Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Lisansüstü Öğrencilerin Kent Algısı ve Tutumları: Kastamonu Örneği

Yıl 2022, Cilt: 11 Sayı: 3, 1254 - 1267, 26.07.2022
https://doi.org/10.33206/mjss.1008190

Öz

Her yıl Kastamonu Üniversitesi’ne eğitim almak için gelen binlerce öğrenci, geldikleri şehrin nüfusunun da önemli bir parçası olmaktadır. Başka illerden gelen öğrencilerin zihninde Kastamonu Şehri hakkında birtakım olumlu/olumsuz düşünceler ve tutumlar oluşmaktadır. Bu doğrultuda gerçekleştirilen araştırmada, Kastamonu Üniversitesi’nde öğrenim gören yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrencilerinin algılarını değerlendirmek amacıyla nitel bir görüşme formu hazırlanmıştır. Katılımcılara, Kastamonu Şehri, yerel halkla sosyal ilişkiler, yerel halkla olan sosyal mesafe, Kastamonu’daki yaşam kalitesi ve turizm faaliyetleri ile ilgili sorular sorulmuştur. Öğrencilerin Kastamonu hakkındaki görüşleri değerlendirilmiş, yorumlamalar ve öneriler yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, lisansüstü öğrencilerin Kastamonu algısının olumlu olduğu gözlenmiştir. Ancak iş olanaklarının yetersizliği, Kastamonu tanıtımı ve pazarlama araçlarının kıtlığı gibi faktörlerin Kastamonu üzerindeki algıyı olumsuz yönden etkilediği ortaya çıkmış ve bu doğrultuda Kastamonu algısının olumlu yönde geliştirilmesine yönelik bazı öneriler sunulmuştur.

Kaynakça

 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, (6. Baskı). Sakarya: Sakarya Yayıncılık
 • Baloglu, S. (1997). The relationship between destination images and sociodemographic and trip characteristics of international travellers. Journal of Vacation Marketing. 3(3), 221-233. Baloğlu, S. ve Brinberg, D. (1997). Affective images of tourism destination. Journal of Travel Research, 35(4), 11-15.
 • Baloğlu, S., ve McCleary, K. W. (1999). U.S. international travelers’ images of four mediterranean destinations: A comparison of visitors and nonvisitors, Journal of Travel Research, 38(November), 144–152.
 • Brandt, C. ve Pahud de Mortanges, C. (2011) City branding: a brand concept map analysis of a university town. Place Branding Public Diplomacy, 7(1), 50-63.
 • Cubillo, J. M., Sánchez, J. ve Cerviño, J. (2006) International students’ decision-making process. International Journal of Educational Management, 20(2), 101-115.
 • Çatalbaş, N. (2007). Üniversite-yerel ekonomi ilişkisinde kutuplaşma teorisi iyi bir model olabilir mi?, Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi Yerel Ekonomiler Özel Sayısı, Mayıs, 90-101.
 • Darchen, S. ve Tremblay, D.G. (2010) What attracts and retains knowledge workers/students: The quality of place or career opportunities? The cases of Montreal and Ottawa. Cities, 27(4), 225-233.
 • Demir, Ö. ve Acar, M. (2005). Sosyal Bilimler Sözlüğü (6. Baskı). Ankara: Liberte Yayınları.
 • Demirel, M. (2014). Burdur kent imajı: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri üzerine bir alan araştırması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(10), 230-241.
 • Dubey, A., Naik, N., Parikh, D., Raskar, R., & Hidalgo, C. A. (2016, October). Deep learning the city: Quantifying urban perception at a global scale. B. Leibe vd., (Ed.), European Conference on Computer Vision (ECCV 2016) (ss. 196-212) içinde. Springer International Publishing, Cham.
 • Duğan, Ö. ve Akıncı, S. (2017). Marka imajı açısından Uşak şehir algısı: Üniversite öğrencileri üzerine bir saha araştırması. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(3), 385-408.
 • Echtner, C.M. ve Ritchie, J.R.B. (1993). The measurement of destination image: An empirical assessment, Journal of Travel Research, 31(4), 3-13.
 • Engez, A. (2007). Küreselleşme Sürecinde Kentlerin İmaj ve Kimlikleri: Karşılaştırmalı İstanbul Örneği (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Fırat, A. ve Kömürcüoğlu, F. (2015). Muğla şehir markası ve imaj algısı: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri üzerine bir alan araştırması. Yönetim Bilimleri Dergisi, 13(26), 285 – 304.
 • Garau‐Vadell, J. B., Díaz‐Armas, R., ve Gutierrez‐Taño, D. (2014). Residents' perceptions of tourism impacts on island destinations: A comparative analysis. International Journal of Tourism Research, 16(6), 578-585.
 • Gartner, W.C. (1994). Image formation process. Journal of Travel and Tourism Marketing, 2(2-3), 191-216.
 • Geçikli, F. (2012). Şehir İmajı: Amasya Şehri Üzerine Bir Uygulama. Ankara: Fenomen Yayıncılık.
 • Gilboa, S., Jaffe, E.D., Vianelli, D., Pastore, A. ve Herstein, R. (2015). A summated rating scale for measuring city image. Cities, 44(2015), 50-59.
 • Huh, J., Uysal, M. ve McCleary, K. (2006). Cultural/Heritage destinations: Tourist satisfaction and market segmentation. Journal of Hospitality and Leisure Marketing, 14(3), 81-99.
 • Insch, A. ve Sun, B. (2013). University students' needs and satisfaction with their host city. Journal of Place Management and Development (JPMD), 6(3), 178-191.
 • İbret, B. Ü., Aydınözü, D. ve Uğurlu, M. (2015). Kastamonu şehrinde kültür ve inanç turizmi. Marmara Coğrafya Dergisi, 32(Temmuz) , 239-269.
 • Kızıl, C. ve Atalan, A. (2015). Image and reputation of Yalova city: A study on Yalova University students. Emerging Markets Journal. 5(2), 70-78.
 • Kozak, M. (2014). Bilimsel Araştırma: Tasarım, Yazım ve Yayım Teknikleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Kozak, R. (2003). Turistik çekim merkezi olarak Türkiye imajı: İki Asya-Pasifik ülkesi (Avustralya ve Yeni Zelanda) seyahat aracıları temsilcileri üzerine bir çalışma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 14(2), 141-149.
 • Kudayberdiyeva, D. (2019). Исследование психологических особенностей восприятия города бишкек городскими и сельскими студентами (The study of the psychological characteristics of the perception of the city of Bishkek by urban and rural students). Vestnik Bishkek Humanities University, 98-100.
 • Lynch, K. (1960). The Image of the City. USA: Massachusetts Institute of Technology and the President and Fellows of Harvard College.
 • McCracken, G. (1988). The Long Interview. Londra: Sage Publications.
 • Mohsin, A. ve Ryan, C. (2004). Determinants of destination choice: The role of socio-demographic variables. Tourism Recreation Research, 29(3), 27-33.
 • Morozova, T. A. (2010). Имидж города как основа его продвижения (İmidj Goroda Kak Osnova Yego Profvijeniya). Вестник Адыгейского государственного университета (Vestnik Adıgeykogo Gosudarstevvogo Unversiteta). Серия (Seriya) 2: Филология и искусствоведение (Fililogiya İ İskustvovedeniye), (1), 73-77.
 • Nowacki, M. ve Zmyślony, P. (2011). The perception of city image by organized groups of visitors. The Journal of Economics and Social Research, 12(2), 174-182.
 • Özdemir, Ş. ve Karaca, Y. (2009). Kent markası ve marka imajının ölçümü: Afyonkarahisar kenti imajı üzerine bir araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 11(2). 113-134.
 • Özdemirci̇, A. ve Önder, H. (2018). Uluslararası halkla ilişkiler yoluyla ülke algısı ve imajı oluşturmak: Almanya’da Türkiye Algısı ve imajı üzerine ampirik bir araştırma (2010-2013). Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 17(1), 61-98.
 • Özer, İ. (2004). Kentleşme Kentlileşme ve Kentsel Değişme. Ankara: Ekin Kitabevi.
 • Özgürel, G. (2020). Turizm Destinasyonlarında Yerleşik Yabanc-Yerel Halk Etkileşimi Üzerine Bir İnceleme (Doktora Tezi). Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Özkan, A. (2009). Halkla İlişkiler Yönetimi, (2. Baskı). İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları.
 • Öztürk Demirbaş, Ç., Türkyılmaz, M. ve Armut, M. (2017). Kırşehir şehir algısı ölçeğinin geliştirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED), 3(2), 103-118.
 • Phelps, R. P. (1998). The effect of university host community size on state growth, Economics of Education Review, 17(2): 149-158.
 • Roostika, R. (2017). The role of city and host university images on students’ satisfaction with the assigned destination. Review of Integrative Business and Economics Research, 6(1), 250-261.
 • Saraç, Ö., Pamukçu, H., Ulama, S. ve Batman, O. (2019). Students' perception of city branding: The case of Kastamonu and Kastamonu University. Turizam, 23(1), 34-52.
 • Şahin, Y. (2013). Kentleşme Politikası. Trabzon: Murathan Yayınevi.
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2021). Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. Erişim adresi: https://kastamonu.ktb.gov.tr/TR-91025/genel-bilgiler.html/, Erişim tarihi: 31.08.2021.
 • Tanrıverdi Kaya, A. (2019). Üniversite öğrencilerinin zihinsel haritalarında kentin imajı: Düzce örneği. Tasarım Kuram 2019, 15(28), 165-178.
 • Tekin, H. H. (2006). Nitel araştırma yönteminin bir veri toplama tekniği olarak derinlemesine görüşme. İstanbul University Journal of Sociology, 3(13), 101-116.
 • Tektaş, N. ve Tektaş, M. (2018). Üniversite öğrencilerinin şehir markası algısı: Bandırma örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6, 357-361.
 • Temurçin, K. ve Keçeli̇, K. (2015). Bir davranışsal coğrafya çalışması: Isparta şehri örneğinde uluslararası öğrencilerin kentsel mekân algısı. SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 36, 117-138.
 • Uyar, A. (2018). The influence of city image on the university selections of students studying in the department of marketing. Journal of Management, Marketing and Logistics (JMML), 5(1), 87-95.
 • Üner M., Güçer E. ve Taşçı A. (2006). Türkiye turizminde yükselen destinasyon olarak İstanbul şehrinin imajı. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 17(2), 189-201.
 • Yılmaz, H. ve Ustaahmetoğlu, E. (2018). Üniversite öğrencilerinin marka şehir algısı üzerine bir alan araştırması: Ardahan örneği. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8, 406-426
 • Yücel, A. ve Öztürk, M. (2018). Şehir pazarlaması ve şehir markalaşması: Elâzığ ili örneği. Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi, 5(1), 77-101.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Akif GÖKÇE
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7204-6601
Türkiye


Iryna YAZGAN
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7950-9755
Türkiye


Huseyin PAMUKCU
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9673-5604
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 31 Temmuz 2022
Yayımlanma Tarihi 26 Temmuz 2022
Gönderilme Tarihi 11 Ekim 2021
Kabul Tarihi 29 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 11 Sayı: 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { mjss1008190, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {11}, number = {3}, pages = {1254 - 1267}, doi = {10.33206/mjss.1008190}, title = {Lisansüstü Öğrencilerin Kent Algısı ve Tutumları: Kastamonu Örneği}, key = {cite}, author = {Gökçe, Akif and Yazgan, Iryna and Pamukcu, Huseyin} }
APA Gökçe, A. , Yazgan, I. & Pamukcu, H. (2022). Lisansüstü Öğrencilerin Kent Algısı ve Tutumları: Kastamonu Örneği . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 11 (3) , 1254-1267 . DOI: 10.33206/mjss.1008190
MLA Gökçe, A. , Yazgan, I. , Pamukcu, H. "Lisansüstü Öğrencilerin Kent Algısı ve Tutumları: Kastamonu Örneği" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 11 (2022 ): 1254-1267 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/71410/1008190>
Chicago Gökçe, A. , Yazgan, I. , Pamukcu, H. "Lisansüstü Öğrencilerin Kent Algısı ve Tutumları: Kastamonu Örneği". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 11 (2022 ): 1254-1267
RIS TY - JOUR T1 - Lisansüstü Öğrencilerin Kent Algısı ve Tutumları: Kastamonu Örneği AU - AkifGökçe, IrynaYazgan, HuseyinPamukcu Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.33206/mjss.1008190 DO - 10.33206/mjss.1008190 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1254 EP - 1267 VL - 11 IS - 3 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.1008190 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.1008190 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Lisansüstü Öğrencilerin Kent Algısı ve Tutumları: Kastamonu Örneği %A Akif Gökçe , Iryna Yazgan , Huseyin Pamukcu %T Lisansüstü Öğrencilerin Kent Algısı ve Tutumları: Kastamonu Örneği %D 2022 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 11 %N 3 %R doi: 10.33206/mjss.1008190 %U 10.33206/mjss.1008190
ISNAD Gökçe, Akif , Yazgan, Iryna , Pamukcu, Huseyin . "Lisansüstü Öğrencilerin Kent Algısı ve Tutumları: Kastamonu Örneği". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 11 / 3 (Temmuz 2022): 1254-1267 . https://doi.org/10.33206/mjss.1008190
AMA Gökçe A. , Yazgan I. , Pamukcu H. Lisansüstü Öğrencilerin Kent Algısı ve Tutumları: Kastamonu Örneği. MJSS. 2022; 11(3): 1254-1267.
Vancouver Gökçe A. , Yazgan I. , Pamukcu H. Lisansüstü Öğrencilerin Kent Algısı ve Tutumları: Kastamonu Örneği. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2022; 11(3): 1254-1267.
IEEE A. Gökçe , I. Yazgan ve H. Pamukcu , "Lisansüstü Öğrencilerin Kent Algısı ve Tutumları: Kastamonu Örneği", MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 11, sayı. 3, ss. 1254-1267, Tem. 2022, doi:10.33206/mjss.1008190

MANAS Journal of Social Studies (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi)     


16155