 2011.
 • Alkan, Ufuk (2015), Avrupa’da Refah Devleti ve Göç İlişkisi: Refah Şovenizmi Örneği, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt:70, Sayı:3.
 • Appleton, Joanne (2017), Assimilation or Integration: Migrants in Europe, Redcliffe College, Gloucester, https://encountersmissionjournal.files.wordpress.com/2011/08/appleton_-2011-03_integration_and_migration.pdf, (11.03.2018).
 • Bayraklı, Enes ve Güngörmez, Oğuz (2017), Hollanda Parlamento Seçimleri ve Aşırı Sağın Yükselişi, SETA Analiz, Sayı:194, Mart, https://setav.org/assets/uploads/2017/03/Analiz194.compressed.pdf, s.21.
 • BBC Türkçe (2004), Hollanda’da tüm zamanların en büyük isyanı, http://www.bbc.co.uk/turkish/europe/story/2004/11/041116_fortuyn_greatest.shtml, (26.10.2018).
 • BBC Türkçe (2012), Breivik Ütöya katliamını anlattı, http://www.bbc.com/turkce/haberler/2012/04/120420_breiviklast, (19.01.2018).
 • Bekaroğlu, A. Edip (2010), The Dutch, The Un-Dutch, And The Semi-Dutch: The Politics of Multiculturalism and Muslim Minorities In The Netherlands, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara, 2010.
 • Berg, v. Derg Marguerite ve Schinkel, Willem (2009), Woman from the catacombs of the city: Gender notions in Dutch culturist discourse, Innovation: The European Journal of Social Science Research, Cilt:22, Sayı:4, Aralık.
 • Boom J. De, Weltevrede, A. Seidler, Y. Wensveen, van P, Snel, E. ve Engbersen, G. (2010), Migration and Migration Policies in the Netherlands 2010, Dutch SOPEMI-Report 2010, http://www.godfriedengbersen.com/wp-content/uploads/sopemi-2010.pdf, 09.05.2018, ss.1-2.
 • Callejo Braquetas M.D.M., Mascarenas Garces B., Penninx, Rinus ve Scholten, Peter (2007), Policymaking related to immigration and integration. The Dutch Case, IMISCOE Working Paper: Country Report, Sayı:15, Institute for Migration and Ethnic Studies, Amsterdam, https://www.researchgate.net/publication/241883861, (05.03.2018).
 • Canatan, Kadir (2009), Avrupa Toplumlarında Çokkültürcülük: Sosyolojik Bir Yaklaşım, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:2, Sayı:6.
 • Canatan, Kadir ve Cansun, Şebnem (2015), Göç Politikalarının Değersel Temelleri Hollanda ve Fransa’da Büyük Siyasal Partilerin Göç Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme, Disiplinlerarası Göç ve Göç Politikaları Sempozyumu, İstanbul, 29-30 Mayıs 2015.
 • Castles, Stephen ve Miller J. Mark (2008), Göçler Çağı-Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri, 1. Baskı, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, ss.17-21.
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (2017), Trends in the Netherlands, CBS, https://www.cbs.nl/en-gb/publication/2017/26/trends-in-the-netherlands-2017, 04.04.2018.
 • Deutsche Welle (2016), Brexit İngiltere’de Irkçılığı mı Tetikliyor?, http://p.dw.com/p/1JF8t, (20.02.2018).
 • Deutsche Welle (2017), Norveç Katliamının Altıncı Yılı, http://p.dw.com/p/2h0WH, (21.01.2018).
 • Duyvendak, W. Jan ve Scholten W.A. Peter (2008), Questioning the Dutch multicultural model of immigrant integration, https://www.researchgate.net/publication/242710528, Paris, Ekim, (28.03.2018), s.11.
 • Dünya Bülteni (2006), Paris’te olaylar yine patlak verdi, http://dunyabulteni.net/index.php?aType=haber&ArticleID=5447, (31.05.2018).
 • e-Dünya (2017), Hollanda’da Yeni Koalisyon Hükümeti ve Beklentiler, e-Dünya, https://www.dunya.com/dunya/hollandada-yeni-koalisyon-hukumeti-ve-beklentiler-haberi-386323, (29.03.2018).
 • Endres, Nikolai (2018), Fortuyn, Pim (1948-2002), glbtq, http://www.glbtqarchive.com/ssh/fortuyn_p_S.pdf, 03.04.2018.
 • Entzinger, Han (2006), Changing the rules while the game is on; From multiculturalism to assimilation in the Netherlands, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.456.7827&rep=rep1&type=pdf, s.3.
 • Ersanilli, Evelyn (2007), Focus Migration, Sayı:11, Kasım, http://focus-migration.hwwi.de/The-Netherlands.2644.0.html?L=1, 23.03.2018, s.6.
 • Euronews (2015), Paris’teki banliyö ayaklanmalarından 10 yıl sonra sosyal ayrımcılık sürüyor, http://tr.euronews.com/2015/05/18/paris-teki-banliyo-ayaklanmalarindan-10-yil-sonra-sosyal-ayrimcilik-suruyor, (31.05.2018).
 • Ghillebaert, P. Christian (2004) Miscasting Politicians in the Netherlands. What remains of the fellowship of Pim Fortuyn after a brief ruling time?, European Consortium for Political Research, Uppsala, https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/c2d76e37-b570-4fc4-8f38-7c4f5be63280.pdf, 28.03.2018, s.3.
 • Giddens, Anthony (2006), Irk, Etniklik ve Göç, Sosyoloji, çev. Işıl Bayar, İstanbul: Ayraç Yayınevi.
 • Golder, Matt (2016), Far Right Parties in Europe, Pennsylvania State University, Annual Review of Political Science, Cilt:19, Mayıs.
 • Goldman, Russell (2017), Geert Wilders, a Dutch Nationalist Politician, Calls Moroccan Immigrants ‘Scum’, The New York Times, https://www.nytimes.com/2017/02/18/world/europe/geert-wilders-netherlands-freedom-party-moroccan-immigrants.html, (28.03.2018).
 • Gordon, Marshall (1999), Sosyoloji Sözlüğü, çev. Osman Akınhay ve Derya Kömürcü, Ankara: Bilim Sanat Yayınları.
 • Heywood, Andrew (2011), Siyaset, (ed. Buğra Kalkan), 4. Baskı, Şubat: Adres Yayınları.
 • International Organization for Migration, Migration and History, Cilt:1, http://www.rcmvs.org/documentos/IOM_EMM/v1/V1S03_CM.pdf, (30.11.2017).
 • Janssen, Job (2015), Testing the success of Wilders’ Freedom Party in shaping the attitude and position of the Dutch government on European issues between 2009 and 2014, European Studies Berlin, The Postgraduate Programme of Berlin’s three leading Universities, Master Thesis.
 • Karaca, Kayhan (2017), Fransa’da 2005 banliyö olayları korkusu, Deuthsche Welle, http://p.dw.com/p/2XUGJ, (31.05.2018).
 • Köse, Ceceli Sezen. Çokkültürcülük Politikalarından Entegrasyon Politikalarına Geçiş: Hollanda’daki Türkiye Kökenli Göçmenler Üzerine Bir İnceleme, Hacettepe Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2012.
 • Main, Heather (2006), France and The Netherlands: Immigration, Assimilation, and Conflict, University of Washington, Mayıs, https://digital.lib.washington.edu/researchworks/bitstream/handle/1773/2586/Heather%20Main.pdf?sequence=1, (06.05.2018).
 • McAuliffe, Marie ve Rush, Martin (2017), Making Sense of Migration in an Increasingly Interconected World, World Migration Report 2018, Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Geneva, 2017, https://www.iom.int/wmr/chapter-1, (17.12.2017).
 • Momers, Christian ve Velthuis, Evi (2010), Leaving The Netherlands-Twenty years of voluntary return policy in the Netherlands (1989-2009), (ed. Esther van Zadel), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Kasım, s.41.
 • Ortaylı, İlber (2006), Genel Göç Olgusu, Uluslararası Göç Sempozyumu Bildiriler, Zeytinburnu Belediye Başkanlığı, Yayın No: 6, Haziran, İstanbul, s.19.
 • Özdemir, Özge (2017), Hollanda’da Başbakan Rutte, Wilders’ı nasıl yendi?, BBC Türkçe, http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-39287732, 29.03.2018.
 • Özgür, Ogün (2013), Avrupa Birliği ve Yasadışı Göçmen/Mülteci Sorunu: Sınır Güvenliği ve Türkiye’ye Etkileri, Harp Akademileri Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Strateji ve Stratejik Araştırmalar Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Parsons A. Craih ve Smeeding M. Timothy (2006), Immigration and The Transformation Of Europe, New York: Cambridge University Press.
 • Penninx, Rinus (2005), Dutch Integration Policies after the Van Gogh Murder, Institute for Migration and Ethnic Studies, University of Amsterdam, January, https://www.researchgate.net/publication/238512248, (25.03.2018).
 • Perruchoud, Richard ve Cross R. Jillyanne (2013), Göç Terimleri Sözlüğü, 2. Baskı, Uluslararası Göç Örgütü (IOM).
 • Perspektif (2018), İngiltere’de Filistinli Öğrenciye Irkçı Saldırı”, http://www.perspektif.eu/2018/01/03/ingiltere-filistinli-oegrenciye-saldiri/, (20.02.2018).
 • Pınar, Övgü (2018), İtalya’da Irkçı Saldırı Sonrası Faşizm Karşıtı Büyük Gösteri, BBC Türkçe, http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-43019312, (17.04.2018).
 • Pieters, Janene (2017), Confidence in the Future: New Dutch Government’s Motto, NLTİMES.NL, https://nltimes.nl/2017/10/09/confidence-future-new-dutch-governments-motto, 29.03.2018.
 • Schnapper, Dominique (2005), Sosyoloji Düşüncesinin Özünde Öteki İle İlişki, çev. Ayşegül Sönmezay, 1. Baskı, Aralık, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Scholten, Peter (2011), Framin Immigration Integration: Dutch Research-Policy Dialogues in Comparative Perspective, IMISCOE Research, Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Scholten, Peter ve Holzhacker, Ronald (2009), Bonding, bridging and ethnic minorities in the Netherlands: changing discourses in a changing nation, Nations and Nationalism, Cilt:15, Sayı:1, ss.81-100.
 • Spiecker, Ben ve Steutel, Jan (2001), Multiculturalism, pillarization and liberal civic education in the Netherlands, International Journal of Educational Research 35, ss.294-295.
 • Sputnik Haber (2017), Hollanda’da 225 gün sonra hükümet kuruldu, https://sptnkne.ws/fMUc, (29.03.2018).
 • Taylor, Charles, Appiah Antony Kwame, Habermas, Jürgen, Rockefeller Clark Steven, Walzer, Michael ve Wolf, Susan (2005), Çokkültürcülük-Tanınma Politikası, ed. Cem Akaş, Hazırlayan: Amy Gutmann, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2. Baskı, Ekim.
 • Türk Dil Kurumu, Büyük Türkçe Sözlük, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5c3512a5a29fc7.68432536, (09.01.2019).
 • Türk Dil Kurumu, Büyük Türkçe Sözlük, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5c3512fc99c338.96182748, (09.01.2019).
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu (2012), 2000-2006 Yıllarında Almanya’da Neo-Nazilerce İşlenen Cinayetler Hakkında İnceleme Raporu, Haziran, 2012, https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/handle/11543/2048?show=full, 17.04.2018.
 • Uçar, Metin, Klasik Bir Ayrımın Ötesine Geçememek: Siyasal Farklılığın Ölçütü Olarak Sağ-Sol, Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 10, Sayı: 40.
 • Unat A. Nermin (2002), Bitmeyen Göç-Konuk İşçilikten Ulus-Ötesi Yurttaşlığa, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • United Nations, International Migration Report 2015: Highlights, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2016, http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2015_Highlights.pdf, (09.01.2019).
 • United Nations, International Migration Report 2017, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, Aralık, 2017, http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2017_Highlights.pdf, (09.01.2019).
 • Uzunçayır, Cihan (2014), Göçmen Karşıtlığından İslamofobiye Avrupa Aşırı Sağı, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, Eylül.
 • Valk, Van Der Ineke (2017), 2016 Avrupa İslamofobi Raporu: Hollanda’da İslamofobi, SETA ANALİZ, Sayı:199, Nisan https://setav.org/assets/uploads/2017/04/AnalizHollanda.pdf, (27.03.2018).
 • Yardım, Müşerref (2017), Aşırı Sağ ve Çokkültürlülük: Avrupa’da Ötekileştirilen “Göçmenler”, Akademik İncelemeler Dergisi, Cilt:12, Sayı:2.
 • Zaslove, Andrej (2004), Closing The Door? The Ideology And Impact Of Radical Right Populism On Immigration Policy In Austria And Italy, Journal Of Political Ideologies, Cilt: 9, Sayı: 1.
 • Zaslove, Andrej (2004), The Dark Side of European Politics: Unmasking The Radical Right, Journal of European Integration, Cilt:26, Sayı:1.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6463-7367
Yazar: Tülin AVCU (Sorumlu Yazar)
Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { mjss511123, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {235 - 247}, doi = {10.33206/mjss.511123}, title = {Avrupa’da Aşırı Sağ’ın Yükselişinin Göç Politikalarına Etkileri: Hollanda Örneği}, key = {cite}, author = {AVCU, Tülin} }
APA AVCU, T . (2020). Avrupa’da Aşırı Sağ’ın Yükselişinin Göç Politikalarına Etkileri: Hollanda Örneği. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (1) , 235-247 . DOI: 10.33206/mjss.511123
MLA AVCU, T . "Avrupa’da Aşırı Sağ’ın Yükselişinin Göç Politikalarına Etkileri: Hollanda Örneği". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 235-247 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/52092/511123>
Chicago AVCU, T . "Avrupa’da Aşırı Sağ’ın Yükselişinin Göç Politikalarına Etkileri: Hollanda Örneği". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 235-247
RIS TY - JOUR T1 - Avrupa’da Aşırı Sağ’ın Yükselişinin Göç Politikalarına Etkileri: Hollanda Örneği AU - Tülin AVCU Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.511123 DO - 10.33206/mjss.511123 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 235 EP - 247 VL - 9 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.511123 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.511123 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Avrupa’da Aşırı Sağ’ın Yükselişinin Göç Politikalarına Etkileri: Hollanda Örneği %A Tülin AVCU %T Avrupa’da Aşırı Sağ’ın Yükselişinin Göç Politikalarına Etkileri: Hollanda Örneği %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 1 %R doi: 10.33206/mjss.511123 %U 10.33206/mjss.511123
ISNAD AVCU, Tülin . "Avrupa’da Aşırı Sağ’ın Yükselişinin Göç Politikalarına Etkileri: Hollanda Örneği". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 1 (Ocak 2020): 235-247 . https://doi.org/10.33206/mjss.511123
AMA AVCU T . Avrupa’da Aşırı Sağ’ın Yükselişinin Göç Politikalarına Etkileri: Hollanda Örneği. MJSS. 2020; 9(1): 235-247.
Vancouver AVCU T . Avrupa’da Aşırı Sağ’ın Yükselişinin Göç Politikalarına Etkileri: Hollanda Örneği. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(1): 247-235.