Yıl 2020, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 490 - 504 2020-01-27

Evaluation of Writing Strategies in 2018 in Turkish Language Teaching Program with the Views of Turkish Teacher Candidates
2018 Yılı Türkçe Dersi Öğretim Programında Yer Alan Yazma Stratejilerinin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi

Mehmet FİDAN [1]


The ability to use the mother language effectively in the development of the mental processes of individuals has an important position. For this reason, the mother language education to be given to the students of primary education age should be developed by taking into consideration the characteristics of personal and social development. Turkish lessons in mother language education attracts the attention of researchers as it is both a culture and a language lesson. Turkish Lesson Curriculum is used as the main source in planning Turkish lessons in terms of process and achievements. Updating the program in 2018 requires new studies on this field. For this purpose, the writing strategies included in the 2018 Turkish Curriculum has been examined in line with the opinions of Turkish teacher candidates. 17 Turkish teacher candidates who were educated in the Department of Turkish Education at Aksaray University Faculty of Education participated in the study. In this study, case studies were carried out from qualitative research methods. Content analysis was used to analyze the data obtained in the research. Writing strategies in the program have been determined and their suitability for education has been evaluated in the context of the opinions of Turkish teacher candidates. As a result of the research for opinion Turkish teacher candidates, it was determined that it is aimed to make students effective in writing process and to improve student’s high level cognitive skills.

Bireylerin bilişsel becerilerinin gelişiminde ana dili etkili kullanma becerisi önemli konumda bulunmaktadır. Bu sebeple ilköğretim çağındaki öğrencilere verilecek olan ana dili eğitimlerinin bu öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak geliştirilmesi gerekmektedir. Türkçe dersleri hem bir kültür hem de dil dersi olması sebebiyle araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Türkçe derslerinin süreç ve kazanımlar yönünden planlanmasında Türkçe Dersi Öğretim Programı temel kaynak olarak kullanılmaktadır. Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın 2018 yılında güncellenmesi bu alanla ilgili yeni çalışmaların yapılmasını gerektirmektedir. Bu amaçla çalışmamızda 2018 Yılı Türkçe Dersi Öğretim Programında yer alan yazma stratejileri Türkçe öğretmeni adaylarının görüşleri doğrultusunda incelenmiştir. Araştırmada nitel yöntemlerden içerik analizi kullanılmıştır. Programda yer alan yazma stratejileri belirlenmiş ve bunların eğitsel açıdan uygunluğu Türkçe öğretmeni adaylarının görüşleri bağlamında değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda 2018 yılında yayınlanan Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda bütüncül bir anlayışla öğrencileri yazma sürecinde etkin kılmanın ve öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerini geliştirmenin amaçlandığı tespit edilmiştir. 

 • Aktaş, Ş. ve Gündüz, O. (2017). Yazılı ve sözlü anlatım. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Bayburtlu, Y.S. (2015). 2015 Türkçe dersi öğretim programı ve 2006 Türkçe dersi öğretim programının değerlendirilmesi, Turkish Studies, 10(15), 137-158.
 • Belet, D. ve Yaşar, Ş. (2007). Öğrenme stratejilerinin okuduğunu anlama ve yazma becerileri ile Türkçe dersine ilişkin tutumlara etkisi, Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3(1), 69-86.
 • Cavkaytar, S. (2010). İlköğretimde yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesinde yazma süreci modelinden yararlanma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(10), 133-139.
 • Çifci, M. (2010). Dil öğretimi, İçinde İ. Çetin (Edt.), Dil ve edebiyat öğretim yöntemleri (ss. 107-158). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Dilidüzgün, Ş. (2013). The effect of process writing activities on the writing skills of prospective Turkish teachers. EJER, 52, 189-210.
 • Duman, B. (2008). Öğrencilerin benimsedikleri eğitim felsefeleriyle kullanıldıkları öğrenme strateji ve öğrenme stillerinin karşılaştırılması. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 203-224.
 • Epçaçan, C. ve Erzen M. (2008). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programının değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(4), 182-202.
 • Erdoğan, Ö. (2017). Sınıf öğretmenlerinin yazma stratejilerini kullanma durumlarına ilişkin görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 658-678.
 • İnal, S. (2008). Beynin algılama süreci, yazma ve kümeleme stratejisi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9(1), 55-64.
 • Günel, M., Kabataş Memiş, E. ve Büyükkasap, E. (2009). Öğrenme amaçlı yazma aktivitelerinin ve analoji kurmanın üniversite düzeyinde mekanik konularını öğrenmeye etkisinin incelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 401-419.
 • Güven, A. Z. (2011). İlköğretim II. kademe Türkçe dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 121-133.
 • MEB. (2018). Türkçe dersi öğretim programı. Ankara: MEB Yayını.
 • Milli Eğitim Temel Kanunu (1973). Resmi Gazete. Yayım Tarihi: 24.06.1973. Sayısı: 14574. Numarası: 1739.
 • Öz, M.F. (2011). Uygulamalı Türkçe öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Öztürk, E. (2007). Yaratıcı yazı yazmanın gelişim süreci ve ilköğretimde yaratıcı yazı yazma öğretimi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 266-273.
 • Öztürk, Başak K. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yazma kaygılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 59-72.
 • Şimşek H. ve Yıldırım, A. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Tabak, G. ve Göçer, A. (2013). 6-8. Sınıflar Türkçe dersi öğretim programının ürün ve süreç odaklı yazma yaklaşımları çerçevesinde değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14( 2), 147-169.
 • TDK (2019). Strateji. Erişim adresi: https://sozluk.gov.tr/?kelime=STRATEJ%C4%B0
 • Topuzkanamış, E. (2014). Yazma stratejileri öğretiminin Türkçe öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin yazma başarısına etkisi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 3(2), 274-290.
 • Ungan, S. (2007). Yazma becerisinin geliştirilmesi ve önemi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 461-472.
 • Ünalan, Ş. (2006). Türkçe öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yangın, B. (2005). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzunun değerlendirilmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 5(2), 477-516.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9347-2992
Yazar: Mehmet FİDAN (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { mjss559461, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {490 - 504}, doi = {10.33206/mjss.559461}, title = {2018 Yılı Türkçe Dersi Öğretim Programında Yer Alan Yazma Stratejilerinin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {FİDAN, Mehmet} }
APA FİDAN, M . (2020). 2018 Yılı Türkçe Dersi Öğretim Programında Yer Alan Yazma Stratejilerinin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (1) , 490-504 . DOI: 10.33206/mjss.559461
MLA FİDAN, M . "2018 Yılı Türkçe Dersi Öğretim Programında Yer Alan Yazma Stratejilerinin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 490-504 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/52092/559461>
Chicago FİDAN, M . "2018 Yılı Türkçe Dersi Öğretim Programında Yer Alan Yazma Stratejilerinin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 490-504
RIS TY - JOUR T1 - 2018 Yılı Türkçe Dersi Öğretim Programında Yer Alan Yazma Stratejilerinin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi AU - Mehmet FİDAN Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.559461 DO - 10.33206/mjss.559461 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 490 EP - 504 VL - 9 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.559461 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.559461 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 2018 Yılı Türkçe Dersi Öğretim Programında Yer Alan Yazma Stratejilerinin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi %A Mehmet FİDAN %T 2018 Yılı Türkçe Dersi Öğretim Programında Yer Alan Yazma Stratejilerinin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 1 %R doi: 10.33206/mjss.559461 %U 10.33206/mjss.559461
ISNAD FİDAN, Mehmet . "2018 Yılı Türkçe Dersi Öğretim Programında Yer Alan Yazma Stratejilerinin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 1 (Ocak 2020): 490-504 . https://doi.org/10.33206/mjss.559461
AMA FİDAN M . 2018 Yılı Türkçe Dersi Öğretim Programında Yer Alan Yazma Stratejilerinin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. MJSS. 2020; 9(1): 490-504.
Vancouver FİDAN M . 2018 Yılı Türkçe Dersi Öğretim Programında Yer Alan Yazma Stratejilerinin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(1): 504-490.