Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Effect of Surgical Smoke on Operating Room Employees

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1, 80 - 85, 03.04.2021
https://doi.org/10.29058/mjwbs.799170

Öz

Aim: This research was carried out to determine the opinions of operating room workers about surgical smoke and to determine the symptoms, findings and precautions that occurred in health care workers exposed to smoke. Materials and Methods: This descriptive study was conducted between November 2019-January 2020. The research was completed with 67 operating room employees (doctors, nurses, health technicians) in a university hospital in the TRNC. The research data were collected using a questionnaire containing questions about sociodemographic features and surgical smoke. Descriptive statics were used in the analysis of the data. Results: 82.1% of individuals think that they are exposed to surgical smoke. Among individuals exposed to surgical smoke; They experienced headache (47.8%), nausea (35.8%), cough and throat burning (31.3%), eye irritation and epiphora (29.9%) and respiratory problem (22.4%). It has been observed that employees have used surgical masks (77.6%), aspiration catheter (55.2%), gowns (28.4%) and medical goggles (26.9%) and they want to receive training on surgical smoke (77.6%) to protect from surgical smoke. Conclusion: It has been observed that the measures taken for surgical smoke protection in the operating rooms were insufficient and the employees experienced many symptoms. It is recommended to take precautions for surgical smoke protection and to establish written protocols in the operating rooms.

Kaynakça

 • Aktaş YY, Aksu D. Ameliyathane hemşirelerinin cerrahi dumana maruz kalma durumları ve korunmaya yönelik aldıkları önlemler. Balıkesir Sağlık Bil Derg. 2019;8(3):123-128.
 • Usta E, Aygin D, Bozdemir H, Uçar N. Ameliyathanelerde cerrahi dumanın etkileri ve korunmaya yönelik alınan önlemler. HSP. 2019;6(1):17-24.
 • Olgun Ş. Cerrahi duman, alınacak önlemler ve çalışan farkındalığı. Journal of Awareness. 2020;5(1):65-70.
 • York K, Autry M. Surgical smoke: putting the pieces together to become smoke-free. AORN J. 2018;107(6):692-703.
 • Alcan AO, Giersbergen MY, Tanıl V, ve ark.. Bir üniversite hastanesinde cerrahi duman riskleri ve koruyucu önlemlerin incelenmesi. EGEHFD. 2017;33(2):27-35.
 • Mowbray N, Ansell J, Warren N, Wall P, Torkington J. Is surgical smoke harmful to theater staff? A systematic review. Surg Endosc. 2013;27:3100-3107.
 • Fencl JL. Guideline implementation: surgical smoke safety. AORN J. 2017;105(5): 488-97.
 • Cheng J, Niu X, Zhang R, et al.. Experimental study on influence of personnel activity and surgical smoke on indoor environment inside clean operating room, International Journal of Ventilation. 2020. doi: 10.1080/14733315.2019.1704539
 • Giersbergen MY, Alcan AO, Kaymakci S, Ozsaker E, Dirimese E. Investigation of surgical smoke symptoms and preventive measures in Turkish operating rooms. Int J Health Sci Res. 2019;9(1):138-144.
 • Hahn KY, Kang DW, Azman ZAM, Kim SY, Kim SH. Removal of hazardous surgical smoke using a built-in-filter trocar: a study in laparoscopic rectal resection. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2017;27(5):341-345.
 • Ünver S, Yıldızeli Topçu S, Yıldız Fındık Ü. Surgical smoke, me and my circle. International Journal of Caring Sciences. 2016;9(2):697- 703.
 • OSHA. Laser/Electrosurgery Plume. Erişim: https://www.osha.gov/SLTC/laserelectrosurgeryplume/index.html Erişim Tarihi:25 Nisan 2020.
 • Guideline for surgical smoke safety. In: Guidelines for Perioperative Practice. Denver, CO: AORN. Inc; 2017:477-506.
 • ECRI Institute. Laser Use and Safety. (updated 2017 Sept 26). Erişim: https://www.ecri.org/search-results/member-preview/hrc/pages/surgan17/. Erişim Tarihi: 22 Nisan 2020.
 • Steege AL, Boiano JM, Sweeney MH. Second hand smoke in the operating room? Precautionary practices lacking for surgical smoke. Am J Ind Med. 2016;59(11):1020-1031.
 • Steege AL, Boiano JM, Sweeney MH. NIOSH health and safety practices survey of healthcare workers: training and awareness of employer safety procedures. Am J Ind Med. 2014;57(6):640-652.
 • Ilce A, Yuzden GE, Giersbergen MY. The examination of problems experienced by nurses and doctors associated with exposure to surgical smoke and the necessary precautions. J Clin Nurs. 2017;26(11-12):1555–1561.

Cerrahi Dumanın Ameliyathane Çalışanlarına Etkisi

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1, 80 - 85, 03.04.2021
https://doi.org/10.29058/mjwbs.799170

Öz

Amaç: Bu araştırma, ameliyathane çalışanlarının cerrahi duman konusunda görüşlerini belirlemek ve cerrahi dumanın etkilerine maruz kalan sağlık çalışanlarında meydana gelen belirtileri, bulguları ve aldıkları önlemleri saptamak amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı tipte olan araştırma Kasım 2019-Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırma KKTC’de bir üniversite hastanesindeki 67 ameliyathane çalışanı (doktor, hemşire, sağlık teknisyeni) ile tamamlanmıştır. Araştırma verileri, sosyodemografik özellikler ve cerrahi duman ile ilgili soruları içeren anket formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma kapsamına alınan bireylerin %82,1’i cerrahi dumana maruz kaldığını düşünmektedir. Cerrahi dumana maruz kalan bireylerin; baş ağrısı (%47,8), bulantı (%35,8), öksürük ve boğazda yanma (%31,3), göz iritasyonu ve yaşarması (%29,9) ve solunum problemi (%22,4) yaşadıkları saptanmıştır. Çalışanların cerrahi dumandan korunmak için cerrahi maske (%77,6), aspirasyon kateteri (%55,2), önlük (%28,4) ve gözlük (%26,9) kullandığı ayrıca cerrahi duman hakkında eğitim almak istedikleri (%77,6) görülmüştür. Sonuç: Ameliyathanelerde cerrahi dumandan korunmaya yönelik alınan önlemlerin yetersiz olduğu ve çalışanların birçok semptom yaşadığı görülmüştür. Ameliyathanelerde cerrahi dumandan korunmaya yönelik önlemlerin alınması ve yazılı protokollerin oluşturulması önerilmektedir.

Kaynakça

 • Aktaş YY, Aksu D. Ameliyathane hemşirelerinin cerrahi dumana maruz kalma durumları ve korunmaya yönelik aldıkları önlemler. Balıkesir Sağlık Bil Derg. 2019;8(3):123-128.
 • Usta E, Aygin D, Bozdemir H, Uçar N. Ameliyathanelerde cerrahi dumanın etkileri ve korunmaya yönelik alınan önlemler. HSP. 2019;6(1):17-24.
 • Olgun Ş. Cerrahi duman, alınacak önlemler ve çalışan farkındalığı. Journal of Awareness. 2020;5(1):65-70.
 • York K, Autry M. Surgical smoke: putting the pieces together to become smoke-free. AORN J. 2018;107(6):692-703.
 • Alcan AO, Giersbergen MY, Tanıl V, ve ark.. Bir üniversite hastanesinde cerrahi duman riskleri ve koruyucu önlemlerin incelenmesi. EGEHFD. 2017;33(2):27-35.
 • Mowbray N, Ansell J, Warren N, Wall P, Torkington J. Is surgical smoke harmful to theater staff? A systematic review. Surg Endosc. 2013;27:3100-3107.
 • Fencl JL. Guideline implementation: surgical smoke safety. AORN J. 2017;105(5): 488-97.
 • Cheng J, Niu X, Zhang R, et al.. Experimental study on influence of personnel activity and surgical smoke on indoor environment inside clean operating room, International Journal of Ventilation. 2020. doi: 10.1080/14733315.2019.1704539
 • Giersbergen MY, Alcan AO, Kaymakci S, Ozsaker E, Dirimese E. Investigation of surgical smoke symptoms and preventive measures in Turkish operating rooms. Int J Health Sci Res. 2019;9(1):138-144.
 • Hahn KY, Kang DW, Azman ZAM, Kim SY, Kim SH. Removal of hazardous surgical smoke using a built-in-filter trocar: a study in laparoscopic rectal resection. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2017;27(5):341-345.
 • Ünver S, Yıldızeli Topçu S, Yıldız Fındık Ü. Surgical smoke, me and my circle. International Journal of Caring Sciences. 2016;9(2):697- 703.
 • OSHA. Laser/Electrosurgery Plume. Erişim: https://www.osha.gov/SLTC/laserelectrosurgeryplume/index.html Erişim Tarihi:25 Nisan 2020.
 • Guideline for surgical smoke safety. In: Guidelines for Perioperative Practice. Denver, CO: AORN. Inc; 2017:477-506.
 • ECRI Institute. Laser Use and Safety. (updated 2017 Sept 26). Erişim: https://www.ecri.org/search-results/member-preview/hrc/pages/surgan17/. Erişim Tarihi: 22 Nisan 2020.
 • Steege AL, Boiano JM, Sweeney MH. Second hand smoke in the operating room? Precautionary practices lacking for surgical smoke. Am J Ind Med. 2016;59(11):1020-1031.
 • Steege AL, Boiano JM, Sweeney MH. NIOSH health and safety practices survey of healthcare workers: training and awareness of employer safety procedures. Am J Ind Med. 2014;57(6):640-652.
 • Ilce A, Yuzden GE, Giersbergen MY. The examination of problems experienced by nurses and doctors associated with exposure to surgical smoke and the necessary precautions. J Clin Nurs. 2017;26(11-12):1555–1561.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Nida AYDIN (Sorumlu Yazar)
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3590-9092
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti


Ufuk KAYA
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0911-4886
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti


Ümran DAL YILMAZ
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9482-6983
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Destekleyen Kurum Yazarlar bu çalışma için herhangi finansal destek almadıklarını beyan etmişlerdir.
Teşekkür Yazarlar çalışmaya katılmayı kabul eden ameliyathane çalışanlarına teşekkür eder.
Yayımlanma Tarihi 3 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { mjwbs799170, journal = {Batı Karadeniz Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-0602}, address = {Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı İbn-i Sina Kampüsü 67600 Esenköy/Kozlu ZONGULDAK}, publisher = {Bülent Ecevit Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {5}, pages = {80 - 85}, doi = {10.29058/mjwbs.799170}, title = {Cerrahi Dumanın Ameliyathane Çalışanlarına Etkisi}, key = {cite}, author = {Aydın, Nida and Kaya, Ufuk and Dal Yılmaz, Ümran} }
APA Aydın, N. , Kaya, U. & Dal Yılmaz, Ü. (2021). Cerrahi Dumanın Ameliyathane Çalışanlarına Etkisi . Batı Karadeniz Tıp Dergisi , 5 (1) , 80-85 . DOI: 10.29058/mjwbs.799170
MLA Aydın, N. , Kaya, U. , Dal Yılmaz, Ü. "Cerrahi Dumanın Ameliyathane Çalışanlarına Etkisi" . Batı Karadeniz Tıp Dergisi 5 (2021 ): 80-85 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjwbs/issue/61165/799170>
Chicago Aydın, N. , Kaya, U. , Dal Yılmaz, Ü. "Cerrahi Dumanın Ameliyathane Çalışanlarına Etkisi". Batı Karadeniz Tıp Dergisi 5 (2021 ): 80-85
RIS TY - JOUR T1 - Cerrahi Dumanın Ameliyathane Çalışanlarına Etkisi AU - Nida Aydın , Ufuk Kaya , Ümran Dal Yılmaz Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.29058/mjwbs.799170 DO - 10.29058/mjwbs.799170 T2 - Batı Karadeniz Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 80 EP - 85 VL - 5 IS - 1 SN - -2587-0602 M3 - doi: 10.29058/mjwbs.799170 UR - https://doi.org/10.29058/mjwbs.799170 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Batı Karadeniz Tıp Dergisi Cerrahi Dumanın Ameliyathane Çalışanlarına Etkisi %A Nida Aydın , Ufuk Kaya , Ümran Dal Yılmaz %T Cerrahi Dumanın Ameliyathane Çalışanlarına Etkisi %D 2021 %J Batı Karadeniz Tıp Dergisi %P -2587-0602 %V 5 %N 1 %R doi: 10.29058/mjwbs.799170 %U 10.29058/mjwbs.799170
ISNAD Aydın, Nida , Kaya, Ufuk , Dal Yılmaz, Ümran . "Cerrahi Dumanın Ameliyathane Çalışanlarına Etkisi". Batı Karadeniz Tıp Dergisi 5 / 1 (Nisan 2021): 80-85 . https://doi.org/10.29058/mjwbs.799170
AMA Aydın N. , Kaya U. , Dal Yılmaz Ü. Cerrahi Dumanın Ameliyathane Çalışanlarına Etkisi. Med J West Black Sea. 2021; 5(1): 80-85.
Vancouver Aydın N. , Kaya U. , Dal Yılmaz Ü. Cerrahi Dumanın Ameliyathane Çalışanlarına Etkisi. Batı Karadeniz Tıp Dergisi. 2021; 5(1): 80-85.
IEEE N. Aydın , U. Kaya ve Ü. Dal Yılmaz , "Cerrahi Dumanın Ameliyathane Çalışanlarına Etkisi", Batı Karadeniz Tıp Dergisi, c. 5, sayı. 1, ss. 80-85, Nis. 2021, doi:10.29058/mjwbs.799170