Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Değerler Eğitimi Dersine Yönelik Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Yıl 2020, Cilt: 9 Sayı: 2, 809 - 821, 24.04.2020
https://doi.org/10.33206/mjss.561287

Öz

Bu
çalışmada, Değerler Eğitimi dersini alan sınıf öğretmeni adaylarının derse
ilişkin görüşlerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Araştırmada, nitel araştırma
desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma grubunu, 2017-2018
Eğitim-Öğretim yılı güz döneminde Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi 4. sınıfta
öğrenim gören ve değerler eğitimi dersini alan, 5 kız ve 3 erkek olmak üzere, 8
öğretmen adayı oluşturmaktadır. Ders, ilk 6 hafta teorik ağırlıklı olmak üzere
teorik ve uygulamalı olarak yürütülmüş, diğer 8 haftada ise öğretmen
adaylarının yaparak yaşayarak öğrenmeyi esas alarak hazırlamış oldukları aktif
öğretim yöntem ve tekniklerine dayalı etkinliklerle işlenmiştir. Dönem sonunda
dersi tamamlayan öğretmen adaylarıyla odak grup görüşmesi yapılmıştır. Odak
grup görüşmesinden elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Elde
edilen veriler çerçevesinde, öğretmen adayları değerler eğitiminin önemine ve
toplumların geleceğindeki yerine vurgu yapmaktadırlar.  Bununla birlikte değerler eğitimi dersinin
teorik ve uygulamalı bir biçimde yürütülmesi gerektiğini ifade etmektedirler.
Özellikle öğrenciyi aktif hale getirecek öğretim yöntem ve tekniklerinin
kullanılması gerektiği sıklıkla vurgulanmaktadır.  Öğretmenlik lisans programında bu dersin ilk
yıllarda özellikle 1.sınıfta okutulmasını da önermeleri dikkate değer bir
bulgudur. Elde edilen veriler doğrultusunda, değerler eğitimi dersini hem
teorik hem uygulamalı olarak alan öğretmen adaylarının bu derse ve dersle
ilgili süreçlere ilişkin önerileri, değerler eğitimi ile ilgilenen tüm
eğitimcilere yol gösterebilir.

Kaynakça

 • Akbaş, O. (2004). Türk milli eğitim sisteminin duyuşsal amaçlarının (değerlerinin) ilköğretim 8.sınıf öğrencilerinde gerçekleşme derecesinin değerlendirilmesi (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Akbaş, O. (2008a). Değer eğitimi akımlarına genel bir bakış. Değerler Eğitimi Dergisi, 16, 9-27.
 • Akbaş, O. (2008b). Sosyal bilgilerde değerler ve öğretimi. İçinde B. Tay ve A. Öcal (Edt.), Özel öğretim yöntemleriyle sosyal bilgiler öğretimi (335-360). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Aktepe, V. ve Gündüz, M. (2019). Değerler eğitimi. İçinde A. Uzunöz ve V. Aktepe (Edt.), Özel Öğretim Yöntemleri Cilt 1 (2. Baskı) (71-103). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Akar, H. (2017). Durum çalışması. İçinde A. Saban ve A. Ersoy (Edt.), Eğitimde nitel araştırma desenleri (139-177). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Albayrak, F. (2017). Köktürk ve Uygur Dönemi eserlerindeki değerler ve bu değerler ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri (Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Aydın, M. Z. (2010). Okulda değerler eğitimi. Eğitime Bakış, 6(18), 1-7. http://www.mehmetzekiaydin.com/makaleler/2010-34.pdf adresten erişilmiştir.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Ekşi, H. (2003). Temel insani değerlerin kazandırılmasında bir yaklaşım: Karakter eğitimi programları. Değerler Eğitimi Dergisi, 1 (1), 79-96.
 • Güngör, E. (1993). Değerler psikolojisi. Amsterdam: Hollanda Türk Akademisyenler Birliği Vakfı Yay. No:8.
 • Halstead, J. M. ve Taylor, M. J. (2000). Learning and teaching about values: A review of recent research. Cambridge Journal of Education, 30(2), 169-202.
 • Karataş, S. ve Ergin, S. (2014). Öğretmenlerin değerler eğitimi hakkındaki görüşleri: Bir durum çalışması. Journal of Educational Science, 2(2), 33-45. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/148784 adresinden erişilmiştir.
 • Kart, M. (2017). Değerler eğitiminde bir model olarak ahilik (Yüksek Lisans Tezi). Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir. https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Kurtdede Fidan, N. (2009). Öğretmen adaylarının değer öğretimine ilişkin görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim, 2 (2), 1-18.
 • Meydan, H. (2014). Okulda değerler eğitiminin yeri ve değerler eğitimi yaklaşımları üzerine bir değerlendirme. Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(1), 93-108.
 • Oğuz, E. (2012). Öğretmen adaylarının değerler ve değerler eğitimine ilişkin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12 (2) [Ek Özel Sayı], Bahar, 1309-1325.
 • Özdemir, Y.T., Boydak Özan, M. ve Akgün, M. (2017). Öğretmen görüşleriyle değerler eğitimi odaklı eğitim denetimi. Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 35-52.
 • Öztürk Demirbaş, Ç. ve Çelikkaya, T. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının programdaki değerlere ilişkin algısal farkındalıkları. The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), 5(8), 415-427.
 • Pathania, A. (2011). Teachers’ role in quality enhancement and value education. Academe, XIV(1), 19-28.
 • Rokeach, M, (1973). The nature of human values. New York: The Free Press.
 • Schwartz, S. (1996). Values priorities and behavior: Applying a theory of integrated values systems. C. Seligman Etc. (Eds) Psychology of value: Ontorio symposium (pp. 1-24). New Jersey: Lawrance Erlbaum Associates.
 • Suriyachinnavar, K. (2016). Role of parents, guardians and teachers in value education. International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education (IJARIIE), 1(2), 33-38.
 • Şahin, Y. (2017). Okul öncesi çocuklarda değerler eğitimi kapsamında yardımlaşma ve dayanışma değerleri (Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Tay, B., Durmaz, F. Z. ve Şanal, M. (2013). Sosyal bilgiler dersi kapsamında öğrencilerin değer ve değerler eğitimine ilişkin görüşleri. GEFAD / GUJGEF, 33(1), 67-93.
 • Tunç, T. C. ve Ertem, İ.S. (2018). İlkokul öğretmenlerinin okuma tutum ve alışkanlıklarına ilişkin görüşleri. Socıal Mentalıty and Researcher Thinkers Journal, 4(14), 1037-1051.
 • Tural, A. ve Gürgil, F. (2012). Öğretmen adaylarının sosyal bilgiler öğretim programındaki değerlere ilişkin görüşleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 16(2), 103-114.
 • Ulusoy, K. ve Dilmaç, B. (2012). Değerler Eğitimi. Ankara: Pegem. http://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/05122012151624De%C4%9Ferler%20e%C4%9Fitimi.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Views of the Pre-service Teachers Classroom Training or the Values Education (Value Training Course)

Yıl 2020, Cilt: 9 Sayı: 2, 809 - 821, 24.04.2020
https://doi.org/10.33206/mjss.561287

Öz

The purpose of this study is to determine the primary school teacher candidates’ opinions who take a course of teaching values. The case study technique was used as the main method of the research. The research team consists of 8 teacher candidates (5 females and 3 male) and 4th year students of the Faculty of Education of Nevsehir Hachi Bektash Veli University 2017-2018 academic year. The first 6 weeks of the course were carried out theoretically while the rest 8 weeks were conducted practically which was based on active learning methods and techniques. As a result at the end of the course the focus group consisting of teacher candidates was organized and the data obtained from interviewing focus group was analyzed. Based on that data teacher candidates emphasize the importance of Value training course and its place in the future of society. Moreover they added that value training course should be conducted in a theoretical and practical way at the same time. According to the research this course is advised to be taught to the first year students. The results of this research can be used both who take Value training course and who teaches this course.

Kaynakça

 • Akbaş, O. (2004). Türk milli eğitim sisteminin duyuşsal amaçlarının (değerlerinin) ilköğretim 8.sınıf öğrencilerinde gerçekleşme derecesinin değerlendirilmesi (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Akbaş, O. (2008a). Değer eğitimi akımlarına genel bir bakış. Değerler Eğitimi Dergisi, 16, 9-27.
 • Akbaş, O. (2008b). Sosyal bilgilerde değerler ve öğretimi. İçinde B. Tay ve A. Öcal (Edt.), Özel öğretim yöntemleriyle sosyal bilgiler öğretimi (335-360). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Aktepe, V. ve Gündüz, M. (2019). Değerler eğitimi. İçinde A. Uzunöz ve V. Aktepe (Edt.), Özel Öğretim Yöntemleri Cilt 1 (2. Baskı) (71-103). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Akar, H. (2017). Durum çalışması. İçinde A. Saban ve A. Ersoy (Edt.), Eğitimde nitel araştırma desenleri (139-177). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Albayrak, F. (2017). Köktürk ve Uygur Dönemi eserlerindeki değerler ve bu değerler ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri (Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Aydın, M. Z. (2010). Okulda değerler eğitimi. Eğitime Bakış, 6(18), 1-7. http://www.mehmetzekiaydin.com/makaleler/2010-34.pdf adresten erişilmiştir.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Ekşi, H. (2003). Temel insani değerlerin kazandırılmasında bir yaklaşım: Karakter eğitimi programları. Değerler Eğitimi Dergisi, 1 (1), 79-96.
 • Güngör, E. (1993). Değerler psikolojisi. Amsterdam: Hollanda Türk Akademisyenler Birliği Vakfı Yay. No:8.
 • Halstead, J. M. ve Taylor, M. J. (2000). Learning and teaching about values: A review of recent research. Cambridge Journal of Education, 30(2), 169-202.
 • Karataş, S. ve Ergin, S. (2014). Öğretmenlerin değerler eğitimi hakkındaki görüşleri: Bir durum çalışması. Journal of Educational Science, 2(2), 33-45. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/148784 adresinden erişilmiştir.
 • Kart, M. (2017). Değerler eğitiminde bir model olarak ahilik (Yüksek Lisans Tezi). Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir. https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Kurtdede Fidan, N. (2009). Öğretmen adaylarının değer öğretimine ilişkin görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim, 2 (2), 1-18.
 • Meydan, H. (2014). Okulda değerler eğitiminin yeri ve değerler eğitimi yaklaşımları üzerine bir değerlendirme. Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(1), 93-108.
 • Oğuz, E. (2012). Öğretmen adaylarının değerler ve değerler eğitimine ilişkin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12 (2) [Ek Özel Sayı], Bahar, 1309-1325.
 • Özdemir, Y.T., Boydak Özan, M. ve Akgün, M. (2017). Öğretmen görüşleriyle değerler eğitimi odaklı eğitim denetimi. Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 35-52.
 • Öztürk Demirbaş, Ç. ve Çelikkaya, T. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının programdaki değerlere ilişkin algısal farkındalıkları. The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), 5(8), 415-427.
 • Pathania, A. (2011). Teachers’ role in quality enhancement and value education. Academe, XIV(1), 19-28.
 • Rokeach, M, (1973). The nature of human values. New York: The Free Press.
 • Schwartz, S. (1996). Values priorities and behavior: Applying a theory of integrated values systems. C. Seligman Etc. (Eds) Psychology of value: Ontorio symposium (pp. 1-24). New Jersey: Lawrance Erlbaum Associates.
 • Suriyachinnavar, K. (2016). Role of parents, guardians and teachers in value education. International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education (IJARIIE), 1(2), 33-38.
 • Şahin, Y. (2017). Okul öncesi çocuklarda değerler eğitimi kapsamında yardımlaşma ve dayanışma değerleri (Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Tay, B., Durmaz, F. Z. ve Şanal, M. (2013). Sosyal bilgiler dersi kapsamında öğrencilerin değer ve değerler eğitimine ilişkin görüşleri. GEFAD / GUJGEF, 33(1), 67-93.
 • Tunç, T. C. ve Ertem, İ.S. (2018). İlkokul öğretmenlerinin okuma tutum ve alışkanlıklarına ilişkin görüşleri. Socıal Mentalıty and Researcher Thinkers Journal, 4(14), 1037-1051.
 • Tural, A. ve Gürgil, F. (2012). Öğretmen adaylarının sosyal bilgiler öğretim programındaki değerlere ilişkin görüşleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 16(2), 103-114.
 • Ulusoy, K. ve Dilmaç, B. (2012). Değerler Eğitimi. Ankara: Pegem. http://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/05122012151624De%C4%9Ferler%20e%C4%9Fitimi.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Toplam 28 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Vedat Aktepe 0000-0001-5259-9340

Elvan Yalçınkaya 0000-0003-1838-0411

Mevlüt Gündüz 0000-0001-5823-190X

Murat Temur 0000-0001-8548-6342

Yayımlanma Tarihi 24 Nisan 2020
Gönderilme Tarihi 7 Mayıs 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 9 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Aktepe, V., Yalçınkaya, E., Gündüz, M., Temur, M. (2020). Değerler Eğitimi Dersine Yönelik Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının Görüşleri. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(2), 809-821. https://doi.org/10.33206/mjss.561287
AMA Aktepe V, Yalçınkaya E, Gündüz M, Temur M. Değerler Eğitimi Dersine Yönelik Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının Görüşleri. MJSS. Nisan 2020;9(2):809-821. doi:10.33206/mjss.561287
Chicago Aktepe, Vedat, Elvan Yalçınkaya, Mevlüt Gündüz, ve Murat Temur. “Değerler Eğitimi Dersine Yönelik Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının Görüşleri”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9, sy. 2 (Nisan 2020): 809-21. https://doi.org/10.33206/mjss.561287.
EndNote Aktepe V, Yalçınkaya E, Gündüz M, Temur M (01 Nisan 2020) Değerler Eğitimi Dersine Yönelik Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının Görüşleri. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 2 809–821.
IEEE V. Aktepe, E. Yalçınkaya, M. Gündüz, ve M. Temur, “Değerler Eğitimi Dersine Yönelik Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının Görüşleri”, MJSS, c. 9, sy. 2, ss. 809–821, 2020, doi: 10.33206/mjss.561287.
ISNAD Aktepe, Vedat vd. “Değerler Eğitimi Dersine Yönelik Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının Görüşleri”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9/2 (Nisan 2020), 809-821. https://doi.org/10.33206/mjss.561287.
JAMA Aktepe V, Yalçınkaya E, Gündüz M, Temur M. Değerler Eğitimi Dersine Yönelik Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının Görüşleri. MJSS. 2020;9:809–821.
MLA Aktepe, Vedat vd. “Değerler Eğitimi Dersine Yönelik Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının Görüşleri”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 9, sy. 2, 2020, ss. 809-21, doi:10.33206/mjss.561287.
Vancouver Aktepe V, Yalçınkaya E, Gündüz M, Temur M. Değerler Eğitimi Dersine Yönelik Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının Görüşleri. MJSS. 2020;9(2):809-21.

MANAS Journal of Social Studies (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi)     


16155