Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Relationship between Fear of Negative Evaluation and Attitude towards Social Media Ads

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 2, 1300 - 1313, 19.04.2021
https://doi.org/10.33206/mjss.828716

Öz

 It is important for people to be in contact with their environment in order to continue their lives. However, sometimes when people communicate with others, they fear being disapproved or negatively evaluated. This situation causes people to prefer to be alone. In this context, it can be said that people who fear being evaluated negatively tent to social media instead of spending time with other people. Thus, they can hide themselves but also continue their existence. The purpose of this study is to examine the general attitudes of individuals who fear negative evaluation towards social media advertisements. In addition, the fear of negative evaluation and the reasons for preferring social media ads, which are sub-dimensions of the attitude towards social media ads, and consumer opinion towards social media advertisements are also examined. In addition to these, is also examined whether there is a significant difference between the demographic characteristics of the participants and their fear of negative evaluation. According to the findings, while there is no relationship between the fear of negative evaluation and their attitudes towards social media advertisements, there is a difference between the fear of being evaluated negatively and some of the demographic characteristics of the participants.

Kaynakça

 • Aktan, E. (2018). Sosyal medya ve sosyal kaygı: sosyal medya kullanıcıları üzerine bir araştırma. Selçuk İletişim, 11(2), 35-53.
 • Akyüz, A.M., Ayyıldız, H. ve Yetim, F. (2007). Olumsuz değerlendirilme korkusu ile ani-kompulsif satın alma davranışı ilişkisinde yatay bireysellik ve/veya normatif uyumluluğun olası etkilerinin incelenmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 7(14), 261-274.
 • Amichai-Hamburger, Y. ve Barak, A. (2009). Internet and Well-being. İçinde Y. Amichai-Hamburger (Edt.), Technology and psychological well-being (ss.34-76). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Caplan, S. (2002). Problematic internet use and psychosocial well-being: development of a theory-based cognitive-behavioral measurement instrument. Computers in Human Behavior, 18, 553-575.
 • Caplan, S. (2007). Relations among loneliness, social anxiety and problematic internet use. Cyberpsychology & Behavior, 10(2), 234-242.
 • Carleton, N. R., Collimore, K.C. ve Asmundson, G.J. (2007). Social anxiety and fear of negative evaluation: construct validity of the BFNE-II. Journal of Anxiety Disorders, 21, 131-141.
 • Çakmak, V. (2014). İletişim kaygısının sosyal medya kullanımı üzerine olan etkisi: üniversite öğrencileri üzerine örnek olay incelemesi (Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Çam, S., Sevimli, D. ve Yerlikaya, E. (2010). Olumsuz değerlendirilmekten korkma ölçeği’ne (ODKÖ) ilişkin bir geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(1), 132-140.
 • Çetin, A. B. ve Ceyhan, A. A. (2014). Ergenlerin internette kimlik denemeleri ve problemli internet kullanım davranışları. The Turkish Journal on Addictions, 1(2), 5-46.
 • Çetin, B., Doğan, T. ve Sapmaz, F. (2010). Olumsuz değerlendirilme korkusu ölçeği kısa formu’nun Türkçe uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 35(156), 205-216.
 • Değer, K. (2018). Mahremiyetin sosyal medyada kullanımı: magazin dünyası üzerinden bir değerlendirme. Akademik Bakış Dergisi, (70), 166-176.
 • Erkan, Z., Güçray, S. Ve Çam, S. (2002). Ergenlerin sosyal kaygı düzeylerinin ana baba tutumları ve cinsiyet açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(10), 64-75.
 • Habke, M., Hewitt, P., Norton, G. R. ve Asmundson, G. (1997). The social phobia and social Interaction anxiety scales: an exploration of the dimensions of social anxiety and sex differences in structure and relations with Pathology. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 19(1), 21-39.
 • Huan, V. S., Ang, R. P. ve Chye, S. (2014). Loneliness and shyness in adolescent problematic internet users: the role of social anxiety. Child Youth Care Forum, 43(5), 539-551.
 • Irmak, M. (2015). Ortaöğretim öğrencilerinin olumsuz değerlendirilme korkusu ve öğrenmeye ilişkin tutumlarının incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
 • Karabulut, E. O. ve Bahadır, Z. (2013). Assessment of fear of negatıve evaluatıon levels and empathıc tendency levels of natıonal junıor judo team. Nigde University Journal of Physical Education And Sport Sciences, 7(2), 108-115.
 • Koçak, G. N. (2012). Bı̇reylerin sosyal medya kullanım davranışlarının ve motı̇vasyonlarının kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı bağlamında incelenmesi: Eskişehir’de bir uygulama (Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Köse, E., Bayköse, N., Turan, E. B. ve Lapa, T. Y. (2016). Düzenli egzersiz yapan bireylerde olumsuz değerlendirilme korkusunun vücut algılarını belirlemedeki rolü. Mediterranean Journal of Humanities, 5(2), 351-360.
 • Kurtuluş, K. (2010). Araştırma yöntemleri. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Naresh, K. M. ve Birks, D. F. (2000). Marketing research an applied approach, Prentice Hall.
 • Ömür, Y, E., Aydın, R. ve Argon, T. (2014). Olumsuz değerlendirilme korkusu ve akademik sahtekârlık. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 5(9), 131-149.
 • Vural, B. A. ve Bat, M. (2010). Yeni bir iletişim ortamı olarak sosyal medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine yönelik bir araştırma. Journal of Yaşar University, 20(5), 3348-3382.
 • Watson, D. ve Friend, R. (1969). Measurement of social-evaluative anxiety. Journal of Consulting and Clinical Psychology,33(4), 448-457.
 • Weeks, J. W., Heimberg, R. G. ve Rodebaugh, T. L. (2008). The fear of positive evaluation scale: assessing a proposed cognitive component of social anxiety. Journal of Anxiety Disorders, 22, 44-55.
 • Wells, A., Clark, D. M., Salkovskis, P., Ludgate, J., Hackmann, A. ve Gelder, M. (1995). Social phobia: the role of in-situation safety behaviors in maintaining anxiety and negative beliefs. Behavior Therapy , 26 (1), 153-161.
 • Wentzel, K. R. (2003). Sociometric status and adjustment in middle school: a longitudinal study. The Journal of Early Adolescence, 23(5), 5-28.
 • Woods, H. C., & Scott, H. (2006). #Sleepyteens: social media use in adolescence is associated with poor sleep quality, anxiety, depression and low self-esteem. Journal of Adolescence, 51, 41-49.
 • Yen, J.-Y., Yen, C.-F., Chen, C.-S., Wang, P.-W., Chang, Y.-H. ve Ko, C.-H. (2012). Social anxiety in online and real-life ınteraction and their associated factors. Cyberpsychology, behavıor, and socıal networkıng, 15 (1), 7-12.
 • Zorbaz, O. (2013). Lise öğrencilerinin problemli internet kullanımının sosyal kaygı ve akran ilişkileri açısından incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Olumsuz Değerlendirilme Korkusu ile Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Tutum İlişkisi

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 2, 1300 - 1313, 19.04.2021
https://doi.org/10.33206/mjss.828716

Öz

İnsanların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için çevresiyle iletişim içinde olması önemlidir. Fakat bazen insanlar diğerleriyle iletişim kurarken, kabul görememe veya olumsuz değerlendirilme korkusu yaşamaktadırlar. Bu durum da insanların yalnız kalmayı tercih etmesine sebep olmaktadır. Bu bağlamda olumsuz değerlendirilme korkusuna sahip insanların, diğer insanlarla zaman geçirmek yerine sosyal medyaya yöneldikleri söylenebilir. Böylece kendilerini gizleyebilmekte ama varlıklarını da sürdürebilmektedir. Bu araştırmanın amacını da olumsuz değerlendirilme korkusuna sahip bireylerin, sosyal medya reklamlarına karşı genel tutumlarını incelemek oluşturmaktadır. Ayrıca araştırmada olumsuz değerlendirilme korkusu ile sosyal medya reklamlarına karşı tutumun alt boyutları olan sosyal medya reklamlarının tercih edilme nedenleri ve sosyal medya reklamlarına yönelik tüketici kanaati de irdelenmektedir. Bunlara ek olarak araştırmada katılımcıların demografik özellikleri ile olumsuz değerlendirilme korkuları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığı da incelenmektedir. Elde edilen bulgulara göre katılımcıların olumsuz değerlendirilme korkusu ile sosyal medya reklamlarına yönelik tutumları arasında herhangi bir ilişki yokken, olumsuz değerlendirilme korkusuyla katılımcıların demografik özelliklerinden bazıları arasında fark bulunmaktadır.

Kaynakça

 • Aktan, E. (2018). Sosyal medya ve sosyal kaygı: sosyal medya kullanıcıları üzerine bir araştırma. Selçuk İletişim, 11(2), 35-53.
 • Akyüz, A.M., Ayyıldız, H. ve Yetim, F. (2007). Olumsuz değerlendirilme korkusu ile ani-kompulsif satın alma davranışı ilişkisinde yatay bireysellik ve/veya normatif uyumluluğun olası etkilerinin incelenmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 7(14), 261-274.
 • Amichai-Hamburger, Y. ve Barak, A. (2009). Internet and Well-being. İçinde Y. Amichai-Hamburger (Edt.), Technology and psychological well-being (ss.34-76). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Caplan, S. (2002). Problematic internet use and psychosocial well-being: development of a theory-based cognitive-behavioral measurement instrument. Computers in Human Behavior, 18, 553-575.
 • Caplan, S. (2007). Relations among loneliness, social anxiety and problematic internet use. Cyberpsychology & Behavior, 10(2), 234-242.
 • Carleton, N. R., Collimore, K.C. ve Asmundson, G.J. (2007). Social anxiety and fear of negative evaluation: construct validity of the BFNE-II. Journal of Anxiety Disorders, 21, 131-141.
 • Çakmak, V. (2014). İletişim kaygısının sosyal medya kullanımı üzerine olan etkisi: üniversite öğrencileri üzerine örnek olay incelemesi (Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Çam, S., Sevimli, D. ve Yerlikaya, E. (2010). Olumsuz değerlendirilmekten korkma ölçeği’ne (ODKÖ) ilişkin bir geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(1), 132-140.
 • Çetin, A. B. ve Ceyhan, A. A. (2014). Ergenlerin internette kimlik denemeleri ve problemli internet kullanım davranışları. The Turkish Journal on Addictions, 1(2), 5-46.
 • Çetin, B., Doğan, T. ve Sapmaz, F. (2010). Olumsuz değerlendirilme korkusu ölçeği kısa formu’nun Türkçe uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 35(156), 205-216.
 • Değer, K. (2018). Mahremiyetin sosyal medyada kullanımı: magazin dünyası üzerinden bir değerlendirme. Akademik Bakış Dergisi, (70), 166-176.
 • Erkan, Z., Güçray, S. Ve Çam, S. (2002). Ergenlerin sosyal kaygı düzeylerinin ana baba tutumları ve cinsiyet açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(10), 64-75.
 • Habke, M., Hewitt, P., Norton, G. R. ve Asmundson, G. (1997). The social phobia and social Interaction anxiety scales: an exploration of the dimensions of social anxiety and sex differences in structure and relations with Pathology. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 19(1), 21-39.
 • Huan, V. S., Ang, R. P. ve Chye, S. (2014). Loneliness and shyness in adolescent problematic internet users: the role of social anxiety. Child Youth Care Forum, 43(5), 539-551.
 • Irmak, M. (2015). Ortaöğretim öğrencilerinin olumsuz değerlendirilme korkusu ve öğrenmeye ilişkin tutumlarının incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
 • Karabulut, E. O. ve Bahadır, Z. (2013). Assessment of fear of negatıve evaluatıon levels and empathıc tendency levels of natıonal junıor judo team. Nigde University Journal of Physical Education And Sport Sciences, 7(2), 108-115.
 • Koçak, G. N. (2012). Bı̇reylerin sosyal medya kullanım davranışlarının ve motı̇vasyonlarının kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı bağlamında incelenmesi: Eskişehir’de bir uygulama (Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Köse, E., Bayköse, N., Turan, E. B. ve Lapa, T. Y. (2016). Düzenli egzersiz yapan bireylerde olumsuz değerlendirilme korkusunun vücut algılarını belirlemedeki rolü. Mediterranean Journal of Humanities, 5(2), 351-360.
 • Kurtuluş, K. (2010). Araştırma yöntemleri. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Naresh, K. M. ve Birks, D. F. (2000). Marketing research an applied approach, Prentice Hall.
 • Ömür, Y, E., Aydın, R. ve Argon, T. (2014). Olumsuz değerlendirilme korkusu ve akademik sahtekârlık. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 5(9), 131-149.
 • Vural, B. A. ve Bat, M. (2010). Yeni bir iletişim ortamı olarak sosyal medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine yönelik bir araştırma. Journal of Yaşar University, 20(5), 3348-3382.
 • Watson, D. ve Friend, R. (1969). Measurement of social-evaluative anxiety. Journal of Consulting and Clinical Psychology,33(4), 448-457.
 • Weeks, J. W., Heimberg, R. G. ve Rodebaugh, T. L. (2008). The fear of positive evaluation scale: assessing a proposed cognitive component of social anxiety. Journal of Anxiety Disorders, 22, 44-55.
 • Wells, A., Clark, D. M., Salkovskis, P., Ludgate, J., Hackmann, A. ve Gelder, M. (1995). Social phobia: the role of in-situation safety behaviors in maintaining anxiety and negative beliefs. Behavior Therapy , 26 (1), 153-161.
 • Wentzel, K. R. (2003). Sociometric status and adjustment in middle school: a longitudinal study. The Journal of Early Adolescence, 23(5), 5-28.
 • Woods, H. C., & Scott, H. (2006). #Sleepyteens: social media use in adolescence is associated with poor sleep quality, anxiety, depression and low self-esteem. Journal of Adolescence, 51, 41-49.
 • Yen, J.-Y., Yen, C.-F., Chen, C.-S., Wang, P.-W., Chang, Y.-H. ve Ko, C.-H. (2012). Social anxiety in online and real-life ınteraction and their associated factors. Cyberpsychology, behavıor, and socıal networkıng, 15 (1), 7-12.
 • Zorbaz, O. (2013). Lise öğrencilerinin problemli internet kullanımının sosyal kaygı ve akran ilişkileri açısından incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yelda ÜLKER (Sorumlu Yazar)
yok
0000-0001-8105-2686
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 19 Nisan 2021
Başvuru Tarihi 20 Kasım 2020
Kabul Tarihi 7 Ocak 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { mjss828716, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {10}, pages = {1300 - 1313}, doi = {10.33206/mjss.828716}, title = {Olumsuz Değerlendirilme Korkusu ile Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Tutum İlişkisi}, key = {cite}, author = {Ülker, Yelda} }
APA Ülker, Y. (2021). Olumsuz Değerlendirilme Korkusu ile Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Tutum İlişkisi . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 10 (2) , 1300-1313 . DOI: 10.33206/mjss.828716
MLA Ülker, Y. "Olumsuz Değerlendirilme Korkusu ile Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Tutum İlişkisi" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 (2021 ): 1300-1313 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/61382/828716>
Chicago Ülker, Y. "Olumsuz Değerlendirilme Korkusu ile Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Tutum İlişkisi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 (2021 ): 1300-1313
RIS TY - JOUR T1 - Olumsuz Değerlendirilme Korkusu ile Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Tutum İlişkisi AU - Yelda Ülker Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.33206/mjss.828716 DO - 10.33206/mjss.828716 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1300 EP - 1313 VL - 10 IS - 2 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.828716 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.828716 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Olumsuz Değerlendirilme Korkusu ile Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Tutum İlişkisi %A Yelda Ülker %T Olumsuz Değerlendirilme Korkusu ile Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Tutum İlişkisi %D 2021 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 10 %N 2 %R doi: 10.33206/mjss.828716 %U 10.33206/mjss.828716
ISNAD Ülker, Yelda . "Olumsuz Değerlendirilme Korkusu ile Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Tutum İlişkisi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 / 2 (Nisan 2021): 1300-1313 . https://doi.org/10.33206/mjss.828716
AMA Ülker Y. Olumsuz Değerlendirilme Korkusu ile Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Tutum İlişkisi. MJSS. 2021; 10(2): 1300-1313.
Vancouver Ülker Y. Olumsuz Değerlendirilme Korkusu ile Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Tutum İlişkisi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2021; 10(2): 1300-1313.
IEEE Y. Ülker , "Olumsuz Değerlendirilme Korkusu ile Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Tutum İlişkisi", MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 10, sayı. 2, ss. 1300-1313, Nis. 2021, doi:10.33206/mjss.828716

MANAS Journal of Social Studies (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi)     


16155