Yıl 2020, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 423 - 434 2020-01-27

Üniversite Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığıyla İlgili Tutumları: Keskin MYO Örneği
Attitudes of University Students on Elderly Discrimination: The Case of Keskin Vocational School

Atilla ALTUN [1] , Barış DEMİREL [2]


İnsanlar bir araya geldiklerinde yaş, cinsiyet, ırk, din gibi faktörler bu birlikteliğin kalitesine ve sürekliliğine önemli derecede etki eder. Kadın ve erkeğin bir arada olduğu bir ortamda iletişimin boyutu, yaşlı ve genç bireylerin bir arada olduğu mekânlarla aynı değildir. Erkeklerin kadınlara, gençlerin yaşlılara, aynı din mensuplarının diğer dini gruplara karşı ayrımcılık gösterme durumu her zaman mevcuttur. Bu durum, cinsiyet, ırk, yaş vb. faktörlerin bireysel tutumları önemli derecede etkilediğinin bir göstergesidir. Buradan hareketle, bu araştırmada yüksekokul öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığıyla ilgili tutumları incelenmektedir. Veri toplama aracı olarak 10 sorudan oluşan “Kişisel Bilgi Formu” ile 23 sorudan oluşan “Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği (YATÖ)” kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda yaşlı ayrımcılığı tutum ölçeğinden öğrencilerin aldığı puanların cinsiyet ve öğrenim görülen program gibi değişkenlere göre anlamlı farklılık gösterdiği (p<0.05) belirlenmiştir. Sonuç olarak bireylerle kurulan ilişki ve iletişimin temelinde tutumlar yer almaktadır. Olumlu tutumlara sahip olmak ve yaşlılara yönelik olumlu bir bakış açısına sahip olmak da bu nedenle önemlidir. Buradan hareketle, yaşlıya yönelik yapılacak planlamalarda üniversite öğrencisi genç bireylerin yaşlılara ilişkin tutumlarının araştırılması, toplumsal temelde kuşaklar arası farklılıkların ortadan kaldırılması bağlamında geleceğe ışık tutacak bilgiler elde edilmesi açısından önemli bir gerekliliktir.

When people come together, factors like age, gender, race, religion significantly affect the quality and continuity of this association. In an environment where women and men are together, the dimension of communication is not the same as places where old and young individuals are together. There is always a situation where men discriminate against women, young people against the elderly, and members of the same religion against other religious groups. This includes gender, race, age, etc. It is a sign that factors significantly affect individual attitudes. From this point of view, this study examines attitudes of college students about elderly discrimination. As the data collection tool “Personal Information Form” consisting of 10 questions and “Elderly Discrimination Attitude Scale (YATÖ)” consisting of 23 questions were used. As a result of the analyses, it was determined that the scores received by the students from the age discrimination attitude scale differ significantly according to the variables such as gender and the program in which they are studying (p <0.05). As a result, attitudes are at the core of the relationship and communication with individuals. It is therefore important to have positive attitudes and to have a positive outlook for the elderly. From this point of view, it is an important requirement to investigate the attitudes of young university students towards the elderly in planning for the elderly and to provide information that will shed light on the future in the context of eliminating the differences between generations on a social basis.

 • Allan, L. J. ve Johnson, J. A. (2009). Undergraduate attitudes toward the elderly: The role of knowledge, contact and aging anxiety. Educational Gerontology, 35, 1-14.
 • Altay, B. ve Aydın, T. (2015). Hemşirelik öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 12(1), 11-18.
 • Butler, R. N. (1969). Age-ism: Another form of bigotry. The Gerontologist, 9(4), 243-246. https://doi.org/10.1093/geront/9.4_Part_1.243.
 • Buz, S. (2015). Yaşlı Bireylere Yönelik Yaş Ayrımcılığı. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (53), 268-278.
 • Ceylan, H. ve Öksüz, M. (2015). Sosyal hizmet lisans öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarının incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(39), 459-466.
 • Cheong, S. K., Wong, T. Y. ve Koh, G. C. (2009). Attitudes towards the elderly among singapore medical students. Annals Academy of Medicine Singapore, 38(10), 857.
 • Çakır, Y. ve Palabıyıkoğlu, R. (1997). 12-22 yaş grubundaki gençlerde çok yönlü algılanan sosyal destek ölçeğinin güvenirlik ve geçerlik araştırması. Kriz Dergisi, 5(1),15-25.
 • Diego, A., Zambrini, B., Moraru, M., Hanna, M., Kalache, A. ve Nunez, J. F. M. (2008). Attitudes toward the elderly among students of health care related studies at the university of salamanca, Spain. Journal of Continuing Education in the Health Professions, 28(2), 86-90.
 • Dünya Sağlık Örgütü (2015). Yaşlanma Raporu, 2015.
 • Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü. http://eyh.aile.gov.tr/mevzuat. (21.07.2018).
 • Gallagher, S., Bennett, K. M. ve Halford, J. C. (2006). A comparison of acute and long-term health-care personnel’s attitudes towards older adults. International Journal of Nursing Practice, 12(5), 273-279.
 • Gökçe-Kutsal Y. (2007). Yaşlanan dünyanın yaşlanan insanları (The aging world’s aging people). Geriatri Türk Tabipler Birliği Yayınları, Ankara. 13-19.
 • Michele J. H. (1996). College students’ attıitudes toward elderly persons. Educational Gerontology, 22(3), 271-279. doi: 10.1080/0360127960220305
 • Hweidi, I. M. ve Al-Obeisat, S. M. (2006). Jordanian nursing students’ attitudes towards the elderly. Nurse Education Today, 26(1), 23-30.
 • Köse, G., Ayhan, H., Taştan, S., İyigün, E., Hatipoğlu, S. ve Açıkel, C. H. (2015). Sağlık alanında farklı bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarının belirlenmesi. Gülhane Tıp Dergisi, 57, 145-151.
 • Liu, Y., Norman, I. J. ve While, A. E. (2013). Nurses’ Attitudes Towards Older People: A Systematic Review. International Journal of Nursing Studies. Doi:/10.1016/j.ıjnurstu.2012.11.021.
 • Livi-Bacci, M. (1982). Social and biological aging: Contradictions of development. Population and Development Review, 8(4), 771-781.
 • Öksüzokyar, M. M., Eryiğit, S. Ç., Öğüt-Düzen, K., Erdoğmuş-Mergen B., Sökmen Ü. N. ve Öğüt S. (2016). Biyolojik yaşlanma nedenleri ve etkileri. MAKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(1), 34-41.
 • Önal-Dölek, B. (2011). Türkiye’de üniversite hastanelerindeki geriatri bilim dallarına bağlı geriatri ünitelerinde verilen hizmetin sosyal hizmet temelinde değerlendirilmesi (Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Özkan, Y. ve Bayoğlu, A. S. (2011). Ageism: College students’ perceptions about older people. e-Journal of New World Sciences Academy, 6(1), 107-115.
 • Şahin, H. ve Erdem, Y. (2017). Hemşirelik öğrencilerinin yaşlılara yönelik tutumlarının belirlenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 219-232.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. www.tuik.gov.tr. (21.07.2018).
 • Türk Geriatri Kongresi. http://www.turkgeriatri.org/bildiri_uyh.php. (21.07.2018).
 • Ünalan, D., Soyuer, F. ve Elmalı, F., (2012). Geriatri merkezi çalışanlarında yaşlı tutumunun değerlendirilmesi. Kafkas Journal of Medical Science, 2, 115-120.
 • Vefikuluçay, D. (2008). Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları (Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Vefikuluçay, D. ve Terzioğlu F. (2011). Development and psychometric evaluation of ageism attitude among the university students. Turkish Journal of Geriatrics, 14, 259-268.
 • Zastrow, C. (2013). Sosyal hizmete giriş (Çev. Edt: D. B. Çiftçi). İstanbul: Nika Yayın.
 • Zakowicz, I. (2011). The university of the third age and the social exclusion of the elderly. In A. Kobylarek (Edt.). Aging-Social, biological and psychological dimensions (pp. 41-48). Agencja Wydawnicza “Argi”, www.argi.pl.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7860-706X
Yazar: Atilla ALTUN (Sorumlu Yazar)
Kurum: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5916-4999
Yazar: Barış DEMİREL
Kurum: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { mjss679054, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {423 - 434}, doi = {10.33206/mjss.679054}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığıyla İlgili Tutumları: Keskin MYO Örneği}, key = {cite}, author = {ALTUN, Atilla and DEMİREL, Barış} }
APA ALTUN, A , DEMİREL, B . (2020). Üniversite Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığıyla İlgili Tutumları: Keskin MYO Örneği. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (1) , 423-434 . DOI: 10.33206/mjss.679054
MLA ALTUN, A , DEMİREL, B . "Üniversite Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığıyla İlgili Tutumları: Keskin MYO Örneği". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 423-434 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/52092/679054>
Chicago ALTUN, A , DEMİREL, B . "Üniversite Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığıyla İlgili Tutumları: Keskin MYO Örneği". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 423-434
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığıyla İlgili Tutumları: Keskin MYO Örneği AU - Atilla ALTUN , Barış DEMİREL Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.679054 DO - 10.33206/mjss.679054 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 423 EP - 434 VL - 9 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.679054 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.679054 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Üniversite Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığıyla İlgili Tutumları: Keskin MYO Örneği %A Atilla ALTUN , Barış DEMİREL %T Üniversite Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığıyla İlgili Tutumları: Keskin MYO Örneği %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 1 %R doi: 10.33206/mjss.679054 %U 10.33206/mjss.679054
ISNAD ALTUN, Atilla , DEMİREL, Barış . "Üniversite Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığıyla İlgili Tutumları: Keskin MYO Örneği". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 1 (Ocak 2020): 423-434 . https://doi.org/10.33206/mjss.679054
AMA ALTUN A , DEMİREL B . Üniversite Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığıyla İlgili Tutumları: Keskin MYO Örneği. MJSS. 2020; 9(1): 423-434.
Vancouver ALTUN A , DEMİREL B . Üniversite Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığıyla İlgili Tutumları: Keskin MYO Örneği. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(1): 434-423.